Γεωργόπουλος Αντώνιος

 

 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

 

Α΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 528

 

Κωδικός ISBN: 9789603591139

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 41959727

 

Έτος έκδοσης: 2014

 

 

 

 ► παρουσίαση

Το Βιβλίο αυτό που αποτελείται από 18 κεφάλαια, γράφτηκε για διδακτικούς σκοπούς. Συνεπώς, απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς  φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε μεταδιδάκτορες  και ερευνητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να κατανοήσουν πώς γίνεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί το έργο των διδασκόντων του συναφούς μαθήματος, προσφέροντάς τους έναν επιπλέον χρήσιμο οδηγό διδασκαλία.

Το συγκεκριμένο βιβλίο επιδιώκει, μεταξύ άλλων, να απαντήσει σε ερωτήματα που θέτουν συνεχώς οι φοιτητές για τον τρόπο που θα πρέπει να συγγράφουν μια εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος  της ανάλυσης  χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή σε άλλο συναφές επιστημονικό πεδίο και προβλέπεται να χρησιμοποιήσουν μεθοδολογικά εργαλεία τns ανάλυσης καταστάσεων. Ειδική μνεία γίνεται στο κεφάλαιο 15.

Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το Βιβλίο δεν συνιστά κάποιο επενδυτικό οδηγό για την αγορά μετοχών ή την αξιολόγηση συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα παραδείγματα πραγματικών  επιχειρήσεων και  Βιομηχανιών που προσφέρει, εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο στην υποστήριξη του έργου των φοιτητών και στη διευκόλυνση της κατανόησης  τns ύλης του μαθήματος.

Στην αρχή των κεφαλαίων, προσδιορίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι δεξιότητες που θα αποκτηθούν,  καθώs  και οι προαπαιτούμενες  γνώσεις  για την κατανόηση του κάθε κεφαλαίου. Επίσης, στο τέλος των κεφαλαίων υπάρχει σύνοψη και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.  Επιπλέον, στο τέλος  του βιβλίου, και ειδικότερα στο κεφάλαιο 18, προσφέρονται  ερωτήσεις με τις απαντήσει τους,  όπως και λυμένες  και άλυτες  ασκήσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος  τns  ύλης επικεντρώνεται στα μεθοδολογικά εργαλεία  τns  ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  δίνοντας έμφαση στους  αριθμοδείκτες.  Επίσηs, καλύπτονται ειδικά θέματα όπως η ανάλυση τραπεζικών ιδρυμάτων και οι  ενδοεταιρικές τιμές μεταβίβασης.

Εύχομαι το Βιβλίο αυτό να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα σε φοιτητές και διδάσκοντες.

Ο συγγραφέας

Αντώνης Γεωργόπουλος

Αθήνα,  Σεπτέμβριος 2014

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος   17

 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή  19

1.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις    19

1.2. Γενικά   19

1.3. Σκοπός της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων   22

1.4. Σύνοψη - συμπέρασμα   26

1.5. Ερώτησες   27

Κεφάλαιο 2: Λογιστικές αρχές   29

2.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις  29

2.2. Επιμέρους λογιστικές αρχές και πρότυπα   29

2.3. Η αρχή τns λογιστικής οντότητας ή η αρχή τns οικονομικής μονάδας [Accounting entity principle]    30

2.4. Η αρχή τns συνέχεια τns δραστηριότητας τns λογιστικής μονάδας [Going concern principle]   31

2.5. Η αρχή τns περιοδικότητας [Periodicity principle]    31

2.6. Η αρχή τns χρηματικής μέτρησης ή η αρχή τns νομισματικής μονάδας [Monetary unit principle]   32

2.7. Η αρχή της συντηρητικότητας [Conservatism principle]   32

2.8. Η αρχή τns συνέπειας και ομοιομορφία [Consistency principle]   33

2.9. Η αρχή του ιστορικού κόστους [Historical cost principle]   33

2.10. Η αρχή τns συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα [Matching principle]    34

2.11. Η αρχή της αναγνώρισής ή της πραγματοποίησής εσόδων [Revenue realization principle]    35

2.12. Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων [Accrual principle]  35

2.13. Η αρχή της αντικειμενικότητας και της επαληθευσιμότητας [Objectivity and verifiability principle]   36

2.14. Η αρχή της επαρκούς ή πλήρους αποκάλυψης [Adequate or full disclosure principle]   36

2.15. Σύνοψη και συμπέρασμα   37

2.16. Ερωτήσεις  38

Κεφάλαιο 3: Βασικές κατηγορίες αναλυτών   39

3.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις   39

3.2. Γενικά   39

3.3. Μέτοχοι - επενδυτές  41

3.4. Management της Επιχείρησης  42

3.5. Δανειστές - τράπεζες   43

3.6. Προμηθευτές  44

3.7. Πελάτες  44

3.8. Ανταγωνιστές   44

3.9. Εργαζόμενοι   45

3.10. Ελεγκτές   45

3.11. Εξωτερικοί αναλυτές  45

3.12. Σύνοψη - συμπέρασμα   46

3.13. Ερωτήσεις  47

Κεφάλαιο 4: Είδη ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων  49

4.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις   49

4.2. Εσωτερική versus εξωτερική ανάλυση  50

4.2.1. Εσωτερική ανάλυση  50

4.2.2. Εξωτερική ανάλυση   51

4.3. Διαχρονική ανάλυση   52

4.4. Διεπιχειρησιακή ανάλυση   53

4.5. Τυπική versus ουσιαστική ανάλυση    54

4.5.1. Τυπική ανάλυση    54

4.5.2. Ουσιαστική ανάλυση  55

4.6. Σύνοψη - συμπέρασμα   56

4.7. Ερωτήσεις   58

Κεφάλαιο 5: Μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων   59

5.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις   59

5.2. Γενικά    60

5.3. Κάθετη ανάλυση    61

5.3.1. Κάθετη ανάλυση στον Ισολογισμό    62

5.3.2. Κάθετη ανάλυση στα αποτελέσματα χρήσης  66

5.4. Οριζόντια ανάλυση    69

5.4.1. Οριζόντια ανάλυση στον ισολογισμό   72

5.4.2. Οριζόντια ανάλυση στα αποτελέσματα χρήσης   73

5.5. Δείκτες τάσης  75

5.6. Σύνοψη - συμπέρασμα   79

5.7. Ερωτήσεις   80

Κεφάλαιο 6: Αριθμοδείκτες    83

6.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες

γνώσεις    83

6.2. Γενικά   83

6.3. Κριτήρια δημιουργία αριθμοδεικτών   85

6.4. Κατηγορία αριθμοδεικτών   86

6.5. Σύνοψη - συμπέρασμα   88

6.6. Ερωτήσεις   88

Κεφάλαιο 7: Αριθμοδείκτες ρευστότητας  (liquidity ratios)   89

7.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες

γνώσεις    89

7.2. Γενικά   90

7.3. Κεφάλαιο Kivnons   94

7.4. Αριθμοδείκτης  Γενικής  ή 'Έμμεσης Ρευστότητας (Current Ratio)    98

73. Αριθμοδείκτης  Γενικής  ή 'Άμεσης Ρευστότητας  (Quick Ratio)   103

7.6. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας (Cash Ratio)  107

7.7. Το Αμυντικό Διάστημα [Defensive Interval]   109

73. Εφαρμογή   110

7.9. Σύνοψη - Συμπέρασμα   112

7.10.  Ερωτήσεις  113

Κεφάλαιο 8: Αριθμοδείκτες δραστηριότητας  (Activity Ratios)   115

8.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες

γνώσεις   115

8.2. Γενικά   116

8.3. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορία αποθεμάτων [Inventories Turnover Ratio]   118

8.4. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων (Receivables turnover ratio)  124

8.5. Λειτουργικός κύκλος    130

8.6. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Trade creditors to purchases ratio)   133

8.7. Ο Εμπορικός κύκλος  138

8.8. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης [Net working capital turnover ratio]    142

8.9. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Συνολικού Ενεργητικού (Asset  turnover ratio)    146

8.10. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων (Fixed asset turnover ratio)    150

8.11. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απασχολούμενων κεφαλαίων [Long-term liabilities turnover ratio]   153

8.12. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων (Owner's equity turnover ratio)  155

8.13. Εφαρμογή   158

8.14. Σύνοψη - Συμπέρασμα   160

8.15. Ερωτήσεις   161

Κεφάλαιο 9: Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability Ratios)  163

9.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις    163

9.2. Γενικά   164

9.3. Αριθμοδείκτης  Μικτού Περιθωρίου (Cross Profit Margin)   168

9.4. Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου (Net Profit Margin)  172

9.5. Αριθμοδείκτης  Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Net Worth)  175

9.6. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας  Συνολικών Κεφαλαίων [Return to total capital employed]   179

9.7. Αριθμοδείκτης Χρηματοοικονομικής ή Οικονομικής Μόχλευσης [Financial Leverage Ratio]  183

9.8. Αριθμοδείκτες Δαπανών Συντήρησης και Επισκευών   185

9.9.  Αριθμοδείκτες  Αποσβέσεων  186

9.10. Αριθμοδείκτες Λειτουργικών Εξόδων   187

9.11. Εφαρμογή   190

9.12. Σύνοψη - Συμπέρασμα   191

9.13. Ερωτήσεις   192

Κεφάλαιο 10: Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας (Financial structure and viability ratios)   193

10.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις    193

10.2. Γενικά    194

10.2.1.  Διάρθρωση των κεφαλαίων   195

10.2.2. Διάρθρωση τns περιουσίας   203

10.2.3. Η μορφή χρηματοδότησης  τns περιουσίας  207

10.2.4. Ασφάλεια του ξένου κεφαλαίου    210

10.2.5. Αποδοτικότητα των κεφαλαίων    212

10.3. Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων    214

10.3.1. Αριθμοδείκτης Ιδιοκτησίας [Ratio of owner's equity to total assets]    214

10.3.2. Αριθμοδείκτης Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου  218

10.3.3. Αριθμοδείκτης Δανειακής Eπιβάρυνσης [Ratio of owner's equity to total liabilities]    220

10.4. Αριθμοδείκτες  Διάρθωσης Περιουσίας [Asset Structure Ratios]   222

10.4.1. Αριθμοδείκτης  Παγιοποίησης  Περιουσίας [α' εκδοχή]    222

10.4.2. Αριθμοδείκτης  Παγιοποίησης  Περιουσίας [β' εκδοχή]   224

10.4.3. Αριθμοδείκτης  Παγιοποίησης  Περιουσίας [γ' εκδοχή]    226

10.5. Αριθμοδείκτες  Κάλυψης  Παγίων Στοιχείων   227

10.5.1. Αριθμοδείκτης  Κάλυψης Παγίων με Ίδια Κεφάλαια [Ratio of owner's equity to fixed assets]    227

10.5.2. Αριθμοδείκτης  Κάλυψης Παγίων με Διαρκή Κεφάλαια    230

10.6. Αριθμοδείκτες Ασφάλειας Ξένου Κεφαλαίου   232

10.6.1. Αριθμοδείκτης  Ασφάλειας Συνολικού Ξένου Κεφαλαίου   232

10.6.2. Αριθμοδείκτης  Ασφάλειας Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων [Ratio of fixed assets to long term liabilities]   235

10.7. Αριθμοδείκτες  Κάλυψης Πάγιων Επιβαρύνσεων   238

10.7.1. Αριθμοδείκτης  Κάλυψης Τόκων [Number of times interest earned]    238

10.7.2. Αριθμοδείκτης  Κάλυψης  Πάγιων Επιβαρύνσεων Μακροπρόθεσμων Δανείων   240

10.8. Αριθμοδείκτης  Αυτοχρηματοδότησής    241

10.9. Εφαρμογή    244

10.10. Σύνοψη - Συμπέρασμα    245

10.11. Ερωτήσεις   246

Κεφάλαιο 11: Αριθμοδείκτες Επενδύσεων [Investment Ratios]    249

11.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις   249

11.2. Γενικά    250

11.3. Είδη και χαρακτηριστικά μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά    252

11.4. Κέρδη κατά Μετοχή [Earnings per Share]   256

11.5. Μέρισμα Κατά Μετοχή [Dividends per Share]    259

11.6. Ποσοστό Διανεμομένων Κερδών [Percentage of Distributed Profits]    262

11.7. Τρέχουσα Μερισματική Απόδοση [Current Dividend Yield]    263

11.8. Μερισματική Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων [Dividend Yield on Equity Capital]   264

11.9. Εσωτερική Αξία Μετοχής [Book Value per Share]    265

11 .10.   Λόγος Χρηματιστηριακής Τιμής προς Εσωτερική Αξία Μετοχής [Price to Book Value Ratio]    266

11.11. Λόγος Τιμής πρόs Κέρδη κατά Μετοχή [Price Earnings Ratio - P/E]   268

11.12. Ταμειακή Ροή κατά Μετοχή [Cash Flow per Share]   271

11.13. Απόδοση Μετοχής  σε Ταμειακή Ροή [Cash Flow]    272

11.14. To Ποσοστό Αυτοχρηματοδότησής    273

11.15. Διάρκεια  Εξόφλησης  Επενδύσεων    273

11.16. Απόσβεση Κατά Μετοχή [Depreciation per Share]   274

11.17. Χρηματιστηριακή Αξία προς Πωλήσεις   274

11.18. Εφαρμογή    275

11.19. Σύνοψη - Συμπέρασμα    277

11.20. Ερωτήσεις    282

Κεφάλαιο 12: Γενική Εφαρμογή Βασικών Αριθμοδεικτών  285

12.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις  285

12.2. Ανάλυση ενός Παραδείγματος Αριθμοδεικτών    286

12.3. Σύνοψη - Συμπέρασμα   301

12.4. Ερώτησες    303

Κεφάλαιο 13: Κατάσταση Ταμειακών Ροών [Cash Flow Statement]    383

13.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις   383

13.2. Γενικά    306

13.3. Κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών ροών   309

13.3.1. Άμεση Μέθοδος Κατάρτισης της Κατάστασης Ταμειακών ροών   312

13.3.2. Έμμεση Μέθοδος Κατάρτισης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών   316

13.4. Εφαρμογή   320

13.5. Σύνοψη - Συμπέρασμα   323

13.6. Ερωτήσεις   327

Κεφάλαιο 14: Ανάλυση του Νεκρού Σημείου [Cash Flow Statement]   329

14.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις   329

14.2. Γενικά   329

14.3. Προσδιορισμός του Νεκρού Σημείου Συναλλαγών   335

14.4. Σύνοψη - Συμπέρασμα   339

14.5. Ερωτήσεις   341

Κεφάλαιο 15: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις   343

15.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις   343

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

15.2. Γενικά   344

15.3. Ανάλυση μιαs Μεμονωμένης Επιχείρησης   354

15.4. Ανάλυση με ένα μεμονωμένο Αριθμοδείκτη   357

15.5. Ανάλυση για ένα Περιορισμένο Χρονικό Διάστημα  359

15.6. Σύνθετη Ανάλυση  364

15.7. Ανάλυση Συγκεκριμένου Κλάδου με τη Χρήση Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών από Διαφορετικές  Ομάδες  372

15.7.1. Ανάλυση του Κλάδου των Ξενοδοχείων με τη Χρήση Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών  373

15.7.2. Ανάλυση του Κλάδου Πηγών Ενέργειας με τη Χρήση Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών  375

15.7.3. Ανάλυση του Κλάδου των Ταχυμεταφορών [Courier] με τη Χρήση Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών 379

15.7.4. Ανάλυση του Κλάδου του Ποδοσφαίρου με τη Χρήση Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών 384

15.8. Ανάλυση με τη Χρήση pias Ορισμένης Ομάδας Αριθμοδεικτών σε Συγκεκριμένο Κλάδο   386

15.8.1. Εφαρμογή των Αριθμοδεικτών Δραστηριότητας στον Κλάδο Zυθοποιίας   386

15.8.2. Εφαρμογή των Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας στον Κλάδο των Αλλαντικών  399

15.8.3. Εφαρμογή των Επενδυτικών Αριθμοδεικτών στον Κλάδο Ιχθυοκαλλιέργειας   402

15.9. Μη Χρηματοοικονομικοί-Λογιστικοί Παράμετροι  408

15.9.1. Εξωτερικό Μάκρο Περιβάλλον  408

15.9.2. Ανταγωνιστικό Μίκρο Περιβάλλον  409

15.9.3. Ιστορικό της Επιχείρησης  410

15.9.4. Οργανωτική Παράμετρος  410

15.9.5. Ιδιοκτησιακή Παράμετρος   412

15.9.6. Κύκλος Ζωής Επιχείρησης - Κύκλος Ζωής Προϊόντων  413

15.9.7. SWOT Ανάλυση   415

Κεφάλαιο 16: Ανάλυση στα Τραπεζικά Ιδρύματα   419

16.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις   419

16.2. Γενικά   419

16.2.1. Παραδοσιακή διαμεσολάβηση και λειτουργία μετασχηματισμού   424

16.2.2. Τύποι των τραπεζικών ιδρυμάτων και είδος τραπεζικών εργασιών

16.3. Ισολογισμός Τραπεζικών Ιδρυμάτων - Διαχείριση Ενεργητικού και Παθητικού

16.4. Πιστωτική Πολιτική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

16.5. Αριθμοδείκτες

16.5.1. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

16.5.2. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας

16.5.3. Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας

16.5.4. Αριθμοδείκτες Ποιότητας Χαρτοφυλακίου και Ενεργητικού

16.5.5. Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας

16.6. Εφαρμογές  Αριθμοδεικτών στις  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ελληνικών Τραπεζών

16.6. Συμπεράσματα - Σύνοψη

16.7. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 17: Τιμές ΜεταβίΒασης [Transfer Pricing]

17.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις

17.2. Γενικά

17.3. Ενδοεταιρικός Καταμερισμός και Εσωτερικές Τιμές Μεταβίβασης

17.4. Εσωτερικές Τιμές  Μεταβίβασης και Φορολογία

17.5. Συμπέρασμα - Σύνοψη

17.6. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 18: Επιλεγμένες Ερωτήσεις και Ασκήσεις

18.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις

18.2. Βασικές έννοιες

18.3. Ερωτήσεις - Απαντήσεις

18.4. Ασκήσεις

 

Βιβλιογραφία