Χρήστος Αγιακλόγλου

Γεώργιος Οικονόμου

 

 

Μέθοδοι Προβλέψεων & Ανάλυσης Αποφάσεων

 

Γ΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 480

 

Κωδικός ISBN: 978-960-359-146-7

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 3743

 

Έτος έκδοσης: 2004

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

 

Στην τρίτη έκδοση του παρόντος βιβλίου έχει ενσωματωθεί ένας αριθμός Μελετών Περιπτώσεων στο τέλος των Κεφαλαίων 2 έως 7, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη αφ’ ενός να κατανοήσει καλύτερα και πληρέστερα τη «θεωρία» του αντίστοιχου κειμένου και αφ’ ετέρου να εντρυφήσει στην εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών σε πραγματικές εφαρμογές. Επίσης, έγιναν ορισμένες διορθώσεις σε τυπογραφικά λάθη που εμφανίστηκαν στο κείμενο της δεύτερης έκδοσης, τα οποία μας υπέδειξαν κυρίως οι φοιτητές μας.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εκδότρια κα Ευγενία Μπένου για την αξιοσημείωτη επιμέλεια που επέδειξε στην οργάνωση και εκτύπωση αυτού του βιβλίου.

Οι συγγραφείς

X. Ν. Αγιακλόγλου – Γ.  Σ. Οικονόμου

Αθήνα, Ιανουάριος 2004

 ► περιεχόμενα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος A' Εκδοσης  11

Πρόλογος Β΄ Εκδοσης  13

Πρόλογος Γ΄ Εκδοσης  15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.1 Εισαγωγή   19

1.2 Σημασία της πρόβλεψης  20

1.3 Κατηγορίες προβλέψεων  21

1.4 Διαδικασία διαμόρφωσης προβλέψεων       23

1.5 Είδη και πηγές δεδομένων  26

1.6 Μέθοδοι προβλέψεων  27

1.7 Συνθήκες λήψης αποφάσεων  29

1.8 Ανακεφαλαίωση  30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

2.1 Εισαγωγή  33

2.2 Βασικές έννοιες στατιστικής ανάλυσης  33

2.3 Κεντρική τάση  35

2.4 Διασπορά  40

2.5 Τυχαία μεταβλητή  43

2.6 Θεωρητικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών  50

2.7 Σημειακή εκτίμηση και κατανομές δειγματοληψίας εκτιμητών   58

2.8 Εκτίμηση διαστήματος  64

2.9 Έλεγχος υποθέσεων  67

2.10 Διαμόρφωση προβλέψεων  77

2.11 Ανακεφαλαίωση  82

2.12 Μελέτες περιπτώσεων     83

Προβλήματα  92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

3.1 Εισαγωγή  101

3.2 Μεθοδολογία ανάλυσης παλινδρόμησης  102

3.3 Απλή συσχέτιση  105

3.4 Το απλό γραμμικό υπόδειγμα  116

3.5 Η εξαρτημένη μεταβλητή  119

3.6 Εκτίμηση του υποδείγματος 120

3.7 Ερμηνευτική ικανότητα υποδείγματος   124

3.8 Στατιστική αναφορά   129

3.9 Πρόβλεψη   138

3.10 Ανακεφαλαίωση  140

3.11 Μελέτες περιπτώσεων  141

Προβλήματα  147

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

4.1 Εισαγωγή  163

4.2 Το πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα  164

4.3 Εκτίμηση του υποδείγματος  168

4.4 Συντελεστές προσδιορισμού  170

4.5 Στατιστική αναφορά και πρόβλεψη  173

4.6 Συντελεστής μερικής συσχέτισης  182

4.7 Έλεγχοι ταυτόχρονης στατιστικής σημαντικότητας  187

4.8 Ειδικές περιπτώσεις υποδειγμάτων παλινδρόμησης  196

4.9 Προβλήματα εγκυρότητας αποτελεσμάτων παλινδρόμησης  202

4.10 Ανακεφαλαίωση  225

4.11 Μελέτες περιπτώσεων  227

Προβλήματα  243

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

5.1 Εισαγωγή  253

5.2 Κριτήρια αξιολόγησης μεθόδων προβλέψεων  255

5.3 Απλός κινητός μέσος   259

5.4 Απλή εκθετική εξομάλυνση  264

5.5 Διπλός κινητός μέσος  270

5.6 Διπλή εκθετική εξομάλυνση: Μέθοδος Brown       273

5.7 Εκθετική εξομάλυνση με προσαρμογή στην τάση:  Μέθοδος Holt         276

5.8 Εκθετική εξομάλυνση με προσαρμογή στην τάση και στην εποχικότητα: Μέθοδος Winters       279

5.9 Ανακεφαλαίωση       284

5.10 Μελέτες περιπτώσεων  285

Προβλήματα  306

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

6.1 Εισαγωγή  317

6.2 Συνθετικά στοιχεία χρονοσειρών 318

6.3 Δείκτης τιμών  321

6.4 Ανάλυση εποχικότητας  325

6.5 Ανάλυση μακροχρόνιας τάσης 337

6.6 Ανάλυση κυκλικότητας και μη-κανονικότητας  341

6.7 Διαμόρφωση προβλέψεων 346

6.8 Ανακεφαλαίωση 350

6.9 Μελέτες περιπτώσεων  351

Προβλήματα 365 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

7.1 Εισαγωγή   375

7.2 Δομή προβλημάτων  376

7.3 Λήψη αποφάσεων με συνθήκες αβεβαιότητας      379

7.4 Λήψη αποφάσεων με συνθήκες κινδύνου       394

7.5 Αξία της τέλειας πληροφόρησης     401

7.6 Αξιολόγηση πειράματος και αναθεώρηση πιθανοτήτων     404

7.7 Ανακεφαλαίωση  413

7.8 Μελέτες περιπτώσεων     414

Προβλήματα  423

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1      Αθροιστική συνάρτηση πυκνότητας πιθανοτήτων

           τυπικής κανονικής κατανομής   434

ΠΙΝΑΚΑΣ 2       Κριτικές τιμές της κατανομής X2   436

ΠΙΝΑΚΑΣ 3       Κριτικές τιμές της κατανομής  t    437

ΠΙΝΑΚΑΣ 4       Κριτικές τιμές της κατατομής  F     439

ΠΙΝΑΚΑΣ 5       Κριτικές τιμές για τον έλεγχο των Durbin-Watson 441

ΠΙΝΑΚΑΣ 6       Κριτικές τιμές για τον έλεγχο της κανονικότητας των Bera και Jarque   443

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ   445

ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ       471

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ        475