Χρήστος Αγιακλόγλου

Γεώργιος Οικονόμου

 

 

Μέθοδοι Προβλέψεων & Ανάλυσης Αποφάσεων

 

B΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 449

 

Κωδικός ISBN: 9608249104

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 3743

 

Έτος έκδοσης: 2004

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Στη δεύτερη έκδοση αυτού του βιβλίου η ανάλυση της παλινδρόμησης εμπλουτίζεται με θέματα που δεν είχαν αντιμετωπιστεί στην προηγούμενη έκδοση και παρουσιάζεται περισσότερο αναλυτικά σε δύο ξεχωριστά κεφάλαια, τα Κεφάλαια 3 και 4. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται η ανάλυση της συσχέτισης και της απλής παλινδρόμησης σε μεγαλύτερη έκταση, ενώ κάτι ανάλογο γίνεται και στο Κεφάλαιο 4, στο οποίο αναλύεται η πολλαπλή παλινδρόμηση. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε με σκοπό να κατανοηθούν καλύτερα και πληρέστερα από τους φοιτητές τα θέματα που διαπραγματεύεται η ανάλυση της παλινδρόμησης.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όλους τους φοιτητές που μας υπέδειξαν τυπογραφικά και αριθμητικά λάθη της προηγούμενης έκδοσης. Τυχόν άλλα λάθη ή παραλείψεις οφείλονται αποκλειστικά στους συγγραφείς.

Οι συγγραφείς

Χ. Ν. Αγιακλόγλου - Γ. Σ. Οικονόμου

Αθήνα, Ιανουάριος 2004

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος A’ Εκδοσης   11

Πρόλογος Β’ Εκδοσης   13

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.1    Εισαγωγή   16

1.2    Σημασία της πρόβλεψης    17

1.3    Κατηγορίες προβλέψεων   19

1.4    Διαδικασία διαμόρφωσης προβλέψεων  21

1.5    Είδη και πηγές δεδομένων   24

1.6    Μέθοδοι προβλέψεων  26

1.7    Συνθήκες λήψης αποφάσεων  28

1.8    Ανακεφαλαίωση  29

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

2.1    Εισαγωγή  32

2.2    Βασικές έννοιες στατιστικής ανάλυσης   32

2.3    Κεντρική τάση  34

2.4    Διασπορά  40

2.5    Τυχαία μεταβλητή   44

2.6    Θεωρητικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών   52

2.7    Σημειακή εκτίμηση και κατανομές δειγματοληψίας εκτιμητών   62

2.8    Εκτίμηση διαστήματος  68

2.9    Έλεγχος υποθέσεων  72

2.10    Διαμόρφωση προβλέψεων  84

2.11    Ανακεφαλαίωση  89

Προβλήματα  91

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

3.1    Εισαγωγή   100

3.2    Μεθοδολογία ανάλυσης παλινδρόμησης   102

3.3    Απλή συσχέτιση  105

3.4    Το απλό γραμμικό υπόδειγμα    118

3.5    Η εξαρτημένη μεταβλητή  121

3.6    Εκτίμηση του υποδείγματος  123

3.7    Ερμηνευτική ικανότητα υποδείγματος  127

3.8    Στατιστική αναφορά    132

3.9    Πρόβλεψη   143

3.10    Ανακεφαλαίωση   146

Προβλήματα   147

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

4.1    Εισαγωγή  158

4.2    Το πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα    159

4.3    Εκτίμηση του υποδείγματος    164

4.4    Συντελεστές προσδιορισμού  167

4.5    Στατιστική αναφορά και πρόβλεψη  170

4.6    Συντελεστής μερικής συσχέτισης   180

4.7    Ελεγχοι ταυτόχρονης στατιστικής σημαντικότητας    186

4.8    Ειδικές περιπτώσεις υποδειγμάτων παλινδρόμησης   196

4.9    Προβλήματα εγκυρότητας αποτελεσμάτων παλινδρόμησης  204

4.10    Ανακεφαλαίωση  231

Προβλήματα  233

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

5.1    Εισαγωγή  244

5.2    Κριτήρια αξιολόγησης μεθόδων προβλέψεων  246

5.3    Απλός κινητός μέσος  251

5.4    Απλή εκθετική εξομάλυνση  256

5.5    Διπλός κινητός μέσος  263

5.6    Διπλή εκθετική εξομάλυνση: Μέθοδος Brown  267

5.7    Εκθετική εξομάλυνση με προσαρμογή στην τάση: Μέθοδος Holt  270

5.8    Εκθετική εξομάλυνση με προσαρμογή στην τάση και στην εποχικότητα: Μέθοδος Winters  273

5.9    Ανακεφαλαίωση  280

Προβλήματα  281

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

6.1    Εισαγωγή   292

6.2    Συνθετικά στοιχεία χρονοσειρών   293

6.3    Δείκτης τιμών  297

6.4    Ανάλυση εποχικότητας  301

6.5    Ανάλυση μακροχρόνιας τάσης  315

6.6    Ανάλυση κυκλικότητας και μη-κανονικότητας  320

6.7    Διαμόρφωση προβλέψεων  325

6.8    Ανακεφαλαίωση  329

Προβλήματα  331

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

7.1    Εισαγωγή  340

7.2    Δομή προβλημάτων  341 

7.3    Λήψη αποφάσεων με συνθήκες αβεβαιότητας  345

7.4    Λήψη αποφάσεων με συνθήκες κινδύνου  362

7.5    Αξία της τέλειας πληροφόρησης   369

7.6    Αξιολόγηση πειράματος και αναθεώρηση πιθανοτήτων  373

7.7    Ανακεφαλαίωση  383

Προβλήματα  384

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Αθροιστική συνάρτηση πυκνότητας πιθανοτήτων

τυπικής κανονικής κατανομής  396

ΠΙΝΑΚΑΣ 2    Κριτικές τιμές της κατανομής X   398

ΠΙΝΑΚΑΣ 3    Κριτικές τιμές της κατανομής t   399

ΠΙΝΑΚΑΣ 4    Κριτικές τιμές της κατατομής F  401

ΠΙΝΑΚΑΣ 5    Κριτικές τιμές για τον έλεγχο των Durbin-Watson      403

ΠΙΝΑΚΑΣ 6    Κριτικές τιμές για τον έλεγχο της κανονικότητας των Bera και Jarque  405

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ   407

ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  435

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ