Αντώνης Παπάς

 

Εισαγωγή στη Χρημ/μική Λογιστική: Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα ΤΟΜΟΣ Β

 

 

 

B΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 576

 

Κωδικός ISBN: 9608249430

 

ΤΟΜΟΣ: 2/2

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 3640

 

Έτος έκδοσης: 2007

 

 

 ► παρουσίαση

Το παρόν σύγγραμμα δεν είναι ένα ακόμη βιβλίο εισαγωγής Λογιστικής. Παρουσιάζει ριζοσπαστικές διαφορές σε σύγκριση με τα υπάρχοντα συγγράμματα, ως προς το σκοπό της συγγραφής του, τη μεθοδολογική προσέγγιση των θεμάτων και το περιεχόμενό του.

Η αμφισβήτηση αποτελεί κατά τη γνώμη μου τον ακρογωνιαίο λίθο του οικοδομήματος της επιστημονικής αναζήτησης και μάθησης. Η συγγραφή ενός βιβλίου πρέπει να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση αυτής της αμφισβήτησης και να συμβάλλει στην επιτυχή αναζήτηση της αλήθειας και τη διατήρηση της επιστημονικής ανησυχίας. Πρέπει δηλαδή, να παρουσιάζει τη γνώση κατά τρόπο που να ενθαρρύνει το νέο επιστήμονα να μη αποδέχεται απόψεις των οποίων η τεκμηρίωση είναι ελλιπής.

Κατά την τριακονταετή διδακτική σταδιοδρομία μου παρατήρησα ότι η μαιευτική μέθοδος της διδασκαλίας συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην καλλιέργεια της αμφισβήτησης και στη διέγερση του προβληματισμού των φοιτητών. Παρατήρησα επίσης ότι η ίδια μέθοδος αποτρέπει τους φοιτητές να αποδεχθούν ως αληθινή μια άποψη, εάν η ορθολογικότητα της τεκμηρίωσής της δεν ικανοποιεί το προσωπικό τους κριτήριο αξιολόγησης. Αυτή τη μαθησιακή προσέγγιση ακολούθησα και για την παρουσίαση των θεμελιωδών εννοιών και διαδικασιών της Λογιστικής στο βιβλίο αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος κάθε Κεφαλαίου πρώτα γίνεται η παρουσίαση των βασικών εννοιολογικών σημείων κάποιου θέματος και της επικρατούσας θεωρητικής άποψης και στη συνέχεια γίνεται η ανάπτυξή του με την παράθεση σχετικών ερωτήσεων και των αντίστοιχων απαντήσεων. Αυτή η διαλεκτική προσέγγιση ενθαρρύνει τον περαιτέρω προβληματισμό του φοιτητή και συμβάλλει στη βελτίωση της κριτικής του σκέψης.

Σχετικές έρευνες στον τομέα της λογιστικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έδειξαν ότι η εμπέδωση γνώσεων θεωρητικού περιεχομένου ενισχύεται με την παράλληλη επίλυση σχετικών ασκήσεων, καθώς αποσαφηνίζονται σύνθετες έννοιες και κατανοούνται κανόνες και διαδικασίες λογιστικής πρακτικής. Έτσι, κάθε συγγραφέας βιβλίων Λογιστικής παραθέτει αριθμό ασκήσεων στο τέλος κάθε κεφαλαίου, χωρίς όμως να παραθέτει την λύση τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο φοιτητής να αδυνατεί να επαληθεύσει την ορθότητα της δικής του σκέψης και να επιβεβαιώσει την εκ μέρους του ορθή κατανόηση των αντίστοιχων θεωρητικών σχέσεων. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος ότι δηλαδή, η παράθεση της λύσης αποτρέπει τον φοιτητή από το να προβληματιστεί, να επιμείνει στην επίλυση του προβλήματος και να ανατρέξει στη θεωρητική ερμηνεία, έτσι ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία της μάθησης. Αυτά τα επιχειρήματα δεν θεωρούνται βάσιμα για συγγράμματα εισαγωγικού επιπέδου, όπως αυτό.

Στο δεύτερο μέρος κάθε Κεφαλαίου του παρόντος συγγράμματος παρατίθεται ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων μαζί με τις λύσεις τους. Οι λύσεις ορισμένων ασκήσεων είναι συνοπτικές ενώ άλλες είναι πιο αναλυτικές και κατατοπιστικές, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος. Πρέπει να γίνει σαφές ότι ο φοιτητής θα ωφεληθεί σημαντικά εάν πρώτα μελετήσει προσεκτικά τα θεωρητικά θέματα που αναπτύσσονται στην αρχή κάθε Κεφαλαίου και στη συνέχεια προσπαθήσει να επιλύσει τις αντίστοιχες ασκήσεις και επαληθεύσει την ορθότητα της δική του σκέψης.

Κατά τη σύνταξη των ασκήσεων έγιναν για εκπαιδευτικούς σκοπούς διάφορες υποθέσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Έτσι, στην εκφώνηση μικρού αριθμού ασκήσεων αναγράφεται ότι υπάρχουν διάφορα ακίνητα στην κυριότητα ατομικής επιχείρησης ή ότι δεν υπάρχει φόρος προστιθέμενης αξίας στις συναλλαγές.

Το περιεχόμενο του συγγράμματος διαιρείται σε δώδεκα Κεφάλαια. Το πρώτο Κεφάλαιο ασχολείται με θέματα εισαγωγής στην επιστήμη της Λογιστικής. Στα επόμενα τρία Κεφάλαια, παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις έννοιες των στοιχείων της λογιστικής ισότητας και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα Κεφάλαια 5,6,7,8,9 και 10 ασχολούνται με τις διαδικασίες και τα στοιχεία του λογιστικού κυκλώματος. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται θέματα που αφορούν τα δικαιολογητικά έγγραφα, την τήρηση του ημερολογίου και των λογαριασμών, την κατάρτιση των ισοζυγίων, τη διενέργεια της απογραφής και την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης. Στο Κεφάλαιο 11 παρουσιάζονται τα πιο βασικά από τα θέματα της Λογιστικής των εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ στο τελευταίο Κεφάλαιο παρατίθεται σειρά  γενικών επαναληπτικών ασκήσεων.

Κατά την ανάπτυξη των θεωρητικών λογιστικών ζητημάτων στην αρχή κάθε Κεφαλαίου γίνεται συχνή αναφορά στα όσα ορίζει σχετικώς " Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Επίσης, παρατίθενται υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στα Κεφάλαια 2,4 και 10.

Η σύνταξη και η λύση δεκάδων πρωτότυπων θεμάτων και ασκήσεων δεν μπορεί να είναι απαλλαγμένες από λάθη και παραλείψεις παρά τις άοκνες προσπάθειες της κ. Ε. Κασοτάκη (MSc in Banking and Finance) να τα εντοπίσει. Για τη συνεργασία αυτή, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες. Βέβαια, την ευθύνη για τα λάθη και τις παραλείψεις που πιθανόν να διέφυγαν φέρει ο συγγραφέας.

Αντώνης Α. Παπάς

Αθήνα 2004

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος   9

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες  14

Λογιστική   16

Ζήτηση Λογιστικών Πληροφοριών  18

Παροχή Λογιστικών Πληροφοριών 19

Ιδιότητες Λογιστικών Πληροφοριών  21

Πρακτικά Θέματα  24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Ενεργητικό - Παθητικό  30

Χρηματοοικονομική Θέση Επιχείρησης  38

Ισολογισμός   39

Ταξινόμηση Στοιχείων Ενεργητικού   42

Ταξινόμηση Στοιχείων Παθητικού    44

Πρακτικά Θέματα  47

Παράρτημα  83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποδοτικότητα - Διαδοχικοί Ισολογισμοί  94

Έσοδα - Έξοδα  97

Λογιστικά Γεγονότα  98

Πρακτικά Θέματα   105

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έσοδα - Έξοδα - Αποτέλεσμα  118

Χρόνος Αναγνώρισης Εσόδων  120

Αίτια Εξόδων   124

Χρόνος Πραγματοποίησης Εξόδων  128

Διάκριση Εσόδων - Εξόδων  131

Κέρδη - Ζημιές - Διάκριση Αποτελεσμάτων  134

Πρακτικά Θέματα  142

Παράρτημα  183

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λογιστικό Κύκλωμα  188

Δικαιολογητικά Έγγραφα  195

Πρακτικά Θέματα  198

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερολόγιο   204

Σφάλματα Ημερολογίου  211

Χρησιμότητα Πληροφοριών Ημερολογίου  214

Πρακτικά Θέματα  215

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Λογαριασμοί  260

Τήρηση Λογαριασμών  268

Διαβάθμιση Λογαριασμών  272

Σφάλματα Λογαριασμών  276

Ισοζύγια   277

Προσωρινά Ισοζύγια  280

Ισοζύγιο Λογαριασμών Αναλυτικού Καθολικού  284

Διόρθωση Σφαλμάτων Λογαριασμών  285 

Περιεχόμενα

Πρακτικά Θέματα Παράρτημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Απογραφή - Είδη Απογραφής  328

Δεδομένα Απογραφής  332

Εγγραφές Προσαρμογής   332

Δεδουλευμένα και Μη Δεδουλευμένα Έσοδα και Έξοδα  339

Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο  342

Πρακτικά Θέματα  345

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Χρήσης  380

Οριστικό Ισοζύγιο  386

Πρακτικά Θέματα  390

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Λογιστικές Αρχές  414

Ισολογισμός   420

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης   427

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων  429

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  429

Λογιστικά Σφάλματα Προηγούμενων Χρήσεων  430

Πρακτικά Θέματα  432

Παράρτημα  443

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εμπορικές Επιχειρήσεις  448

Κόστος Αγοράς Εμπορευμάτων  449

Έσοδα από Πωλήσεις Εμπορευμάτων 455

Προσδιορισμός Αποτελέσματος από Αγορά και Πώληση  Εμπορευμάτων  459

Προσδιορισμός Κόστους Πωληθέντων Εμπορευμάτων  460

Αποτίμηση Τελικού Αποθέματος Εμπορευμάτων  464

Πρακτικά Θέματα  465

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ