Ερωτόκριτος Βαρελάς

 

 

 

Ειδικά Θέματα Νομισματικής Θεωρίας

 

B΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 344

 

Κωδικός ISBN: 9603590738

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 2534

 

Έτος έκδοσης: 2008

 

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Είναι γνωστό, ότι ένας από τους Βασικότερους κλάδους της οικονομικής επιστήμης, είναι η νομισματική θεωρία. Κεντρικός σκοπός του βιβλίου είναι να διευκολύνει τους σπουδαστές των οικονομικών σχολών στην προσέγγιση ειδικών θεμάτων της νομισματικής θεωρίας, τα οποία κατέχουν μια δεσπόζουσα θέση στην οικονομική θεωρία. Έτσι η ανάλυση της προσφοράς χρήματος, καθώς επίσης οι κυκλικές διακυμάνσεις και ο ιδιαίτερος ρόλος που διαδραματίζει σ' αυτές η εγχρήματη οικονομία είναι τα προβλήματα που αναλύονται σ' αυτό το βιβλίο.

Για την κατανόηση της ανάλυσης της προσφοράς χρήματος, πρέπει ο αναγνώστης να κατανοήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, και τη λειτουργία των εμπορικών τραπεζών. Επίσης η ανάλυση των κυκλικών διακυμάνσεων πραγματοποιείται σ' αυτό το βιβλίο μέσα από το διαχωρισμό τους σε σύμφυτη (μονεταριστές) και μη σύμφυτη σταθερότητα (κεύνσιανοί) του ιδιωτικού τομέα.

Αυτό το σύγγραμμα γράφτηκε όσο γίνεται πιο απλά, μέσα στα όρια της αυστηρής επιστημονικής ανάλυσης, χρησιμοποιώντας βέβαια, τα αναγκαία παραδείγματα, αλλά και διαγράμματα και βασικές μαθηματικές σχέσεις, με σκοπό να κατατοπίσουμε το φοιτητή των Ανωτάτων Οικονομικών Σπουδών πάνω στους δύο άξονες της νομισματικής θεωρίας, δηλαδή την προσφορά χρήματος και το χρήμα στις κυκλικές διακυμάνσεις. Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο σκοπός του συγγράμματος είναι η διευκόλυνση του φοιτητή στο να αναπτύξει τις γνώσεις του πάνω στο βασικό όργανο της νομισματικής θεωρίας. Η χρησιμοποίηση των παραδειγμάτων και διαγραμμάτων έγκειται στην πεποίθηση μου ότι βοηθούν στην κατανόηση των οικονομικών μηχανισμών της οικονομικής σκέψης.

Με την ευκαιρία που μου παρουσιάζεται εδώ, επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους όσοι με βοήθησαν στα διάφορα στάδια της συγγραφής του βιβλίου. Η έλλειψη χώρου με εμποδίζει να αναφέρω ονομαστικά τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι με τις ερωτήσεις τους, τις απορίες τους και την κριτική τους συνέβαλαν σε μεγάλο

βαθμό στη διασαφήνιση των διάφορων εννοιών και μηχανισμών που παρουσιάζονται. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να δοθούν στο μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ. Χρήστο Καρπέτη, που με τις σχολαστικές παρεμβάσεις του βοήθησε σε μια ουσιαστικότερη παρουσίαση των κει-μένων. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ένα μέρος του έκτου κεφαλαίου καταλαμβάνει η μεταπτυχιακή του διατριβή.

Φυσικά ο συγγραφέας και μόνο ευθύνεται για τα λάθη και τις παραλείψεις που υπάρχουν στο σύγγραμμα.

Ο συγγραφέας , Ερωτόκριτος Γ. Βαρελάς

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος Α' έκδοσης  11

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το νομισματοπιστωτικό σύστημα και η Κεντρική Τράπεζα   13

1.1 Εισαγωγή    13

1.2 Μια θεωρητική παρέμβαση στην εξελικτική πορεία της  εγχρήματης οικονομίας και η λειτουργία του νομισματοπιστωτικού συστήματος   14

1.3 Πηγές και χρήσεις των χρηματοδοτικών πόρων   23

1.4 Η Κεντρική Τράπεζα   29

1.5 Ανακεφαλαίωση  37

Βιβλιογραφία   37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Οι εμπορικές τράπεζες  39

2.1 Εισαγωγή   39

2.2 Η μεγιστοποίηση του κέρδους μιας αντιπροσωπευτικής τράπεζας   39

2.3 Η διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού   77

2.4 Οι τράπεζες στην Ελλάδα   83

2.5 Ανακεφαλαίωση  97

Βιβλιογραφία    98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Προσφορά χρήματος   100

3.1 Εισαγωγή    100

3.2 Ο «μηχανιστικός» καθορισμός της προσφοράς χρήματος   101

3.3 Ο καθορισμός της προσφοράς χρήματος στη βάση της εξωγενούς χρηματικής Βάσης   120

3.4 Ο ορισμός της προσφοράς χρήματος με βάση τη χρηματοθεωρητική άποψη   139

3.5 Ανακεφαλαίωση   149

Βιβλιογραφία   149

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η περιγραφή των κύκλων και οι οδοί της νομισματικής πολιτικής  151

4.1 Εισαγωγή   151

4.2 Η περιγραφή της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας στη διάρκεια του κύκλου  152

4.3 Συμπεριφορά των συντελεστών του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του κύκλου    156

4.4 Μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις κυκλικές διακυμάνσεις   167

4.5 Οι οδοί της νομισματικής μεταβιβαστικής διαδικασίας  171

4.6 Ανακεφαλαίωση   181

Βιβλιογραφία    182

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Το υπόδειγμα Hicks-Samuelson χωρίς και με την εγχρήματη οικονομία  184

5.1 Εισαγωγή    184

5.2 Το υπόδειγμα του επιταχυντή-πολλαπλασιαστή   185

5.3 Το υπόδειγμα με τον εύκαμπτο επιταχυντή    210

5.4 Η εισαγωγή του χρήματος στον πολλαπλασιαστή-επιταχυντή   212

5.5 Ανακεφαλαίωση  229

Βιβλιογραφία    229

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Σταθερή νομισματική επέκταση στο υπόδειγμα του Samuelson   231

6.1 Εισαγωγή   231

6.2 Το υπόδειγμα του Samuelson   232

6.3 Το υπόδειγμα του Samuelson και ο νομισματικός παράγοντας  235

6.4 Ισόρροπη μεγέθυνση του εισοδήματος υπό το καθεστώς μιας σταθερά αυξανόμενης προσφοράς χρήματος    284

6.5 Ανακεφαλαίωση  289

Βιβλιογραφία    291

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Νεοκλασικά οικονομικά υποδείγματα ίων κυκλικών διακυμάνσεων   292

7.1 Εισαγωγή   292

7.2 Η προσέγγιση χαρτοφυλακίου ή η θεωρία των σχετικών τιμών  293

7.3 Ένα υπόδειγμα της μετα6ι6ασιικής διαδικασίας  304

7.4 Κυκλικές διακυμάνσεις του ονομαστικού εισοδήματος. Το υπόδειγμα του Friedman   311

7.5 Η σημασία της μερικής προσαρμογής και των αναπροσαρμοζόμενων προσδοκιών στον πληθωρισμό  315

7.6 Διακυμάνσεις του πραγματικού εισοδήματος. Το υπόδειγμα του Laidler  323

7.7 Η θεωρία της ισορροπίας του οικονομικού κύκλου. Το υπόδειγμα του McCallum  327

7.8 Ανακεφαλαίωση  340

 

Βιβλιογραφία   340