Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης

 

 

RDBMS INFORMIX & Προγραμματισμός σε Γλώσσα 4ης Γενιάς

 

Α΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 512

 

Κωδικός ISBN: 9603590096

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ

 

Έτος έκδοσης: 1996

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Το βιβλίο αυτό έχει ως σκοπό να δώσει μια περιγραφή του σχεσιακού λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων RDBMS Informix, καθώς και της γλώσσας 4ης γενιάς 4GL (4th Generation Language). Κύριος στόχος του είναι να σκιαγραφήσει την αρχιτεκτονική της Informix και να δείξει τα σημαντικά χαρακτηριστικά της κάτω από το πρίσμα ενός πρότυπου λογισμικού βάσης δεδομένων. Ασχολείται κυρίως με την παρουσίαση των ακόλουθων τριών βασικών ενοτήτων: Standard Engine (SE), OnLine, Informix-SQL και Informix-4GL.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται οι βασικές ενότητες του RDBMS (Relational DataBase Management System), λογικές και φυσικές δομές, καθώς και συγκεκριμένα προχωρημένα χαρακτηριστικά του OnLine. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζουμε τη γλώσσα 4GL, βοηθητικά προγράμματα μεταγλώττισης και διαχείρισης αρχείων, αξιοποίηση εντολών SQL (Structured Query Language μέσω 4GL, διαχείριση φορμών (οθονών), χειρισμό λαθών και διακοπών, φόρμες πολλαπλών πινάκων, επερωτήσεις με παράδειγμα και δημιουργία εκθέσεων.

Στα παραρτήματα του βιβλίου παρουσιάζουμε αντίστοιχα: Το συντακτικό των εντολών της Informix, τους τύπους datetime και interval, τον τρόπο συνεργασίας της Informix με το λειτουργικό σύστημα (π.χ. το UNIΧ), την επεξήγηση των λαθών, ένα παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων και, τέλος, τη σχετική βιβλιογραφία.

 

 ► περιεχόμενα

 

ΜΕΡΟΣ I: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Εισαγωγή   3

1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.2 ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ RDBMS

1.3 ΤΟ ΣΧΕΣΙΑΚΟ MONTEΛΟ

1.3.1 ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

1.3.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Επισκόπηση του RDBMS INFORMIX  11

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.2 ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΑΣΗΣ

2.2.1 INFORMIX - ONLINE

2.2.2 INFORMIX - STANDARD ENGINE (SE)

2.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2.3.1. INFORMIX-SQL

2.3.2 INFORMIX -4GL

2.3.3 ESQL/C, COBOL, ADA. FORTRAN

2.3.4 QUICKSTEP

2.3.5 C-ISAM

2 4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2.5 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

2.5.1 INFORMIX-NET

2.5.2 INFORMIX-STAR

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – INFORMIX-ONLINE  17

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3.2 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.2.1 ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

3.2.2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

3.2.3 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.2.4 MULTIMEDIA ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.3 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ TOY INFORMIX-ONLINE

3.3.1 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ

3.3.2 ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ

3.3.3 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES)

3.3.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (UTILITIES)

3.3.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TRANSACTION MANAGEMENT)

3.3.6 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (LOGGING)

3.3.7 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK POINTS)

3.3.8 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (ACCESS METHODS)

3.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

3.5 ΔΟΜΕΣ ΔΙΣΚΟΥ

3.5.1 ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA TYPES)

3.5.2 ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

3.5.2.1 ΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

3.5.2.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

3.5.2.3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEM CATALOGUES)

3.5.2.4 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ (LOGS)

3.6 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

3.7 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

3.7.1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (LOCKING)

3.7.2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

3.7.2.1 DIRTY READ

3.7.2.2 COMMITTED READ

3.7.2.3 CURSOR STABILITY

3.7.2.4 REPEATABLE READ

3.8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.8.1 SYSTEM CONFIGURATION

3.8.2 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ARCHIVING)

3.8.3 ΔΙΠΛΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΣΚΟΥ (DISK MIRRORING)

3.8.4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (RECOVERY)

3.8.4.1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.8.4.2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ ΔΙΣΚΟΥ

3.8.5 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3.9 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.10 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΩΝ “TEXT’ ΚΑΙ “BYTE”

 

ΜΕΡΟΣ II: Η ΓΛΩΣΣΑ 4GL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – INFORMIX-4GL   41

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.2 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ INFORMIX-4GL

1.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.2.2 ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.2.3 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΘΟΝΩΝ

1.2.4 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ MENU

1.2.5 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

1.2.6 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Μεταγλώττιση 4gl πηγαίου κώδικα αρχείων 55

2.1 ΟΙ ΔΥΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INFORMIX-4GL

2.2 INFORMIX-4GL ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.2.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

2.2.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ RDS

2.3 ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2.3.1 ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ C

2.3.2 ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RDS

2.4 ΑΡΧΕΙΑ ΦΟΡΜΩΝ (FORM SPECIFICATION FILES)

2.5 ΑΡΧΕΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (HELP FILES)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Προγραμματισμός σε INFORMIX-4GL   103

3.1 ΣΧΟΛΙΑ

3.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ

3.3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ

3.4 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3.5 ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

3.5.1 ΤΕΛΕΣΤΗΣ CLIPPED

3.5.2 ΤΕΛΕΣΤΗΣ USING

3.6 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

3.7 Η ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΛΕΞΗ THRU ΚΑΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ *

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Εντολές της INFORMIX-4GL   131

4.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.2 Η ΔΗΛΩΣΗ OPTIONS

 4.3 Η ΕΝΤΟΛΗ DEFINE

4.4 Η ΕΝΤΟΛΗ INITIALIZE

4.5 Η ΕΝΤΟΛΗ LET

4.6 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

4.6.1 Η ΕΝΤΟΛΗ IF

4.6.2 Η ΕΝΤΟΛΗ WHILE

4.6.3 Η ΕΝΤΟΛΗ FOR

4.6.4 Η ΕΝΤΟΛΗ CALL

4.6.5 Η ΕΝΤΟΛΗ FOREACH

4.6.6 Η ΕΝΤΟΛΗ EXIT

4.6.7 Η ΕΝΤΟΛΗ CASE

4.6.8 Η ΕΝΤΟΛΗ GOTO

4.6.9 Η ΕΝΤΟΛΗ LABEL

4.6.10  Η ΕΝΤΟΛΗ SLEEP

4.6.11 Η ΕΝΤΟΛΗ RUN

4.7 Η ΕΝΤΟΛΗ MENU

4.8 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.8.1 Η ΕΝΤΟΛΗ MESSAGE

 4.8.2 Η ΕΝΤΟΛΗ DISPLAY

4.8.3 Η ΕΝΤΟΛΗ ERROR

4.8.4 Η ΕΝΤΟΛΗ PROMPT

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Χρήση SQL σε Προγράμματα 4GL  179

5.1 ΕΝΤΟΛΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.2 ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ

5.3.1 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

5.3.1.1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΡΟΜΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ SELECT

5.3.1.2 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ

5.3.2 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

5.4 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ SQL

5.4.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ

5.4.2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

5.5 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SQLCA

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Συναρτήσεις στην INFORMIX-4GL  225

6.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

6.2 ΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

6.3 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

6.3.1 Η ΕΝΤΟΛΗ GLOBALS

6.3.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

6.3.3 ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

6.3.4 ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

6.3.5 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ

6.3.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

6.3.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

6.4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

6.4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

6.4.2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

6.4.3 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6.4.4 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΚΦΡΑΣΗ

6.5 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6.5.1 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ASCII

6.5.2 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ CLIPPED

6.5.3 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ COLUMN

6.5.4 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ CURRENT

6.5.5 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ DATE

6.5.6 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ DATE ( )

6.5.7 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ DAY ( )

6.5.8 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ EXTEND

6.5.9 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ LENGTH ( )

6.5. 10 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μ DY ()

6.5.11 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ MONTH ( )

6.5.12 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ SPACES

6.5.13 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ TIME

6.5.14 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ TODAY

6.5.15 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ UNITS

6.5.16 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ WEEKDAY

6.5.17 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ YEAR ( )

6.5.18 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ LINENO ( )

6.5.19 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ PAG ΕΝΟ

6.5.20 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ WORDWRAP

6.6 ΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C

6.7 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ INFORMIX-4GL

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Διαχείριση φορμών   267

7.1 ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΜΑΣ

7.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΜΩΝ

7.2 1 Η ENTOΛH OPEN FORM

7.2.2 Η ENTOΛH DISPLAY FORM

7.2.3 H ENTOΛH INPUT

7.2.4 H ENTOΛH DISPLAY

7.2.5 H ENTOΛH CLEAR

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Χειρισμός λαθών και διακοπών από το χρήστη   301

8.1 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΑΘΟΥΣ Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ STATUS

8.2 ΠΑΓΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΛΑΘΗ Η ENTOAH WHENEVER

8.3 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

8.3.1 Η ΕΝΤΟΛΗ DEFER

8.3.2 Η ΕΝΤΟΛΗ DEFER INTERRUPT

8.3.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – Φόρμες πολλαπλών πινάκων 311

9.1 Η ΦΟΡΜΑ ORDERS

9.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

9.3 Η ΕΝΤΟΛΗ FOR

9.4 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

9.4.1 Η ΕΝΤΟΛΗ INPUT ARRAY

9.4.1.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΡΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

9.4.1.2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ

9.4.1.3 Η INPUT ARRAY ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

9.4.1.4 Η ΕΚΦΡΑΣΗ WITHOUT DEFAULTS

9.4.1.5 Η ΕΚΦΡΑΣΗ BEFORE FIELD

9.4.1.6 Η ΕΚΦΡΑΣΗ AFTER FIELD

9.4.1.7 Η ΕΚΦΡΑΣΗ BEFORE INSERT

9.4.1.8 Η ΕΚΦΡΑΣΗ AFTER INSERT

9.4.1.9 Η ΕΚΦΡΑΣΗ AFTER DELETE

9.4.2 Η ENTOAH DISPLAY ARRAY

9.5 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ORDERMENU

9.5.1 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ SHOW MENU

9.5.2 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ENTER ORDER

9.5.3 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ GET ORDER

9.5.4 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ CHANGE ORDER

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – Φόρμες οθόνης: Επερωτήσεις με παραδείγματα  365

10.1 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

10.1.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

10.1.2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΜΠΑΑΑΝΤΕΡ

10.1.3 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

10.1.4 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ

10.1.5 ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΠΕΔΙΑ

10.1.6 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ME SMALLFLOAT ΚΑΙ FLOAT

10.2 ΣΥΝΘΕΣΗ SELECT ΑΠΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

10.3 Η ΕΝΤΟΛΗ CONSTRUCT

10.3.1 Η ΕΝΤΟΛΗ CONSTRUCT BY NAME

10.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ SELECT

10.5 Η ΕΝΤΟΛΗ PREPARE

10.5.1 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ PREPARE

10.6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – Δημιουργία Εκθέσεων   387

11.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

11.2 Η ΔΟΜΗ ΜΙΑΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

11.3 ΤΟΜΕΑΣ DEFINE

11.4 ΤΟΜΕΑΣ OUTPUT

11.5 ΤΟΜΕΑΣ ORDER BY

11.6 ΤΟΜΕΑΣ FORMAT

11.7 ΚΛΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

11.7.1 Η ENTOAH START REPORT

11.7.2 H ENTOΛH OUTPUT TO REPORT

11.7.3 H ENTOΛΗ FINISH REPORT

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - Συντακτικό εντολών της 4GL 419

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τύποι DATETIME και INTERVAL    437

B.1 ΣΤΗΛΕΣ DATETIME

B.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΜΕΣ DATETIME

B.3 ΣΤΗΛΕΣ INTERVAL

B.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΜΕΣ INTERVAL

B.5 ΤΙΜΕΣ DATETIME KAI INTERVAL ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ

B.6 ΠΡΑΞΕΙΣ ME ΤΙΜΕΣ DATETIME KAI INTERVAL

B.7 ΠΡΑΞΕΙΣ ME ΤΙΜΕΣ CURRENT

B.8 ΠΡΑΞΕΙΣ ME ΤΙΜΕΣ UNITS

B.9 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ/ΔΙΑΙΡΕΣΗ INTERVAL ΤΙΜΩΝ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Συνεργασία INFORMIX με O/S   449

Γ.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Γ.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ .profile

Γ.3 METΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ (SYSTEM TABLES)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Επεξήγηση λαθών   457

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων   459

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – Βιβλιογραφία   477

Ευρετήριο    481