Γεώργιος Μέργος

 

 

Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων & Πολιτικών  ΤΟΜΟΣ Α

 

 

B΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Σκληρό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 472

 

Κωδικός ISBN: 9789608249585 (SET 9789608249578)

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 3720

 

Έτος έκδοσης: 2007

 

 

 ► παρουσίαση

Πρόλογος Β’ Έκδοσης

Στα πέντε περίπου χρόνια από τη δημοσίευση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου αυτού, η χρήση της ανάλυσης κόστους - οφέλους έχει επεκταθεί σημαντικά διεθνώς, ιδιαίτερα στις αγγλοσαξονικές  χώρες. Όμως, η επέκταση δεν αφορούσε ούτε τη θεωρητική βάση ούτε τις μεθοδολογικές αναλύσεις, αλλά την εφαρμογή της μεθόδου στην αξιολόγηση αποφάσεων κυβερνητικής πολιτικής και ειδικότερα της σκοπιμότητας εισαγωγής κανονιστικών ρυθμίσεων.

Εξ αυτού του λόγου, στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου δεν θεωρήθηκε σκόπιμη η αναθεώρηση του περιεχομένου του, ούτε η αναδιάταξη της ύλης, αφού ανταποκρίνεται πλήρως στην κρατούσα επιστημονική σκέψη στη διεθνή βιβλιογραφία. Όμως, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει προσπάθεια επέκτασης του βιβλίου με ένα δεύτερο τόμο, ο οποίος παρουσιάζει μια σειρά από εφαρμογές της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων και πολιτικών σε διάφορους τομείς της εφαρμοσμένης οικονομικής και της οικονομικής πολιτικής.

Οι εφαρμογές αυτές αφορούν την αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα μεταφορών, την αξιολόγηση δαπανών για πολιτικές απασχόλησης, ενεργητικές και παθητικές, την αξιολόγηση δαπανών υγείας, την αξιολόγηση δαπανών εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την αξιολόγηση μέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής. Δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στη φάση αυτή οι παραδοσιακές εφαρμογές της μεθοδολογίας σε επενδύσεις βιομηχανικής ανάπτυξης και αγροτικών έργων, δίδεται όμως έμπαση κυρίως στην αξιολόγηση της σκοπιμότητας κυβερνητικής παρέμβασης σε τομείς, όπου η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της κυβερνητικής παρέμβασης είναι δυσχερής. Κάθε ένα από τα κεφάλαια, που πραγματεύεται τις εφαρμογές αυτές, περιλαμβάνει εκτεταμένη βιβλιογραφία TO αντίστοιχα θέματα, καθώς και πηγές στο διαδίκτυο που είναι χρήσιμες για διδακτικούς σκοπούς.

Συνολικά, το βιβλίο αυτό, που περιλαμβάνει τον Πρώτο τόμο με τη θεωρία και τον Δεύτερο τόμο με τις εφαρμογές, πιστεύω ότι αποτελεί μια πλήρη παρουσίαση της κοινωνικό-οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων και πολιτικών. Επομένως, ελπίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως διδακτικό βιβλίο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Πολιτικής όσο και ως βιβλίο αναφοράς για εκείνους, των οποίων η εργασία περιλαμβάνει αξιολόγηση επενδύσεων και μέτρων κυβερνητικής πολιτικής σε οποιονδήποτε κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας.

Για την ολοκλήρωση της δεύτερης αυτής έκδοσης του βιβλίου θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία Γαβρίλη που, ως επιμελητής της έκδοσης, συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση του κειμένου και την απάλειψη διαφόρων αβλεψιών της πρώτης έκδοσης. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου, υποψήφιο διδάκτορα, Παναγιώτη Πρόντζα, για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση του δεύτερου τόμου, αλλά και για τη βοήθειά του στη διδασκαλία του μαθήματος και των ασκήσεων.

Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλονται και στους συναδέλφους μου στα διάφορα Πανεπιστήμια, που χρησιμοποίησαν το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο, αλλά και στους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα εποικοδομητικά τους σχόλια.

Αθήνα, Νοέμβριος 2007

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠρόλογοςΒ' Έκδοσης   17

Πρόλογος A' Έκδοσης  19

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.1. Τι είναι η Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση  25

1.1.1. Το Πλαίσιο ανάλυσης   26

1.1.2. Σκοπός και χρήση της Κοινωνικο-οικονομικής Αξιολόγησης  30

1.1.3. Διαδικασία της Κοινωνικο-οικονομικής Αξιολόγησης  33

1.1.4. Τι δεν είναι η Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση  33

1.2. Η Κοινωνικο-οικονομική διάσταση της αξιολόγησης  36

1.2.1. Ιδιωτική και κοινωνική αξιολόγηση   36

1.2.2. Η αξιολογική βάση της μεθόδου  39

1.2.3. Εξέλιξη της Κοινωνικο-οικονομικής Αξιολόγησης  40

1.3. Πρώτη προσέγγιση στη μέθοδο   44

1.3.1. Ποσοτικοποίηση και αποτίμηση κόστους-ωφελειών  45

1.3.2. Ανάλυση Ex Ante και Ex Post   47

1.4. Περίληψη   47

Βιβλιογραφικές σημειώσεις      48

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

2.1. Εισαγωγή  51

2.2. Οι έννοιες της επένδυσης, της απόδοσης και της προεξόφλησης     52

2.2.1. Κεφάλαιο και επένδυση     52

2.2.2. Κόστος και απόδοση του κεφαλαίου  55

2.2.3. Η προσέγγιση της ροής στην ανάλυση μιας επένδυσης  56

2.2.4. Η έννοια της προεξόφλησης  59

2.3. Επενδυτικά κριτήρια ανεξάρτητων έργων  62

2.3.1. Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ)   63

2.3.2. Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (ΕΣΑ)  66

2.3.3. Αόγος Ωφελειών-Κόστους (ΛΩΚ)  68

2.3.4. Περίοδος Ανάκτησης Κεφαλαίου (ΠΑΚ)  69

2.4. Επιλογή του Επενδυτικού Κριτηρίου  69

2.5. Επιλογή μεταξύ έργων  73

2.5.1. Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων 73

2.5.2. Παραδείγματα εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής    79

Καθυστέρηση στην αποπεράτωση του έργου  79

Επιλογή έργου με εναλλακτική τεχνολογία  81

Έργο με αρνητικές ωφέλειες  82

Αποτελεσματικότητα κόστους  83

2.5.3. Επιλογή έργων με περιορισμένο προϋπολογισμό    84

2.6. Ανάλυση ευαισθησίας  85

2.7. Περίληψη   88

Βιβλιογραφικές σημειώσεις   88

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

3.1. Εισαγωγή    91

3.2. Αξιολόγηση δημοσίων παρεμβάσεων  92

3.2.1. Έργα και πολιτικές  93

3.2.2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  95

3.2.3. Δημόσιες δαπάνες  98

3.2.4. Περιβαλλοντικές ωφέλειες και ρυθμιστικές (εποπτικές) παρεμβάσεις  99

3.3. Ανάλυση έργου  100

3.3.1. Η έννοια του έργου και της ανάλυσης έργου  100

3.3.2. Ο κύκλος του έργου  104

3.3.3. Θεσμικό πλαίσιο επιλογής και διαμόρφωσης των νέων έργων  109 

3.4. Αξιολόγηση του αναπτυξιακού έργου  111

3.4.1. Στοιχεία του έργου  112

3.4.2. Πίνακας Έργου  114

3.4.3. Υπολογισμός στοιχείων κόστους και ωφελειών  114

3.4.4. Άλλα ζητήματα  116

3.4.5. Διαφορετικές προσεγγίσεις  117

3.5. Υπολογισμός της κατάστασης «χωρίς το έργο»  119

3.5.1. Συγκρίσεις «Με» - «Χωρίς»  119

3.5.2. Προσδιορισμός της πραγματικής συμβολής έργου122

3.6. Περίληψη  124

Βιβλιογραφικές σημειώσεις  125

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

4.1. Εισαγωγή 129

4.2. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto στην οικονομία της αγοράς 130

4 2 1 Οικονομική αποτελεσματικότητα στη μερική ισορροπία  130

4.2.2. Οικονομική αποτελεσματικότητα στη γενική ισορροπία  136

4.2.3. Δυναμική αποτελεσματικότητα   142

4.2.4. Ο ρόλος των τιμών και του ανταγωνισμού  144

4.3. Τα κριτήρια της κοινωνικής βελτίωσης 145

4.3.1. Το κριτήριο Pareto  146

4.3.2. Το κριτήριο της Αποζημίωσης  148

4.4. Κοινωνική ευημερία και η συνέπεια του κριτηρίου της αποζημίωσης 150

4.4.1. Διαπροσωπικές συγκρίσεις  150

4.4.2. Πραγματική και δυνητική αποζημίωση  151

4.4.3. Ο έλεγχος του εθνικού εισοδήματος    153

4.5. Κοινωνική ευημερία και ισότητα  154  ;

4.5.1. Η Bergson - Samuelson συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας   154

4.5.2. Τύποι συναρτήσεων κοινωνικής ευημερίας   156

4.5.3. Στάθμιση εισοδημάτων   157

4.5.4. Αποτελεσματικότητα και ισότητα στην επιλογή έργων και πολιτικών  159

4.6. Περίληψη   161

Βιβλιογραφικές σημειώσεις  162

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

5.1. Εισαγωγή  163

5.2. Πλεόνασμα καταναλωτή και πλεόνασμα παραγωγού  163

5.2.1. Πλεόνασμα του καταναλωτή  164

5.2.2. Πλεόνασμα του παραγωγού  168

5.2.3. Οικονομικό πλεόνασμα  170

5.2.4. Επιπτώσεις στην ευημερία από ένα μέτρο πολίτικης  170

5.3. Μεταβολή στην ευημερία από παρεμβάσεις πολίτικης  174

5.3.1. Επιπτώσεις της επιβολής φόρου επί των πωλήσεων  174

5.3.2. Επιπτώσεις ευημερίας από την εισαγωγή καινοτομίας 175

5.3.3. Επιπτώσεις στην ευημερία από την ύπαρξη μονοπωλίου ή παρεμβάσεις του κράτους  177

5 3 4.  Δημόσια αγαθά  180

5.4. Μέτρηση του πλεονάσματος καταναλωτή στη γενική ισορροπία   182

5.4.1. Πλεόνασμα καταναλωτή σε δύο αγορές  183

5.4.2. Πλεόνασμα καταναλωτή στη γενική ισορροπία  185

5.5. Αντισταθμιστική και ισοδύναμη μεταβολή  186

5.6. Περίληψη  189

Βιβλιογραφικές σημειώσεις  190

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

6.1. Εισαγωγή  191

6.2. Αποτυχίες της αγοράς  192

6.2.1.  Η ύπαρξη μονοπωλιακών καταστάσεων  193

6.2.2. Εξωτερικές επιδράσεις  198

6.2.3. Ασυμμετρία πληροφόρησης  202

6.3. Αποτυχίες του κράτους  204

6.3.1. Η επίδραση του φόρου 204

6.3.2. Οι επιδράσεις του εμπορικού προστατευτισμού  207

6.3.3. Έλεγχοι τιμών και ελλείψεις  210

6.4. Δημόσια αγαθά  212

6.5. Η θεμελιώδης αρχή της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους  220

6.6. Περίληψη  225

Βιβλιογραφικές σημειώσεις   226

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ

7.1. Εισαγωγή  229

7.2.  Προσδιορισμός των στοιχείων κόστους και οφέλους  230

7.2.1. Μεταβιβαστικές πληρωμές  231

7.2.2. Επιδράσεις σε δευτερογενείς αγορές  233

7.2.3. Στοιχεία κόστους  236

7.2.4. Στοιχεία οφέλους  237

7.2.5. Επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό  239

7.3.  Αποτίμηση των στοιχείων κόστους και οφέλους  240

7.3.1. Οικονομική και κοινωνική ανάλυση  240

7.3.2. Ο «Numeraire» 242

7.3.3. Η προσέγγιση του UNIDO  244

7.3.4. Η προσέγγιση της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank)   246

7.4.  Σκιώδεις τιμές αγαθών  249

7.4.1. Σκιώδεις τιμές για εμπορεύσιμα αγαθά  250

7.4.2. Σκιώδεις τιμές για εν δυνάμει εμπορεύσιμα αγαθά  252

7.4.3. Σκιώδεις τιμές για μη εμπορεύσιμα αγαθά  252

7.5. Οικονομικές τιμές πρωταρχικών συντελεστών παραγωγής  253

7.5.1. Σκιώδεις τιμές της εργασίας  254

7.5.2. Σκιώδεις τιμές της ανειδίκευτης εργασίας  255

7.5.3. Σκιώδεις τιμές της ειδικευμένης εργασίας  257

7.5.4. Σκιώδεις τιμές της γης  257

7.6. Σκιώδης τιμή συναλλάγματος  258

7.7. Συντελεστές μετατροπής  259

7.7.1. Ειδικοί συντελεστές μετατροπής  259

7.7.2. Κλαδικοί συντελεστές μετατροπής  260

Συντελεστές μετατροπής για αγαθά κατανάλωσης και παραγωγής 261

Συντελεστές μετατροπής της κατανάλωσης διαφορετικών εισοδηματικών τάξεων   261

Ειδικοί συντελεστές μετατροπής για σημαντικά μη-εμπορεύσιμα αγαθά  261

7.7.3. Γενικός συντελεστής μετατροπής  262

7.8. Παραδείγματα χρήσης Συντελεστών Μετατροπής στον Πίνακα Έργου  264

7.9. Περίληψη  265

Βιβλιογραφικές σημειώσεις 265

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

8.1. Εισαγωγή  267

8.2. Μέτρηση της ευημερίας υπό συνθήκες αβεβαιότητας  267

8.2.1. Βασικές έννοιες  269

8.2.2. Ανάλυση ενδεχομένων  273

8.2.3. Υπολογισμός της αναμενόμενης τιμής  275

8.2.4. Υπολογισμός πιθανοτήτων εμφάνισης ενδεχομένων 277

8.3. Ανάλυση ευαισθησίας  278

8.3.1. Μερική ανάλυση ευαισθησίας  279

8.3.2. Ανάλυση σεναρίων  286

8.3.3. Ανάλυση κινδύνου  287

8.3.4. Μείωση κινδύνου  287

8.4. Η αξία της πληροφόρησης   289

8.4.1. Αξία οιονεί-δικαίωμα  289

8.4.2. Αξία δικαιώματος και τιμή δικαιώματος  290

8.4.3. Αξία ύπαρξης  290

8.5. Περίληψη  291

Βιβλιογραφικές σημειώσεις  292

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

9.1. Εισαγωγή    293

9.2. Κοινωνικό επιτόκιο προεξόφλησης σε πλήρως ανταγωνιστικές Αγορές    295

9.2.1. Ορισμός του Κοινωνικού Επιτοκίου Προεξόφλησης  295

9.2.2. Το επιτόκιο αγοράς  295

9.2.3. Το καταναλωτικό επιτόκιο προεξόφλησης  300

9.2.4. Πραγματικός κόσμος: Απουσία τέλειων αγορών  302

9.3. Κοινωνικό επιτόκιο προεξόφλησης σε μη τέλειες αγορές  304

9.3.1. Προσεγγίσεις με βάση το επιτόκιο αγοράς  304

9.3.2. Η προσέγγιση προγραμματισμού  309

9.4. Περίληψη  312

Βιβλιογραφικές σημειώσεις  312

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

10.1. Εισαγωγή   313

10.2. Αναπτυξιακή πολιτική και διανομή του εισοδήματος  314

10.2.1. Η λογική του στόχου της αναδιανομής  314

10.2.2. Η έννοια της διανομής του εισοδήματος    316

10.2.3. Η γραμμή φτώχειας  317

10.2.4. Μέτρα πολιτικής για τη βελτίωση διανομής του εισοδήματος και τη μείωση της φτώχειας    317

10.3. Στάθμιση της κατανάλωσης των διάφορων εισοδηματικών τάξεων  321

10.3.1. Η ανάγκη για στάθμιση  321

10.3.2. Η χρήση των σταθμίσεων     323

10.3.3. Προσδιορισμός των σταθμικών συντελεστών διανομής   324

10.4. Στάθμιση κατανάλωσης και επένδυσης  329

10.4.1. Numeraire της κοινωνική ανάλυσης  330

10.4.2. Αποτίμηση των ροών αποταμίευσης και κατανάλωσης   331

10.4.3. Κοινωνικές επιπτώσεις και αποτίμησής τους   336

10.4.4. Περιορισμοί στη χρήση της μεθοδολογίας  338

10.5. Εστιασμένες παρεμβάσεις και μέτρα κοινωνικής πολιτικής 340

10.5.1. Διανεμητικές επιπτώσεις εισοδηματικών μεταβιβάσεων    340

10.5.2. Εστιασμένες παρεμβάσεις αναδιανομής   343

10.6. Περίληψη   346

Βιβλιογραφικές σημειώσεις    347

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΗ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11.1. Εισαγωγή    351

11.2. Η μέθοδος της υποθετικής αποτίμησης  352

11.2.1. Παρουσίαση της μεθόδου    353

Η υποθετική αγορά  354

Απόκτηση τιμών  354

Υπολογισμός της μέσης WTP ή της μέσης WTA  356

Υπολογισμός καμπύλης WTP και WTA  356

Διαμόρφωση συνολικών δεδομένων  357

Αξιολόγηση της CVM  357

11.2.2. Προσέγγιση της μεθόδου   358

11.2.3. Ζητήματα εφαρμογής της μεθόδου   359

11.2.4. Εκτίμηση της αξίας ύπαρξης   362

11.2.5. Η εφαρμογή των διοικητικών ρυθμίσεων   364

11.2.6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις    365

11.3. Η μέθοδος των ποιοτικών χαρακτηριστικών (Hedonic pricing method)  365

11.3.1. Η θεωρητική βάση της μεθόδου  366

11.3.2. Η μέθοδος  367

11.3.3. Προβλήματα εφαρμογής της μεθόδου  369

11.4. Η μέθοδος του κόστους ταξιδιού   370

11.4.1. Η θεωρητική βάση της μεθόδου    371

11.4.2. Προβλήματα με την εφαρμογή της μεθόδου  374

11.5. Χρήση μιας ανάλογης αγοράς  375

11.5.1. Η χρήση της τιμής από μια ανάλογη αγορά  375

11.5.2. Χρήση στοιχείων μιας ανάλογης αγοράς  377

11.6. Άμεση εκτίμηση της καμπύλης ζήτησης  378

11.7. Περίληψη   381

Βιβλιογραφικές σημειώσεις  382

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

12.2. Εισαγωγή  383

12.2. Χρηματο-οικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα έργου  384

12.2.1. Έννοια και πλαίσιο  384

12.2.2. Διαφορές από την οικονομική ανάλυση   387

12.3. Χρηματο-οικονομικά εργαλεία και διαδικασία ανάλυσης    388

12.3.1. Χρηματο-οικονομικά εργαλεία  389

Ισολογισμός (Balance Sheet)  389

Λογαριασμός Εσόδων-Εξόδων (Income Statement)   390

Πηγές και χρήσεις Κεφαλαίου (Sources and Uses of Funds Statement)    391

Χρηματο-οικονομικοί Δείκτες  393

Δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας  393

Δείκτης βιωσιμότητας  394

Δείκτης φερεγγυότητας  395

12.3.2. Διαδικασία  395

12.4. Περιεχόμενο της χρηματο-οικονομικής ανάλυσης    398

12.4.1. Διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάλυση του έργου 398

12.4.2. Ανάλυση νεκρού σημείου  404

12.4.3. Περιορισμοί και προβλήματα της χρηματο-οικονομικής ανάλυσης   405

Περίληψη   405

Βιβλιογραφικές σημειώσεις  406

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

13.1. Εισαγωγή  409

13.2. Δημόσια παροχή και υπερβάλλον βάρος φάρου  410

13.2.1. Η απώλεια ευημερίας από τον φόρο  411

13.2.2. Η έννοια του Οριακού Υπερβάλλοντος Βάρους του φόρου  4112

13.2.3. Το μέγεθος του Οριακού Υπερβάλλοντος Βάρους του φόρου  413

13.2.4. Το Οριακό Υπερβάλλον Βάρος του φόρου και ο κανόνας επιλογής   414

13.3. Ανάκτηση κόστους και προσδιορισμός του τέλους χρήσης   415

13.3.1. Τέλος χρήσης και ανάκτηση κόστους  416

13.3.2. Τέλος χρήσης και Οριακό Υπερβάλλον Βάρος του φόρου    418

13.3.3. Τέλος χρήσης και Ανάλυση Κόστους-Οφέλους  419

13.4. Υπολογισμός κρατικής επιχορήγησης   421

133. Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  422

13.5.1. Λόγοι συνεργασίας δημόσιου - ιδιωτικού τομέα  423

Τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής χρηματοδότησης    425

13.5.2. Μέθοδοι συνεργασίας δημόσιου - ιδιωτικού τομέα  428

Κατασκευή - Λειτουργία - Μεταβίβαση  428

Πρωτοβουλία ιδιωτικής χρηματοδότησης  430

Χρηματοδότηση από Εργολάβο/Κατασκευαστή  432

Lease/Develop/Operate (L.D.O.)  433

Lease/Purchase  433

Sale/Leaseback  434

Με το κλειδί στο χέρι (Turn-key)  435

13.5.3. Η Ελληνική εμπειρία  436

13.6. Περίληψη   438

Βιβλιογραφικές σημειώσεις  439

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

14.1. Εισαγωγή  441

14.2. Περιορισμοί στη χρήση των αποτελεσμάτων της μεθόδου  441

14.3. Η εφαρμογή της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης  444

14.3.1. Η εφαρμογή της μεθόδου διεθνώς  444

14.3.2. Η εφαρμογή της μεθόδου στην Ελλάδα  447

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας   448

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης  450

Επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΛΚΕ  451

Η εφαρμογή της μεθόδου από την ΕΤΒΑ και τις ΔΕΚΟ 452

Η εφαρμογή της μεθόδου στην έρευνα  453

14.4. Σύγχρονα ζητήματα και κατευθύνσεις της μεθόδου  454

14.4.1. Ο πρόσφατος αναπροσανατολισμός της μεθόδου  454

14.4.2. Τα σύγχρονα ζητήματα  458

Δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας;  458

Η δημοσιονομική επίπτωση της παρέμβασης ή του έργου   459

Η Αξιολόγηση ως νέος κλάδος  460

14.5. Περίληψη   461

Βιβλιογραφικές σημειώσεις  461

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  463

 

1. Στην αγγλική γλώσσα   463

2. Στην ελληνική γλώσσα  470