Κώστας Μελάς

Φιλομήλα Χρηστίδου

 

 

Διεθνής Τραπεζική στην Αλλαγή  του Αιώνα

 

Α΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 200

 

Κωδικός ISBN: 9603590614

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Έτος έκδοσης: 1999

 

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Το ανά χείρας σύγγραμμα των κκ. Κώστα Μελά και Φιλομήλας Χρηστίδου αποτελεί μια ευπρόσδεκτη συμβολή στην Ελληνική Οικονομική Βιβλιογραφία στα θέματα των διεθνών χρηματοπιστωτικών προβλημάτων, που έφερε στην επιφάνεια η "νέα" τάξη των οικονομικών πραγμάτων. Έχουμε γίνει μάρτυρες, τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου, των δραματικών μεταβολών στη δομή και τη λειτουργία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η βασική σταθερά των μεταβολών αυτών κινείται στην κατεύθυνση της υπέρβασης των διαφορετικών εθνικών ρυθμιστικών συστημάτων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου, ικανού να συμπεριλάβει το σύνολο των διεθνών χρηματοπιστωτικών λειτουργιών. Η ενοποίηση των παγκόσμιων αγορών χρήματος και κεφαλαίου υπό το καθεστώς της πλήρους ελευθερίας στη διακίνηση των πόσης φύσεως χρηματοπιστωτικών προϊόντων, αποτελεί το βασικό στόχο του όλου εγχειρήματος.

Η συστηματική καταγραφή των παραπάνω εξελίξεων με την παράλληλη αναζήτηση των γενεσιουργών αιτιών και τη διερεύνηση των συνεπειών που οι αλλαγές αυτές θα επιφέρουν στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και γενικότερα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, αποτελεί αντικείμενο του ανά χείρας συγγράμματος. Η συνεχής μελέτη των εξελίξεων που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο πεδίο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δεδομένου του σημαντικότατου ρόλου που διαδραματίζει στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, αποτελεί πρωταρχικής σημασίας ανάγκη, τόσο για τη διαφύλαξη των μέχρι σήμερα οικονομικών κεκτημένων, όσο και για την περαιτέρω μελλοντική διεύρυνσή τους.

Είναι προφανές, ότι η εις βάθος ανάλυση των θεμάτων αυτών, στην οποία προβαίνουν οι συγγραφείς είναι σημαντική, αφενός για τη πλήρη

κατανόηση της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η νέα διεθνής χρηματοπιστωτική πραγματικότητα και αφετέρου, όπως ανέφερα και στην αρχή του προλόγου, αποτελεί ουσιαστική συμβολή, στην εξάλλου πενιχρά επί των θεμάτων τούτων, Ελληνική Οικονομική Βιβλιογραφία.

Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η μελέτη των κεφαλαίων του παρόντος εγχειριδίου, αποτελεί σοβαρή βοήθεια για κάθε ενδιαφερόμενο, για την πλήρη κατανόηση των χρηματοπιστωτικών προβλημάτων.

Καθηγητής Θ. Μπένος

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος  9

 

Εισαγωγή   11

 

Κεφάλαιο 1

Από το Bretton-Woods στο Σύστημα Κυμαινόμενων Τιμών Συναλλάγματος

1.1. Το σύστημα του Bretton - Woods   13

1.1.1. Οι βασικές αρχές  13

1.1.2. Τα προβλήματα λειτουργίας του συστήματος και η κατάρρευσή του    16

1.2. Το σύστημα των κυμαινόμενων τιμών συναλλάγματος  19

1.2.1. Τα κύρια σημεία    19

1.2.2. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα  22

1.3. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και το Ευρώ  23

1.4. Η σύγχρονη πραγματικότητα   27

Κεφάλαιο 2

Η Διεθνής Χρηματαγορά

2.1. Περιγραφή της διεθνούς χρηματαγοράς  30

2.2. Η Ευρωαγορά  32

2.2.1. Η λειτουργία της ευρωαγοράς  32

2.2.2. Η δημιουργία κατάθεσης ευρωδολαρίων  38

2.2.3. Οι λόγοι δημιουργίας της ευρωαγοράς  42

2.3. Προϊόντα της διεθνούς χρηματαγοράς   44

2.3.1. Μεταφορά κεφαλαίων και υπηρεσία συναλλάγματος  45

2.3.2. Προθεσμιακές καταθέσεις   46

2.3.3. Πιστοποιητικά καταθέσεων  46

2.3.4. Διευκολύνσεις έκδοσης γραμματίων  46

2.3.5. Επιταγές αποδοχής τράπεζας  47

2.3.6. Εγγυητικές Επιστολές   48

2.3.7. Ευρωγραμμάτια  48

2.3.8. Γραμμάτια κυμαινόμενου επιτοκίου  48

2.3.9. Γραμμάτια καταθέσεων  51

2.3.10. Αμερικάνικες και παγκόσμιες αποδείξεις καταθέσεων   51

2.4. Υπολογισμός απόδοσης εργαλείων χρηματαγοράς   52

2.5. Το σύστημα συμψηφισμού των διατραπεζικών πληρωμών  54

Κεφάλαιο 3

Διεθνείς Πιστοδοτήσεις

3.1. Τεχνικές διεθνούς δανειοδότησης  59

3.1.1. Ευρωδάνεια  59

3.1.2. Τεχνική των κοινοπρακτικών δανείων  64

3.1.3. Χρηματοδότηση σχεδίων   69

3.1.4. Συγχρηματοδότηση   74

3.2. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου   74

3.3. Ανάλυση κινδύνου χώρας  77

Κεφάλαιο 4

Παγκόσμιες Αγορές Ομολόγων και Μετοχών

4.1 Παγκόσμια αγορά ομολόγων   82

4.1.1. Ευρωομολογίες   86

4.1.2. Τυπική έκδοση ευρωομολογιών     89

4.1.3. Δευτερογενής αγορά ευρωομολόγων   92

4.1.4. Μετατρέψιμα ομόλογα και ομόλογα με παραστατικό δικαιώματος αγοράς μετοχών   92

4.2 Παγκόσμια αγορά μετοχών   95

4.2.1. Οι διεθνείς μετοχές  95

4.2.2. Οι αγορές μετοχών  100

Κεφάλαιο 5

Εξωχώρια Τραπεζικά Κέντρα

5.1. Ταξινόμηση εξωχώριων τραπεζικών κέντρων    105

5.2. Παραδείγματα χωρών   109

5.3. Δημιουργία ενός εξωχώριου κέντρου  114

Κεφάλαιο 6

Παγκόσμιο Χρέος

6.1. Το πρόβλημα της υπερχρέωσης

των αναπτυσσόμενων χωρών  119

6.2. Ιστορικές εξελίξεις της μεταπολεμικής περιόδου  124

6.3. Οι σύγχρονες τεχνικές  127

6.3.1. Επίσημες τεχνικές αναδιάρθρωσης του χρέους  130

6.3.2. Εμπορικές τεχνικές αναδιάρθρωσης του χρέους    131

6.3.2.1. Προγράμματα μείωσης του χρέους  131

6.3.2.2. Προγράμματα μετατροπής του χρέους   131

6.3.3. Ανταλλαγές χρέους με ανάπτυξη    137

6.3.3.1. Ανταλλαγές χρέους με φύση    138

6.3.3.2. Ανταλλαγές χρέους για άλλους αναπτυξιακούς λόγους  139

Κεφάλαιο 7

Η Τραπεζική Αγορά

7.1. Η θέση των τραπεζών στη αγορά   141

7.2. Το μέγεθος   147

7.2.1. Εξαγορές και συγχωνεύσεις   147

7.2.2. Η συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα   149

7.2.3. Χρηματοπιστωτικοί όμιλοι   152

7.3. Η φυσιογνωμία των τραπεζών    154

7.4. Η διάθεση των τραπεζικών προϊόντων  159

7.5. Η διεθνής εξάπλωση   165

7.6. Τράπεζες στην Ενιαία Ευρώπη  174

Κεφάλαιο 8

Παγκόσμια Οικονομία και Χρηματοπιστωτική Πραγματικότητα

8.1. Η οικονομική πραγματικότητα  177

8.2. Οι αγορές  181

8.3. Οι κίνδυνοι των τραπεζών   185

8.4. Το μέλλον   187