Nάνσυ Παπαλεξανδρή

Δημήτρης Mπουραντάς

 

 

 

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

A΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 696

 

Κωδικός ISBN: 9789603591245

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 59383489

 

Έτος έκδοσης: 2016

 

 

 

 ► παρουσίαση

Το ανθρώπινο δυναμικό ή αλλιώς οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Και αυτό γιατί κάτω από τις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποί της. Τα προσόντα και η διάθεση των εργαζομένων, ο ενθουσιασμός τους, η ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους, το αίσθημα της δίκαιας μεταχείρισής τους και η συμμετοχή τους στους κοινούς στόχους, όλα διαμορφώνουν και επηρεάζουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης, το επίπεδο της εξυπηρέτησης πελατών, τη φήμη και την εικόνα που αυτή προβάλλει και τέλος την επιβίωσή της. Γι' αυτό και η Διοίκηση ή Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί ένα πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων που συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με τη διοίκηση επιχειρήσεων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο και χρήσιμο να αντιμετωπίζεται η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σαν μια λειτουργία που αποτελεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ευθύνη όλων όσων ασκούν διοίκηση ενώ ενδιαφέρει άμεσα όλους όσους εργάζονται σε μια επιχείρηση. Βεβαίως οι επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αναλαμβάνουν το κυριότερο μερίδιο ευθύνης στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποτελεσματικές μέθοδοι διαχείρισης προσωπικού. Όμως για να επιτύχουν στο ρόλο τους χρειάζεται να συνεργαστούν αρμονικά με τα στελέχη των υπολοίπων τμημάτων. Γι' αυτό είναι απαραίτητο όλα τα στελέχη να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο, ιδίως αφού στις μικρότερες επιχειρήσεις τα στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων αναλαμβάνουν παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους την εφαρμογή μεθόδων ή πρακτικών που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού στην επιχείρηση.

Με βάση τα ανωτέρω, η παρούσα έκδοση απευθύνεται:

α. Στους σπουδαστές Διοίκησης Επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς που αποτελούν και τα μελλοντικά στελέχη στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

β. Στα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού που καλούνται να εφαρμόσουν εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης προσωπικού

γ. Στα στελέχη επιχειρήσεων, ασχέτως ειδικότητας, που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση θέματα διοίκησης και σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό και

δ. Σε όλους όσους παρακολουθούν σπουδές σε διάφορες ειδικότητες και πρόκειται να απασχοληθούν ή ακόμα και να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τον τρόπο και τις μεθόδους διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Με στόχο την κατανόηση των εννοιών, του περιεχομένου και των συγχρόνων εξελίξεων της διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστεύουμε ότι το παρόν βιβλίο θα καλύψει τις βασικές ανάγκες γνώσης και πληροφόρησης όλων των ομάδων αναγνωστικού κοινού που έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την τόσο σημαντική αυτή λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης.

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος  17

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1    19

1.1  Ορισμός 20

1.2  Σημασία της ΔΑΔ στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις 22

1.3  Περιεχόμενο της ΔΑΔ 23

1.4  Διοίκηση Προσωπικού και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 30

1.5  Αλλαγές και Εξελίξεις στο Περιβάλλον της  Επιχείρησης που Επηρεάζουν τη ΔΑΔ 34

1.5.1  Αλλαγές συνθηκών στο εξωτερικό περιβάλλον 34

1.5.2  Αλλαγές στο οργανωσιακό περιβάλλον 39

1.6  Σχέση της ΔΑΔ με τις Διάφορες Ομάδες Ενδιαφέροντος 48

1.7  Οργάνωση της ΔΑΔ 51

1.7.1  Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε μικρές και  μεγάλες επιχειρήσεις 52

1.7.2  Συνεργασία ΔΑΔ με τα στελέχη γραμμής (line managers) 53

1.7.3  Αξιολόγηση της συμβολής της λειτουργίας διοίκησης  ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση  59

1.8  Σύνοψη Κεφαλαίου 1    63

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 64

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 65

2.1    Εξελίξεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ο Ρόλος του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού 66

2.1.1  Κοινωνικός μεταρρυθμιστής (19ος αιώνας) 67

2.1.2  Στέλεχος πρόνοιας (τέλη 19ου, αρχές 20ού αιώνα) 67

2.1.3  Γραφειοκράτης – ανθρωπιστής (μετά το 1920)69

2.1.4  Διαπραγματευτής – μεσολαβητής (μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) 70

2.1.5  Οργανωτικός τεχνοκράτης (τέλη 1960) 72

2.1.6  Αναλυτής/προγραμματιστής ανθρώπινου δυναμικού(1980 1990) 73

2.1.7  Σύμβουλος στρατηγικής / ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (1990) 74

2.2  Πρακτική της ΔΑΔ σε Ελλάδα και Ευρώπη 76

2.2.1  Μεθοδολογία έρευνας 77

2.2.2  Αποτελέσματα από τις ελληνικές επιχειρήσεις του 2015 78

2.2.3  Συμπεράσματα από τη σύγκριση της Ελλάδας με χώρες της Ευρώπης το 2009 (πριν από την κρίση) 81

2.3  Προβλέψεις για το Ρόλο της ΔΑΔ 85

2.4  Σύνοψη Κεφαλαίου 289

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης  90

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 91

3.1  Η Προσέγγιση του Πανεπιστημίου του Harvard (The Harvard Model) (1984) 92

3.2  Η Προσέγγιση της ΔΑΔ Κατά τον Storey (The Storey Model) (Έμφαση στις Διαφορές ΔΑΔ και ΔΠ) 95

3.3  Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ)97

3.3.1. Επιχειρησιακή στρατηγική και ΔΑΔ 97

3.3.2  Ορισμός και αρχές της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 98

3.3.3  Η προσέγγιση της ΣΔΑΔ στα πρότυπα της ανάλυσης του Porter 106

3.3.4  Ανταγωνιστικές στρατηγικές των Miles και Snow (1984) 109

3.3.5  Έλεγχος και σφοσίωση από τον Walton (1985) 112

3.3.6  Η προσέγγιση της ΔΑΔ από τους Brewster & Larsen (1992) 113

3.3.7  Οι ρόλοι της ΔΑΔ κατά τον Ulrich (1997) 115

3.3.8  Πλεονεκτήματα στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 117

3.4  Σύνοψη Κεφαλαίου 3      118

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης   119

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 121

4.1         Σχεδιασμός Θέσεων Εργασίας  122

4.1.1  Διαίρεση εργασίας – εξειδίκευση 122

4.1.2  Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα εξειδίκευσης 124

4.1.3  Eναλλαγή θέσεων εργασίας 126

4.1.4     Eμπλουτισμός εργασίας 127

4.1.5  Προσδιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού θέσεων εργασίας 130

4.2 Eύρος Ελέγχου και Ιεραρχικά Επίπεδα 131

4.2.1  Έννοια της σχέσης εξουσίας 131

4.2.2  H έννοια του εύρους διοίκησης – ελέγχου 133

4.2.3  Yπέρ και κατά των πολλών ιεραρχικών επιπέδων 135

4.2.4  Kαθορισμός του εύρους ελέγχου ή διοίκησης 136

4.3 Σχεδιασμός Τμημάτων – Tμηματοποίηση 143

4.3.1  Έννοια τμήματος 143

4.3.2  Θεμελιώδη κριτήρια τμηματοποίησης 144

4.3.3  Tμηματοποίηση κατά λειτουργία 146

4.3.4  Tμηματοποίηση κατά προϊόν ή υπηρεσία 148

4.3.5  Γεωγραφική τμηματοποίηση  152

4.3.6  Άλλες μορφές τμηματοποίησης 153

4.3.7  Συνδυασμός κριτηρίων τμηματοποίησης 156

4.3.8  Oργάνωση κατά στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες 157

4.3.9  Mητρική οργάνωση 160

4.3.10 Tμήματα υπηρεσιών και επιτελικά 165

4.3.11 Kριτήρια αποτελεσματικής τμηματοποίησης 167

4.4       Διαμόρφωση Σχέσεων Εξουσίας 168

4.4.1   Σχέσεις εξουσίας 168

4.4.2   Bασικές αρχές - λειτουργική εξουσία 169

4.4.3   Γραμμική - επιτελική σχέση 173

4.4.4   Συγκέντρωση - αποκέντρωση εξουσίας 175

4.4.5  Aνάθεση καθηκόντων και μεταβίβαση εξουσίας 178

4.5     Συντονισμός - Ολοκλήρωση της Οργάνωσης 179

4.5.1  Aναγκαιότητα συντονισμού – ολοκλήρωσης 179

4.5.2  Mηχανισμοί συντονισμού – ολοκλήρωσης 180

4.6     Tυπικότητα της Οργάνωσης 182

4.6.1  Έννοια 182

4.6.2  Oργανόγραμμα 183

4.6.3  Περιγραφή θέσεων εργασίας  186

4.7    Κριτήρια Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας της Οργάνωσης  187

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης  190

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5   193

5.1        Έννοια και Περιεχόμενο της Ανάλυσης Θέσης Εργασίας 194

5.2        Στόχοι της Ανάλυσης των Θέσεων Εργασίας 194

5.3        Τα στάδια στην Ανάλυση της Θέσης Εργασίας 197

5.3.1      Προσδιορισμός αντικειμενικού σκοπού της ανάλυσης της θέσης εργασίας 197

5.3.2      Μέθοδοι ανάλυσης της θέσης εργασίας 199

5.3.3  Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εργασία 203

5.3.4  Αξιολόγηση των μεθόδων ανάλυσης της θέσης εργασίας 210

5.4  Περιγραφή της Θέσης Εργασίας (Job Description) 212

5.4.1  Στόχοι της περιγραφής θέσης εργασίας 213

5.4.2  Περιεχόμενο της περιγραφής θέσης εργασίας 214

5.4.3  Συντάσσοντας μια περιγραφή θέσης εργασίας 216

5.4.4  Προδιαγραφές θέσης ή ατόμου 218

5.4.5  Συνήθη προβλήματα και λάθη στις περιγραφές θέσεων εργασίας 219

5.5  Παραδείγματα περιγραφών θέσης εργασίας 219

5.5.1   Διευθυντής αθρώπινου δυναμικού 220

5.5.2  Προϊστάμενος τμήματος οικονομικού προγραμματισμού 221

5.5.3  Προϊστάμενος τμήματος λογιστηρίου 222

5.5.4  Διευθυντής πώλησης: περιγραφή θέσης 224

5.5.5  Στέλεχος πωλήσεων: περιγραφή και προδιαγραφές θέσης 225

5.5.6  Γραμματέας διεύθυνσης: περιγραφή και Προδιαγραφές θέσης 227

5.6     Σύνοψη Κεφαλαίου 5 229

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης   230

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 231

6.1  Ορισμός-Στόχοι 232

6.2  Διαδικασία Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού 233

6.2.1  Μελέτη εξωτερικής αγοράς εργασίας 236

6.2.2  Μελέτη εσωτερικής αγοράς εργασίας 237

6.2.3  Επιχειρηματικά σχέδια 239

6.2.4 Πρόβλεψη μεταβολών 241

6.2.5  Προσδιορισμός αναγκών 243

6.2.6  Προϋπολογισμός οικονομικών μέσων 244

6.2.7  Σχεδιασμός προγράμματος 244

6.2.8  Εφαρμογή του προγράμματος 250

6.2.9  Αξιολόγηση προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού 252

6.3  Τεχνικές Προγραμματισμού Ανθρωπίνων Πόρων 252

6.4  Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης 259

6.4.1  Κυριότερες μορφές ευελιξίας 261

6.4.2  Ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα 263

6.5  Σύνοψη Κεφαλαίου 5 264

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 265

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 267

7.1  Ορισμός & Διαδικασία Προσέλκυσης 268

7.2  Στόχοι & Φιλοσοφία της Προσέλκυσης 271

7.3  Προσδιορισμός του Προφίλ του Ιδανικού Ατόμου για Πλήρωση μιας Θέσης Εργασίας 272

7.4  Πηγές Προσέλκυσης 274

7.4.1  Εσωτερική προσέλκυση 274

7.4.2  Εξωτερική προσέλκυση  278

7.5  Πληροφοριακό Σύστημα Προσέγγισης 282

7.6  Μέθοδοι Προσέλκυσης Υποψηφίων 282

7.6.1  Ανεπίσημες μέθοδοι προσέλκυσης 283

7.6.2  Επίσημες μέθοδοι προσέλκυσης 284

7.6.3  Προσέλκυση από συγκεκριμένες ομάδες 288

7.7  Εκτίμηση και Benchmarking της Προσέλκυσης 295

7.7.1  Κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την Εκτίμηση των πηγών προσέλκυσης 296

7.7.2  Διαφορές στην ποιότητα των πηγών προσέλκυσης 297

7.8  Εναλλακτικές της παραδοσιακής προσέλκυσης 299

7.9  Ηθική στην προσέλκυση εργαζομένων 302

7.10  Σύνοψη Κεφαλαίου 6 303

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 304

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 305

8.1   Στόχοι και Προϋποθέσεις Aποτελεσματικής Eπιλογής 306

8.1.1  Ρεαλιστική περιγραφή εργασίας 307

8.2   Βήματα στη Διαδικασία Επιλογής 309

8.3   Μέθοδοι Επιλογής 311

8.3.1  Αίτηση πρόσληψης 311

8.3.2  Συστάσεις 312

8.3.3. Συνέντευξη 313

8.4  Tests Επιλογής Προσωπικού 318

8.4.1  Είδη τεστ 319

8.4.2. Σημαντικά χαρακτηριστικά χρήσης των τεστ 320

8.5   Βιογραφικά Σημειώματα 322

8.6   Πρακτική Άσκηση 322

8.7   Κέντρα Αξιολόγησης 323

8.8   Γραφολογική Ανάλυση 325

8.9   Η Διαδικασία Επιλογής από την Πλευρά του Υποψηφίου 326

8.9.1  Αναζήτηση εργασίας 326

8.9.2  Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή εργασίας 326

8.10  Αποτελεσματική Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας 331

8.10.1  Γνωρίζοντας τον εαυτό μου 331

8.10.2  Γνωρίζοντας την αγορά εργασίας 332

8.10.3  Βιογραφικό σημείωμα & συνοδευτική επιστολή 333

8.11  Διαδικασία επιλογής & τεστ 340

8.12  Σύνοψη Κεφαλαίου 8 343

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 344

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8   345

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 353

9.1  Έννοια και Περιεχόμενο 354

9.1.1  Ορισμοί 354

9.1.2  Στόχοι και τομείς εκπαίδευσης προσωπικού 355

9.1.3  Σημασία και πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης προσωπικού 358

9.1.4  Η Φιλοσοφία της εκπαίδευσης προσωπικού 360

9.2  Αρχές Αποτελεσματικής Μάθησης 362

9.2.1  Το μοντέλο μάθησης του Kolb 362

9.2.2  Οι πρακτικές αρχές αποτελεσματικής μάθησης 365

9.3  Η Οργάνωση της Εκπαίδευσης Προσωπικού 367

9.3.1  Ο Εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών 370

9.3.2  Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης 374

9.3.3  Επιλογή των μεθόδων εκπαίδευσης 376

9.3.4  Εφαρμογή της εκπαίδευσης 394

9.3.5  Αξιολόγηση της εκπαίδευσης 394

9.4  Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Στελεχών 398

9.4.1  Ορισμοί-περιεχόμενο της ανάπτυξης στελεχών 398

9.4.2  Στόχοι ανάπτυξης στελεχών 400

9.4.3  Αρχές ανάπτυξης στελεχών 400

9.4.4  Στάδια στην ανάπτυξη στελεχών 402

9.5  Σύνοψη Κεφαλαίου 9 403

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης  404

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ (TALENT MANAGEMENT)

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 405

10.1     Aνάπτυξη Ηγετών 407

10.1.1  H εξίσωση της ανάπτυξης του ηγέτη 407

10.1.2  Διάθεση για άσκηση ηγεσίας και ηγετικές ικανότητες 408

10.1.3  Aνάπτυξη διάθεσης και ικανοτήτων ηγεσίας  410

10.1.4  Aνάπτυξη ηγετών μέσω εμπειρίας  411

10.1.5  Eκπαίδευση για την ανάπτυξη της ηγετικής ικανότητας  413

10.1.6  Η ηγεσία ως οργανωσιακό χαρακτηριστικό   415

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης   416

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 417

11.1  Ορισμός 418

11.2  Σημασία και Χρήσεις της Αξιολόγησης Εργαζομένων 419

11.2.1  Καθορισμός των στόχων απόδοσης και ανάπτυξη των εργαζομένων 419

11.2.2  Καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών 420

11.2.3  Σύνδεση αμοιβής με την απόδοση των εργαζομένων 421

11.2.4  Ανατροφοδότηση-επαναπληροφόρηση εργαζομένων (Feedback)421

11.2.5  Βελτίωση του συστήματος προσέλκυσης και επιλογής 422

11.2.6  Παραδοσιακή και σύγχρονη αντίληψη για την αξιολόγηση 422

11.3  Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Αξιολόγησης στην Πράξη 424

11.3.1  Σύστημα αξιολόγησης 425

11.3.2  Ικανότητες αξιολόγησης 425

11.3.3  Κουλτούρα και κλίμα αξιολόγησης 426

11.3.4  Σύνδεση του συστήματος αξιολόγησης με τα υπόλοιπα συστήματα ΔΑΔ 426

11.4  Σχεδιασμός ενός Συστήματος Αξιολόγησης 427

11.4.1  Φιλοσοφία-στόχοι της αξιολόγησης 427

11.4.2  Προσδιορισμός τομέων επίδοσης-κριτηρίων  Αξιολόγησης 428

11.4.3  Μέτρηση της επίτευξης των στόχων-αποτελεσμάτων 430

11.4.4  Σχεδιασμός της διαδικασίας αξιολόγησης 433

11.5  Στρατηγική Ευθυγράμμιση του Συστήματος Αξιολόγησης 435

11.6  Μέθοδοι Αξιολόγησης 438

11.6.1  Αντικειμενικές μέθοδοι αξιολόγησης 438

11.6.2. Υποκειμενικές μέθοδοι αξιολόγησης 441

11.7  Συμμετοχή στην Αξιολόγηση 450

11.7.1  Αυτοαξιολόγηση 450

11.7.2  Αξιολόγηση από συναδέλφους 451

11.7.3  Αξιολόγηση από υφισταμένους 452

11.7.4  Αξιολόγηση από πελάτες 452

11.7.5  Αξιολόγηση 360ο μοιρών 453

11.8  Χαρακτηριστικά Αποτελεσματικής Αξιολόγησης Εργαζομένων 455

11.8.1  Εγκυρότητα (Validity) 455

11.8.2  Αξιοπιστία (Reliability) 456

11.8.3  Αντικειμενικότητα – αμεροληψία (Objectivity) 457

11.8.4  Συγκρισιμότητα (Comparability) 458

11.8.5  Συνάφεια (Relevance) με τη θέση 458

11.9  Προβλήματα κατά την Αξιολόγηση των Εργαζομένων 458

11.9.1  Δυσκολίες αξιολόγησης 458

11.9.2  Λάθη αξιολόγησης 459

11.9.3  Προϋποθέσεις αποτελεσματικής αξιολόγησης της απόδοσης 463

11.10  Συνέντευξη Αξιολόγησης 464

11.10.1  Αντικειμενικοί στόχοι συνέντευξης αξιολόγησης 465

11.10.2  Τύποι συνεντεύξεων αξιολόγησης 466

11.10.3  Ο ρόλος του προϊσταμένου στη συνέντευξη αξιολόγησης 468

11.10.4  Προβλήματα κατά τη συνέντευξη αξιολόγησης 472

11.11  Από την αξιολόγηση στη διοίκηση απόδοσης 473

11.12  Σύνοψη Κεφαλαίου 11    474

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 475

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 477

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 481

12.1  Στόχοι και Χρησιμότητα των Συστημάτων Αμοιβών 482

12.1.1  Παρακίνηση, υπευθυνότητα, δέσμευση για εργαζομένους 483

12.1.2  Προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων και στελεχών 484

12.1.3  Αύξηση της παραγωγικότητας 484

12.1.4  Εξοικονόμηση κόστους εργασίας 485

12.1.5  Υλοποίηση στρατηγικών στόχων της επιχείρησης 485

12.1.6  Διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας 486

12.1.7  Εργασιακές σχέσεις 486

12.2  Περιεχόμενο των Συστημάτων Αμοιβών 487

12.2.1  Είδη συστημάτων σταθερών αμοιβών 488

12.2.2  Κύρια ζητήματα - αποφάσεις αμοιβών 490

12.3  Θεωρητικό Υπόβαθρο του Συστήματος Αμοιβών 491

12.3.1  Θεωρίες οργανωσιακής συμπεριφοράς 491

12.3.2  Η έννοια του δίκαιου μισθού 493

12.4  Ιστορική Εξέλιξη των Συστημάτων Αμοιβών 494

12.4.1  Συμφωνία με εργοδότη 495

12.4.2  Αμοιβή  βάσει της αξίας της εργασίας 495

12.4.3  Αμοιβή για απόδοση 497

12.4.4  Νέα Γενιά στα συστήματα αμοιβών 498

12.5  Ανάπτυξη Συστήματος Σταθερών Αμοιβών με Βάση  τη Θέση Εργασίας 500

12.5.1  Αξιολόγηση των θέσεων Εργασίας 500

12.5.2  Διαμόρφωση μισθολογικού εύρους-κλιμακίων 508

12.5.3  Μισθολογική εξέλιξη του εργαζομένου 510

12.5.4  Προσαρμογή υφιστάμενων αμοιβών σε νέο σύστημα 511

12.6  Είδη Μεταβλητών Αμοιβών βάσει Απόδοσης (Performance Related Pay) 512

12.6.1  Ατομικά  κίνητρα σύνδεσης αμοιβής με παραγωγικότητα 512

12.6.2  Αμοιβή βάσει επαγγελματικών δεξιοτήτων 515

12.6.3  Ομαδικά κίνητρα 518

12.7  Εμπόδια στην Επιτυχία της Αμοιβής Βάσει Απόδοσης 523

12.8  Ο Ρόλος των Παροχών στα Συστήματα Αμοιβών 525

12.8.1  Είδη παροχών 526

12.8.2  Ευέλικτα προγράμματα επιλογής επιδομάτων (cafeteria benefits) 529

12.8.3  Προγράμματα παροχών και επικοινωνία 529

12.8.4  Ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής (Work-life balance) 531

12.9  Αμοιβές Διοικητικών Στελεχών 531

12.9.1  Οι στόχοι της αμοιβής του διοικητικού στελέχους 532

12.9.2  Τα προγράμματα παροχών των διοικητικών στελεχών 533

12.9.3  Μακροπρόθεσμα κίνητρα 533

12.10  Σύνοψη Κεφαλαίου 12 534

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 537

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 538

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΑΔ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 543

13.1  Ο Ρόλος της ΔΑΔ στην Οργανωσιακή Αλλαγή 544

13.2  Γνώση και Τεχνογνωσία Διοίκησης Αλλαγών 545

13.3  Έννοια και Είδη Οργανωσιακών Αλλαγών 546

13.4  Στάσεις και Αντιστάσεις στις Αλλαγές 547

13.5  Μέθοδοι Αντιμετώπισης των Αντιστάσεων στις Αλλαγές 550

13.6  Θεωρητικά Μοντέλα Εισαγωγής Αλλαγών 552

13.7  Οργανωσιακή Ανάπτυξη (Organizational Development ) 556

13.8  Τομείς Εφαρμογής της Οργανωσιακής Ανάπτυξης 560

13.9  Τεχνικές Οργανωσιακής Ανάπτυξης 561

13.10  Βασικές Προϋποθέσεις Επιτυχίας των Αλλαγών 562

13.11  Ρόλοι-Φορείς Αλλαγών 564

13.12  Ένα Ολοκληρωμένο Μοντέλο Διοίκησης Συνολικής Αλλαγής 565

13.13  Ανάπτυξη της Ικανότητας Αλλαγών και Συνεχούς Επαναπροσδιορισμού της Επιχείρησης 567

13.14  Σύνοψη Κεφαλαίου 13 570

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 571

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 14 573

14.1  Τι Είναι Εταιρική Κουλτούρα 575

14.2  Η Κουλτούρα Αποτελεί Πηγή Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων ή Μειονεκτημάτων 578

14.3  Η Εταιρική Κουλτούρα Εξασφαλίζει τις Κατάλληλες Στάσεις και Συμπεριφορές των Ανθρώπων  582

14.4  Πώς η Εταιρική Κουλτούρα Γίνεται Χειροπιαστή  588

14.5  Τύποι Οργανωσιακής Κουλτούρας  589

14.6  Πώς η Εταιρική Κουλτούρα Αποτυπώνεται – Μετράται  594

14.7  Η Κατάλληλη Εταιρική Κουλτούρα  596

14.8  Πώς Διαμορφώνεται η Εταιρική Κουλτούρα  598

14.9  Σχεδιασμένη Διαμόρφωση-Αλλαγή της Εταιρικής Κουλτούρας  600

14.10  Διαδικασία Ανάπτυξης –Αλλαγής της Εταιρικής Κουλτούρας  610

14.11 Σύνοψη Κεφαλαίου  14 615

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης  616

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15 617

15.1  Εννοιολογικός Προσδιορισμός 618

15.2  Αποστολή και Στόχοι της Εσωτερικής Επικοινωνίας 618

15.3  Βασικά Zητήματα Εσωτερικής Επικοινωνίας 619

15.4  Ειδικοί Στόχοι Εσωτερικής Επικοινωνίας 620

15.5  Βασικά Kανάλια/(ή Eνέργειες) Εσωτερικής Επικοινωνίας 622

15.6  Περιεχόμενο Εσωτερικής Επικοινωνίας  624

15.7  Σπουδαιότητα και Mέθοδοι της "από κάτω προς τα πάνω

επικοινωνίας"  626

15.8  Βασικές Προϋποθέσεις Eπιτυχίας της Eσωτερικής Eπικοινωνίας  630

15.9  Υπευθυνότητες της Εσωτερικής Επικοινωνίας και ο Pόλος της ΔΑΔ  631

15.10  Σύνοψη Κεφαλαίου 15  632

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης  632

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 16 633

16.1  Επιχειρησιακή Ηθική 633

16.2  Επιχειρησιακή Ηθική και ΔΑΔ 636

16.3  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 638

16.4 Βιώσιμη ΔΑΔ (Sustainable HR ) 641

16.5 Σύνοψη Κεφαλαίου 16 646

Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 646

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 647

17.1  Ορισμός 648

17.2  Επιμέρους Στοιχεία Πληροφοριακού Συστήματος 651

17.3  Επιλογή Πληροφοριακού Συστήματος για τη ΔΑΔ-Οι Σημαντικότερες Παράμετροι 653

17.4  Χρήση του HRIS στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 661

17.4.1  Ανάλυση θέσης εργασίας 661

17.4.2  Πρόσληψη προσωπικού 661

17.4.3  Επιλογή προσωπικού 663

17.4.4  Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και  σχεδιασμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας 665

17.4.5  Αξιολόγηση απόδοσης 666

17.4.6  Αμοιβές & πρόσθετες εργατικές παροχές 667

17.4.7  Υγιεινή & ασφάλεια 669

17.4.8  Νέες και μελλοντικές εφαρμογές 669

17.5  Η ηθική Διάσταση του Ζητήματος: Προσωπικό Απόρρητο και Ακρίβεια Δεδομένων 672

17.6  BIG DATA: Μία Νέα Πρόκληση για το HR 674

17.7  Μικρό Λεξικό Όρων στα HRIS 677

17.8  Σύνοψη Κεφαλαίου 17 679

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17   680

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  689

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  694