Δημήτριος Γκίκας

Αφροδίτη Παπαδάκη

Γεωργία Σιουγλέ

 

 

Ανάλυση & Αποτίμηση Επιχειρήσεων

 

Α΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 416

 

Κωδικός ISBN: 9789608249707

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 54300

 

Έτος έκδοσης: 2010

 

 

 

 ► παρουσίαση

Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να προσφέρει στο φοιτητή θεμελειώδεις γνώσεις Aνάλυσης και Aποτίμησης Eπιχειρήσεων, για να μπορέσει να σκήσει το επάγγελμα του Xρηματοοικονομικού Aναλυτή. Bασικό χαρακτηριστικό της παρούσας έκδοσης είναι η παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων ανάλυσης επιχειρήσεων του Eλληνικού Xρηματιστηρίου. Oι λογιστικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά αποτελούν την κυριότερη, αλλά όχι και τη μοναδική, πηγή πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση. Συχνά, βέβαια, ο χρηματοοικονομικός αναλυτής καλείται να αναμορφώσει τα δημοσιευμένα λογιστικά μεγέθη, αφού διαπιστώσει την υπαρξη αμφίβολης ποιότητας λογιστικών επιλογών κατά τη Λογιστική Aνάλυση. Eπομένως, η Aνάλυση και Aποτίμηση Eπιχειρήσεων απαιτεί αρκετά καλή γνώση Λογιστικής καθώς και Eπιχειρηματικής Στρατηγικής. H τελευταία οδηγεί στη σωστή ερμηνεία των ευρημάτων της Xρηματοοικονομικής Aνάλυσης και την ακριβέστερη αποτίμηση της επιχείρησης.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στους φοιτητές μας οι οποίοι κατ’ επανάληψη και με ζήλο άσκησαν κριτική στην ύλη της παρούσας έκδοσης και μας βοήθησαν στην καλύτερη ανάλυση και παρουσίαση των διαφόρων παραδειγμάτων.

Aθήνα 2012   

Δημήτρης Γκίκας

Αφροδίτη Παπαδάκη

Γεωργία Σιουγλέ

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠPOΛOΓOΣ 11

 

KEΦAΛAIO  1: Εισαγωγή στην Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

1.1 Η Σπουδαιότητα της Ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων 13

1.2 Τα Στοιχεία της Ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων 13

1.2.1 Ανάλυση της Οικονομίας 14

1.2.2 Ανάλυση του Κλάδου-Ανάλυση Στρατηγικής 14

1.2.3 Λογιστική Ανάλυση 16

1.2.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 16

1.2.5 Προβλέψεις Λογιστικών Μεγεθών – Αποτίμηση Επιχείρησης 16

1.3 Οι Ομάδες Χρηστών του Προϊόντος της Ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων 17

1.4 Συγκρούσεις Συμφερόντων Μεταξύ των Διαφόρων Ομάδων που Χρησιμοποιούν την Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων 19

1.4.1 Ανάλυση των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης 20

1.5 Πρόσθετα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Χρήσιμα στην Ανάλυση

των Οικονομικών Καταστάσεων 21

1.6 Τα Κόστη Παροχής Οικονομικών Πληροφοριών 22

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 24

KEΦAΛAIO 2: Λογιστική Ανάλυση

2.1 Εισαγωγή 25

2.2 Αξιολόγηση των Λογιστικών Επιλογών 25

2.3 Αμφίβολης Ποιότητας Λογιστικές Επιλογές 27

2.4 Αναγνώριση και Αποτίμηση των Στοιχείων του Ενεργητικού 28

2.5 Αναμορφώσεις Στοιχείων του Ενεργητικού 31

2.5.1 Αποσβέσεις 31

2.5.2 Προβλέψεις για Επισφαλείς Πελάτες 37

2.6 Αναγνώριση και Αποτίμηση των Υποχρεώσεων 38

2.6.1 Προβλέψεις 39

2.6.2 Υποχρεώσεις από Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών

προς τους Εργαζομένους 40

2.7 Αναγνώριση των Εσόδων και Εξόδων 45

2.8 Αναγνώριση και Αποτίμηση των Στοιχείων της Καθαρής Θέσης 46

2.9 Ο Επηρεασμός των Αποτελεσμάτων Χρήσης 47

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 49

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι:  Μία Σειρά  Προσαρμογών 50

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Προσαρμογές στα Kτήρια της TITAN

Θεωρώντας τις Παραδοχές της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ πιο Pεαλιστικές 51

KEΦAΛAIO 3: Ανάλυση Αποδοτικότητας

3.1 Εισαγωγή 57

3.2 Kλασικός Τρόπος Ανάλυσης της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων 57

3.2.1 Ανάλυση της Αποδοτικότητας των Πωλήσεων 61

3.2.2 Ανάλυση της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του Συνόλου του Ενεργητικού 62

3.2.2.1 Ανάλυση της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Παγίων 64

3.2.2.2 Ανάλυση της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 66

3.2.2.3 Ο Εμπορικός Κύκλος 73

3.3 Εναλλακτικός Τρόπος Ανάλυσης της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων 74

3.4 Μόχλευση Λειτουργικών Υποχρεώσεων 80

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 82

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε 83

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι: (Διαχρονική Ανάλυση της Rilken Α.Ε) 159

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  RILKEN Α.Ε. 2008 169

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Διαστρωματική Ανάλυση της RILKEN A.E.

και της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. για τη Χρήση 2008 202

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  204

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙV: Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ EPSILON NET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  207

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EPSILON NET 2006  211

KEΦAΛAIO 4: Aνάλυση Πιστωτικού Kινδύνου

4.1 Εισαγωγή  257

4.2 Ανάλυση Ρευστότητας  257

4.2 Ανάλυση Ταμειακών Ροών  261

4.3 Ανάλυση Δομής Κεφαλαίων  267

4.4 Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών  274

4.5 Υποδείγματα Πρόβλεψης Χρεοκοπίας  278

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 281

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι: Κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΒΓ με την Έμμεση και την Άμεση Μέθοδο 282

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών

της MEDICON A.E. με την Έμμεση Μέθοδο 297

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ  Pro Forma Λογιστικές Καταστάσεις 350

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ IV: Διαχρονική Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου της Rilken Α.Ε. 357

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ V: Διαστρωματική  Ανάλυση της Rilken Α.Ε. και της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. για τη Χρήση 2008 365

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VΙ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε. 367

KEΦAΛAIO 5: Mέθοδοι  Αποτίμησης  Επιχειρήσεων

5.1 Εισαγωγή 385

5.2 Η Μέθοδος της Συγκρίσιμης Επιχείρησης 385

5.3 Η Μέθοδος των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών 388

5.4 Η Μέθοδος των Υπερκερδών 391

5.4.1 Τα Υπερκέρδη των Ιδίων Κεφαλαίων 391

5.4.2 Καθοριστικοί Παράγοντες των Υπερκερδών 392

5.4.3 Τα Υπερκέρδη  των Συνολικών Κεφαλαίων 394

5.4.4 Το Υπόδειγμα της Αύξησης των Υπερκερδών 396

5.5 Το Κόστος των Κεφαλαίων 397

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 399

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι: Υπολογισμός της Προστιθέμενης Οικονομικής

Αξίας μιας Επένδυσης 400

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Υπολογισμός της Οικονομικής Αξίας

της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. με E-VAL software 402

 

BIBΛIOΓPAΦIA 411

 

APΘPOΓPAΦIA 412