Ιωάννης Ρόκας

 

 

Ελληνικό & Κοινοτικό Δίκαιο

των Εμπορικών Εταιριών

 

Δ΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 192

 

Κωδικός ISBN: 9608249120

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 3676

 

Έτος έκδοσης: 2008

 

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

 

Μια εισαγωγή στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών, που σκοπεύει να είναι αντιληπτή και στους μη έχοντες ιδιαίτερη προηγούμενη νομική παιδεία, όπως η παρούσα έκδοση, πιστεύω ότι πρέπει να εστιάζεται στην περιοχή εκείνη του δικαίου των εμπορικών εταιριών και ιδιαίτερα των κεφαλαιουχικών που έχει δεχθεί περισσότερη κοινοτική επιρροή.

Με την ευκαιρία της ανατύπωσης το 2008 του παρόντος βιβλίου έχουν ληφθεί υπόψιν οι αλλαγές που επέφερε ο ν. 3604/2007

 

 ► περιεχόμενα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.    Επιχείρηση - φορέας επιχείρησης - εταιρία      11

2.    Προσωποπαγείς και σωματειακές ενώσεις προσώπων      13

3.    Μορφές εταιριών      18

4.    Εταιρίες και εμπορικό δίκαιο      19

5.    Είδη και εμπορικότητα των εμπορικών εταιριών      20

6.    Εταιρίες με νομική προσωπικότητα και εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα      21

7.    Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών     23

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

Γενικοί κανόνες

8.    Σύσταση της εταιρίας     25

α. Προϋποθέσεις     25

β. Εταιρική σύμβαση      26

γ. Σκοπός      28

δ. Κοινός σκοπός       29

ε. Εισφορές     29

στ. Οριοθέτηση της εταιρίας από άλλες συμβάσεις      30

ζ. Επιδίωξη του κοινού σκοπού και της καταβολής των εισφορών      31

9.    Διαμόρφωση των σχέσεων εταίρων μεταξύ τους προς την εταιρία      32

α. Υποχρέωση πίστης    32

β. Ευθύνη εταίρων    32

γ. Διαχείριση της προσωπικής εταιρίας    33

δ. Εκπροσώπηση    34

ε. Οι διαχειριστές της προσωπικής εταιρίας     35

10.    Έλεγχος και συμμετοχή στα κέρδη    36

11.    Διατυπώσεις δημοσιότητας της εταιρίας     37

12.    Αποφάσεις των εταίρων    39

13.    Είσοδος και έξοδος εταίρων     39

14.    Περιουσία της εταιρίας    42

15.    Λύση της προσωπικής εταιρίας     42

16.    Εκκαθάριση     45

ΤΜΗΜΑ Β'

Ομόρρυθμη εταιρία

17.    Έννοια - επωνυμία    47

18.    Σύσταση της εταιρίας      49

19.    Η σε ολόκληρο και απεριόριστη ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων     50

20.    Διοίκηση της εταιρίας       52

 

 ΤΜΗΜΑ Γ'

21.     Ετερόρρυθμη εταιρία     53

α. Έννοια    53

β. Επωνυμία     53

γ. Λοιπά θέματα    54

δ. Ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές      55

ΤΜΗΜΑ Δ'

22. Αφανής εταιρία     55

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΟΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α

Η ανώνυμη εταιρία

23.     Εισαγωγικές παρατηρήσεις        57

24.    Ίδρυση      59

25.    Διατυπώσεις δημοσιότητας      65

26.    Κεφάλαιο     67

27.    Αύξηση και μείωση κεφαλαίου     -     70

28.    Μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ομολογίες     73

29.    Η γενική συνέλευση     81

30.    Το διοικητικό συμβούλιο     91

31.    Μέτοχοι - δικαιώματα μειοψηφίας      99

32.    Τακτικός έλεγχος      107

33.    Αποθεματικά      108

34.    Ετήσιοι λογαριασμοί     109

35.    Μετατροπή εταιριών     123

36.    Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών     125

37.    Διάσπαση ανωνύμων εταιριών      127

38.    Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες      129

39.    Λύση και εκκαθάριση      130

ΤΜΗΜΑ Β'

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης

40.    Εισαγωγικές παρατηρήσεις     131

41.    Ίδρυση      132

42.    Εταιρικό κεφάλαιο, διαίρεση, αύξηση και μείωση     135

43.    Οι εταίροι     138

44.    Η συνέλευση    των εταίρων'     142

45.    Οι διαχειριστές     144

46.    Οι ελεγκτές      147

47.    Ετήσιοι λογαριασμοί - κέρδη     147

48.    Μετατροπή - συγχώνευση     149

49.    Λύση και εκκαθάριση      150

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

Αστικός συνεταιρισμός

50.    Έννοια - χαρακτηριστικά      153

51.    Οι συνεταίροι      155

52.    Τα όργανα       157

53.    Τήρηση βιβλίων - Διανομή κερδών     159

54.    Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση        160

ΤΜΗΜΑ Β'

55.    Γεωργικός και οικοδομικός συνεταιρισμός     160

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

56.    Τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες    163

57.    Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου    165

58.    Εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων     168

59.    Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης - χρηματιστηριακές εταιρίες - εταιρίες factoring και εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος        171

60.    Εταιρίες της ναυτιλίας        173

α. Η ναυτική εταιρία      173

β. Η ειδική ανώνυμη εταιρία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία    176

61.    Αθλητική ανώνυμη εταιρία    178

62.    Άλλα εταιρικά μορφώματα     181

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ      189

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ     191