Γεώργιος Ι. Πολυχρονόπουλος

Νικόλαος Κ. Τσούνης

 

 

Μικροοικονομική Ανάλυση

 

Β΄ Έκδοση

 

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 528

 

Κωδικός ISBN: 978-960-359-153-5

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 86198146

 

 

 

 

 

 

Έτος έκδοσης: 2017

 ► περιεχόμενα

 

Πίνακας Περιεχομένων 3

1. Η επιστήμη των Οικονομικών και η λειτουργία του Οικονομικού Συστήματος 21

1.1 Το Οικονομικό Πρόβλημα 21

1.2 Κόστος Ευκαιρίας ή Εναλλακτικό Κόστος 23

1.3 Το κόστος ευκαιρίας και η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων    24

1.4 Ελεύθερα και Οικονομικά Αγαθά 34

1.5 Ο Σκοπός της Επιστήμης των Οικονομικών 34

1.6 Οι μέθοδοι και το αντικείμενο μελέτης των Οικονομικών     38

1.7 Οι κλάδοι της επιστήμης των Οικονομικών 44

1.8 Μέθοδοι κατανομής των πόρων      46

1.8.1 Η επίλυση του «Οικονομικού Προβλήματος» 46

1.8.2 Εναλλακτικά οικονομικά συστήματα 49

1.8.3 Η λειτουργία του οικονομικού συστήματος 53

2. Η διαμόρφωση των τιμών στην αγορά 59

2.1 Αξία και Τιμή 59

2.2 Τα είδη αγορών  60

2.2.1 Δημοπρασίες 60

2.2.2 Γενικές αγορές 61

2.2.3 Παγκόσμιες αγορές  62

2.2.4 Τέλειες και ατελείς αγορές  64

2.3 Η διαμόρφωση των τιμών  66

2.3.1 Η ζήτηση 66

2.3.2 Η προσφορά  71

2.3.3 Ο καθορισμός της τιμής  75

2.4 Οι αλλαγές στις συνθήκες της ζήτησης και της προσφοράς  77

2.5 Οι ελαστικότητες της ζήτησης  79

2.5.1 Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή 79

2.5.2 Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το εισόδημα (εισοδηματική ελαστικότητα)    88

2.5.3 Η σταυροειδής ελαστικότητα 88

2.6 Η ελαστικότητα της προσφοράς    89

2.7 Παραδείγματα Ισορροπίας της αγοράς - ελαστικότητες 94

2.8 Συναρτήσεις Προσφοράς και Ζήτησης με περισσότερες από δύο μεταβλητές 102

2.8.1 Η περίπτωση των δύο και τριών αγαθών 103

2.8.2 Η περίπτωση των n αγαθών 105

2.9 Γ ενική ισορροπία των ανταγωνιστικών αγορών    108

2.9.1 Ορισμοί 108

2.9.2 Ευστάθεια της ισορροπίας 109

2.9.3 Η διαδικασία tatonnement 110

2.9.4 Είδη ισορροπίας 111

3. Η συμπεριφορά των καταναλωτών 115

3.1 Ο εισοδηματικός περιορισμός του καταναλωτή   115

3.2 Οι καταναλωτικές προτιμήσεις   118

3.2.1 Υποθέσεις 118

3.2.2 Η καμπύλη αδιαφορίας       119

3.2.3 Ιδιότητες των καμπυλών αδιαφορίας 124

3.3 Η ισορροπία του καταναλωτή 126

3.4 Αλλαγές του εισοδήματος 128

3.5 Αλλαγές της τιμής 132

3.5.1 Η καμπύλη τιμής-κατανάλωσης    132

3.5.2 Το εισοδηματικό αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα υποκατάστασης   134

3.6 Η ατομική καμπύλη ζήτησης του καταναλωτή και η καμπύλη αγοραίας ζήτησης  139

3.7 Το πλεόνασμα του καταναλωτή    141

3.8 Εφαρμογές στην Ισορροπία του Καταναλωτή 142

3.9 Εφαρμογές στην κατασκευή της καμπύλης αγοραίας ζήτησης 150

3.10 Εφαρμογές στο πλεόνασμα του καταναλωτή 153

3.11 Εφαρμογές στο πλεόνασμα του παραγωγού 159

3.12 Η ισορροπία του καταναλωτή όταν υπάρχουν περισσότερα των δύο αγαθά  170

3.12.1 Το πρόβλημα αριστοποίησης του καταναλωτή 170

3.12.2 Η ισορροπία του καταναλωτή 171

3.13 Το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το εισοδηματικό αποτέλεσμα 172

3.13.1 Η συνάρτηση έμμεσης χρησιμότητας 172

3.13.2 Η εξίσωση του Slutsky 173

3.13.3 Η εξίσωση του Slutsky - Εισοδηματικό αποτέλεσμα και αποτέλεσμα υποκατάστασης    σε κανονικά αγαθά 175

3.13.4 Η εξίσωση του Slutsky - Εισοδηματικό αποτέλεσμα και αποτέλεσμα υποκατάστασης σε κατώτερα Αγαθά 177

3.13.5 Η εξίσωση του Slutsky - Εισοδηματικό αποτέλεσμα και αποτέλεσμα υποκατάστασης σε Αγαθά Giffen 179

3.14 Το λήμμα του Shephard και η ταυτότητα του Roy στη θεωρία καταναλωτή 182

3.14.1 Το λήμμα του Shephard    182

3.14.2 Η ταυτότητα του Roy 183

3.15 Εξαγωγή των συναρτήσεων ζήτησης από τις συναρτήσεις χρησιμότητας     185

3.15.1 Η συνάρτηση χρησιμότητας τύπου Cobb-Douglas 185

3.15.2 Η συνάρτηση χρησιμότητας σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης (Constant Elasticity of Substitution - CES) 193

3.15.3 Συναρτήσεις ζήτησης γραμμικές στο εισόδημα (Linear Expenditure Demand Systems) 194

3.15.4 Συναρτήσεις ζήτησης τετραγωνικές στο εισόδημα (Demand Systems Quadratic in Expenditure) 199

3.15.5 Γενικευμένες λογαριθμικές και ανεξάρτητες ως προς τιμές συναρτήσεις ζήτησης (Price-Independent, Generalised Logarithmic- PIGLOG demand functions) 201

3.15.6 Ένα σχεδόν ιδανικό σύστημα ζήτησης (An Almost Ideal Demand System-AIDS) 203

4. Θεωρία παραγωγής 205

4.1 Ο ρόλος της επιχείρησης 205

4.1.1 Ορισμός της επιχείρησης 205

4.1.2 Οι συντελεστές παραγωγής 206

4.1.3 Οι στόχοι της επιχείρησης 207

4.2 Η νομική μορφή της επιχείρησης 208

4.2.1 Ατομική Επιχείρηση 208

4.2.2 Η ομόρρυθμη εταιρεία 209

4.2.3 Η ετερόρρυθμη εταιρεία 210

4.2.4 Η ανώνυμη εταιρεία 210

4.2.5 Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 213

4.3 Η Συνάρτηση Παραγωγής 213

4.4 Οι καμπύλες ισοπαραγωγής (ίσου προϊόντος) 215

4.4.1 Ιδιότητες των καμπυλών ισοπαραγωγής  216

4.4.2 Ειδικές περιπτώσεις καμπυλών ισοπαραγωγής 218

4.5 Αλλαγές στην κλίμακα παραγωγής – η παραγωγή στη βραχυχρόνια περίοδο  219

4.6 Αλλαγές στην κλίμακα παραγωγής – η παραγωγή στη μακροχρόνια περίοδο  223

4.7 Εφαρμογές στις συναρτήσεις παραγωγής 227

4.7.1 Η συνάρτηση παραγωγής τύπου Cobb-Douglas   229

4.7.2 Η περίπτωση a+b=1 230

4.7.3 Η περίπτωση a+b<1 231

4.7.4 Η περίπτωση a+b>1 233

4.8 Συναρτήσεις παραγωγής με μία μόνο εισροή - Οριακό Προϊόν (παραγωγή στη βραχυχρόνια περίοδο)   234

5. Θεωρία κόστους 239

5.1 Το κόστος στη βραχυχρόνια περίοδο 239

5.2 Το κόστος στη μακροχρόνια περίοδο 241

5.2.1 Εύρεση του άριστου σημείου παραγωγής 241

5.2.2 Οι καμπύλες κόστους στην μακροχρόνια περίοδο 243

5.3 Οικονομίες κλίμακας 248

5.3.1 Αίτια των οικονομιών κλίμακας   249

5.3.1.1 Ο καταμερισμός της εργασίας 249

5.3.1.2 Εσωτερικές οικονομίες κλίμακας 251

5.3.1.3 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας 257

5.4 Μεγιστοποίηση του κέρδους - Η Καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης   257

5.5 Η καμπύλη προσφοράς της αγοράς 260

5.6 Το πλεόνασμα του παραγωγού    261

5.7 Εύρεση άριστου σημείου στην παραγωγή - Παραδείγματα 262

5.8 Μεγιστοποίηση Κέρδους - Παραδείγματα 271

5.8.1 Φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας (α + β < 1) 273

5.8.2 Σταθερές αποδόσεις κλίμακας (α + β = 1) 273

5.8.3 Αύξουσες αποδόσεις κλίμακας (α + β> 1) 274

5.8.4 Το πρόβλημα της επιχείρησης που παράγει περισσότερα του ενός αγαθά  277

5.9 Οι συναρτήσεις εσόδων, εξόδων και κερδών - Παραδείγματα 279

5.9.1 Συνολικά Έσοδα 280

5.9.2 Γραμμική συνάρτηση ζήτησης 281

5.9.3 Συνολικά Έξοδα     282

5.10 Κατασκευή καμπύλης προσφοράς του κλάδου 301

5.11 Ελαχιστοποίηση του κόστους με πολλές εισροές      303

6. Μορφές Αγοράς  305

6.1 Τέλειος Ανταγωνισμός     306

6.1.1 Η ισορροπία της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο     308

6.1.2 Η ισορροπία της επιχείρησης στη μακροχρόνια περίοδο     309

6.1.3 Η ισορροπία κλάδου στη βραχυχρόνια και στη μακροχρόνια περίοδο  310

6.1.4 Η ισορροπία κλάδου σε συνθήκες αλλαγής του κόστους παραγωγής    313

6.1.4.1 Η ισορροπία κλάδου σε συνθήκες αλλαγής του σταθερού κόστους παραγωγής 314

6.1.4.2 Η ισορροπία κλάδου σε συνθήκες αλλαγής του μεταβλητού κόστους παραγωγής 315

6.2 Μονοπώλιο (Monopoly) 316

6.2.1 Διαγραμματική παρουσίαση ισορροπίας μονοπωλιακής επιχείρησης 319

6.2.2 Ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή και ισορροπία μονοπωλίου    320

6.2.3 Διάκριση τιμών μεταξύ αγορών      322

6.2.4 Δυνατότητα πλήρους διάκρισης της τιμής      323

6.2.5 Φυσικό μονοπώλιο 324

6.2.6 Μονοπώλιο και πραγματική οικονομία     326

6.3 Σύγκριση μεταξύ τέλειου ανταγωνισμού και μονοπωλίου 331

6.4 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός     333

6.5 Ολιγοπώλιο 335

6.5.1 Ολιγοπώλιο με σύμπραξη 335

6.5.2 Ολιγοπώλιο χωρίς σύμπραξη 337

6.5.3 Θεωρία παιγνίων 339

6.5.3.1 Πίνακας απόδοσης 339

6.5.3.2 Ισορροπία Nash   340

6.5.3.3 To ‘δίλλημα του φυλακισμένου’        341

6.5.3.4 Σειριακά παίγνια   342

6.6 Δυοπώλιο  344

6.6.1 Το δυοπώλιο του Cournot 345

6.6.2 Το δυοπώλιο του Bertrand-Nash 352

6.6.3 Το δυοπώλιο του Edgeworth 357

6.6.4 Το δυοπώλιο του Stackelberg ή μοντέλο ηγέτη-ακόλουθου 360

6.7 Τιμολογιακή πολιτική στον πραγματικό κόσμο 366

6.8 Παραδείγματα Ισορροπίας της επιχείρησης σε τέλειο ανταγωνισμό και μονοπώλιο 367

6.9 Ισορροπία του μονοπωλητή - Παραδείγματα 374

6.9.1 Επιχείρηση που έχει μονοπώλιο σε δύο αγαθά 383

6.9.2 Πολιτική διακριτών τιμών μονοπωλητή που παράγει σε ένα εργοστάσιο και πουλά σε δύο αγορές 386

6.9.3 Παράδειγμα επιχείρησης που λειτουργεί ως φυσικό μονοπώλιο   392

6.10 Ισορροπία και μεγιστοποίηση κέρδους σε επιχείρηση που λειτουργεί σε ολιγοπωλιακή αγορά 395

6.11 Παραδείγματα ισορροπίας επιχείρησης που λειτουργεί σε δυοπώλιο    403

6.11.1 Ισορροπία σε επιχείρηση που λειτουργεί σε δυοπώλιο Cournot    403

6.11.2 Ισορροπία σε επιχείρηση που λειτουργεί σε δυοπώλιο Bertrand     410

6.11.3 Ισορροπία σε επιχείρηση που λειτουργεί σε δυοπώλιο Stackelberg     413

6.11.4 Παράδειγμα σύγκρισης δυοπωλίου Cournot και Stackelberg 416

6.12 Παράδειγμα σύμπραξης Cartel 422

7. Οι Αγορές Παραγωγικών Συντελεστών 425

7.1 Η ζήτηση των παραγωγικών συντελεστών 425

7.2 Η προσφορά εργασίας 427

7.3 Η προσφορά των υπόλοιπων παραγωγικών συντελεστών  436

7.4 Ισορροπία στην αγορά των παραγωγικών συντελεστών 437

7.5 Μονοψώνιο στην αγορά εργασίας 438

7.6 Παραδείγματα μονοψωνίου στην αγορά εργασίας 439

8. Οικονομική ευημερία και αποτυχία της αγοράς   447

8.1 Τα αίτια αποτυχίας της αγοράς   447

8.2 Αναποτελεσματικότητα        448

8.2.1 Ανεπαρκής έλεγχος 448

8.2.1.1 Ατελής δυνατότητα αποκλεισμού (imperfect excludability)     448

8.2.1.2 Αδυναμία μεταβίβασης (non-transferability) 449

8.2.2 Ύπαρξη κόστους για την απόκτηση πληροφοριών 449

8.2.3 Μη ύπαρξη συμφωνίας για την κατανομή των κερδών που προκύπτουν από τη συναλλαγή 450

8.3 Η λειτουργία μονοπωλίου 450

8.4 Εξωτερικότητες       451

8.4.1 Εξωτερικότητες στην κατανάλωση 454

8.4.2 Εξωτερικότητες στην παραγωγή       456

8.4.3 Μικτές Εξωτερικότητες       458

8.4.4 Πιγκουβιανός φόρος και θεώρημα Coase 461

8.4.5 Πιγκουβιανός φόρος και ελαστικότητα της ζήτησης 463

8.5 Κοινοί πόροι 474

8.6 Δημόσια αγαθά      475

9. Φορολογία και τιμές 477

9.1 Μετακύλιση ειδικού φόρου κατανάλωσης σε τέλειο ανταγωνισμό 477

9.2 Ολική μετακύλιση ειδικού φόρου κατανάλωσης στους καταναλωτές σε ανταγωνισμό 479

9.3 Μηδενική μετακύλιση ειδικού φόρου κατανάλωσης στους καταναλωτές σε ανταγωνισμό 480

9.4 Μετακύλιση ειδικού φόρου κατανάλωσης σε μονοπώλιο 482

9.5 Εφαρμογές Μετακύλισης φόρου 484

10. Γ ενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας 499

10.1  Γ ενική ισορροπία στην κατανάλωση - το κουτί του Edgeworth 500

10.2  Γ ενική ισορροπία στην παραγωγή - το κουτί του Edgeworth 510

10.3 Παράδειγμα γενικής ισορροπίας στην κατανάλωση 517

 

Ευρετήριο Διαγραμμάτων

Σχήμα 1.1: Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και το εναλλακτικό κόστος ή κόστος ευκαιρίας 24

Σχήμα 1.2: Εξήγηση οικονομικών εννοιών με την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 28

Σχήμα 1.3: Παράδειγμα καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων με σταθερό εναλλακτικό κόστος ή κόστος ευκαιρίας 30

Σχήμα 1.4: Παράδειγμα καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων με αύξον εναλλακτικό κόστος ή κόστος ευκαιρίας 32

Σχήμα 1.5: Πραγματικές και χρηματικές ροές στο οικονομικό σύστημα της οικονομίας της αγοράς   55

Σχήμα 1.6: Πραγματικές και χρηματικές ροές στο οικονομικό σύστημα της κεντρικά διευθυνόμενης οικονομίας 56

Σχήμα 2.1: Η συνάρτηση της αγοραίας ζήτησης 68

Σχήμα 2.2: Αλλαγή της συνάρτησης της αγοραίας ζήτησης λόγω της αλλαγής των συνθηκών που την επηρεάζουν (εκτός της τιμής) 69

Σχήμα 2.3: Η συνάρτηση της αγοραίας προσφοράς 73

Σχήμα 2.4: Αλλαγή της συνάρτησης της αγοραίας προσφοράς λόγω της αλλαγής των παραγόντων που την επηρεάζουν (εκτός της τιμής) 74

Σχήμα 2.5: Προσδιορισμός της τιμής ισορροπίας 76

Σχήμα 2.6: Η αλλαγή στην τιμή από την αλλαγή στις συνθήκες της ζήτησης 77

Σχήμα 2.7: Πλήρως ανελαστική συνάρτηση ζήτησης 82

Σχήμα 2.8: Πλήρως ελαστική συνάρτηση ζήτησης 83

Σχήμα 2.9: Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή σε γραμμική συνάρτηση ζήτησης 85

Σχήμα 2.10: Πλήρως ελαστική συνάρτηση προσφοράς 90

Σχήμα 2.11: Πλήρως ανελαστική καμπύλη προσφοράς 91

Σχήμα 2.12: Εύρεση ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιμή με γραμμική συνάρτηση της ζήτησης 95

Σχήμα 2.13: Μετατόπιση καμπύλης ζήτησης από τη μείωση της τιμής συμπληρωματικού αγαθού     97

Σχήμα 2.14: Ισορροπία αγοράς και κατάσταση αγοράς με υπερβάλλουσα προσφορά 99

Σχήμα 2.15: Παράδειγμα εύρεσης ποσότητας και τιμής από την ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιμή με γραμμική συνάρτηση της ζήτησης 100

Σχήμα 2.16: Δεύτερο παράδειγμα εύρεσης ποσότητας και τιμής από την ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιμή με γραμμική συνάρτηση της ζήτησης 102

Σχήμα 2.17: Ισορροπία της αγοράς 109

Σχήμα 2.18: Γενικά ευσταθής ισορροπία     110

Σχήμα 2.19: Τοπικά ευσταθής, γενικά ασταθής ισορροπία 111

Σχήμα 2.20: Γενικά ασταθής ισορροπία     112

Σχήμα 3.1: Ο εισοδηματικός περιορισμός του καταναλωτή 116

Σχήμα 3.2: Η καμπύλη αδιαφορίας 120

Σχήμα 3.3: Ο οριακός λόγος υποκατάστασης (MRS) 123

Σχήμα 3.4: Ο χάρτης των καμπυλών αδιαφορίας      125

Σχήμα 3.5: Καμπύλες αδιαφορίας και καταναλωτικές προτιμήσεις 126

Σχήμα 3.6: Η ισορροπία του καταναλωτή 126

Σχήμα 3.7: Σημεία ισορροπίας δύο καταναλωτών με ίδιους εισοδηματικούς περιορισμούς 128

Σχήμα 3.8: Επίδραση της αλλαγής του εισοδήματος στην κατανάλωση, κανονικό αγαθό 130

Σχήμα 3.9: Επίδραση της αλλαγής του εισοδήματος στην κατανάλωση, κατώτερο αγαθό  131

Σχήμα 3.10: Οι καμπύλη Engel για αγαθό πολυτελείας, κατώτερο και μοναδιαίας ελαστικότητας 132

Σχήμα 3.11: Επίδραση της αλλαγής της τιμής στην ποσότητα κατανάλωσης     133

Σχήμα 3.12: Το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το εισοδηματικό αποτέλεσμα, κανονικό αγαθό 135

Σχήμα 3.13: Το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το εισοδηματικό αποτέλεσμα, κατώτερο αγαθό 137

Σχήμα 3.14: Το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το εισοδηματικό αποτέλεσμα, αγαθό Giffen 138

Σχήμα 3.15: Η ατομική καμπύλη ζήτησης του καταναλωτή 140

Σχήμα 3.16: Κατασκευή καμπύλης αγοραίας ζήτησης από τις ατομικές καμπύλες ζήτησης των καταναλωτών 141

Σχήμα 3.17: Το πλεόνασμα του καταναλωτή 142

Σχήμα 3.18: Παράδειγμα άριστου και μη άριστων καταναλωτικών συνδυασμών ενός καταναλωτή 146

Σχήμα 3.19: Παράδειγμα ισορροπίας αγοράς μήλων 149

Σχήμα 3.20: Παράδειγμα εύρεσης συνάρτησης αγοραίας ζήτησης από τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης των αγαθών 151

Σχήμα 3.21: Παράδειγμα υπολογισμού πλεονάσματος καταναλωτή με μη γραμμική καμπύλη ζήτησης Q (P) = (10/ P +1)-1    157

Σχήμα 3.22: Παράδειγμα υπολογισμού πλεονάσματος καταναλωτή με μη γραμμική καμπύλη ζήτησης Q(P)= ((50/(P+1))2  )  -2            158

Σχήμα 3.23: Παράδειγμα υπολογισμού πλεονάσματος παραγωγού 161

Σχήμα 3.24: Παράδειγμα πλεονάσματος καταναλωτή και παραγωγού 162

Σχήμα 3.25: Παράδειγμα ισορροπίας αγοράς σε συγκεκριμένο επίπεδο εισοδήματος των καταναλωτών 165

Σχήμα 3.26: Παράδειγμα υπολογισμού πλεονάσματος καταναλωτή και παραγωγού με γραμμικές συναρτήσεις προσφοράς και ζήτησης 165

Σχήμα 3.27: Παράδειγμα μετατόπισης της καμπύλης της ζήτησης από αλλαγή του εισοδήματος 167

Σχήμα 3.28: Η εξίσωση του Slutsky σε κανονικά αγαθά 176

Σχήμα 3.29: Η εξίσωση του Slutsky σε κατώτερα αγαθά 178

Σχήμα 3.30: Η εξίσωση του Slutsky σε αγαθά Giffen 181

Σχήμα 4.1: Η Καμπύλη Ισοπαραγωγής (ίσου προϊόντος) 215

Σχήμα 4.2: Ο Οριακός Λόγος Τεχνικής Υποκατάστασης 217

Σχήμα 4.3: Καμπύλες ισοπαραγωγής με πλήρη υποκαταστασιμότητα στους συντελεστές παραγωγής 218

Σχήμα 4.4: Καμπύλες ισοπαραγωγής με μηδενική υποκαταστασιμότητα στους συντελεστές παραγωγής 219

Σχήμα 4.5: Παραγωγή στη βραχυχρόνια περίοδο - σχέση μεταξύ οριακού και μέσου προϊόντος 220

Σχήμα 4.6: Παραγωγή στη μακροχρόνια περίοδο - αποδόσεις κλίμακας 223

Σχήμα 4.7: Αύξουσες αποδόσεις κλίμακας 225

Σχήμα 4.8: Φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας 226

Σχήμα 4.9: Σταθερές αποδόσεις κλίμακας 226

Σχήμα 4.10: Μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας 227

Σχήμα 4.11: Παράδειγμα συνάρτησης παραγωγής Q(K, L) = K½ L ½ με σταθερές αποδόσεις κλίμακας 231

Σχήμα 4.12: Παράδειγμα συνάρτησης παραγωγής Q(K, L) = K 1/3  L 1/3 με φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας  232

Σχήμα 4.13: Παράδειγμα συνάρτησης παραγωγής Q(K,L) = 5KL με αύξουσες αποδόσεις κλίμακας 233

Σχήμα 4.14: Παράδειγμα παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο με συνάρτηση

παραγωγής Q(L)=300√Q-4L  236

Σχήμα 4.15: Παράδειγμα αλλαγής του οριακού προϊόντος της εργασίας 237

Σχήμα 5.1: Το κόστος στη βραχυχρόνια περίοδο    240

Σχήμα 5.2: Διαγραμματική παρουσίαση άριστης λύσης 242 

Σχήμα 5.3: Αλλαγή του επιπέδου παραγωγής της επιχείρησης στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο 244

Σχήμα 5.4: Η συνάρτηση μακροχρόνιου συνολικού κόστους 244

Σχήμα 5.5: Η συνάρτηση του μακροχρόνιου μέσου κόστους 245

Σχήμα 5.6: Μακροχρόνιο συνολικό, μέσο και οριακό κόστος 247

Σχήμα 5.7: Μεγιστοποίηση του κέρδους     259

Σχήμα 5.8: Η καμπύλη προσφοράς της αγοράς ή καμπύλη αγοραίας προσφοράς   260

Σχήμα 5.9: Το πλεόνασμα του παραγωγού 262

Σχήμα 5.10: Παράδειγμα εύρεσης άριστου σημείου στην παραγωγή μιας επιχείρησης 263

Σχήμα 5.11: Παράδειγμα συνολικών εσόδων επιχείρησης 281

Σχήμα 5.12: Παράδειγμα γραμμικής συνάρτησης συνολικού κόστους 283

Σχήμα 5.13: Παράδειγμα συνάρτησης μέσου κόστους από γραμμική συνάρτηση συνολικού κόστους 284

Σχήμα 5.14: Παράδειγμα εύρεσης νεκρού σημείου 286

Σχήμα 5.15: Παράδειγμα συνάρτησης κέρδους με γραμμικές συναρτήσεις συνολικών εσόδων και εξόδων 286

Σχήμα 5.16: Παράδειγμα μη γραμμικής συνάρτησης εσόδων 287

Σχήμα 5.17: Παράδειγμα εύρεσης νεκρού σημείου με μη γραμμική συνάρτηση συνολικών εσόδων 288

Σχήμα 5.18: Παράδειγμα μεγιστοποίησης κέρδους με μη γραμμική συνάρτηση 289

Σχήμα 5.19: Παράδειγμα συνάρτησης κέρδους επιχείρησης με συνάρτηση τύπου

Cobb-Douglas 291

Σχήμα 5.20: Παράδειγμα μεγιστοποίησης προϊόντος με περιορισμό 296

Σχήμα 5.21: Παράδειγμα εύρεσης συνάρτησης προσφοράς κλάδου από τις ατομικές συναρτήσεις προσφοράς των επιχειρήσεων 302

Σχήμα 6.1: Καμπύλη ζήτησης της επιχείρησης στον τέλειο ανταγωνισμό  308

Σχήμα 6.2 Η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης στον τέλειο ανταγωνισμό στη βραχυχρόνια περίοδο 309

Σχήμα 6.3: Η ισορροπία της επιχείρησης στον τέλειο ανταγωνισμό στη μακροχρόνια περίοδο 310

Σχήμα 6.4: Η ισορροπία κλάδου και επιχείρησης στον τέλειο ανταγωνισμό στη βραχυχρόνια  και μακροχρόνια περίοδο    311

Σχήμα 6.5: Αύξηση της ζήτησης στον κλάδο και βραχυχρόνια ισορροπία στον κλάδο και την επιχείρηση 312

Σχήμα 6.6: Αύξηση της ζήτησης στον κλάδο και μακροχρόνια ισορροπία στον κλάδο και την επιχείρηση 313

Σχήμα 6.7: Αλλαγή του σταθερού κόστους παραγωγής και ισορροπία στον κλάδο στον τέλειο ανταγωνισμό 314

Σχήμα 6.8: Αλλαγή του μεταβλητού κόστους παραγωγής και ισορροπία του κλάδου στον τέλειο ανταγωνισμό 316

Σχήμα 6.9: Διαγραμματική παρουσίαση ισορροπίας μονοπωλιακής επιχείρησης   319

Σχήμα 6.10: Ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή και ισορροπία μονοπωλίου 321

Σχήμα 6.11: Διάκριση τιμών μονοπωλητή μεταξύ αγορών 323

Σχήμα 6.12: Μονοπώλιο με δυνατότητα πλήρους διαφορισμού της τιμής 324

Σχήμα 6.13: Φυσικό μονοπώλιο σε συνθήκες φθίνοντος κόστους 325

Σχήμα 6.14: Στο μονοπώλιο δεν υπάρχει καμπύλη προσφοράς 329

Σχήμα 6.15: Σύγκριση τέλειου ανταγωνισμού με μονοπώλιο 331

Σχήμα 6.16: Ισορροπία στον Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό στη βραχυχρόνια και στη μακροχρόνια περίοδο 334

Σχήμα 6.17: Σύμπραξη σε ολιγοπώλιο με τη δημιουργία cartel 336

Σχήμα 6.18: Ολιγοπώλιο χωρίς σύμπραξη 338

Σχήμα 6.19: Επίλυση σειριακού παιγνίου 343

Σχήμα 6.20: Δυοπώλιο του Cournot. Παραγωγή επιχείρησης 1 σε σχέση με το επίπεδο παραγωγής της επιχείρησης 2    346

Σχήμα 6.21: Καμπύλες αντίδρασης των επιχειρήσεων και ισορροπία στο δυοπώλιο του Cournot 347

Σχήμα 6.22: Ισορροπία στο δυοπώλιο του Cournot 352

Σχήμα 6.23: Καμπύλες αντίδρασης των επιχειρήσεων και ισορροπία στο δυοπώλιο του Bertrand 357

Σχήμα 6.24: Δυοπώλιο του Edgeworth 358

Σχήμα 6.25: Δυοπώλιο του Edgeworth και συνολική ζήτηση κλάδου 360

Σχήμα 6.26: Ισορροπία των επιχειρήσεων στο δυοπώλιο του Stackelberg 362

Σχήμα 6.27: Παράδειγμα ισορροπίας μονοπωλίου με γραμμική συνάρτηση ζήτησης 370

Σχήμα 6.28: Παράδειγμα ισορροπίας επιχείρησης που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού 372

Σχήμα 6.29: Παράδειγμα σύγκρισης πλεονάσματος καταναλωτή σε τέλειο ανταγωνισμό και μονοπώλιο 373

Σχήμα 6.30: Παράδειγμα ισορροπίας μονοπωλίου 375

Σχήμα 6.31: Παράδειγμα ισορροπίας μονοπωλίου, ποσότητα και τιμή που μεγιστοποιεί τα κέρδη 379

Σχήμα 6.32: Παράδειγμα ισορροπίας μονοπωλίου, συνολικά κέρδη 380

Σχήμα 6.33: Παράδειγμα ισορροπίας μονοπωλίου, πλεόνασμα καταναλωτή 381

Σχήμα 6.34: Παράδειγμα ισορροπίας μονοπωλίου, σύγκριση με ισορροπία σε τέλειο ανταγωνισμό 382

Σχήμα 6.35: Παράδειγμα επιχείρησης που λειτουργεί ως φυσικό μονοπώλιο 393

Σχήμα 6.36: Παράδειγμα ισορροπίας ολιγοπωλιακής επιχείρησης 396

Σχήμα 6.37: Παράδειγμα ισορροπίας ολιγοπωλιακής επιχείρησης με αλλαγή του οριακού της κόστους 400

Σχήμα 6.38: Παράδειγμα ισορροπίας ολιγοπωλιακής επιχείρησης με μείωση τιμής μετά από μείωση του οριακού της κόστους 402

Σχήμα 6.39: Παράδειγμα ισορροπίας δυοπωλίου Cournot 406

Σχήμα 6.40: Παράδειγμα ισορροπίας δυοπωλίου Bertrand 412

Σχήμα 6.41: Παράδειγμα ισορροπίας δυοπωλίου Stackelberg 416

Σχήμα 7.1: Συνάρτηση οριακού εσόδου προϊόντος του παραγωγικού συντελεστή Εργασία και καμπύλη ζήτησης του συντελεστή 426

Σχήμα 7.2: Εισοδηματικός περιορισμός εργαζόμενου μεταξύ εισοδήματος και ωρών ανάπαυσης 428

Σχήμα 7.3: Καμπύλες αδιαφορίας καταναλωτή μεταξύ εισοδήματος και ωρών ανάπαυσης 429

Σχήμα 7.4: Ισορροπία καταναλωτή μεταξύ εισοδήματος και ωρών ανάπαυσης   430

Σχήμα 7.5: Ατομική προσφορά εργασίας ενός καταναλωτή 431

Σχήμα 7.6: Συνολική προσφορά εργασίας 433

Σχήμα 7.7: Επίδραση της αύξησης αναλογικής φορολογίας εισοδήματος στην ατομική προσφορά εργασίας με το αποτέλεσμα υποκατάστασης να υπερισχύει του εισοδηματικού αποτελέσματος 434

Σχήμα 7.8: Επίδραση της αύξησης αναλογικής φορολογίας εισοδήματος στην ατομική προσφορά εργασίας με το εισοδηματικό αποτέλεσμα να υπερισχύει του αποτελέσματος υποκατάστασης 435

Σχήμα 7.9: Καμπύλη προσφοράς παραγωγικού συντελεστή σε αγορά τέλειου ανταγωνισμού στην επιχείρηση και συνολικά 437

Σχήμα 7.10: Μονοψώνιο στην αγορά εργασίας 439

Σχήμα 7.11: Παράδειγμα ισορροπίας στην αγορά εργασίας με μονοψώνιο σε αυτόν τον συντελεστή 444

Σχήμα 8.1: Η ισορροπία του μονοπωλίου δεν είναι κατάσταση άριστη κατά Pareto 451

Σχήμα 8.2: Εξωτερικότητες και άριστο κατά Pareto 453

Σχήμα 8.3: Επιδράσεις αρνητικής εξωτερικότητας στην κατανάλωση 454

Σχήμα 8.4: Επιδράσεις θετικής εξωτερικότητας στην κατανάλωση 455

Σχήμα 8.5: Επιδράσεις αρνητικής εξωτερικότητας στην παραγωγή 456

Σχήμα 8.6: Επιδράσεις θετικής εξωτερικότητας στην παραγωγή 457

Σχήμα 8.7: Επιδράσεις αρνητικής μικτής εξωτερικότητας από την κατανάλωση στην παραγωγή 458

Σχήμα 8.8: Επιδράσεις θετικής μικτής εξωτερικότητας από την κατανάλωση στην παραγωγή 459

Σχήμα 8.9: Επιδράσεις αρνητικής μικτής εξωτερικότητας από την παραγωγή στην κατανάλωση 460

Σχήμα 8.10: Επιδράσεις θετικής μικτής εξωτερικότητας από την παραγωγή στην κατανάλωση 461

Σχήμα 8.11: Πιγκουβιανός φόρος 462

Σχήμα 8.12: Ισορροπία ελεύθερης αγοράς πριν την επιβολή Πιγκουβιανού φόρου

463

Σχήμα 8.13: Επιβολή Πιγκουβιανού φόρου στην παραγωγή για την αντιμετώπιση της μικτής αρνητικής εξωτερικότητας 464

Σχήμα 8.14: Φορολογικά έσοδα από την επιβολή Πιγκουβιανού φόρου στην παραγωγή για την αντιμετώπιση της μικτής αρνητικής εξωτερικότητας και ελαστικότητα της ζήτησης 465

Σχήμα 8.15: Παράδειγμα επιβολής πιγκουβιανού φόρου σε αρνητική μικρή εξωτερικότητα από την παραγωγή στην κατανάλωση 469

Σχήμα 8.16: Ισορροπία στην αγορά αρωμάτων χωρίς παρέμβαση 471

Σχήμα 8.17: Η κοινωνικά επιθυμητή ποσότητα και τιμή στην αγορά αρωμάτων      472

Σχήμα 8.18: Πιγκουβιανή επιδότηση ανά μονάδα κιλού αρώματος και συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί από τους κατοίκους στη βιομηχανία αρωμάτων  473

Σχήμα 8.19: Ύπαρξη κοινών πόρων και μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας   474

Σχήμα 9.1: Μετακύλιση ειδικού φόρου κατανάλωσης σε τέλειο ανταγωνισμό    478

Σχήμα 9.2: Ολική μετακύλιση φόρου με πλήρως ανελαστική καμπύλη ζήτησης   479

Σχήμα 9.3: Ολική μετακύλιση φόρου με πλήρως ελαστική καμπύλη προσφοράς   480

Σχήμα 9.4: Μηδενική μετακύλιση φόρου με πλήρως ελαστική καμπύλη ζήτησης    481

Σχήμα 9.5: Μηδενική μετακύλιση φόρου με πλήρως ανελαστική καμπύλη προσφοράς 482

Σχήμα 9.6: Μετακύλιση ειδικού φόρου κατανάλωσης σε μονοπώλιο 483

Σχήμα 9.7: Παράδειγμα αποτελέσματος επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος στην τιμή και την ποσότητα ισορροπίας 484

Σχήμα 9.8: Παράδειγμα ολικής μετακύλισης φόρου με πλήρως ανελαστική ζήτηση 487

Σχήμα 9.9: Παράδειγμα ολικής μετακύλισης φόρου με πλήρως ελαστική προσφορά 489

Σχήμα 9.10: Παράδειγμα μηδενικής μετακύλισης φόρου κατανάλωσης με πλήρως ελαστική καμπύλη ζήτησης 490

Σχήμα 9.11: Παράδειγμα μηδενικής μετακύλισης φόρου κατανάλωσης με πλήρως ανελαστική καμπύλη προσφοράς  492

Σχήμα 9.12: Παράδειγμα μετακύλισης φόρου σε μονοπώλιο 494

Σχήμα 9.13: Παράδειγμα μη μετακύλισης φόρου σε μονοπώλιο 497

Σχήμα 10.1: Οι προτιμήσεις του καταναλωτή Α σε σχέση με τη συνολική ποσότητα που μπορεί να παραχθεί από τα δύο αγαθά 500

Σχήμα 10.2: Οι προτιμήσεις του καταναλωτή Β σε σχέση με τη συνολική ποσότητα που μπορεί να παραχθεί από τα δύο αγαθά 501

Σχήμα 10.3: Το διάγραμμα ‘κουτί’ ή κουτί του Edgeworth στην κατανάλωση    502

Σχήμα 10.4: Μη αποτελεσματική κατανομή στην κατανάλωση 503

Σχήμα 10.5: Αποτελεσματική κατανομή στην κατανάλωση 504

Σχήμα 10.6: Κατά Pareto αποτελεσματικές κατανομές στο κουτί του Edgeworth   505

Σχήμα 10.7: Η κατασκευή της Καμπύλης Συμφωνιών στην κατανάλωση 506

Σχήμα 10.8: Γενική ισορροπία στην κατανάλωση 507

Σχήμα 10.9: Το διάγραμμα ‘κουτί’ ή κουτί του Edgeworth στην παραγωγή 510

Σχήμα 10.10: Η κατασκευή της Καμπύλης Συμφωνιών στην παραγωγή 511

Σχήμα 10.11: Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων και άριστο κατά Pareto  513

Σχήμα 10.12: Προσδιορισμός ποσότητας παραγωγής από δύο αγαθά στην οικονομία 514

Σχήμα 10.13: Το διάγραμμα του Edgeworth και η ισορροπία στην αγορά   515

Σχήμα 10.14: Γενική ισορροπία στην κατανάλωση και παραγωγή 515

Σχήμα 10.15: Παράδειγμα κατασκευής καμπύλης συμφωνιών 518

 

Ευρετήριο Πινάκων

Πίνακας 2.1: Αλλαγή στη συνολική δαπάνη του καταναλωτή από αλλαγή της τιμής 84

Πίνακας 3.1: Το εισοδηματικό αποτέλεσμα αλλαγής της τιμής 134

Πίνακας 3.2: Επίδραση της αλλαγής της τιμής στην ποσότητα κατανάλωσης    138

Πίνακας 4.1: Πίνακας τιμών της Q(L)=300√Q-4L     235

Πίνακας 5.1: Πίνακας τιμών μέσου κόστους 283

Πίνακας 6.1: Πίνακας απόδοσης παιγνίου με κυρίαρχη στρατηγική 339

Πίνακας 6.2: Πίνακας απόδοσης με ισορροπία Nash 340

Πίνακας 6.3: Πίνακας απόδοσης χωρίς την ύπαρξη ισορροπίας Nash 341

Πίνακας 6.4: Ισορροπία Nash και αριστοποίηση κατά Pareto 341

Πίνακας 6.5: Πίνακας απόδοσης σειριακού παιγνίου 343