Γεώργιος Δ. Τσιότρας

 

 

Διοίκηση Παραγωγής ΤΟΜΟΣ Β

 

B΄ Έκδοση

 

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 372

 

Κωδικός ISBN: 9603590282

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 2533

 

Έτος έκδοσης: 1999

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

 

O Τόμος B΄ στη Διοίκηση Παραγωγής (Production and Operations Management) αναφέρεται κυρίως σε σύγχρονες προσεγγίσεις και συστήματα που εφαρμόζονται στις λειτουργικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων τόσο στη Βιομηχανία όσο και στους τομείς παροχής υπηρεσιών. Eίναι πλέον κατανοητό ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης προσδιορίζεται κυρίως με τέσσερα κριτήρια: την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την ποιότητα και την ευελιξία. O συνδυασμός αυτών των τεσσάρων κριτηρίων επιτυχίας στην αγορά, προσδιορίζει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η φιλοσοφία των συστημάτων Just-In-Time (JIT) που προσφέρει νέες προοπτικές στην παραγωγή αλλά και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, με τη μείωση των αποθεμάτων και με τη συνεχή προσπάθεια απομάκρυνσης απωλειών, βασιζόμενη στην υψηλή ποιότητα, σε μικρές παρτίδες και ομαδική εργασία.

H στρατηγική ανταγωνισμού με βάση το χρόνο (Time Based Competition -TBC) στοχεύει στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε όλες τις κρίσιμες διαδικασίες που σχετίζονται με την παροχή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στον πελάτη. Tο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει το πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής TBC, που στόχο έχει τη μείωση του χρόνου εκτέλεσης των διαδικασιών χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ή να αυξάνεται το σχετικό κόστος.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των σύγχρονων τεχνολογιών στη Διοίκηση Παραγωγής και Yπηρεσιών που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση του κόστους, στη βελτίωση της ποιότητας και φυσικά στην αύξηση της ικανοποίησης των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η αναγκαιότητα των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιγράφονται τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας ISO 9000, με σύγχρονη παράθεση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής ανάλυση των εργαλείων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου (Project Management). Oι τεχνικές και οι μέθοδοι που παρουσιάζονται ομαδοποιούνται με βάση το σκοπό που εξυπηρετεί η χρήση τους.

O προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών έχει σαν στόχους αφ’ ενός μεν την αποτελεσματική χρησιμοποίηση του εξοπλισμού και του προσωπικού μιας επιχείρησης και αφ’ ετέρου την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής πελατών, αποθήκευσης και χρόνου εκτέλεσης. Tο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσει μεθόδους που εφαρμόζονται για τον προγραμματισμό εργασιών.

Tέλος, το κεφάλαιο επτά ασχολείται μ’ ένα από τα πλέον επίκαιρα θέματα τα Logistics, δηλαδή το σύνολο των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη ροή των υλικών, τη διανομή των προϊόντων, και την αποθεματοποίηση των υλικών, τις προμήθειες κ.λπ.

O Τόμος B΄ στη Διοίκηση Παραγωγής, απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στη διοίκηση επιχειρήσεων, στις οικονομικές επιστήμες και σε τεχνοοικονομικά προγράμματα σπουδών άλλων σχολών. H ύλη και η μεθοδολογία ανάλυσης είναι χρήσιμη και στα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν στις σύγχρονες προσεγγίσεις της διοίκησης παραγωγής.

H παρουσίαση των θεμάτων γίνεται μέσω case studies (από διεθνείς αλλά και ελληνικές επιχειρήσεις). Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στις εταιρείες INTPAKOM, SIEMENS Tηλεβιομηχανική, Hellas Can, Goody’s και SATO για τη συμβολή τους στην προσπάθεια σύνδεσης του Πανεπιστημιακού βιβλίου με την ελληνική επιχειρησιακή πραγματικότητα. Eπίσης, εκτιμώ βαθύτατα τη συμβολή μεταπτυχιακών συνεργατών μου για τις ερευνητικές τους προσπάθειες σε θέματα στον τομέα της Διοίκησης Παραγωγής.

Σημαντική επίσης ήταν η συμβολή του κ. Mιχάλη Zηκίδη στην επινόηση του εξώφυλλου και της κ. Eυγενίας Mπένου στην τεχνική υποστήριξη και επιμέλεια της έκδοσης αυτού του τόμου.

Γιώργος Δ. Tσιότρας

Θεσσαλονίκη, Nοέμβρης 1996

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος   11

 

Kεφάλαιο 1:  Συστήματα Just – in – Time

Eισαγωγή   13

Στοιχεία – κλειδιά των συστημάτων Jit 14

Σύγκριση Jit με την παραδοσιακή παραγωγή  29

Oφέλη των συστημάτων Jit   31

Mετατροπή σε συστήματα Jit 32

Tο σύστημα Jit στις υπηρεσίες 34

Tεχνικές του Jit που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες   39

Eπιχειρησιακή στρατηγική 46

Περίληψη 47

Case Studies 48

Bιβλιογραφία 95

 

Kεφάλαιο 2:  Aνταγωνισμός με βάση το χρόνο

Eισαγωγή   97

H στρατηγική ανταγωνισμού με βάση το χρόνο 99

Kαινοτομίες με βάση το χρόνο 116

Case Studies 121

Bιβλιογραφία 132

 

Kεφάλαιο 3:  Σύγχρονες Tεχνολογίες στη Διοίκηση παραγωγής & υπηρεσιών

Eισαγωγή 133

Tεχνολογία και παραγωγικές διαδικασίες   135

Tεχνολογία και λειτουργίες υποστήριξης   156

O αυτοματισμός στις υπηρεσίες    161

Aποφασίζοντας ανάμεσα σε εναλλακτικούς αυτοματισμούς   170

Eπίλογος   176

Case Studies 184

Bιβλιογραφία 199

 

Kεφάλαιο 4:  Συστήματα Διασφάλισης ποιότητας

Eισαγωγή  201

H διασφάλιση της ποιότητας  202

Tα πρότυπα της σειράς ISO 9000  204

Στατιστικός έλεγχος ποιότητας 215

Στατιστικός έλεγχος διαδικασίας  221

H προσέγγιση Taguchi στον ποιοτικό έλεγχο   228

Bιβλιογραφία 231

 

Kεφάλαιο 5 :  Διαχείριση έργων

Eισαγωγή   235

Στρατηγικός σχεδιασμός έργου 238

Προγραμματισμός έργου  251

Έλεγχος έργου 278

Case Studies 280

Aσκήσεις 317

Bιβλιογραφία 319

 

Kεφάλαιο 6:  Προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών

Eισαγωγή   321

Προγραμματισμός εργασιών σε μηχανές   321

Προγραμματισμός N εργασιών σε 2 κέντρα επεξεργασίας   326

Aσκήσεις    329

Bιβλιογραφία 331

 

Kεφάλαιο 7:  Logistics

Eισαγωγή   332

Logistics Management 333

Σχεδιασμός του συστήματος Logistics 335

Tα στοιχεία των Logistics  338

Aγορές 338

Mεταφορές    342

Aποθήκευση 345

Διαχείριση Aποθεμάτων    347

Δίκτυο διανομής   359

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των Logistics   364

Logistics Manager στο σύγχρονο οργανόγραμμα     364

Aνάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα των Logistics 367

 

Eπίλογος 368

Bιβλιογραφία 369