Σωτήριος Μπένος

 

Ο Νόμος 1268/82 & οι Μεταγενέστερες Ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ

 

Z΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 584

 

Κωδικός ISBN: 9789608249592

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Έτος έκδοσης: 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

 

Στον αρχικό Νόμο 1268182 "Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" έχουν επέλθει παραπολλές τροποποιήσεις και αλλαγές.

Η παρούσα Ζ' έκδοση του Νόμου 1268182 περιλαμβάνει όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης του Νόμου μέχρι σήμερα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές μόνο από τις τελευταίες αλλαγές σχετικά με την προηγούμενη ΣΤ' έκδοση: Το άρθρο 21 του Ν 3549107 για τη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων και την προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π με την καθιέρωση αρμοδιότητας στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ειδικής Σύνθεσης. Επίσης το άρθρο 23 για τη δημιουργία ενιαίων και αυτοτελών γνωστικών αντικειμένων των μελών Δ.Ε.Π.. Ακόμη την Υ.Α. Β1/38913107 με την οποία οι συμμετέχοντες στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή μελών Δ.Ε.Π ανήκουν κατά το 113 από άλλο τμήμα ή Α.Ε.Ι. με προϋπόθεση τη ταύτιση ή τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου. Το άρθρο 24 του Ν 3549107 που αναφέρεται στο καθεστώς μελών Δ.Ε.Π μερικής απασχόλησης. Τέλος, ο Ν 3374/05 για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι προστέθηκαν και νέες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορούν τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, και μονιμοποίησης όλων των βαθμίδων μελών Δ.Ε.Π και όχι μόνο.

Με την παρούσα έκδοση αποσκοπούμε, να διευκολύνουμε τα όργανα Διοικήσεως των Πανεπιστημίων και τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα.

Οφείλω να ευχαριστήσω για τη βοήθειά τους, το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Βαγγέλη Γιαλεσάκη και τους Διευθυντάς Νικόλαο Δουβίτσα, Δημήτριο Αγγελούση, την προϊσταμένη του αρμοδίου τμήματος Γεωργία Κουρούπη και το Γενικό Διευθυντή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκο Σπυρόπουλο.

Τέλος, θα πρέπει να ευχαριστήσω όλως ιδιαιτέρως, το μέλος Ε.Τ.Ε.Π και υπεύθυνο μηχανοργάνωσης γραμματειών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος ανέλαβε τη μετατροπή και αυτοματοποίηση των διαδικασιών δημιουργίας του κειμένου, την καλλιτεχνική επιμέλεια, το στήσιμο των σελίδων και την ηλεκτρονική έκδοση του παρόντος.

Σωτήριος Μπένος

 

 ► περιεχόμενα

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  19

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ κ.λπ  557

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  45

Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης  47

Ακαδημαϊκές Ελευθερίες  49

Ακαδημαϊκό άσυλο  51

Αρμόδιο όργανο  51

Σύνθεση του Πρυτανικού Συμβουλίου  51

Επέμβαση δημόσιας δύναμης  52

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.  53

Γενικές διατάξεις  55

Εσωτερικός κανονισμός  59

Επιτροπή Δεοντολογίας  61

Ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Α.Ε.1  63

Επιχορήγηση  63

Μεταφορά πιστώσεων  63

Δαπάνες  63

Διατάκτης δαπανών  64

Εκκαθάριση δαπανών  64

Συμβάσεις - Μισθώσεις  65

Οργάνωση υπηρεσιών ΑΕΙ  66

Παραχώρηση εκπαιδευτικού, τεχνικού κ.λπ. υλικού  66

Ακίνητα  66

Σύστημα εσωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου  67

Διαφάνεια - Δημοσιότητα  67

Κοινωνική λογοδοσία των Α.Ε.Ι 68

Δικαίωμα πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε διοικητικά έγγραφα των Πανεπιστημίων  68

Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών  69

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας  71

Συμβούλια  71

Πρόεδρος  72

Διοικητική υποστήριξη  72

Επιστημονικές επιτροπές  72

Έδρα, Συγκρότηση, Οργάνωση  72

Αποζημίωση Προέδρου, Προέδρων Συμβουλίων και μελών Επιστημονικών Επιτροπών  78

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  79

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι  81

Γενικές διατάξεις  83

Μετατροπή γνωστικών αντικειμένων των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π  87

Αναδιάρθρωση και δημιουργία Σχολών και Τμημάτων  87

Εργαστήρια, Κλινικές, Βιβλιοθήκες και Πανεπιστημιακά Μουσεία   91

Ίδρυση Εργαστηρίου ή Κλινικής  94

Πανεπιστημιακές Κλινικές, Εργαστήρια και Μονάδες  94

Αρεταίειο και Αιγινήτειο  95

Βιβλιοθήκες  96

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  99

Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα  101

Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης   101

Συγκρότηση    101

Σύνθεση - Συνεδριάσεις – Λειτουργία   101

Αποφάσεις   103

Περιεχόμενο και τύπος   103

Αιτιολογία   104

Δημοσίευση   104

Κοινοποίηση   105

Γνώμη – Πρόταση  105

Ανάκληση  105

Αίτηση Θεραπείας - Ιεραρχική Προσφυγή  105

Ειδική διοικητική προσφυγή - Ενδικοφανής προσφυγή  105

Κοινές Διατάξεις  106

Αναφορά  106

Δικαίωμα πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε διοικητικά έγγραφα των Πανεπιστημίων 107

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  109

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  111

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ  113

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  113

Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Ειδικής Σύνθεσης 113

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Ειδικής Σύνθεσης   113

Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  114

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  115

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  117

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  118

Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  118

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  121

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος  121

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος  121

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος  121

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος  122

Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος  122

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  125

Ποιος εκλέγεται ως Πρόεδρος Τμήματος  125

Θητεία Προέδρου Τμήματος   126

Χρόνος διεξαγωγής της εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος  127

Υποψηφιότητες  127

Σύγκληση του Εκλεκτορικού Σώματος  127

Εκλεκτορικό σώμα  128

Απαρτία πανεπιστημιακών οργάνων  130

Ψηφοφορία  131

Διαπιστωτική απόφαση  132

Διορισμός Προέδρου Τμήματος  132

Αναπλήρωση Προέδρου Τμήματος  132

Αδράνεια Προέδρου Τμήματος  132

Αρμοδιότητες Προέδρου Τμήματος  133

Έξοδα παράστασης στους Προέδρους Τμημάτων  134

Διαφάνεια - Δημοσιότητα   134

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ  137

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ  139

Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης Τομέα  139

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Τομέα  139

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης Τομέα  140

Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Τομέα  141

Τομείς  142

Υποτομείς   142

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ  143

Ποιος εκλέγεται ως Διευθυντής Τομέα  143

Θητεία Διευθυντή Τομέα  143

Εκλογή Διευθυντή Τομέα  145

Αναπληρωτής Διευθυντή Τομέα  146

Διορισμός Διευθυντή Τομέα  146

Αρμοδιότητες Διευθυντή Τομέα  146

Αδράνεια Διευθυντή Τομέα   146

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ   147

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ  149

Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης Σχολής  149

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Σχολής  149

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης Σχολής  149

Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Σχολής   149

 

Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ  151

Σύνθεση της Κοσμητείας Σχολής  151

Αρμοδιότητες της Κοσμητείας Σχολής  151

Απαρτία της Κοσμητείας Σχολής  151

Λήψη αποφάσεων της Κοσμητείας Σχολής   151

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ  153

Ποιος εκλέγεται ως Κοσμήτορας Σχολής  153

Θητεία Κοσμήτορα Σχολής  154

Χρόνος διεξαγωγής της εκλογής Κοσμήτορα  155

Εκλογή Κοσμήτορα Σχολής  155

Εκλεκτορικό Σώμα  155

Αναπλήρωση Κοσμήτορα Σχολής  156

Αρμοδιότητες Κοσμήτορα Σχολής  156

Αδράνεια Κοσμήτορα Σχολής  156

Το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του Κοσμήτορα Σχολής με κάθε εξωπανεπιστημιακή επαγγελματική απασχόληση  156

Έξοδα παράστασης στους Κοσμήτορες Σχολών  157

Διαφάνεια - Δημοσιότητα  157

 

ΟΡΓΑΝΑ TOY Α.Ε.1  159

 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ   161

Σύνθεση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης  161

Αρμοδιότητες της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης  161

Σύνθεση της Συγκλήτου   161

Διαδικασία συγκρότησης της Συγκλήτου στα νέα Α.Ε.Ι.  163

Αρμοδιότητες της Συγκλήτου  163

Απαρτία της Συγκλήτου  168

Λήψη Αποφάσεων της Συγκλήτου  168

Το ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  171

Σύνθεση του Πρυτανικού Συμβουλίου  171

Αρμοδιότητες του Πρυτανικού Συμβουλίου  171

Απαρτία του Πρυτανικού Συμβουλίου  173

Λήψη Αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου  173

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  175

Ποιοι εκλέγονται ως Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις  175

Θητεία Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων  176

Πρώτη εκλογή Πρυτανικών Αρχών σε νέα Α.Ε.1  177

Εάν ο Πρύτανης ή οι Αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν ή ακυρωθεί η εκλογή Πρυτανικών Αρχών   178

Χρόνος διεξαγωγής της εκλογής Πρυτάνεως  178

Υποψηφιότητες  179

Ψηφοδέλτιο  179

Ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας  179

Εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων  179

Εκλεκτορικό σώμα  180

Απαρτία πανεπιστημιακών οργάνων  182

Ψηφοφορία  183

Διαπιστωτική απόφαση  184

Αναπλήρωση του Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων  184

Αρμοδιότητες Πρυτάνεως  184

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Πρύτανη  187

Αρμοδιότητες Αντιπρυτάνεων  188

Το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων με κάθε εξωπανεπιστημιακή επαγγελματική απασχόληση  189

Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις  189

Κοινωνική Λογοδοσία των Α.Ε.1  189

Διαφάνεια - Δημοσιότητα  190

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  191

Άρνηση Ψήφου ή Λευκή Ψήφος  194

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.1  197

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  199

Γενικές διατάξεις  199

Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας των μελών ΔΕΠ  202

Βουλευτής  203

Υπουργός - Υφυπουργός  204

Αναστολή άσκησης καθηκόντων  204

Αρμοδιότητες αποχωρούντων μελών ΔΕΠ  205

Ομότιμοι Καθηγητές  205

 

ΕΝΤΑ=Η ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  207

Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης  207

Έργο των μελών Δ.Ε.Π  207

Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης  207

Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης  208

Εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες μελών πλήρους απασχόλησης   210

Αμοιβές μελών πλήρους απασχόλησης  210

Άδειες μελών πλήρους απασχόλησης  210

Μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης  213

Αμοιβές μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης   215

Άδειες μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης  216

Διαδικασία ένταξης και ανάκλησης μελών μερικής απασχόλησης  217

Έλεγχος  218

Αναστολή  218

Ασυμβίβαστα  220

Υποβολή δηλώσεων - Ρύθμιση ειδικών θεμάτων   221

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ-   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ  223

Κατανομή θέσεων - Πιστώσεων  223

Υποβολή προτάσεων Α.Ε.Ι. για τον προγραμματισμό  223

Κατανομή θέσεων κατά Τμήμα  225

Προκηρύξεις θέσεων  226

Θέσεις Δ.Ε.Π. για άτομα με ειδικές ανάγκες  226

Επαναπροκήρυξη θέσεων  227

Ειδικά θέματα  227

Γνωστικό αντικείμενο ενός Τομέα  227

Απόφαση προκήρυξη θέσης  228

Δημοσίευση της προκήρυξης  229

Υποψηφιότητες αιτήσεις και δικαιολογητικά υποψηφίων  230

Μετατροπή γνωστικών αντικειμένων των υπηρετούντων μελών Δ.Ε Π  232

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΛΕΚΤΟΡΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ)  233

Προϋποθέσεις για εκλογή σε θέση Λέκτορα  233

Προϋποθέσεις για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή  234

Προϋποθέσεις για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή  236

Προϋποθέσεις για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή  237

Λοιπές προϋποθέσεις για εκλογή μέλους ΔΕΠ  240

Εκλογή ή εξέλιξη χωρίς τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο διδασκαλίας ή εκπαιδευτικής πείρας  241

Έλλειψη διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων  241

Θέσεις Δ.Ε.Π. για άτομα με ειδικές ανάγκες  242

 

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)  243

Πως γίνεται η εκλογή μέλους ΔΕΠ  243

Οι Λέκτορες εκλέγονται με θητεία  243

Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται με θητεία  244

Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και οι Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι  245

Αρμόδιο όργανο για την κρίση ή εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. και για την κρίση μονιμοποίησης των Επίκουρων Καθηγητών   246

 

ΕΚΛΟΓΕΣ  249

Συγκρότηση και Συμμετοχή στο Εκλεκτορικό Σώμα (εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης)  249

Δικαίωμα ψήφου για εκλογή ή εξέλιξη  249

Εκλεκτορικό Σώμα με Εκλέκτορες λιγότερους από 11   252

Εκλεκτορικό Σώμα με Εκλέκτορες περισσότερους από 30   254

Εκλεκτορικό Σώμα σε μη Αυτοδύναμα Τμήματα  256

Μέτρα για την απρόσκοπτη συμμετοχή των εξωτερικών εκλεκτορών  256

Υποχρεωτική η συμμετοχή στα Εκλεκτορικό Σώματα και στις τριμελείς εισηγητικές επιτροπές  257

Αντικατάσταση εκλέκτορος ή μέλους εισηγητικής επιτροπής   258

Ορισμός της Εισηγητικής Επιτροπής  259

Εισηγητική Έκθεση και προθεσμία υποβολής  265

Κοινοποίηση της Έκθεσης  265

Κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γενικής Συνέλευσης  268

Αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας  268

Ψηφοφορία  269

Άρνηση ψήφου ή Λευκή ψήφος  270

Πρακτικά συνεδριάσεων, Γενικών Συνελεύσεων και Εκλεκτορικού Σώματος   271

Πρακτικά εκλογών   271

Έλεγχος νομιμότητας και δημοσίευσης της πράξης του Πρύτανη για διορισμό, εξέλιξη ή μονιμοποίηση  272

Ανάληψη καθηκόντων   274

Παραβίαση προθεσμιών εκλογών   275

 

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)  277

Λέκτορες επί θητεία  277

Μόνιμοι Λέκτορες  277

Επίκουροι Καθηγητές επί θητεία  278

Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές  279

Χρονικό διάστημα για τη δεύτερη κρίση των Λεκτορών, Επίκουρων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών  281

Απόσυρση της αίτησης εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π  281

Εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης μελών Δ.Ε.Π  282

 

ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  283

Ποιοι μετακαλούνται  283

Εκλογές  284

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π  285

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π  287

Ωράριο - Ημέρες εργασίας  287

Άδειες  288

Άδειες απουσίας  288

Άδεια απουσίας μέλους Δ.Ε.Π. για παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιό    Άδεια απουσίας μέλους Δ.Ε.Π. για συμμετοχή σε διεθνείς  οργανισμούς  291

Εκπαιδευτική άδεια   291

Απουσία χωρίς την προβλεπόμενη άδεια  294

Αδεια κατοχής Β' θέσης ή απασχόλησης στο δημόσιο τομέα  295

Απασχόληση  298

Απασχόληση στο ΕΣΥ  298

Τόπος διαμονής και εγκατάστασης  299

Διδασκαλία σε σχολές αρμοδιότητας υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης  300

Απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα  300

Παραμέληση Καθηκόντων  300

Πειθαρχικό συμβούλιο  300

Διαδικασία πειθαρχικής διώξεως  304

Η συντάξιμη υπηρεσία που προσμετράται  306

Αποδοχές  309

Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης - Βασικός μισθός - Επιδό¬ματα 309

Περικοπή αποδοχών  311

Τρίμηνες αποδοχές  312

Αποζημίωση Προέδρων, Αντιπροέδρων, Μελών & Γραμματέων

Διοικουσών Επιτροπών   312

Υποβολή δηλώσεων - Ρύθμιση ειδικών θεμάτων  313

Αμοιβές μελών πλήρους απασχόλησης  314

Αμοιβές μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης   316

Αποσύνδεση μισθολογίων  317

Ανώτατο όριο αποδοχών   317

Ανώτατο όριο προσθέτων αμοιβών  318

Οδοιπορικά & αποζημίωση Εισηγητικών Επιτροπών, Εκλεκτορικών Σωμάτων & Εξεταστικών Επιτροπών   319

Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός & εκτός Επικράτειας   319

Θεώρηση & έκδοση φορολογικών στοιχείων  320

Έναρξη και Λήξη της Συντάξιμη υπηρεσίας  321

Συνταξιοδοτικά θέματα   322

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  325

Ποιοι καλούνται ως Επισκέπτες Καθηγητές  325

Εκλογές  326

Αποδοχές  326

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ  327

Ποιοι προσλαμβάνονται ως Ειδικοί Επιστήμονες  327

Εκλογές  330

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ   331

Ποιοι προσλαμβάνονται ως Εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές  331

Εκλογές  333

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΔ 407/80  335

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν 1418/84  339

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ  341

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)  343

Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων Ε.Τ.Ε.Π  349

Βαθμολογική εξέλιξη μελών Ε.Τ.Ε.Π  349

Εντάξεις μελών Ε.Τ.Ε.Π  351

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)  353

Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π  358

Βαθμολογική εξέλιξη μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π  358

Αποδοχές μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π  360

Εντάξεις μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π  361

 

ΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  363

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  369

Πρόσληψη - Μετάταξη   370

Τήρηση και σύνταξη πρακτικών  370

Τοποθετήσεις μελών Διοικητικού Προσωπικού  371

Επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων κ.λπ  371

Γραμματέας του Α.Ε.1  372

Αρμοδιότητες του Γραμματέα  373

Προϊστάμενος Γραμματείας  373

Αρμοδιότητες  374

Διάρθρωση των υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες  374

Τεχνικές υπηρεσίες  375

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  377

Διδακτικό Έργο  379

Υπηρεσίες υποστήριξης - Σύμβουλοι σπουδών  379

Πρόγραμμα Σπουδών  381

Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα  385

Κανονισμός Σπουδών  387

Προγράμματα Σπουδών Επιλογής  391

Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών επιλογής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Διαδικασία κατάρτισης - Έγκρισης  392

Συγκρότηση και αρμοδιότητες οργάνων διοίκησης  394

Λειτουργία  395

Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής  396

Οργάνωση  397

Υπηρεσίες υποστήριξης - Σύμβουλοι Σπουδών  398

Διακίνηση Φοιτητών  399

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  401

Γενικές Αρχές  403

Διάρθρωση - Έγκριση Π.Μ.Σ  405

Οργάνωση - Λειτουργία Π.Μ.Σ  407

Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα  412

Βραβεία - Υποτροφίες  412

Δίδακτρα  413

Τύπος μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων  413

Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα  414

Είδος και τύπος διδακτορικού διπλώματος  414

Δάνεια και Λοιπές παροχές  414

Λοιπές διατάξεις  415

Σύμπραξη Τμημάτων ΤΕΙ στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων  415

Σύμπραξη των τμημάτων των ΤΕΙ στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν ομοταγή πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ  416

Συνδιοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πανεπιστημίων εσωτερικού και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  417

Διδακτορική Διατριβή  419

Είδος και τύπος διδακτορικού διπλώματος  420

Μεταβατικές ρυθμίσεις  423

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  425

Φοιτητική Μέριμνα  427

Παροχή πληροφοριών & διευκολύνσεων για τις Σπουδές  427

Υπηρεσίες υποστήριξης - Σύμβουλοι σπουδών  428

Φοιτητική Λέσχη  428

Σκοπός των Φοιτητικών Λεσχών  429

Ιατροφαρμακευτική 8ι Νοσοκομειακή περίθαλψη  430

Ποιοι δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη  430

Κάλυψη δαπανών  431

Νοσοκομειακή περίθαλψη  431

Φαρμακευτική περίθαλψη  431

Τοκετοί  432

Σίτιση  432

Φοιτητικό Εισιτήριο   434

Δικαιούχοι, έκταση και χρονική διάρκεια παροχής  434

Διακοπή της παροχής μειωμένης τιμής εισιτηρίου   435

Πρακτική Άσκηση - Απασχόληση  435

Δωρεάν Παροχή Διδακτικών Βιβλίων και Βοηθημάτων  436

Δωρεάν διανομή συγγραμμάτων - Βιβλιοθήκες  436

Σύστημα Υποτροφιών και Δανείων  439

Ανταποδοτικές Υποτροφίες  441

Δάνεια  441

Στεγαστικό Επίδομα φοιτητών  442

Προϋποθέσεις χορηγήσεως  442

Δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος  443

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πληρωμή του επιδόματος  443

Αρχή ελέγχου και πληρωμής του επιδόματος  444

Λογιστική τακτοποίηση  444

Πιστοποιητικό Σπουδών  445

Λοιπά  445

Φοιτητικές εκπαιδευτικές εκδρομές  445

Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών  447

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  449

Γενικές Διατάξεις  451

Πρόγραμμα Ερευνών  451

Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα  453

Υπηρεσία Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας  455

Κίνητρα Χρηματοδότησης  457

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  459

Αναδιάρθρωση των Α.Ε.1  461

Διαδικασία για την Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος από τους Επιμελητές, Βοηθούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες  463

Μετατάξεις  465

Ειδικές κατηγορίες προσωπικού των Α.Ε.1  467

Συμπληρωματικές  469

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  471 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  473

Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού – Σκοπός  475

Πόροι του Λογαριασμού  475

Έσοδα μελών Δ.Ε.Π  478

Όργανα διοικήσεως και διαχειρίσεων του Λογαριασμού  480

Επιτροπή διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού  480

Θητεία των μελών της Επιτροπής  481

Αρμοδιότητες της Επιτροπής  481

Λειτουργία της Επιτροπής  481

Γραμματεία  483

Αρμοδιότητες της Γραμματείας  483

Διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασμού  483

Α. Απασχόληση προσωπικού  484

Β. Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό  484

Γ. Προμήθειες - Εκτελέσεις εργασιών  485

Δ. Μισθώσεις ακινήτων μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού  485

Ε. Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις  486

Οικονομικός έλεγχος  486

Οδηγός Χρηματοδότησης  487

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  489

Καθεστώς - Εποπτεία - Έδρα – Αποστολή  492

Διάρθρωση  493

Όργανα διοίκησης  494

Διδακτικό προσωπικό  495

Τίτλοι, διαδικασία εγγραφής και σπουδές  497

Διοικητικές υπηρεσίες και διοικητικό προσωπικό  500

Εκπαιδευτικό υλικό - Εργαστήριο εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας    501

Πρόγραμμα ανάπτυξης και μονάδα εσωτερικής αξιολόγησης  503

Πόροι - Διαχείριση - Ειδικός Λογαριασμός  504

Μεταβατικές διατάξεις  504

Καταργούμενες - Τροποποιημένες διατάξεις  506

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  509

Ίδρυση  511

Έδρα  511

Πρόεδρος  511

Οργάνωση και λειτουργία  511

Πόροι  512

Συνεργασία  512

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  513

Ίδρυση – Αποστολή  515

Διάρθρωση  515

Διοίκηση – Οργάνωση  515

Επιλογή φοιτητών - Δικαιώματα και υποχρεώσεις  517

Διδασκαλία - Εκπαιδευτικό προσωπικό - Οικονομική συμμετοχή   518

Διοικητικές υπηρεσίες - Διοικητική υποστήριξη  519

Πόροι - Οικονομική διαχείριση - Ειδικός Λογαριασμός  520

Λοιπές διατάξεις  521

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  523

 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  533

Ίδρυση - Νομική Μορφή - Έδρα  535

Σκοπός  535

Ορισμοί  535

Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων  536

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   539

Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης  541

Διαδικασία και όργανα της αξιολόγησης  541

Κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης  542

Εσωτερική αξιολόγηση  543

Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης  544

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης  545

Εξωτερική αξιολόγηση  545

Επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης  545

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης  547

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση  547

Συγκρότηση και μέλη της Α.ΔΙ.Π  548

Διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της Α.ΔΙ.Π  550

Μεταβατικές διατάξεις  551

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  553

Παράρτημα διπλώματος  553

Μεταβατικές διατάξεις  554