Έλλη Βασιλάτου - Θανοπούλου

 

 

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική Τεύχος Γ'

 

Γ΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 340

 

Κωδικός ISBN: 960824904Χ

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 3632

 

Έτος έκδοσης: 2001

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Από την 1η Ιανουάριου 2001 άρχισε μία νέα εποχή για τη νομι¬σματική ιστορία της χώρας. Από την ημερομηνία αυτή τα δώδεκα κράτη-μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υιοθέτησαν ως νομισματική μονάδα και ενιαίο νόμισμα το ευρώ. Η εξέλιξη αυτή έχει αναμφισβήτητα σημαντικές επιπτώσεις στη διεξαγωγή των οικονομικών συναλλαγών, αλλά και στα λογιστικά συστήματα των πάσης φυσεως οικονομικών μονάδων. Η καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος επιβάλλει την προσαρμογή των διαφόρων λογιστικών διαδικασιών και κυρίως των σχετικών με την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων, την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων και τον προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων των οικονομικών μονάδων.

Η μεγάλη αυτή διαρθρωτική αλλαγή και η αντικατάσταση της δραχμής από 1ης Ιανουάριου 2002 με το ευρώ, καθώς και η χρησιμοποίηση του ευρώ στις λογιστικές διαδικασίες, όπως είναι φυσικό, κατέστησε απαραίτητη την αναθεώρηση των αριθμητικών δεδομένων των παραδειγμάτων και του Τευχους Γ του συγγράμματος Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική. Με την ευκαιρία της αναγκαίας αυτής αναθεώρησης, θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνουν και ορισμένες άλλες μικρές προσθήκες και διορθώσεις

Ε. Βασιλάτου-Θανοπούλου

Αθήνα 2001

 ► περιεχόμενα

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

ΤΟ ΛΟΠΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικά   γη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ημερολόγιο - Ημερολογιακές Εγγραφές   18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Λογιστικά Σφάλματα   29

3.1. Έννοια Λογιστικών Σφαλμάτων   29

3.2. Είδη Λογιστικών Σφαλμάτων   30

3.2.1. Σφάλματα ημερολογίου   30

3.2.2. Σφάλματα γενικού καθολικού   30

3.2.3. Σφάλματα αναλυτικών καθολικών   30

3.3. Εντοπισμός των Λογιστικών Σφαλμάτων   31

3.3.1. Σφάλματα ημερολογίου   31

3.3.2. Σφάλματα γενικού καθολικού   31

3.3.3. Σφάλματα αναλυτικών καθολικών   32

3.4. Διόρθωση των Λογιστικών Σφαλμάτων   32

3.4.1. Σφάλματα ημερολογίου   32

3.4.2. Σφάλματα γενικού καθολικού   33

3.4.3. Σφάλματα αναλυτικών καθολικών   34

3.5. Άλλα Σφάλματα στα Λογιστικά Βιβλία   35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού   38

4.1. Έννοια και Σκοπός του Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού ... 38

4.2. Είδη Ισοζυγίων Γενικού Καθολικού   39

4.3. Το Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού ως Μέσο Ελέγχου ... 41

4.4. Το Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού ως Μέσο Παροχής

Πληροφοριών   43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών   45

5.1. Έννοια των Εγγραφών Προσαρμογής των Λογαριασμών   45

5.2. Περιπτώσεις Εγγραφών Προσαρμογής   47

5.2.1. Εξόδων πληρωτέων   48

5.2.2. Αναλώσεων   48

5.2.3. Αποσβέσεων   49

5.2.4. Προπληρωθέντων εξόδων   49

5.2.5. Εσόδων εισπρακτέων   49

5.2.6. Προεισπραχθέντων εσόδων   50

5.3. Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο   51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ημερολογιακές Εγγραφές Προσδιορισμού του Λογιστικού Αποτελέσματος   56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσεως   73

7.1. Γενικά   73

7.2. Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης   77

7.3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως   81

7.4. Ισολογισμός   85

7.5. Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων   93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Ημερολογιακές Εγγραφές Κλεισίματος και Ανοίγματος των Λογιστικών Βιβλίων   95

8.1. Ημερολογιακή Εγγραφή Κλεισίματος των Λογιστικών Βιβλίων   95

8.2. Ημερολογιακή Εγγραφή Ανοίγματος των Λογιστικών Βιβλίων  99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Φύλλο Εργασίας και Καταστάσεις Τέλους Χρήσεως  104

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Διόρθωση Λογιστικών Σφαλμάτων Προηγούμενων Χρήσεων   111

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΠΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Ανάλυση των Λογιστικών Καταστάσεων: Συνοπτική Παρουσίαση   121

11.1 Έννοια του Όρου Ανάλυση των Λογιστικών Καταστάσεων   121

11.2 Αντικειμενικός Σκοπός   127

11.3 Είδη Ανάλυσης   130

11.3.1. Εσωτερική ανάλυση   130

11.3.2. Εξωτερική ανάλυση   131

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Στάδια Ανάλυσης    134

12.1. Γενικά   134

12.2. Μελέτη των Λογιστικών Στοιχείων   134

12.3. Προσδιορισμός της Συμπεριφοράς και Συσχέτιση των Λογιστικών Στοιχείων   137

12.4. Χρησιμοποίηση των Λογιστικών Στοιχείων για τη Λήψη Αποφάσεων   140

12.5. Ποιοτικές Πληροφορίες   141

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

Μέσα Ανάλυσης   143

13.1. Γενικά   143

13.2. Καταστάσεις Συγκρίσεων   144

13.2.1. Καταστάσεις οριζόντιας ανάλυσης   145

13.2.2. Καταστάσεις κάθετης ανάλυσης   148

13.3. Αριθμοδείκτες   150

13.3.1. Αριθμοδείκτες ρευστότητας   154

13.3.2. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας   168

13.3.3. Άλλοι αριθμοδείκτες   180

13.4. Καταστάσεις Μεταβολών Κεφαλαίων   193

13.4.1. Γενικά   193

13.4.2. Καταστάσεις μεταβολών συνολικών κεφαλαίων   197

13.4.3. Καταστάσεις μεταβολών διαθεσίμων   201

Παράρτημα: Εφαρμογή των μέσων ανάλυσης  221

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Χρησιμοποίηση των Λογιστικών Στοιχείων για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων  270

14.1. Γενικά  270

14.2. Χρησιμοποίηση των Λογιστικών Στοιχείων για τη Λήψη Απόφασης Παροχής Δανείου στην Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Εταιρεία το “Ακρογιάλι”  273

14.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της επιχειρηματικής μονάδας   273

14.2.2. Καθορισμός του επιδιωκόμενου αντικειμενικού σκοπού και της σκοπιμότητας της απόφασης  274

14.2.3. Προσδιορισμός των αναγκαίων πληροφοριακών στοιχείων     275

14.2.4. Διατύπωση προβλέψεων   278

14.2.5. Εξαγωγή συμπερασμάτων   278

14.2.6. Λήψη τελικής απόφασης   280

14.3. Χρησιμοποίηση των Λογιστικών Στοιχείων για τη Λήψη Απόφασης Επένδυσης Κεφαλαίων σε Μετοχές της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας “Α.Ω.”  280

14.3.1. Συνοπτική παρουσίαση της επιχειρηματικής μονάδας   281

14.3.2. Καθορισμός του επιδιωκομένου αντικειμενικού σκοπού και της σκοπιμότητας της απόφασης   282

14.3.3. Προσδιορισμός των αναγκαίων πληροφοριακών στοιχείων   283

14.3.4. Διατύπωση προβλέψεων   286

14.3.5. Εξαγωγή συμπερασμάτων   287

14.3.6. Λήψη τελικής απόφασης   289

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  290

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ   293

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  305

ΑΓΓΛΟΕΑΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  307

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ