Δημοσθένης Λ. Χέβας

 

Θέματα Φορολογικής Λογιστικής

 

ΣΤ΄  Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 624

 

Κωδικός ISBN: 9789603591306

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 68398935

 

Έτος έκδοσης: 2017

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε πολλαπλό κοινό. Ο κύριος στόχος του βιβλίου είναι ο φοιτητής ή ο επαγγελματίας ο οποίος έχει μία καλή υποδομή στην Λογιστική Επιστήμη. Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε και από άτομα που είχαν μόνο πολύ βασική λογιστική παιδεία. Για να καλυφθεί αυτό το κενό, προστέθηκαν στο βιβλίο και ορισμένες λυμένες ασκήσεις που καλύπτουν θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα κυρίως τμήματα. Το πρώτο τμήμα ασχολείται με την Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Το δεύτερο τμήμα ασχολείται με την Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Σ’ αυτό το τμήμα, υπάρχουν και δύο κεφάλαια τα οποία διαπραγματεύονται τα θέματα της αναβαλλόμενης φορολογίας. Το τρίτο τμήμα ασχολείται με βασικούς Έμμεσους Φόρους. Το τέταρτο τμήμα ασχολείται με τα λογιστικά αρχεία και βιβλία και με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Αθήνα, Δημοσθένης Χέβας

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.1 Εισαγωγή 25

1.2 Βασικοί Ορισμοί 25

1.3 Συνδεδεμένο Πρόσωπο  26

1.4 Υποκείμενο σε Φόρο  31

1.5 Φορολογική Κατοικία  32

1.5.1 Διαδικασία Μεταβολής Φορολογικής Κατοικίας  35

1.5.2 Τρόπος Απόδειξης Φορολογικής Κατοικίας 36

1.6 Εισόδημα που Προκύπτει στην Ημεδαπή 39

1.7 Μόνιμη Εγκατάσταση 40

1.8 Φορολογητέο Εισόδημα 42

1.9 Φορολογικό Έτος - Χρόνος Κτήσης του Εισοδήματος 44

1.10 Πίστωση Φόρου Αλλοδαπής 45

1.10.1 Δικαιολογητικά για την Πίστωση Φόρου Αλλοδαπής 45

1.11 Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 47

1.12 Εξαρτώμενα Μέλη 48

1.13 Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2.1 Προσδιορισμός Εισοδήματος από Μισθωτές 51

2.1.1 Παροχές σε Είδος 54

2.2 Απαλλαγές Εισοδήματος από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις (άρθρο 14) 61

2.3 Φορολογικός Συντελεστής 64

2.4 Μείωση Φόρου Εισοδήματος 67

2.5 Πρόσθετες Μειώσεις Φόρου 69

2.6 Μειώσεις Φόρου για Ιατρικές Δαπάνες  69

2.7 Μειώσεις Φόρου για Δωρεές  72

2.8 Πίστωση Φόρου και Ρυθμίσεις για τους Φορολογούμενους που δεν έχουν τη Φορολογική τους Κατοικία στην Ελλάδα  73

2.9 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος στο Εισόδημα από Μισθούς  73

2.10 Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης    75

2.11 Υπολογισμός Ασφαλιστικών και Εργοδοτικών Εισφορών  79

2.12 Οι Μεταβολές του Ν. 4472/2017 79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

3.1 Προσδιορισμός Κερδών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 81

3.2 Προσδιορισμός Κερδών από Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα       82

3.3 Εκπιπτόμενες Δαπάνες  83

3.4 Φορολογικός Συντελεστής 84

3.5 Λογιστική και Φορολογική Βάση Εσόδων και Εξόδων 85

3.6 Λυμένα Παραδείγματα  86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4.1 Προσδιορισμός του Εισοδήματος από Κεφάλαιο 93

4.2  Μερίσματα - Γενικά 93

4.3  Τόκοι - Γενικά 94

4.4 Δικαιώματα (royalties) – Γενικά  95

4.5 Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία - Γενικά 97

4.6 Δαπάνες του Μισθωτή σε Ακίνητο Κυριότητας του Εκμισθωτή 100

4.7 Φορολογικός Συντελεστής για το Εισόδημα από Κεφάλαιο 104

4.8 Προσωρινές Απολήψεις Κερδών 105

4.9 Προμερίσματα  106

4.10 Διανεμόμενα Κέρδη στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 107

4.11 Διανεμόμενα Κέρδη στο Εργατοϋπαλληλικό Προσωπικό  109

4.12 Απαλλαγή Ενδοομιλικών Μερισμάτων 110

4.13 Απαλλαγή Ενδοομιλικών Πληρωμών Τόκων και Δικαιωμάτων 111

4.14 Εξαγωγή Κερδών στην Αλλοδαπή 112

4.15 Εισόδημα από Τόκους Αλλοδαπής Προέλευσης  113

4.16 Εισόδημα Αλλοδαπών από Τόκους που Προέκυψαν στην Ημεδαπή 113

4.17 Πληρωμή Τόκων από Φυσικό Πρόσωπο  114

4.18 Μικτές Συμβάσεις 114

4.19 Εισόδημα από Εκμίσθωση Ακινήτου με τον Εξοπλισμό του 114

4.20 Εισφορά Χρήσεως Ακινήτου Έναντι Καλυφθέντος Κεφαλαίου 115

4.21 Εισόδημα από Ακίνητα έναντι Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  115

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

5.1 Προσδιορισμός της Υπεραξίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου 117

5.2 Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας 117

5.2.1 Καθορισμός Αξίας Ψιλής Κυριότητας 121

5.3 Μεταβίβαση Τίτλων (άρθρο 42)  121

5.4 Φορολογικός Συντελεστής (άρθρο 43) 129

5.5 Υπεραξία από Μεταβίβαση Αυτοκινήτων - Μοτοσυκλετών Ιδιωτικής Χρήσης       129

5.6 Υπεραξία από Μεταβίβαση Αυτοκινήτων - Μοτοσυκλετών Δημόσιας Χρήσης 131

5.7 Λυμένα Παραδείγματα  133

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

6.1 Εναλλακτική Μέθοδος Προσδιορισμού Εσόδων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 147

6.1.1 Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου 147

6.1.2 Βασικές Έννοιες  149

6.1.3 Υποχρέωση Συνεργασίας με τη Φορολογική Διοίκηση 150

6.1.4 Κατανομή Φορολογητέας Ύλης  151

6.1.5 Δικαίωμα Ανταπόδειξης  152

6.1.6 Επιβολή Πρόσθετων Φόρων και Τελών  153

6.2 Τεκμαρτό Εισόδημα 153

6.2.1 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης  154

6.2.1.1. Δικαίωμα Ανταπόδειξης του Φορολογουμένου  159

6.2.2 Δαπάνες Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων  160

6.2.3 Μη εφαρμογή Αντικειμενικών Δαπανών και Υπηρεσιών  161

6.2.4 Μείωση του Τεκμαρτού Εισοδήματος  162

6.3 Λυμένα Παραδείγματα  164

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

7.1 Αντικείμενο του Φόρου - Φορολογικός Συντελεστής 169

7.2 Υποκείμενα του Φόρου  169

7.3 Απαλλασσόμενα Νομικά Πρόσωπα 171

7.4 Φορολογητέο Εισόδημα 171

7.5 Συμψηφισμός Παρακρατημένων στην Πηγή Φόρων 175

7.6 Προκαταβολή Φόρου 175

7.7 Υποβολή Δήλωσης και Απόδοση Φόρου  175

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

8.1 Γενικές Αρχές Φορολογικής Έκπτωσης Δαπανών  183

8.2 Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας 184

8.2.1 Υπουργική Απόφαση 12962 Πολ. 2029 της 3/11/1987 185

8.2.2 Υπουργική Απόφαση 109343/12/2017 188

8.3 Δαπάνες για Αγορά Αγαθών ή Λήψη Υπηρεσιών  194

8.4 Ασφαλιστικές και Εργοδοτικές Εισφορές 196

8.5 Πρόστιμα και Ποινές 199

8.6 Παροχή ή Λήψη Αμοιβών σε Χρήμα ή Είδος που Συνιστούν Ποινικό Αδίκημα 199

8.7 Φόροι Εισοδήματος και Λοιποί Φόροι 199

8.8 Τεκμαρτό Μίσθωμα από Ιδιόχρηση Ακινήτου 200

8.9 Δαπάνες Διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων 201

8.10 Δαπάνες Διοργάνωσης Εορταστικών Εκδηλώσεων 201

8.11 Δαπάνες Ψυχαγωγίας 202

8.12 Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες 204

8.13 Δαπάνες Διαφήμισης 205

8.14 Κοινές Δαπάνες  206

8.15 Συναλλαγές με Κράτος μη Συνεργάσιμο ή σε Κράτος με Προνομιακό Φορολογικό Καθεστώς 207

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

9.1 Γενικά 209

9.2 Προσδιορισμός Τιμής Κτήσεως 209

9.3 Προσδιορισμός της Τιμής Κτήσεως σε Περίπτωση Αγοράς μίας Ομάδας Παγίων  211

9.4 Συντελεστές Φορολογικής Απόσβεσης 213

9.5 Δαπάνες Επισκευής και Συντήρησης Ακινήτων 215

9.6 Ανέγερση Ακινήτου σε Οικόπεδο Κυριότητας Τρίτου 216

9.7 Δαπάνες για Βελτιώσεις και Προσθήκες σε Μισθωμένα Ακίνητα  216

9.8 Θέματα ΦΠΑ 216

9.9 Λοιπές Διατάξεις 217

9.10 Φορολογικές Αποσβέσεις Νέων Επιχειρήσεων  217

9.11 Χρηματοοικονομική Μίσθωση  219

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΖΗΜΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ

10.1 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα  225

10.2 Ζημία Απομείωσης Στοιχείων του Ενεργητικού  226

10.3 Επισφαλείς Απαιτήσεις  227

10.4 Ανάκτηση Πρόβλεψης για Επισφαλείς Απαιτήσεις 228

10.5 Διαγραφή Απαίτησης  228

10.6 Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 229

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

11.1 Αποτίμηση Αποθεμάτων και Ημικατεργασμένων Προϊόντων 235

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

12.1 Φορολογική Έκπτωση της Δαπάνης για Τόκους  293

12.2 Υποκεφαλαιοδότηση Επιχειρήσεων 296

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

13.1 Γενικά 301

13.2 Συμψηφισμός Ζημίας από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 301

13.3 Ζημία η οποία Προκύπτει από την Έκπτωση της Προσαύξησης των Δαπανών για Επιστημονική και Τεχνολογική Έρευνα 305

13.4 Φορολογική Μεταχείριση Ζημίας σε Περίπτωση Εκκαθάρισης 305

13.5 Προϋποθέσεις Μεταφοράς Ζημίας 306

13.6 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με Συμψηφισμό Φορολογικών Ζημιών 307

13.7 Συμψηφισμός Ζημιών με Αποθεματικά 307

13.8 Ζημία που Προκύπτει σε Βάρος Φυσικών Προσώπων που δεν Ασκούν 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα  307

13.9 Ζημία από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Ατομικής Επιχείρησης σε Περίπτωση Διαφοράς Τεκμαρτού και Συνολικού Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 308

13.10 Φορολογική Μεταχείριση Χρεωστικής Διαφοράς (ζημίας) Λόγω Ανταλλαγής Ομολόγων (PSI) 308

13.11 Φορολογική Μεταχείριση Χρεωστικής Διαφοράς (ζημίας) Λόγω Διαγραφής Χρεών Οφειλετών στο Πλαίσιο του Ν. 4307/2014 308

13.12 Φορολογική Μεταχείριση Ζημιών που Προκύπτουν στην Αλλοδαπή 310

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

14.1 Γενικά 313

14.2 Κέρδη από Εκμετάλλευση Πλοίων με Ελληνική Σημαία 313

14.3 Υπολογισμός Φόρου και Εισφοράς Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 315

14.4 Υπολογισμός Φόρου και Εισφοράς Πλοίων Πρώτης Κατηγορίας 317

14.5 Απαλλαγές και Μειώσεις Φόρου και Εισφοράς Πλοίων Πρώτης Κατηγορίας 318

14.6 Υπολογισμός Φόρου και Εισφοράς Πλοίων Δεύτερης Κατηγορίας 319

14.7 Απαλλαγές και Μειώσεις Φόρου και Εισφοράς Πλοίων Δεύτερης Κατηγορίας 320

14.8 Φορολογία των Γραφείων και Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 321

14.9 Φορολογία Πλοίων με Ξένη Σημαία 324

14.10 Φορολογία Πλοίων με Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 325

14.11 Λογιστικός Χειρισμός του Φόρου και της Εισφοράς Πλοίων 326

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ - Ν. 4399/2016

15.1 Γενικά  327

15.2 Σκοπός του Ν. 4399/2016 327

15.3 Γενικοί Κανόνες Χορήγησης των Ενισχύσεων 328

15.4 Όροι και Προϋποθέσεις Υπαγωγής 330

15.5 Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων 331

15.5.1 Προβληματική Επιχείρηση 332

15.6 Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων 333

15.7 Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων 336

15.8 Υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στις Ενισχύσεις του Ν. 4399/2016 339

15.9 Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων 342

15.10 Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής  λειτουργίας της επένδυσης 344

15.11 Είδη Ενισχύσεων 345

15.12 Καταβολή Ενισχύσεων 347

15.13 Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων  Φορέων 350

15.14 Κυρώσεις 353

15.15 Συμμετοχή Φορέα στο Κόστος του Επενδυτικού Σχεδίου  355

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΟΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

16.1 Προσωρινές Διαφορές, Μόνιμες Διαφορές και Αναβαλλόμενοι Φόροι 359

16.2 Φορολογική Αλληλεγγύη των Χρήσεων 369

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

17.1 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 377

17.2 Βασικοί Ορισμοί του ΔΛΠ 12 377

17.3 Φορολογική Βάση 378

17.4 Αναγνώριση Τρεχόντων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 379

17.5 Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 379

17.6 Μέτρηση 381

17.7 Αναγνώριση Τρέχοντος και Αναβαλλόμενου Φόρου 382

17.8 Συμψηφισμός 382

17.9 Γνωστοποιήσεις 383

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

18.1 Η Τιμολόγηση Ενδοομιλικών Συναλλαγών 401

18.2 Μέθοδοι Τιμολόγησης  401

18.3 Μέθοδος της Συγκρίσιμης Μη Ελεγχόμενης Τιμής (Compa-rable Uncontrolled Price Method - CUP)  402

18.4 Μέθοδος Τιμής Μεταπώλησης (Resale Price Method - RPM) 405

18.5 Μέθοδος Κόστους Πλέον Περιθώριο Κέρδους (Cost plus Method - CPM)  406

18.6 Μέθοδος του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους Συναλλαγής (Transactional Net Margin Method - TNMM) 408

18.7 Μέθοδος Επιμερισμού Κερδών (Profit Split Method -PSM) 409

18.8 Επιλογή Μεθόδου 410

18.9 Φάκελος Τεκμηρίωσης  413

18.10 Προέγκριση Φακέλου Τεκμηρίωσης 414

18.11 Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης  415

18.12 Ελληνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης 417

18.13 Ενημέρωση και Επικαιροποίηση του Φακέλου Τεκμηρίωσης 419

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

19.1 Γενικά  421

19.2 Αντικείμενο του Φόρου  421

19.3 Υποκείμενοι στο Φόρο  422

19.4 Οικονομική Δραστηριότητα 423

19.5 Παράδοση Αγαθών  423

19.5.1 Δαπάνες Επισκευής στα Πλαίσια Εγγύησης Καλής Λειτουργίας  424

19.6 Παράδοση Ακινήτων  425

19.7 Πράξεις Θεωρούμενες ως Παράδοση Αγαθών  426

19.8 Παροχή Υπηρεσιών  427

19.9 Εισαγωγή Αγαθών  429

19.10 Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών 429

19.11 Τόπος Παράδοσης Αγαθών  430

19.12 Τόπος Παροχής Υπηρεσιών  431

19.13 Τόπος Ενδοκοινοτικής Απόκτησης Αγαθών 432

19.14 Χρόνος Γένεσης της Φορολογικής Υποχρέωσης στην Παράδοση Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών   433

19.15 Χρόνος Γένεσης της Φορολογικής Υποχρέωσης στην Εισαγωγή Αγαθών                434

19.16 Χρόνος Γένεσης της Φορολογικής Υποχρέωσης στην Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών  434

19.17 Φορολογητέα Αξία στην Παράδοση Αγαθών, στην Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών και στην Παροχή Υπηρεσιών 434

19.17 Φορολογητέα Αξία στην Παράδοση Αγαθών, στην Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών και στην Παροχή Υπηρεσιών 435

19.18 Φορολογητέα Αξία στην Εισαγωγή Αγαθών 438

19.19 Συντελεστές και Υπολογισμός του Φόρου 439

19.20 Απαλλαγές από το φόρο 440

19.21 Φορολογικές Αποθήκες  442

19.22 Δικαίωμα Έκπτωσης του Φόρου  445

19.23 Προσδιορισμός Εκπιπτόμενου Φόρου 446

19.24 Διακανονισμός Εκπιπτόμενου Φόρου 448

19.25 Επιστροφή του Φόρου 450

19.26 Υπόχρεοι σε Φόρο 451

19.27 Δήλωση και Συναφείς Υποχρεώσεις 453

19.28 Ειδικό Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων  454

19.29 Ειδικό Καθεστώς Αγροτών 455

19.30 Λοιπά Ειδικά Καθεστώτα 458

19.31 Η Λογιστική του ΦΠΑ 458

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

20.1 Γενικά 463

20.2 Αντικείμενο του ΕΝΦΙΑ (άρθρο 1) 463

20.3 Υποκείμενο του Φόρου (άρθρο 2) 464

20.4 Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ (άρθρο 3) 466

20.5 Υπολογισμός του Κύριου Φόρου (άρθρο 4) 468

20.6 Υπολογισμός του Συμπληρωματικού Φόρου (άρθρο 6)  479

20.7 Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και Χρόνος

Υποβολής δήλωσης (άρθρο 6)  481

20.8 Χορήγηση Εκπτώσεων και Αναστολή Πληρωμής Φόρου (άρθρο 7) 482

20.9 Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Αρθρο 8) 484

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

21.1 Γενικά   485

21.2 Υπαγόμενοι στις Ρυθμίσεις του Ν. 4308/2014 485

21.2.1 Υποχρεώσεις και Απαλλαγές Αλλοδαπών Επιχειρήσεων   486

21.3 Καθορισμός Μεγέθους Οντοτήτων 487

21.3.1 Υπολογισμός Μέσου Όρου Προσωπικού 490

21.3.2 Υπολογισμός Κύκλου Εργασιών  491

21.3.3 Διαχειριστική Χρήση        492

21.4 Λογιστικό Σύστημα και Βασικά Λογιστικά Αρχεία 492

21.5 Άλλα Λογιστικά Αρχεία  494

21.5.1 Τεκμηριωμένες Τεχνικές 495

21.6 Διασφάλιση Αξιοπιστίας Λογιστικού Συστήματος 498

21.6.1 Παραστατικό Διακίνησης 501

21.7 Χρόνος Ενημέρωσης Λογιστικών Αρχείων 505

21.8 Διαφύλαξη Λογιστικών Αρχείων  505

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

22.1 Γενικά           507

22.1 Τιμολόγιο Πώλησης    507

22.2 Περιεχόμενο Τιμολογίου 509

22.3 Απλοποιημένο Τιμολόγιο 510

22.4 Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο 510

22.5 Χρόνος Έκδοσης Τιμολογίου 511

22.6 Εκδιδόμενα Στοιχεία για Λιανική Πώληση Αγαθών ή Υπηρεσιών  511

22.7 Χρόνος Έκδοσης Στοιχείων Λιανικής Πώλησης         514

22.8 Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο  514

22.9 Αυθεντικότητα του Τιμολογίου  514

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

23.1 Γενικά (Άρθρο 1) 517

23.2 Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 2)     517

23.3 Ορισμοί (Άρθρο 3) 518

23.4 Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων, Ανάθεση Καθηκόντων και Εξουσιοδότηση

Υπογραφής (Άρθρο 4)      519

23.5 Κοινοποίηση Πράξεων προς τον Φορολογούμενο (Άρθρο 5) 519

26.6 Έντυπα (Άρθρο 6) 521

23.7 Προθεσμίες (Άρθρο 7) 522

23.8 Φορολογικός Εκπρόσωπος (Άρθρο 8)   522

23.9 Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες (Άρθρο 9)  522

23.10 Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο (Άρθρο 10)  523

23.11 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Άρθρο 11)  524

23.12. Αποδεικτικό Ενημερότητας και Βεβαίωση Οφειλής (Άρθρο 12)    525

23.13 Βιβλία και Στοιχεία (Άρθρο 13)  526

23.14 Πληροφορίες από τον Φορολογούμενο (Άρθρο 14) 527

23.15 Πληροφορίες από Τρίτους (Άρθρο 15)      528

23.16 Στοιχεία και Πληροφορίες σε Ξένη Γλώσσα (Άρθρο 16)     530

23.17. Διαφύλαξη Πληροφοριών (Άρθρο 17)   530

23.17.1 Κυρώσεις για Παραβίαση του Φορολογικού Απορρήτου (Άρθρο 17Α)  533

23.18 Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης (Άρθρο 18) 534

23.19 Υποβολή Τροποποιητικής Φορολογικής Δήλωσης (Άρθρο 19) 534

23.20 Δήλωση με Επιφύλαξη (Άρθρο 20) 535

23.21 Φάκελος Τεκμηρίωσης (Άρθρο 21) 535

23.22 Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (Άρθρο 22) 537

23.23 Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης (Άρθρο 23) 539

23.24 Πρόσβαση στα Βιβλία και Στοιχεία (Άρθρο 24) 540

23.25 Διενέργεια Ελέγχου (Άρθρο 25)  541

23.26 Επιλογή Υποθέσεων προς Έλεγχο (Άρθρο 26) 543

23.27 Μέθοδοι Έμμεσου Προσδιορισμού της Φορολογητέας Ύλης (Άρθρο 27)  544

23.28 Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου (Άρθρο 28) 544

23.29 Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή (Άρθρο 29) 545

23.30 Προσδιορισμός Φόρου (Άρθρο 30) 545

23.31 Άμεσος Προσδιορισμός Φόρου (Άρθρο 31) 546

23.32 Διοικητικός Προσδιορισμός Φόρου (Άρθρο 32)  546

23.33 Μη Υποβολή Δήλωσης από Υπόχρεο (Άρθρο 33)  546

23.34 Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου (Άρθρο 34 ) 547

23.35 Προληπτικός Προσδιορισμός Φόρου (Άρθρο 35)  547

23.36 Παραγραφή (Άρθρο 36)  548

23.37 Έκδοση και Κοινοποίηση Πράξης Προσδιορισμού Φόρου (Άρθρο 37) 549

23.38 Τεχνητές Διευθετήσεις (Άρθρο 38) 549

23.39 Δικαιολόγηση Προσαύξησης Περιουσίας (Άρθρο 39) 551

23.40 Αρμόδια Όργανα (Άρθρο 40) 551

23.41 Πληρωμή Φόρου (Άρθρο 41) 551

23.42 Επιστροφή Φόρου (Άρθρο 42) 552

23.43 Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών - Τμηματικής Καταβολής σε Δόσεις (Άρθρο 43)  553

23.44 Σειρά Εξόφλησης (Άρθρο 44) 554

23.45 Απαρίθμηση Εκτελεστών Τίτλων (Άρθρο 45) 555

23.46 Διασφάλιση των Απαιτήσεων του Δημοσίου (Άρθρο 46)  555

23.47 Ατομική Ειδοποίηση Καταβολής Οφειλής/Υπερημερίας (Άρθρο 47) 557

23.48 Αναγκαστική Εκτέλεση (Άρθρο 48) 558

23.49 Λήψη Μέτρων σε Περίπτωση Υπόνοιας Καταδολίευσης (Άρθρο 49) 559

23.50 Αλληλέγγυα Ευθύνη (Άρθρο 50)  559

23.51 Παραγραφή Είσπραξης Φόρων (Άρθρο 51) 561

23.52 Αμοιβαία Συνδρομή στην Είσπραξη Απαιτήσεων από Φόρους στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 52) 562

23.53 Τόκοι Εκπρόθεσμης Καταβολής (Άρθρο 53) 562

23.54 Διαδικαστικές Παραβάσεις (Άρθρο 54)  563

23.55 Υποχρεώσεις Τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Άρθρο 54Α) 565 

23.56 Χρόνος Επιβολής Τόκων και Προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Άρθρο 54Β ) 567

23.57 Παραβάσεις Φοροδιαφυγής (Άρθρο 55)  567

23.57.1 Παραπομπή Εγκλημάτων Φοροδιαφυγής σε Ποινική Δίκη (Άρθρο 55Α)  568

23.58 Πρόστιμο Εκπρόθεσμης Υποβολής ή Μη Υποβολής ή Ανακριβούς/Ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Άρθρο 56) 568

23.59 Πρόστιμο Ανακριβούς Δήλωσης ή Μη Υποβολής Δήλωσης (Άρθρο 58) 569

23.59.1 Πρόστιμα για Παραβάσεις Σχετικές με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Άρθρο 58Α) 570

23.60 Πρόστιμο Μη Καταβολής Παρακρατούμενων Φόρων - (Άρθρο 59) 571

23.61 Παρεμπόδιση, Υπόθαλψη και Συνέργεια (Άρθρο 60) 572

23.62 Απαλλαγή Λόγω Ανωτέρας Βίας (Άρθρο 61) 572

23.63 Πράξη Επιβολής Προστίμων (Άρθρο 62)  572

23.64 Ειδική Διοικητική Διαδικασία -Ενδικοφανής προσφυγή (Άρθρο 63) 573

23.65 Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (Άρθρο 63Α) 575

23.66 Επαρκής Αιτιολογία (Άρθρο 64)  576

23.67 Βάρος Απόδειξης (Άρθρο 65)  576

23.68 Φορολογικό Πιστοποιητικό (Άρθρο 65Α) 576

23.69 Εγκλήματα Φοροδιαφυγής (Άρθρο 66) 578

23.70 Αυτουργοί και Συνεργοί (Άρθρο 67) 580

23.71 Αρμόδιο Δικαστήριο και Άλλες Διαδικαστικές Διατάξεις (Άρθρο 68) 582

23.72 Μετατροπή και Αναστολή Ποινών (Άρθρο 69) 583

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ν. 4308/2014 585

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 607

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  621