Ελευθέριος  Παπαθανασίου,

Δημήτριος  Καρδαράς

 

 

Πληροφοριακά Συστήματα:

από τη Θεωρία στη Πράξη

 

Α΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 784

 

Κωδικός ISBN: 9789608249868

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 12866558

 

Έτος έκδοσης: 2011

 

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές και διοικητικά στελέχη, με στόχο να τους βοηθήσει να κατανοήσουν: α) Την επιχειρηματική σημασία των πληροφοριακών συστημάτων και β) τις δυνατότητες και τη σωστή χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, αναφορικά με τα Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΕΠΣ). Περιλαμβάνει δύο μέρη:

Το 1ο μέρος (Θεωρία) αναφέρεται στα ΕΠΣ και εστιάζει στις σύγχρονες πληροφοριακές ανάγκες των επιχειρήσεων. Καλύπτει τις συνθέσεις των ΕΠΣ, σε αντιστοιχία με τις επιχειρηματικές πληροφοριακές ανάγκες. Εξετάζει σε βάθος τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και τις τάσεις στην εξέλιξη του Υλικού, του Λογισμικού, της Μετάδοσης Δεδομένων και ειδικότερα: Τις Επικοινωνίες Υπολογιστών, τα Δίκτυα, το Επιχειρηματικό Λογισμικό, τις Βάσεις Δεδομένων, τις Γλώσσες Προγραμματισμού, το Διαδίκτυο, τον Παγκόσμιο Ιστό, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, την Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση και την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το 2ο μέρος (Πράξη) αναφέρεται σε εφαρμογές Λογισμικού και περιλαμβάνει τα εξής: Εφαρμογές Διαχείρισης Πληροφοριακών Δεδομένων με τα προγράμματα ΜS-Access και ΜS-Excel, Ανάπτυξη ιστοσελίδων με τη γλώσσα ΗΤΜL, Εισαγωγή στον Οπτικό Προγραμματισμό με τη γλώσσα Visual Basic, Μεταφορά αρχείων με το πρωτόκολλο FTP και άλλα θέματα.

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  21

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΩΡΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  29

1.2  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (INFORMATION) ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (DATA)  29

1.3  Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  31

1.4  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  33

1.5  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (COMMUNICATION)  35

1.6  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (INFORMATION SYSTEMS – IS)  37

1.7  Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (INFORMATICS)  43

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  45

2.1.1 Στοιχεία Σημειωτικής  46

2.1.2  Πληροφόρηση  48

2.2  ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

2.2.1  Η πληροφόρηση προκύπτει από την επεξεργασία πληροφοριακών  Δεδομένων  52

2.2.2  Μετάδοση πληροφοριακών δεδομένων και όχι πληροφοριών  53

2.2.3  Τα πληροφοριακά δεδομένα αποθηκεύονται, ενώ οι πληροφορίες όχι  56

2.2.4  Οδηγούν πάντα τα ίδια πληροφοριακά δεδομένα στην ίδια  Πληροφόρηση;  57

2.3  Η «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  57

2.4  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  60

2.5  ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΩΣ ΠΟΡΟΣ  62

2.6  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  63

2.7  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  64

2.8  ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  65

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  73

3.2  ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ  75

3.2.1 Μαθηματικός ορισμός συστήματος  76

3.3  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  79

3.3.1  Αντικειμενικός σκοπός  79

3.3.2  Εκτίμηση της απόδοσης συστήματος  80

3.3.3  Όρια και περιβάλλον συστήματος  80

3.3.4  Εισερχόμενα και εξερχόμενα στοιχεία (εισροές και εκροές)  81

3.3.5  Μετασχηματισμοί  82

3.3.6  Υποσυστήματα  82

3.3.7  Το μαύρο κουτί (black box)  82

3.3.8  Συνδέσεις των υποσυστημάτων και δίκτυα  83

3.3.9  Ανάδραση  84

3.3.10  Έλεγχος  84

3.3.11  Ανοικτά και κλειστά συστήματα  84

3.4  ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  86

3.4.1  Η συστημική μέθοδος (The systems approach)  87

3.4.2  Συστήματα ανθρώπινης δραστηριότητα  (Human activity systems –HAS )  87

3.4.3  Κοινωνικοτεχνικά Συστήματα (Socio Technical Systems)  88

3.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «HARD» ΚΑΙ «SOFT»  89

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

4.1  ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  91

4.2  ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  92

4.3  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  (COMPUTER BASED INFORMATION SYSTEMS – CBIS)  95

4.3.1  Πληροφοριακά δεδομένα  96

4.3.2  Πληροφόρηση των χρηστών  98

4.3.3  Το περιβάλλον του πληροφοριακού συστήματος  99

4.3.4  Τα εμπλεκόμενα άτομα  101

4.3.5  Το λογισμικό  105

4.3.6  Οι διαδικασίες επεξεργασιών  106

4.3.7  Ο κύκλος ζωής των πληροφοριακών συστημάτων  108

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ

5.1  ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  113

5.1.1 Μικρά υπολογιστικά συστήματα  114

5.2   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ  118

5.2.1  Νόμος του Grosch  120

5.2.2  Κατηγορία των μεγάλων συστημάτων (mainframes)  120

5.2.3  Κατηγορία των υπερυπολογιστών  122

5.2.4  Κατηγορία των μεσαίων συστημάτων (μίνι)  124

5.2.5  Κατηγορία των μικροϋπολογιστών  127

5.3  ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  132

5.4  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  134

5.4.1  Κατηγορία μεγάλων υπολογιστικών συστημάτων (Mainframe)  136

5.4.2  Κατηγορία μεσαίων υπολογιστικών συστημάτων  136

5.4.3  Κατηγορία συστημάτων «Σέρβερ»  137

5.4.4  Κατηγορία των προσωπικών υπολογιστικών συστημάτων  138

5.4.5  Κατηγορία υπερυπολογιστών  139

5.5  Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ MOORE  139

5.5.1  Προεκτάσεις του “νόμου” του Moore  143

5.6  ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  145

5.6.1  Ο νόμος του Rock  145

5.6.2  Ο Νόμος του Metcalfe  145

5.6.3  Ο Νόμος του Machrone  147

5.7  ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  147

5.7.1  Συστήματα Εξυπηρετούμενου – Εξυπηρετούντος (Client – Server)  148

5.7.2  Αρχιτεκτονική σμίκρυνσης (downsizing)  149

5.7.3  Υπολογιστές δικτύου (Network computers)  149

5.7.4  Δίκτυα ομοτιμίας (ή συνεργίας)  150

5.7.5  COW (Cluster Of Workstations - συστοιχία σταθμών εργασίας)  150

5.7.6  Υπολογιστική πλέγματος GRID COMPUTERS  150

5.7.7  Cloud Computing  151

5.7.8  Blade servers  152

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

6.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  153

6.2  ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  154

6.3  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  156

6.4  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  (OBJECT ORIENTED PROGRAMMING)  157

6.4.1  Αντικείμενα (Objects)  160

6.4.2  Μέθοδοι (Methods)  161

6.4.3. Μηνύματα  161

6.4.4  Ενθυλάκωση (Encapsulation)  161

6.4.5  Τάξη και κληρονομικότητα (Inheritance)  162

6.4.6  Ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός ως μεθοδολογία  162

6.4.7  Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες (Object Oriented Languages)  163

6.4.8  Η γλώσσα προγραμματισμού Java  165

6.4.9  Applet (μικροεφαρμογή)  166

6.4.10  Εφαρμογές Servlets  167

6.4.11  Η γλώσσα JavaScript  167

6.5  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΝΤΑ  (EVENT DRIVEN PROGRAMMING)  167

6.6  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  170

6.6.1 Λειτουργικά συστήματα προσωπικών υπολογιστών  170

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (DATA BASE MANAGEMENT SYSTEMS-DBMS)

7.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  175

7.2  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  176

7.3  ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  176

7.4  ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  178

7.5  ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  178

7.5.1 Το σχεσιακό πρότυπο  179

7.5.2 Το ιεραρχικό πρότυπο  180

7.5.3 Το δικτυωτό πρότυπο  180

7.6  ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  181

7.6.1  Ο Διαχειριστής των Βάσεων Δεδομένων (DBA)  182

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

 8.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  183

8.1.1  Κεντρικά και Αποκεντρωμένα Συστήματα  184

8.1.2  Βασικά στοιχεία των επικοινωνιών  186

8.1.3  Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας  187

8.1.4  Χαρακτηριστικά στοιχεία των επιχειρηματικών πληροφοριακών   Δεδομένων  189

8.1.5  Μετάδοση δεδομένων υπολογιστικών συστημάτων  190

8.2  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  191

8.2.1  Εισαγωγή  191

8.2.2  Ψηφιακά και Αναλογικά σήματα  193

8.2.3  Παράλληλη και Σειριακή μετάδοση δεδομένων  197

8.2.4  Ασύγχρονη, σύγχρονη και ισόχρονη μετάδοση  200

8.2.5  Μέθοδοι μεταδόσεων (simplex, half duplex και full duplex)  202

8.2.6  Συστήματα κωδικοποίησης δεδομένων  203

8.3  ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ  209

8.3.1  Συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα  209

8.3.2  Πλάτος του κύματος  209

8.3.3  Φάση του κύματος  212

8.3.4  Συχνότητα (Frequency)  213

8.3.5  Στοιχεία των σημάτων  213

8.3.6  Ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων   214

8.3.7  Φωνητικά σήματα  214

8.3.8  Σήματα video  215

8.4  ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  215

8.4.1  Τύποι μέσων μετάδοσης  215

8.4.2  Χαρακτηριστικά στοιχεία και ποιότητα των μεταδόσεων  216

8.4.3  Στοιχεία αξιολόγησης των μέσων μετάδοσης  217

8.4.4  Κατηγορίες μέσων μετάδοσης  218

8.4.5  Σύστροφο ζεύγος καλωδίων (Twisted pair)  219

8.4.6  Θωρακισμένο και μη θωρακισμένο σύστροφο ζεύγος (STP και UTP) 220

8.4.7  Ομοαξονικό καλώδιο (coaxial cable)  221

8.4.8  Ακτίνες Laser και οπτικές ίνες  222

8.4.9  Υποβρύχια καλώδια  224

8.4.10  Μικροκυματικές μεταδόσεις και μεταδόσεις ραδιοκυμάτων  224

8.4.11  Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι  227

8.4.12  Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού GPS  233

8.5  ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ  234

8.6  ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ (MULTIPLEXING)  235

8.6.1  Πολυπλεξία καταμερισμού χρόνου  (Time Division multiplexing – TDM)  237

8.6.2  Στατιστική πολυπλεξία (Statistical Multiplexing)  238

8.7  Η ΜΕΤΑΓΩΓΗ (SWITCHING)  239

8.7.1  Συμβατική μεταγωγή κυκλώματος (Conventional Circuit Switching)  240

8.7.2  Ταχεία σύνδεση μεταγωγής κυκλώματος  (Fast Connect Circuit Switching)  240

8.7.3  Μεταγωγή μηνυμάτων (Message Switching)  240

8.7.4  Μεταγωγή πακέτων (packet switching)  241

8.8  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (MODULATION)  243

8.8.1  Διαμόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation – AM)  244

8.8.2  Διαμόρφωση Συχνότητας (Frequency Modulation – FM)  244

8.8.3  Διαμόρφωση Φάσης (Phase Modulation)   245

8.8.4  Παλμοκωδική διαμόρφωση (Pulse Code Modulation – PCM)  247

8.9  ΔΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  248

8.10  MODEMS  251

8.11  ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  255

8.12 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ  258

8.12.1  Οι γραμμές DSL  258

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

9.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  261

9.1.1  Απλός ορισμός δικτύου υπολογιστικών συστημάτων  262

9.1.2  Ορολογία και συσκευές των δικτύων  264

9.2  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  268

9.2.1  Λειτουργία της μεταγωγής πακέτων (packet switching)  268

9.2.2  Λειτουργία της μεταγωγής κυκλωμάτων (circuit switching)  269

9.2.3  Η έννοια του «Λογικού Δικτύου»  270

9.2.4  Το Ethernet  271

9.2.5  Token Ring και FDDI  273

9.2.6  Αρχιτεκτονική Επιπέδων Επικοινωνίας  274

9.3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  275

9.3.1  Κανόνες μετάδοσης και δημιουργίας πακέτων  275

9.3.2  Το πρότυπο OSI  276

9.3.3  Το πρωτόκολλο TCP/IP  279

9.3.4  Οι Διευθύνσεις του IP  281

9.3.5  Το πρωτόκολλο SNA (Systems Networks Architecture)  284

9.3.6  Το πρωτόκολλο IPX  285

9.3.7  Τα πρωτόκολλα NetBIOS και NetBEUI  285

9.3.8  Το πρωτόκολλο BSC  285

9.3.9  Το πρωτόκολλο HDLC  286

9.3.10  Το πρωτόκολλο X.25  287

9.4  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  288

9.4.1  Τοπολογία διαύλου (bus topology)  289

9.4.2  Τοπολογία αστέρα (star topology)  289

9.4.3  Τοπολογία δακτυλίου (ring topology)  290

9.4.4  Τοπολογία πολυγωνικού δικτύου (mesh network)  291

9.4.5  Δενδρική τοπολογία (tree network)  292

9.5  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  292

9.6  LAN (ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - LOCAL AREA NETWORKS)  293

9.6.1  Τοπικά δίκτυα με χρήση σέρβερ  295

9.6.2  Δίκτυα ομοτιμίας (Peer-to-Peer ή P2P)  299

9.7  ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ  (CLIENT – SERVER)  300

9.8  ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  301

9.9  MAN (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - METROPOLITAN AREA  NETWORKS)  303

9.10  WAN (ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ - WIDE AREA NETWORKS)  304

9.11  CAN (ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩΝ - CAMPUS AREA NETWORK)  306

9.12  ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ  306

9.13  ISDN (ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -  (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK)  309

9.13.1  Εισαγωγή  309

9.13.2  Υπηρεσίες του ISDN  310

9.13.3  Ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων  311

9.13.4  Μεταφορά από την τρέχουσα τεχνολογία σε τεχνολογία ISDN  311

9.13.5  Το ISDN Σήμερα  314

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.1  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  315

10.2  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  317

10.2.1  Εισαγωγή  317

10.2.2  Host computer (Υπολογιστής υπηρεσίας, ξένιο σύστημα)  320

10.2.3  Λειτουργία του Διαδικτύου  321

10.2.4  Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP  -Internet Service Providers)  323

10.2.5  Πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών  323

10.2.6  Χρήστες (users)  323

10.3  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  324

10.3.1 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail, Electronic mail)  324

10.3.2  Remote Login (Τηλεσύνδεση)  324

10.3.3  FTP (File Transfer Protocol – Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων)   324

10.3.4  Finger  326

10.3.5  Άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου  327

10.4  ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  328

10.5  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  330

10.6  ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  333

10.7  ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)  338

10.7.1  Διαχειριστής (σέρβερ) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail server)  339

10.7.2  Το ταξίδι ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στο Διαδίκτυο  343

10.7.3  Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην επιχείρηση  343

10.7.4  Λειτουργίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  344

10.7.5  Κίνδυνοι από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και προφυλάξεις  346

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (WORLD WIDE WEB - WWW)

11.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  349

11.2  WEB ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  350

11.3  Η ΓΛΩΣΣΑ HTML  350

11.4  ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  351

11.5  ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ «CLIENT–SERVER» ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  352

11.6  ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΠΟΡΩΝ - URL  (UNIFORM RESOURCE LOCATOR)  354

11.7  ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (SEARCH ENGINES)  357

11.8  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ  357

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

EDI - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

12.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  359

12.2  Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ EDI  361

12.2.1  Το ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο  361

12.3  Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ EDI  362

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

13.1  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  365

13.2 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  367

13.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  368

13.4  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  372

13.4.1  Τρόποι Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συναλλαγών  373

13.4.2  Ηλεκτρονικές αγορές  373

13.5  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  374

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

14.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  379

14.2  ΕΝΔΟΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΤΥΑ  380

14.3  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ..381

14.4  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)  382

14.4.1  Βασικοί λόγοι χρήσης των συστημάτων ERP  387

14.5  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ (CRM)  387

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

15.1  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  389

15.1.1  Επιχειρηματικά πληροφοριακά δεδομένα  391

15.2  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ  392

15.3  Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (SYSTEMS APPROACH)  ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  393

15.4  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  393

15.4.1  Προβλήματα και ευκαιρίες  393

15.4.2  Περιγραφή των βημάτων της συστημικής προσέγγισης  395

15.5  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  397

15.6  Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ  403

15.7  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΑΚΕΤΑ)  404

15.8  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OUTSOURCING  406

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MS-EXCEL

16.1  ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΣΤΕΣ  409

16.2  ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΙΣΤΑΣ  411

16.2.1  Διάταξη λίστας του Excel (έκδοση 2003)  415

16.2.2  Διάταξη λίστας του Excel (έκδοση 2007)  420

16.3  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΦΙΛΤΡΑ)  422

16.4  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ  423

16.4.1  Εφαρμογή του αυτόματου φίλτρου  423

16.5  ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΙΛΤΡΟ (ADVANCED FILTER)  432

16.5.1  Σχεδίαση και Θέσπιση Κριτηρίων (Περιορισμών)  432

16.5.2  Κριτήρια με υπολογισμό (Computed criteria)  436

16.5.3  Εφαρμογή της διαδικασίας Σύνθετου Φίλτρου  437

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

17.1  ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  442

17.2  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  442

17.2.1  Η συνάρτηση DAVERAGE  443

17.2.2  Η συνάρτηση DCOUNT  444

17.2.3  Η συνάρτηση DCOUNTA  445

17.2.4  Η συνάρτηση DGET  446

17.2.5  Οι συναρτήσεις DMAX και DMIN  446

17.2.6  Η συνάρτηση DPRODUCT  447

17.2.7  Οι συναρτήσεις DSTDEV και DSTDEVP  447

17.2.8  Η συνάρτηση DSUM  448

17.2.9  Οι  συναρτήσεις DVAR και DVARP  448

17.3  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  448

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

18.1  ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  451

18.1.1  Εφαρμογές αυτόματου φίλτρου (Auto filter)  451

18.1.2  Απλές εφαρμογές σύνθετου φίλτρου (advanced filter)  454

18.1.3  Άλλα στοιχεία εφαρμογής του σύνθετου φίλτρου  455

18.2  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  460

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MS-ACCESS

19.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  467

19.2  ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ACCESS  469

19.2.1  Μορφή αρχείων στην Access 2007  471

19.2.2  Χρήση της ταινίας (Ribbon)  472

19.3  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ  474

19.3.1  Άνοιγμα υπάρχουσας βάσης  474

19.3.2  Δημιουργία νέας βάσης  475

19.4  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  477

19.5  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  479

19.5.1  Δημιουργία πίνακα με τη μορφή σχεδίασης (design view)  484

19.5.2  Όνομα πεδίου (Field Name)  486

19.5.3  Τύπος πεδίου (Data Type)  486

19.5.4  Στοιχεία σχεδίασης πινάκων  487

19.5.5  Οι τύποι των δεδομένων της Access (Data Types)  492

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (QUERIES)

20.1  ΓΕΝΙΚΑ  495

20.1.1  Βασικοί κανόνες δημιουργίας ερωτημάτων  497

20.1.2  Τελεστές  499

20.2  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ  502

20.2.1  Δημιουργία απλών ερωτημάτων, χωρίς συνθήκες  503

20.2.2  Δημιουργία απλών ερωτημάτων, με συνθήκες  508

20.2.3  Τύποι Ερωτημάτων  509

20.2.4  Ειδικοί χαρακτήρες  513

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

21.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  517

21.2  ΦΟΡΜΕΣ (FORMS)  518

21.2.1  Περιγραφή της διαδικασίας δημιουργίας φόρμας  520

21.3  ΑΝΑΦΟΡΕΣ (REPORTS)  527

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

22.1  ΑΠΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  537

22.1.1  Παραδείγματα ερωτημάτων με επεξηγήσεις  538

22.1.2  Απλά ερωτήματα «Select» χωρίς συνθήκες  542

22.1.3  Ερωτήματα «Select» με διατάξεις (χωρίς συνθήκες)  543

22.1.4  Ερωτήματα «Select» με υπολογισμούς και ταξινομήσεις   (χωρίς συνθήκες)  544

22.1.5  Ερωτήματα «Select» με απλές συνθήκες  545

22.1.6  Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Βιβλιοθήκης  546

22.2  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ)  547

22.2.1  Ερωτήματα υπολογισμών με συναρτήσεις  549

22.2.2  Ερωτήματα με συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας  549

22.2.3  Ερωτήματα με σύνθετα κριτήρια και συγκεντρωτικές συναρτήσεις  551

22.2.4  Συγκεντρωτικά Ερωτήματα  555

22.2.5  Εφαρμογές Συγκεντρωτικών Ερωτημάτων  557

22.3  ΑΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  558

22.3.1  Μεταβολές των Δεδομένων (Updates)  559

22.3.2  Ερωτήματα μεταβολής δεδομένων (Update)  562

22.3.3  Διαγραφές γραμμών πίνακα (Delete)  563

22.3.4  Ερωτήματα διαγραφής Δεδομένων  564

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ HTML

23.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  565

23.2  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ WEB  566

23.3  ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ BROWSERS  567

23.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ HTML  569

23.4.1  Ετικέτες (Tags)  570

23.4.2  Web browsers (Προγράμματα ξεφυλλίσματος ιστοσελίδων)  570

23.4.3  Εργαλεία σύνταξης προγραμμάτων HTML  571

23.5  ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ HTML  573

23.5.1  Άλλα στοιχεία εγγράφων HTML  575

23.6   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ  576

23.7  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ HTML  578

23.7.1 Μορφοποίηση κειμένου  578

23.8  ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (LINKS)  584

23.9  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ (IMAGES)  585

23.9.1  Σύνδεσμος με χρήση εικόνας  586

23.10  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ WEB ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  WORD  587

23.11  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ HTML ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ  590

23.11.1  Σύνταξη προγράμματος HTML  590

23.11.2  Εφαρμογή με χρήση πίνακα  592

23.11.3  Εφαρμογή με χρήση αριθμημένης λίστας  595

23.11.4  Αριθμημένη λίστα με συνδέσμους  597

23.11.5  Αριθμημένη λίστα με συνδέσμους που οδηγούν σε ξεχωριστό  παράθυρο  600

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ FTP

24.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  603

24.2  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ FTP SERVERS  604

24.3  ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ FTP  607

24.4  ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ  608

24.5  FTP ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  611

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ VISUAL BASIC

25.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  613

25.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  615

25.3  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ  619

25.3.1  Πίνακες Input / Processing / Output  620

25.4  Η ΓΛΩΣΣΑ VISUAL BASIC 6.0  623

25.5  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ VISUAL BASIC  623

25.5.1  Διαδικασίες  624

25.5.2  Συναρτήσεις  625

25.5.3  Μονάδες προγράμματος (Modules)  625

25.6  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ VISUAL BASIC  625

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ

26.1  ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  631

26.2  ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  634

26.3  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ  636

26.4  ΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ  637

26.4.1  Ακολουθίες χαρακτήρων (Strings)  637

26.4.2  Λογικές Τιμές (Boolean)  638

26.4.3  Νομισματικές τιμές (Currency)  638

26.4.4  Ο τύπος Variant  638

26.5  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (VARIABLES)  638

26.6  ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  640

26.7  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  641

26.7.1  Παραδείγματα δηλώσεων μεταβλητών  642

26.7.2  Δηλώσεις Μεταβλητών και χρήση ειδικών συμβόλων στα ονόματά τους  644

26.8  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ  645

26.9  ΠΙΝΑΚΕΣ (ARRAYS)  648

26.10  ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ  651

26.11  ΣΤΑΘΕΡΕΣ (CONSTANTS)  653

26.12  ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ VISUAL BASIC  654

26.12.1  Οι αριθμητικοί τελεστές (Arithmetic Operators)  654

26.13  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  655

26.14  ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΩΝ  658

26.15  ΟΙ ΣΧΕΣΙΑΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ  658

26.16  ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  661

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

27.1  ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  667

27.2  ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΩΔΙΚΑ  671

27.3  ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΤΗΣ VISUAL BASIC  673

27.4  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  679

27.5  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  680

27.6  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΛΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  684

27.7  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  686

27.7.1  Δημιουργία του περιβάλλοντος χρήστη  686

27.7.2  Ονομασία των αντικειμένων  688

27.7.3  Ιδιότητες και ρυθμίσεις των αντικειμένων  690

27.7.4  Εισαγωγή εντολών του προγράμματος  695

27.7.5  Εντολές και Επεξηγήσεις  700

27.8  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ  701

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ VISUAL BASIC

28.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  703

28.2  Η ΕΚΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ  704

28.3  Η ΕΝΤΟΛΗ REM (ΣΧΟΛΙΟ, REMARK)  705

28.4  Η ΕΝΤΟΛΗ WITH  706

28.5  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ IF  706

28.6  ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ  711

28.7  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  724

28.8  ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  730

28.9  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  732

28.10  Η ΔΟΜΗ DO  LOOP  733

28.10.1  Η δομή Do While   Loop  733

28.10.2  Η δομή Do Loop While  735

28.10.3  Η δομή Do Until  Loop  737

28.10.4  Η δομή Do  Loop Until  739

28.11  Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ FOR  NEXT  740

28.12  Η ΔΟΜΗ SELECT  CASE  751

28.13  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  755

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

29.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  759

29.1.1  Σειριακή οργάνωση  759

29.1.2  Άμεση ή τυχαία Οργάνωση  759

29.2  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΡΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ  760

29.3  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ  763

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  767

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ  771

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ  779