Γεώργιος Οικονόμου

Νικόλαος Γεωργόπουλος

 

 

Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Γ΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 320

 

Κωδικός ISBN: 9603590029

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 2717

 

Έτος έκδοσης: 2004

 

 

 ► παρουσίαση

Πρόλογος Γ’ ‘Έκδοσης

Η παρούσα έκδοση του βιβλίου συμπληρώνει το πρώτο μέρος της εργασίας μας με επιπρόσθετα θέματα των πληροφοριακών συστημάτων στα κεφάλαια 6 και 7, καθώς και με έναν αριθμό ανάλυσης περιπτώσεων (case studies). Στο κεφάλαιο 6 έχουμε προσθέσει δύο νέες ενότητες- η πρώτη αφορά τον αυτοματισμό γραφείου στις επιχειρήσεις και η δεύτερη τους κύριους λόγους αποτυχίας των ΠΣ και τις αναγκαίες ενέργειες της διοίκησης της επιχείρησης για την αποτελεσματική υλοποίηση των συστημάτων αυτών. Το κεφάλαιο 7 περιλαμβάνει θέματα των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ), που κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητα στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι φιλοδοξούν να γίνουν διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών. Ειδικότερα, παρουσιάζουμε τις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά και τα λειτουργικά μέρη των ΣΥΑ, τη χρησιμοποίησή τους στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων, καθώς επίσης και τα Ομαδικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Τέλος, στο παράρτημα του βιβλίου δίνουμε τις οδηγίες χρήσης του λογισμικού πακέτου QS (quantitative systems). To πακέτο αυτό είναι ένα ΣΥΑ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοίκησης Παραγωγής.

Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εκδότριά μας κ. Ευγενία Μπένου για την επιμέλεια που επέδειξε στην οργάνωση και εκτύπωση της έκδοσης αυτής.

Οι συγγραφείς

Γ. Σ. Οικονόμου & Ν. Β. Γεωργόπουλος

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος Α' Έκδοσης    13

Πρόλογος Β' Έκδοσης    15

Πρόλογος Γ  Έκδοσης    17

 

Κεφ. 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων    19

1.1 Πληροφοριακή Κοινωνία    19

1.2 Έννοια Πληροφοριακού Συστήματος    21

1.3 Ορισμός Πληροφοριακού Συστήματος    22

1.4 Σκοποί Πληροφοριακού Συστήματος    25

Case 1-1   29

 

Κεφ. 2. Συστατικά Μέρη Πληροφοριακού Συστήματος   30

2.1 Διοίκηση    30

2.2 Πληροφορία    33

2.2.1 Δεδομένο και Πληροφορία    35

2.2.2 Κύκλος Ζωής Δεδομένων    38

2.2.3 Επίπεδα Πληροφοριών    41

2.2.4 Κατηγορίες Πληροφοριών    42

2.2.5 Χαρακτηριστικά Πληροφοριών   44

2.3 Σύστημα    48

2.3.1 Στοιχεία Συστήματος    49

2.3.2 Είδη Συστημάτων    54

2.3.3 Έλεγχος Συστήματος    59

2.3.4 Διάσπαση και Απομόνωση Συστημάτων   63

Case 2-1   70

 

Κεφ. 3. Εξέλιξη και Διεπιστημονική Φύση των Πληροφοριακών Συστημάτων    71

3.1 Εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων   71

3.2 Διεπιστημονική Φύση των Πληροφοριακών

Συστημάτων    80

Case 3-1    85

 

Κεφ. 4. Είδη Πληροφοριακών Συστημάτων και Χρήστες    87

4.1 Είδη Πληροφοριακών Συστημάτων    87

4.1.1  Χειρογραφικά Πληροφοριακά Συστήματα    89

4.1.2 Μηχανογραφημένα Πληροφοριακά Συστήματα   91

4.2 Πληροφοριακά Συστήματα και Χρήστες    100

Case 4-1    104

 

Κεφ. 5. Δομή Πληροφοριακών Συστημάτων    106

5.1 Εισαγωγή    106

5.2 Δομή Πληροφοριακών Συστημάτων Ανάλογα με τα Επίπεδα Διοικητικής Ιεραρχίας    107

5.2.1 Στρατηγικός Σχεδιασμός    112

5.2.2 Διοικητικός Ελεγχος    117

5.2.3 Λειτουργικός Ελεγχος    119

5.3 Δομή Πληροφοριακών Συστημάτων Ανάλογα με τα Είδη των Αποφάσεων    122

5.3.1 Στάδια της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων    123

5.3.2 Είδη Προβλημάτων    124

5.3.3 Δομημένες Αποφάσεις    126

5.3.4 Αδόμητες Αποφάσεις    127

5.3.5 Ημιδομημένες Αποφάσεις    128

5.4 Ειδικά Θέματα Δομής Πληροφοριακών Συστημάτων    132

Case 5-1     138

 

Κεφ. 6. Επιπτώσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων    140

6.1 Εισαγωγή    140

6.2 End - User Computing    141

6.2.1  Εμφάνιση του End-User Computing    142

6.2.2  Ανάπτυξη του End-User Computing    146

6.2.3 Χρήστες του End-User Computing   147

6.2.4 Προϋποθέσεις για την Υλοποίηση του End-User Computing    150

6.3 Αυτοματισμός Γραφείου    151

6.3.1 Έννοια του Αυτοματισμού Γραφείου    152

6.3.2 Ιστορική εξέλιξη του Αυτοματισμού Γραφείου    154

6.3.3 Στάδια Ανάπτυξης του Αυτοματισμού Γραφείου    159

6.3.4 Δραστηριότητες και Συστήματα Γραφείου    161

6.3.5 Οφέλη από τον Αυτοματισμό Γραφείου    165

6.4 Πληροφοριακά Συστήματα και Οργανωσιακές Αλλαγές    168

6.4.1 Λόγοι Αποτυχίας των Πληροφοριακών Συστημάτων    169

6.4.2 Ενέργειες της Διοίκησης της Επιχείρησης    173

Cese 6—1   175

 

Κεφ. 7 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων   176

7.1 Εισαγωγή   176

7.2 Ανάγκη για Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων   178

7.3 Συμμετέχοντες στην Ανάλυση και τη Σχεδίαση των Πληροφοριακών Συστημάτων   179

7.4 Κύκλος Ζωής Συστήματος   182

7.4.1 Ορισμός και Ανάλυση του Συστήματος   188

7.4.2 Σχεδίαση και Προγραμματισμός του Συστήματος   199

7.4.3 Δοκιμή και Υλοποίηση του Συστήματος   201

7.4.4 Λειτουργία και Συντήρηση του Συστήματος  204

7.5 Μεθοδολογία του Πρωτοτύπου   204

7.5.1 Στάδια της Μεθοδολογίας του Πρωτοτύπου  206

7.5.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Μεθοδολογίας του Πρωτοτύπου   209

7.6 Έτοιμα Πακέτα Λογισμικού 210

7.7 Σύγχρονες Τάσεις Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων   215

7.7.1 Η Συμμετοχή των Χρηστών   216

7.7.2 Η Μεθοδολογία Ευμετάβλητων Συστημάτων του Checkland   213

7.7.3 Η Προσέγγιση CASE   222

7.8 Επιχειρησιακά Θέματα Ανάπτυξης ΠΣ    224

 

Κεφ. 8 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων    228

8.1 Έννοια Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων    228

8.2 Ορισμός Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων    231

8.3 Χαρακτηριστικά Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων   234

8.4 Χρησιμοποίηση των ΣΥΑ στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων    237

8.5 Λειτουργικά Μέρη ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων    239

8.5.1 Διαχείριση Διαλόγου    240

8.5.2 Διαχείριση Δεδομένων    242

8.5.3 Διαχείριση Μοντέλων      245

8.6 Ομαδικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων    249

Case 8-1    353

 

Κεφ. 9 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα    260

9.1 Εισαγωγή   260

9.2 Επιχείρηση και Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα 261

9.3 Πληροφοριακή Τεχνολογία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα   266

9.4 Χρησιμοποίηση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας για τη Δημιουργία Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων   272

9.4.1 Μπορεί η πληροφοριακή τεχνολογία να δημιουργήσει εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών;  274

9.4.2 Μπορεί η πληροφοριακή τεχνολογία να ενδυναμώσει τις σχέσεις της επιχείρησης με τους αγοραστές της;  275

9.4.3 Μπορεί η πληροφοριακή τεχνολογία να μεταβάλει τη διαπραγματευτική δύναμη

των προμηθευτών;  277

9.4.4 Μπορεί η πληροφοριακή τεχνολογία να μειώσει την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα;  277

9.4.5 Μπορεί η πληροφοριακή τεχνολογία να μειώσει τις απειλές από τους υπάρχοντες ανταγωνιστές;  278

9.5 Βασικές Στρατηγικές Ανταγωνισμού και Πληροφοριακή Τεχνολογία  280

9.6 Διατήρηση του Αποκτώμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος  286

9.7 Κίνδυνοι από τη Χρησιμοποίηση των Στρατηγικών Πληροφοριακών Συστημάτων  288

 

Παράρτημα   293

Βιβλιογραφία   313