Σπύρος Σπύρου

 

 

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

 

Γ΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 480

 

Κωδικός ISBN: 9789608249974

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 33133175

 

Έτος έκδοσης: 2013

 

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να περιγράψει με κατανοητό τρόπο και πρακτικά παραδείγματα τις βασικές αρχές λειτουργίας και αποτίμησης των σημαντικότερων προϊόντων στις σύγχρονες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Απευθύνεται κυρίως σε αναγνώστες που ξεκινούν την μελέτη τους πάνω στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μία συζήτηση κάποιων σημαντικών εισαγωγικών εννοιών των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου και συζητείται η οργανωτική δομή και λειτουργίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική ανασκόπηση της έννοιας της παρούσας αξίας, λόγω της χρησιμότητάς της στην αποτίμηση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου.

Το 3ο Κεφάλαιο εισάγει τον φοιτητή στις βασικές διαδικασίες και ορισμούς των αγορών ξένου συναλλάγματος, ενώ το 4ο Κεφάλαιο εξετάζει τα βασικότερα εργαλεία της αγοράς χρήματος.

Στο 5ο Κεφάλαιο αναλύεται η αγορά ομολόγων. Το 6ο και 7ο Κεφάλαιο εξετάζει (με πρακτικά παραδείγματα) τις βασικές αρχές της θεωρίας χαρτοφυλακίου και κεφαλαιαγορών, καθώς και μερικές πρακτικές εφαρμογές των θεωρητικών υποδειγμάτων. Το 8ο Κεφάλαιο συζητά την έννοια της αποτελεσματικότητας της αγοράς σε σχέση με την διαθέσιμη πληροφόρηση, ενώ το 9ο Κεφάλαιο αναλύει τις βασικές αρχές θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης μετοχών. Το 10ο Κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στις αγορές παραγώγων προϊόντων, περιγράφοντας την λειτουργία και αποτίμηση των συμβολαίων forward, futures, option, και swap. Τέλος το 11ο Κεφάλαιο συζητά θέματα σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

Ευχαριστώ τον εκδοτικό οίκο Μπένου για την επιμέλεια του παρόντος. Κάθε ενδεχόμενο λάθος ή παρόραμα είναι αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα.

 

Σπύρος Ι. Σπύρου (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Αθήνα, Ιούνιος 2013

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος  15

 

Σύντομο Bιογραφικό  16

 

Κεφάλαιο 1:  Το Χρηματοοικονομικό Σύστημα

1.1. Ο Ρόλος του Χρηματοοικονομικού Συστήματος  17

1.2. Άμεσες και Έμμεσες Επενδύσεις  18

1.3. Απόδοση και Κίνδυνος Επενδύσεων  31

1.4. Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Αγορές  32

1.5. Μορφές Διαπραγμάτευσης και Οργάνωσης Συναλλαγών  36

1.6. Παράδειγμα Οργανωμένης Αγοράς: Το Χρηματιστήριο Αθηνών  38

 

Κεφάλαιο 2:  Παρούσα Αξία

2.1. Εισαγωγή  67

2.2. Συνεχής ανατοκισμός  70

 

Κεφάλαιο 3: Αγορές Συναλλάγματος

3.1. Εισαγωγή  71

3.2. Τρέχουσα Ισοτιμία  73

3.3. Τριγωνικό Αρμπιτράζ  76

3.4. Η Προθεσμιακή Ισοτιμία  77

3.5. Η Σχέση Τρέχουσας και Προθεσμιακής Ισοτιμίας  81

3.6. Διεθνείς Σχέσεις Ισοδυναμίας  82

3.7. Συστήματα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών  89

3.8. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  96

3.9. Η Διεθνής Τράπεζα  98

Παράρτημα 1: Επιλεγμένα άρθρα Διεθνούς Τράπεζας  102

Παράρτημα 2: Αποστολή IFC  105

Παράρτημα 3: Σκοποί Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου  107

 

Κεφάλαιο 4: Αγορές Χρήματος

4.1. Εισαγωγή  109

4.2. Προϊόντα της Αγοράς Χρήματος  111

4.3. Αποδόσεις στην Αγορά Χρήματος  117

 

Κεφάλαιο 5 : Αγορές Ομολόγων

5.1. Εισαγωγή και Ορισμοί  121

5.2. Αγορές Ομολόγων  135

5.3. Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating) 138

5.4. Αποτίμηση Ομολογιών  148

5.5. Αποδόσεις Ομολογιών  158

5.6. Duration  163

5.7. Κυρτότητα (Convexity) 170

5.8. Τιμολόγηση Ομολογίας και Προεξοφλητικό Επιτόκιο  175

5.9. Η Καμπύλη των Επιτοκίων (Yield Curve)  181

 

Κεφάλαιο 6: Αγορές Μετοχών  & Θεωρία Χαρτοφυλακίου

6.1. Απόδοση και Κίνδυνος  193

6.2. Παράδειγμα με μετοχές του Χ.Α  199

6.3. Απόδοση και Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου  203

6.4. Διαφοροποίηση Κινδύνου  206

6.5. Συνδυασμοί δύο Μετοχών κάτω από Διαφορετικές Υποθέσεις  212

6.6. Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια  213

6.7. Single Index Model  217

6.8. Συμπέρασμα  219

Παράρτημα 1: Συντελεστής Μεταβλητότητας  221

Παράρτημα 2: Παράδειγμα Υπολογισμού του Συντελεστή Συσχέτισης  222

Παράρτημα 3: Κίνδυνος και Απόδοση για Χαρτοφυλάκιο με 4 Μετοχές  224

 

Κεφάλαιο 7: Αγορές Μετοχών  & Θεωρία Κεφαλαιαγορών

7.1. Εισαγωγή  225

7.2. Το Αγοραίο Χαρτοφυλάκιο και Γραμμή Κεφαλαιαγοράς  227

7.3. Η Γραμμή Αξιογράφων  231

7.4. Ο Συντελεστής Βήτα  233

7.5. Εφαρμογές  235

7.6. Εμπειρικές Μελέτες και "Ανωμαλίες" της Αγοράς  243

7.7. Άλλα Υποδείγματα  245

7.8. Συμπέρασμα  250

Παράρτημα 1: Απόδειξη CAPM  251

 

Κεφάλαιο 8: Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών

8.1. Εισαγωγή  253

8.2. Υποθέσεις Θεωρίας Αποτελεσματικής Αγοράς  257

8.3. Σύντομη Ανασκόπηση Θεωρίας Αναμενόμενης Χρησιμότητας  258

8.4. Η Διαδικασία του Arbitrage  261

8.5. Αρχικά Ερευνητικά Αποτελέσματα  262

8.6. Φούσκες Τιμών 266

8.7. Υπερβολική Μεταβλητότητα  272

8.8. Ημερολογιακές Ανωμαλίες  273

8.9. Αντίδραση χωρίς Νέες Πληροφορίες  278

8.10. Πρόβλεψη Αποδόσεων με βάση Εταιρικές Μεταβλητές  278

8.11. Κέρδη από Contrarian και Momentum Στρατηγικές  282

8.12. Φαινόμενο της Πρωινής Ηλιοφάνειας (Morning sunshine effect) 286

8.13. Ο Γρίφος του Πριμ των Μετοχών (Equity premium puzzle) 287

8.14. Ανακοινώσεις Εταιρικών Κερδών  289

8.15. Θεωρητικές Προκλήσεις της Θεωρίας  290

8.16. Ανακεφαλαίωση  296

 

Κεφάλαιο 9: Εισαγωγή στην Θεμελιώδη και Τεχνική Ανάλυση

9.1. Θεμελιώδης Ανάλυση  301

9.2. Πρώτο στάδιο: Οικονομική Ανάλυση  304

9.3. Δεύτερο στάδιο: Κλαδική Ανάλυση  321

9.4. Τρίτο στάδιο: Ανάλυση Εταιρείας – Αποτίμηση Μετοχών  328

9.5. Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση  346

Παράρτημα 1: Βασικές Μακροοικονομικές Σχέσεις  370

Παράρτημα 2: Κύματα Elliot  372

Παράρτημα 3: Ανάλυση Μετοχής  37

 

Κεφάλαιο 10: Αγορές Παραγώγων

10.1. Εισαγωγή  375

10.2. Προθεσμιακά Συμβόλαια (forward contracts) 376

10.3. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures contracts) 380

10.4.  Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (option contracts) 401

10.5. Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps) 425

Παράρτημα 1:  442

Παράρτημα 2:  446

Παράρτημα 3:  449

 

Κεφάλαιο 11: Έμμεσες Επενδύσεις

11.1. Εισαγωγή  451

11.2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο  455

11.3. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)  458

11.4.   Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) 462

11.5. Κανονισμός συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ  468

 

Βιβλιογραφία 473