Γεώργιος Δ. Αργυρός

 

 

Εμπορικό Δίκαιο

 

B΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 376

 

Κωδικός ISBN: 978-960-359-144-3

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 86054945

 

Έτος έκδοσης: 2017

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ

Το βιβλίο αυτό έχει ως κύριο στόχο να αναλύσει κατά τρόπο συστηματικό τις σημαντικότερες έννοιες του Εμπορικού Δικαίου και ειδικότερα του Γενικού Εμπορικού Δικαίου, του Δικαίου της αγοράς, του Δικαίου των Αξιογράφων, καθώς και του Δικαίου των Εταιριών.

Η παρούσα δεύτερη ενημερωμένη έκδοση του βιβλίου κρίθηκε αναγκαία ούτως ώστε να συμπεριληφθούν οι ρυθμίσεις του Νέου Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας μετά τον πρόσφατο Ν. 4548/2018, καθώς και οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο Δίκαιο της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με το Ν. 4541/2018.

Η διάρθρωση της ύλης έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους αναγνώστες στην καλύτερη κατανόηση των βασικών εννοιών του Εμπορικού Δικαίου και της ρυθμιστικής τους δράσης στην αγορά και τη διαμεσολάβηση των αγαθών.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στις εκδόσεις Μπένου που πρόθυμα ανέλαβαν την έκδοση του βιβλίου.

 

Γεώργιος Δ. Αργυρός

Αθήνα, Ιανουάριος 2019 

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος  19

Γενική εισαγωγή   21

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εμπορικές Πράξεις  27

1. Εισαγωγικά  27

2. Συστήματα προσδιορισμού της εμπορικότητας     27

3. Έκταση εφαρμογής του εμπορικού δικαίου  29

4. Έννοια της εμπορικής πράξης  29

5. Διακρίσεις των εμπορικών πράξεων  30

6. Πράξεις που εξαιρούνται της εμπορικότητας  31

7. Πρωτότυπα (αντικειμενικά) εμπορικές πράξεις   32

7.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου  32

7.1.1. Αγορά προς μεταπώληση   33

7.1.2. Επιχείρηση προμήθειας    35

7.1.3. Επιχείρηση χειροτεχνίας   36

7.1.4. Επιχείρηση παραγγελίας  39

7.1.5. Επιχείρηση πρακτορείας  40

7.1.6. Επιχείρηση μετακόμισης (μεταφοράς)   41

7.1.7. Επιχείρηση πλειστηριάσεων  42

7.1.8. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων  42

7.1.9. Κολλυβιστικές και τραπεζικές εργασίες και χρηματική αποστολή  43

7.1.10. Επιχείρηση μεσιτείας  43

7.1.11. Πράξεις επί συναλλαγματικών     44

7.1.12. Χρηματιστηριακές συναλλαγές    44

7.1.13. Σύμβαση τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης  45

7.1.14. Οι αξιώσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό  45

7.2. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου   46

7.3. Αναλογικά πρωτότυπα εμπορικές πράξεις  47

8.  Παράγωγα εμπορικές πράξεις  47

8.1.  Παράγωγα εξ υποκειμένου εμπορικές πράξεις  48

8.2.  Παράγωγα εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις  49

9. Συνέπειες της εμπορικότητας της πράξης  49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ο Έμπορος  51

1. Απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας  51

1.1. Έμπορος κατά το ουσιαστικό σύστημα  51

1.2. Έμπορος κατά το τυπικό σύστημα  54

1.3. Ειδικές περιπτώσεις απόκτησης ή μη της εμπορικής ιδιότητας και άσκησης της εμπορίας  54

1.3.1. Μικρέμποροι  54

1.3.2. Κρυπτόμενος έμπορος  55

1.3.3. Κατά φαινόμενο έμπορος   56

1.3.4. Εμφανής και αφανής εταίρος  56

1.3.5. Ομόρρυθμος εταίρος  56

2. Εμπορική ικανότητα  57

3. Περιορισμοί και ασυμβίβαστα  58

4. Έναρξη της εμπορικής ιδιότητας  59

5. Λήξη της εμπορικής ιδιότητας   60

6. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας  61

7. Εμπορική επιχείρηση  62

7.1. Η έννοια της επιχείρησης  62

7.2. Μεταβίβαση της επιχείρησης  62

8. Τα εμπορικά βιβλία  63

8.1. Εμπορικά βιβλία του Εμπορικού Νόμου   63

8.2. Τρόπος τήρησης των εμπορικών βιβλίων  64

8.3. Αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων  65

8.4. Ανακοίνωση και εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων   66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Εμπορικές συμβάσεις της σύγχρονης οικονομίας  67

1. Εμπορική πώληση   67

2. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας   69

3. Σύμβαση εμπορικής διανομής  72

4. Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)  74

5. Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)  76

6. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)  78

7. Η σύμβαση πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting)   79

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Έννοια και Είδη Αξιογράφων  81

1. Έννοια  81

2. Είδη αξιογράφων  82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Συναλλαγματική  85

1. Έννοια και χαρακτηριστικά της συναλλαγματικής  85

2. Τυπικά στοιχεία και ρήτρες της συναλλαγματικής  86

3. Είδη συναλλαγματικής  90

4. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής  91

5. Αποδοχή της συναλλαγματικής     93

6. Πληρωμή της συναλλαγματικής     94

7. Αναγωγή και διαμαρτυρικό  95

8. Τριτεγγύηση  96

9. Παραγραφή - αδικαιολόγητος πλουτισμός  96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Γραμμάτιο σε διαταγή   99

1. Έννοια  99

2. Τυπικά στοιχεία του γραμμάτιου σε διαταγή  99

3. Διαφορές του γραμμάτιου σε διαταγή και της συναλλαγματικής  100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιταγή   101

1. Έννοια  101

2. Τα τυπικά στοιχεία της επιταγής  102

3. Διαφορές επιταγής και συναλλαγματικής  103

4. Μεταβίβαση της επιταγής  104

5. Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγής  105

6. Ανάκληση της επιταγής  109

7. Αναγωγή  110

8. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός  111

9. Είδη επιταγής  112

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  115

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ελεύθερος Ανταγωνισμός         117

1. Εισαγωγή  117

2. Έννοια της επιχείρησης  118

3. Η σχετική αγορά  121

4. Η απαγόρευση των αντιανταγωνιστικών συμπράξεων  122

4.1. Συμφωνίες, αποφάσεις, εναρμονισμένη πρακτική  123

4.1.1. Συμφωνίες  123

4.1.2. Αποφάσεις  124

4.1.3. Εναρμονισμένη πρακτική  125

4.2. Προϋποθέσεις απαγορευμένης σύμπραξης  126

4.3. Συμφωνίες ήσσονος σημασίας  128

4.4. Οι εξαιρέσεις της απαγόρευσης των συμπράξεων  130

4.5. Συνέπειες της παραβίασης του Άρθρου 1 Ν. 3959/2011   131

5. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης  132

5.1. Δεσπόζουσα θέση  133

5.1.1. Συλλογική δεσπόζουσα θέση  135

5.2. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης  136

6. Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων      138

6.1. Πότε υπάρχει συγκέντρωση  138

6.2. Προληπτικός έλεγχος  140

6.3. Διαδικασία προληπτικού ελέγχου και αξιολόγηση συμβατότητας      140

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Αθέμιτος Ανταγωνισμός  143

1. Εισαγωγή  143

2. Η γενική ρήτρα  143

3. Κατηγορίες αθέμιτων ανταγωνιστικών πράξεων       146

3.1. Πράξεις προσέλκυσης πελατείας      146

3.2. Πράξεις παρεμπόδισης      148

3.3. Πράξεις εκμετάλλευσης ξένης φήμης και οργάνωσης  149

3.4. Πράξεις προβαδίσματος μέσω παράβασης νόμου  150

3.5. Πράξεις διακινδύνευσης της αγοράς  150

4. Ειδικότερες πράξεις παράνομου ανταγωνισμού  151

4.1. Παραπλανητική και ανακριβής διαφήμιση  151

4.2. Ψευδής αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων από πτώχευση  153

4.3. Αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων λόγω διάλυσης καταστήματος  153

4.4.  Παράλειψη νόμιμης σήμανσης   156

4.5.  Εμπορική δυσφήμιση  156

4.6. Προσβολή ξένων διακριτικών γνωρισμάτων  156

4.7. Προσβολή ξένων απορρήτων  155

5. Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης   155

6. Έννομη προστασία  156

7. Σύναψη συμβάσεων κατά το σύστημα της χιονοστιβάδας  156

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΫΛΑ ΑΓΑΘΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εμπορική Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος  159

1. Εμπορική επωνυμία  159

1.1. Αρχές που διέπουν την εμπορική επωνυμία  159

1.2. Κτήση και απώλεια του δικαιώματος χρήσης της εμπορικής επωνυμίας   160

1.3. Μεταβίβαση της εμπορικής επωνυμίας  161

1.4. Προστασία της εμπορικής επωνυμίας  161

2. Διακριτικός τίτλος  162

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σήμα   163

1. Έννοια  163

2. Δεν μπορούν να κατατεθούν ως σήματα  164

3. Διαδικασία καταχώρησης  169

4. Χρόνος έναρξης και λήξης του δικαιώματος στο σήμα   170

5. Περιεχόμενο του δικαιώματος στο σήμα - έκταση προστασίας   171

6. Απώλεια του δικαιώματος στο σήμα  173

6.1. Παραίτηση  173

6.2. Διαγραφή του σήματος       174

7. Μεταβίβαση του σήματος  175

8. Άδεια χρήσης του σήματος  176

9. Προστασία του σήματος  177

10. Συλλογικό σήμα  178

11. Το ευρωπαϊκό σήμα  178

12. Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών  179

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ευρεσιτεχνία  181

1. Έννοια - Εφεύρεση  181

2. Δικαίωμα απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας  183

3. Διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας  184

4. Το περιεχόμενο του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας        185

5. Μεταβίβαση του δικαιώματος και παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης       186

5.1. Μεταβίβαση του δικαιώματος  186

5.2. Παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης  186

5.2.1. Παραχώρηση συμβατικών αδειών εκμετάλλευσης   186

5.2.2. Παραχώρηση μη συμβατικής άδειας  186

6. Απώλεια του δικαιώματος  187

7. Προστασία του δικαιούχου του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας  188

8. Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας  188

ΜΕΡΟΣ ΠEMΠTO

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  191

1. Οι έννοιες «καταναλωτής» - «προμηθευτής»  192

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Γενικοί Όροι των Συναλλαγών  195

1. Έννοια των γενικών όρων των συναλλαγών  195

2. Προϋποθέσεις ισχύος και ερμηνεία των ΓΟΣ   196

3. Καταχρηστικοί όροι  198

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και από απόσταση  201

1. Εννοιολογικά στοιχεία  201

2. Μηχανισμός προστασίας του καταναλωτή  203

2.1. Υποχρέωση προσυμβατικής  πληροφόρησης  203

2.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης  205

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Διαφήμιση και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές  209

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  209

1. Συγκριτική διαφήμιση  209

2. Άμεση διαφήμιση  210

3. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές  211

3.1. Η γενική ρήτρα  212

3.2. Ειδικές ρήτρες  214

3.3. Η «μαύρη λίστα» των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών  216

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών       219

Εισαγωγικά  219

4.1. Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών  219

4.1.1. Η γενική επιταγή και το τεκμήριο ασφάλειας  220

4.1.2. Οι ειδικές υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων  224

4.2. Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων  227

4.2.1. Η έννοια του «παραγωγού» και του «προϊόντος»   228

4.2.2. Η έννοια του «ελαττώματος» και της ζημίας  229

4.2.3. Απαλλαγή από την ευθύνη, παραγραφή και απόσβεση  229

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  233

1. Εννοιολογικά στοιχεία  233

2. Διακρίσεις εμπορικών εταιριών      234

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.)   235

1. Ορισμός   235

2. Σύσταση της ομόρρυθμης εταιρίας  235

2.1. Εταιρική σύμβαση  235

2.2. Δημοσιότητα  236

2.3. Έλλειψη διατυπώσεων δημοσιότητας  237

3. Επωνυμία της εταιρίας  237

4. Εταιρικό κεφάλαιο  238

5. Ευθύνη των εταίρων  239

6. Εσωτερικές σχέσεις  241

7. Διαχείριση - εκπροσώπηση της εταιρίας      241

8. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων  245

8.1. Έξοδος εταίρου       245

8.2. Αποκλεισμός εταίρου  245

8.3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου  246

9. Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας      247

9.1. Λύση της εταιρίας      247

9.2. Εκκαθάριση της εταιρίας       247

9.3. Αναβίωση της εταιρίας       248

10. Μετατροπή   249

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.)  251

1. Ορισμός - Βασικά χαρακτηριστικά  251

2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ετερόρρυθμου εταίρου  252

2.1.  Δικαιώματα ετερόρρυθμου εταίρου  252

2.2. Υποχρεώσεις του ετερόρρυθμου εταίρου  253

2.3. Η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου  253

3. Λύση της εταιρίας  255

4. Μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας      255

4.1. Μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας σε ομόρρυθμη εταιρία    255

4.2. Μετατροπή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ετερόρρυθμη εταιρία  256

5. Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία  256

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Αφανής Εταιρία  257

1. Ορισμός   257

2. Βασικά χαρακτηριστικά       257

3. Περιουσία της εταιρίας       258

4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του αφανούς εταίρου   259

4.1. Δικαιώματα του αφανούς εταίρου  259

4.2. Υποχρεώσεις του αφανούς εταίρου  259

5. Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας  260

6. Πτώχευση του εμφανούς εταίρου  260

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)   261

1. Ορισμός - Νομικό πλαίσιο   261

2. Σύσταση ανώνυμης εταιρίας  261

2.1. Το καταστατικό της εταιρίας  261

2.2. Έλεγχος κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας  263

2.3. Δημοσιότητα της ανώνυμης εταιρίας  263

2.4. Υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία       263

2.5. Ελαττωματική σύσταση ανώνυμης εταιρίας  264

3. Το μετοχικό κεφάλαιο  265

3.1. Σχηματισμός του μετοχικού κεφαλαίου       265

3.2. Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου  266

3.3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  267

3.4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  271

4. Εκδιδόμενοι τίτλοι  273

4.1. Η μετοχή  273

4.1.1. Γενικότητες  273

4.1.2. Η αξία της μετοχής  273

4.1.3. Σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί μετοχών  274

4.1.4. Ειδικές κατηγορίες μετοχών  276

4.1.4.1. Προνομιούχες μετοχές  276

4.1.4.2. Μετοχές επικαρπίας  277

4.1.4.3. Εξαγοράσιμες μετοχές  277

4.1.5. Μεταβίβαση μετοχών  278

4.1.5.1. Δεσμευμένες μετοχές  278

4.1.5.2. Οι μη εισηγμένες μετοχές στη χρηματιστηριακή αγορά      279

4.5.1.3. Απόκτηση μετοχών από την ίδια την εταιρία  279

4.2. Τίτλοι κτήσεως μετοχών (warrrants)  281

4.3. Ομολογία     282

4.4. Ιδρυτικοί τίτλοι     283

5. Αποθεματικά     283

6. Μετοχική σχέση   284

6.1. Τα δικαιώματα των μετόχων  285

6.2. Ευθύνη του μετόχου και του κυριαρχούντος  μετόχου  286

6.3. Δικαιώματα μειοψηφίας  287

6.3.1. Δικαιώματα μειοψηφίας με βάση το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο  287

6.3.1.1. Δικαιώματα «μεγάλης μειοψηφίας»   287

6.3.1.2. Δικαιώματα «μικρής μειοψηφίας»  289

6.3.2. Δικαιώματα μειοψηφίας με βάση το εκπροσωπούμενο μετοχικό κεφάλαιο στη Γενική Συνέλευση  292

6.3.3. Ατομικό δικαίωμα πληροφόρησης  293

6.3.4. Ενώσεις μετόχων  293

6.3.5. Δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας  294

6.3.5.1. Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από την εταιρία      294

6.3.5.2. Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα  μέτοχο     294

7. Τα όργανα της εταιρίας  296

7.1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)   296

7.1.1. Είδη Γενικών Συνελεύσεων  297

7.1.1.1. Τακτική και έκτακτη Γενική Συνέλευση  297

7.1.1.2. Συνήθης και καταστατική Γενική Συνέλευση   298

7.1.1.3. Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων και ειδική Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων        298

7.1.2. Σύγκληση - συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης        299

7.1.3. Λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση  302

7.1.4. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης   306

7.1.4.1. Ακυρώσιμες αποφάσεις  306

7.1.4.2. Άκυρες αποφάσεις  309

7.1.4.3. Ανυπόστατες αποφάσεις  310

7.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο   310

7.2.1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου  311

7.2.2. Σύγκληση και λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου      314

7.2.3. Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου   317

7.2.4. Υποχρέωση πίστεως  320

7.2.5. Απαγόρευση σύναψης ορισμένων συμβάσεων μεταξύ εταιρίας και συνδεδεμένων προσώπων  321

7.2.6. Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου        323

7.2.7. Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου   326

7.2.8. Μονομελές Διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής)     328

7.3. Ελεγκτές  328

8. Λύση της εταιρίας  329

9. Εκκαθάριση  330

10. Αναβίωση της εταιρίας  331

11. Μετασχηματισμοί Ανωνύμων Εταιριών     332

11.1. Μετατροπή  332

11.2. Συγχώνευση  332

11.3. Διάσπαση Ανωνύμων Εταιριών    335

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)   336

1. Έννοια  336

2. Σύσταση της εταιρίας   336

2.1. Εταιρική σύμβαση - καταστατικό   336

2.2. Καταβολή εισφορών  337

2.3. Δημοσιότητα  337

2.4. Υπό σύσταση Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης     338

2.5. Ακυρότητα σύστασης της εταιρίας  338

3. Εταιρικό κεφάλαιο   339

3.1. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου  341

3.2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου  342

4. Σχέση εταίρων και εταιρίας   342

4.1. Δικαιώματα εταίρων  342

4.2. Δάνεια εταίρων προς την εταιρία   344

4.3. Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου  344

5. Όργανα της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης  345

5.1. Η Συνέλευση των Εταίρων  345

5.2. Οι Διαχειριστές          348

6. Λύση - Εκκαθάριση   350

6.1. Λόγοι λύσης  350 

6.2. Εκκαθάριση  351

6.3. Αναβίωση   352

7. Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης   352

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)   353

1. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά  353

2. Σύσταση της εταιρίας  353

2.1. Εταιρική σύμβαση (καταστατικό)  353

2.2. Καταβολή εισφορών - Εταιρικό κεφάλαιο  354

2.3. Δημοσιότητα  357

3. Ακυρότητα της εταιρίας       357

4. Ευθύνη των ιδρυτών  358

5. Εταιρικά μερίδια   358

6. Όργανα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας      359

6.1. Η Συνέλευση των Εταίρων      359

6.2. Ο Διαχειριστής     362

7. Είσοδος, έξοδος και αποκλεισμός εταίρου      365

8. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις     366

9. Μετατροπή  367

10. Λύση και εκκαθάριση  368

10.1. Λύση   368

10.2. Εκκαθάριση  369

Ενδεικτική βιβλιογραφία     371