Αγγελόπουλος Ελευθέριος

Γεωργόπουλος Αντώνιος

Ντόκας Ιωάννης

 

 

Προχωρημένη Λογιστική

Α΄  Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 912

 

Κωδικός ISBN: 978-960-359-140-5

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 77120245

 

Έτος έκδοσης: 2017

 

 

 

 ► παρουσίαση

Στον κόσμο των επιχειρήσεων, η επιστήμη της Λογιστικής κατέχει δεσπόζουσα θέση, καθώς συνιστά ένα σύστημα καταγραφής, επεξεργασίας και διακίνησης οικονομικών, κατά κανόνα, πληροφοριών για τη λήψη σημαντικών διοικητικών αποφάσεων σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο.

Σε αυτή τη λογική, το παρόν βιβλίο επιχειρεί να παρουσιάσει με μεθοδικό και κατανοητό τρόπο ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων της λογιστικής επιστήμης (π.χ. χρηματοοικονομική λογιστική, διοικητική λογιστική, λογιστική εταιριών, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, τραπεζική λογιστική), προσφέροντας στον αναγνώστη αξιόλογα ερεθίσματα για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους, αλλά και για τη μελέτη άλλων συναφών θεμάτων που εμπεριέχουν στοιχεία χρηματοοικονομικής διοίκησης, τραπεζικής διοίκησης, αξιολόγησης επενδύσεων, αποτίμησης επιχειρήσεων κ.λπ.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, σε διδάσκοντες του χώρου, σε επαγγελματίες της λογιστικής και σε διοικητικά στελέχη λογιστηρίων και οικονομικών διευθύνσεων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι επίσης κατάλληλο, τόσο για τους μυημένους στον χώρο της λογιστικής, όσο και για εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις της.

Για τη συγγραφή του βιβλίου χρησιμοποιήθηκε σημαντικό μέρος του υλικού που διαθέτουν οι συγγραφείς για την άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Το βιβλίο αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας προσπάθειας με συνεχείς βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις νέες εξελίξεις και τις πρόσφατες θεσμικές αλλαγές, όπως είναι η καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και η παράλληλη συνύπαρξή τους με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Η ύλη που παρουσιάζεται δομείται σε τρία μέρη, τα οποία εμπεριέχουν συνολικά δεκαεπτά κεφάλαια. Το Πρώτο μέρος εισαγάγει στην χρηματοοικονομική λογιστική και στα πρότυπα λογιστικής τυποποίησης, και απαρτίζεται από δύο κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 αναλύονται οι θεμελιώδεις αρχές και οι βασικές εργασίες της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Στο Κεφάλαιο 2 η ανάλυση εστιάζεται στα πρότυπα λογιστικής τυποποίησης και ειδικότερα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Δεύτερο μέρος αποτελείται από έντεκα κεφάλαια που ασχολούνται με θέματα προχωρημένης λογιστικής (έννοιες, εγγραφές καταχώρησης λογιστικών γεγονότων, εγγραφές προσαρμογής βάσει αποτίμησης, λογιστική αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, παραδείγματα κ.λπ.). Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα αποθέματα, σε συνδυασμό με τα συστήματα απογραφής, ενώ στα Κεφάλαια 4 και 5 περιγράφονται οι έννοιες και οι λογιστικές εργασίες των απαιτήσεων και των χρηματοοικονομικών μέσων αντίστοιχα. Στο Κεφάλαιο 6 αναλύονται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, στο Κεφάλαιο 7 αναλύεται η Υπεραξία και στο Κεφάλαιο 8 περιγράφονται οι Προβλέψεις. Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται τα ίδια κεφάλαια, ενώ στο Κεφάλαιο 11 οι Υποχρεώσεις μιας επιχείρησης. Το δεύτερο μέρος ολοκληρώνεται με τα Κεφάλαια 12 και 13, όπου καλύπτουν τα θέματα της αναβαλλόμενης φορολογίας και της κατάστασης ταμειακών ροών αντίστοιχα.

Το Τρίτο και τελευταίο μέρος δομείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 14, αναπτύσσονται θέματα που αφορούν τη λογιστική εταιριών, ενώ στο Κεφάλαιο 15 παρουσιάζονται οι μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων, με έμφαση στους αριθμοδείκτες ως βασικό εργαλείο χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διοικητικής αξιολόγησης. Το Κεφάλαιο 16 καλύπτει θέματα διοικητικής λογιστικής και ειδικότερα σύνταξης λογιστικών αναφορών για διοικητικούς σκοπούς. Τέλος, το Κεφάλαιο 17 εστιάζει στις λογιστικές ιδιαιτερότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων με ταυτόχρονη παράθεση των υποδειγμάτων αποτίμησης των επιχειρήσεων, τα οποία εφαρμόζονται για την εύρεση της αξίας των τραπεζών.

Ολοκληρώνοντας τον πρόλογο αυτό επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους συναδέλφους, αλλά και σε φίλους και συνεργάτες που ασχολούνται με τη λογιστική επιστήμη, οι γόνιμες συζητήσεις και παρατηρήσεις των οποίων συνέβαλλαν στην περαιτέρω ανάπτυξη και στην πιο ολοκληρωμένη μορφή του παρόντος βιβλίου. Ακόμη, ευχαριστούμε θερμά το ακροατήριό μας και ειδικότερα τους φοιτητές μας που όλα αυτά τα χρόνια με τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους, μας πρόσφεραν πολλά ερεθίσματα και πολύτιμες ιδέες, τις οποίες αποτυπώσαμε στο παρόν βιβλίο.

Τέλος αναφέρουμε ότι λάθη και παραλήψεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τους συγγραφείς του βιβλίου.

Πάτρα-Κομοτηνή, Ιούλιος 2018

Ελευθέριος Φ. Αγγελόπουλος, Αντώνιος Ν. Γεωργόπουλος, Ιωάννης Γ. Ντόκας

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ   15

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική και στα Πρότυπα Τυποποίησης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Θεμελιώδεις Αρχές και Βασικές Εργασίες της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής  19

1.1. Εισαγωγή  19

1.2. Θεμελιώδεις αρχές της λογιστικής  24

1.3. Οι λογιστικές καταστάσεις  32

1.4. Η λογιστική ισότητα και οι διαδοχικοί ισολογισμοί  59

1.5. Λογαριασμός και διπλογραφικό σύστημα  70

1.6. Γ ενικό καθολικό και ισοζύγιο γενικού καθολικού  79

1.7. Διακρίσεις λογαριασμών  92

1.8. Λογιστικό κύκλωμα  95

1.9. Εγγραφές προσαρμογής - Προσαρμοσμένο ισοζύγιο  99

1.9.1. Προσδιορισμός δεδουλευμένων εξόδων  102

1.9.2. Προσδιορισμός δεδουλευμένων εσόδων  107

1.9.3. Έξοδα πληρωτέα  111

1.9.4. Έσοδα εισπρακτέα  113

1.9.5. Αναλώσεις αποθεμάτων   115

1.9.6. Αποσβέσεις παγίων   117

1.10. Προσδιορισμός αποτελέσματος χρήσης και οριστικό ισοζύγιο  122

1.11. Κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων  125

1.12. Σύνοψη  138

1.13. Ερωτήσεις - Απαντήσεις  146

1.14. Λυμένες ασκήσεις  187

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Πρότυπα Λογιστικής Τυποποίησης: ΕΛΠ και ΔΠΧΑ  247

2.1. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)  247

2.2. Βασικές διαφορές των Ε.Λ.Π. με τα Δ.Π.Χ.Α  275

2.3. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  280

2.4. Παρουσίαση των Δ.Π.Χ.Α  285

2.5. Σύνοψη  298

2.6. Ερωτήσεις - Απαντήσεις  299

2.7. Λυμένες ασκήσεις  301

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Θέματα Προχωρημένης Λογιστικής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Αποθέματα   357

3.1. Εισαγωγή  357

3.2. Ορισμός αποθεμάτων  362

3.3. Παρακολούθηση αποθεμάτων (διαρκής και περιοδική απογραφή)  369

3.3.1. Γενικά για την απογραφή των αποθεμάτων  369

3.3.2. Διαρκής απογραφή  371

3.3.3. Περιοδική απογραφή  373

3.3.4. Οι λογιστικές εγγραφές παρακολούθησης του αποθέματος σε κάθε σύστημα απογραφής  376

3.4. Αποτίμηση Αποθεμάτων  380

3.4.1. Εμφάνιση τελικού αποθέματος στον Ισολογισμό - Κανόνας αποτίμησης  385

3.4.2. Αποτίμηση αποθεμάτων με την περιοδική απογραφή (παραδείγματα με τη χρήση FIFO, LIFO, ΜΣΚ)  388

3.4.3. Αποτίμηση αποθεμάτων με τη διαρκή απογραφή (παραδείγματα με τη χρήση FIFO, LIFO, ΜΣΚ - ΚΜΚ)  393

3.4.4. Η μέθοδος της λιανικής τιμής για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης (παράδειγμα)   400

3.4.5. Παρατηρήσεις επί των μεθόδων αποτίμησης  402

3.4.6. Σύγκριση ΕΛΠ - ΔΠΛ για τα αποθέματα   403

3.5. Διαρκής απογραφή και τήρηση της αναλυτικής λογιστικής  404

3.5.1. Ανάλυση βασικών λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής  408

3.5.2. Ανάλυση προαιρετικών λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής  412

3.5.3. Μεθοδολογία επί της λογιστικής διαδικασίας σχηματισμού του λειτουργικού κόστους και προσδιορισμού των αναλυτικών αποτελεσμάτων  414

3.6. Σύνοψη  424

3.7. Ερωτήσεις -Απαντήσεις  425

3.8. Λυμένες ασκήσεις  429

3.9. Ασκήσεις προς επίλυση   438

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Απαιτήσεις  441

4.1. Εισαγωγή  441

4.2. Κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων  443

4.3. Έννοια των απαιτήσεων από πελάτες και λογιστικές εγγραφές  445

4.4. Αρχική αναγνώριση και αποτίμηση των απαιτήσεων  450

4.5. Εκτίμηση των ζημιών απομείωσης των απαιτήσεων από πελάτες  452

4.6. Λογιστικές εγγραφές για τις ζημιές απομείωσης  454

4.7. Προεξόφληση των απαιτήσεων για ενίσχυση της ρευστότητας  457

4.8. Σύνοψη  459

4.9. Ερωτήσεις - Απαντήσεις  460

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Χρηματοοικονομικά Μέσα   469

5.1. Εισαγωγή  469

5.2. Γενικά για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  470

5.3. Η λογιστική των επενδύσεων  473

5.4. Η λογιστική των συμμετοχών  476

5.5. Η λογιστική των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων  479

5.6. Σύνοψη  487

5.7. Ερωτήσεις -Απαντήσεις  488

5.8. Λυμένες ασκήσεις  491

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  495

6.1. Πάγιο ενεργητικό (Fixed Asset)  496

6.2. Κατηγορίες παγίου ενεργητικού  497

6.3. Αρχική αναγνώριση της αξίας των παγίων  502

6.4. Η έννοια της απόσβεσης  504

6.4.1. Μέθοδοι υπολογισμού των αποσβέσεων  506

6.5. Επανεκτίμηση της μεθόδου απόσβεσης  512

6.6. Λογιστικός χειρισμός της απόσβεσης  512

6.7. Ο χειρισμός των παγίων με βάση τα Διεθνή και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  514

6.7.1. Χειρισμός των παγίων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  514

6.8. Αποτίμηση στην εύλογη αξία  519

6.9. Χρηματοδοτική και λειτουργική μίσθωση  528

6.9.1. Λογιστική απεικόνιση των μισθώσεων στις λογιστικές καταστάσεις των μισθωτών  529

6.9.2. Λογιστική απεικόνιση των μισθώσεων στις λογιστικές καταστάσεις των εκμισθωτών  529

6.10. Επενδύσεις σε ακίνητα (ΔΛΠ 40)  535

6.11. Τα πάγια σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  539

6.12. Σύνοψη  551

6.13. Ερωτήσεις - Απαντήσεις  551

6.14. Λυμένες ασκήσεις  551

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υπεραξία  553

7.1. Η έννοια της υπεραξίας  553

7.2. Υπολογισμός της υπεραξίας  555

7.3. Είδη υπεραξίας  556

7.4. Σύνοψη  560

7.5. Ερωτήσεις - Απαντήσεις  561

7.6. Λυμένες ασκήσεις  561

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Προβλέψεις  563

8.1. Η έννοια της λογιστικής πρόβλεψης  563

8.2. Η σημασία της πρόβλεψης στην ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών  569

8.3. Προβλέψεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ  572

8.4. Σύνοψη του παρόντος κεφαλαίου  574

8.5. Ερωτήσεις - Απαντήσεις  575

8.6. Λυμένες ασκήσεις  575

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα  577

9.1. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα  577

9.2. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα με βάση τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ   579

9.3. Παραδείγματα  581

9.4. Σύνοψη  584

9.5. Ερωτήσεις - Απαντήσεις  584

9.6. Λυμένες ασκήσεις  585

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Ίδια Κεφάλαια - Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  587

10.1. Η έννοια της καθαρής θέσης  587

10.2. Εύρεση της καθαρής θέσης  589

10.3. Ανάλυση καθαρής θέσης  589

10.4. Αποτίμηση της καθαρής θέσης  593

10.4.1.  Αποτίμηση, βάση της λογιστικής αξίας  593

10.4.2. Αποτίμηση, σύμφωνα με την αξία ρευστοποίησης των μέσων δράσης  593

10.4.3. Αποτίμηση, σύμφωνα με την χρηματιστηριακή της αξία      593

10.5. Πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  594

10.6. Λυμένα παραδείγματα  594

10.7. Σύνοψη  596

10.8. Ερωτήσεις -Απαντήσεις  597

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Υποχρεώσεις  599

11.1. Εισαγωγή  599

11.2. Κατηγοριοποίηση των υποχρεώσεων  600

11.3. Οι λογαριασμοί των υποχρεώσεων και η αποτίμησή τους  602

11.4. Σύνοψη  604

11.5. Ερωτήσεις - Απαντήσεις  606

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Αναβαλλόμενη Φορολογία  607

12.1. Εννοιολογικό υπόβαθρο  607

12.2. Παραδείγματα  609

12.3. Σύνοψη  611

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Κατάσταση Ταμειακών Ροών  613

13.1. Εισαγωγή  613

13.2. Ρευστότητα  615

13.3. Κατηγορίες ταμειακών ροών  617

13.4. Μέθοδοι υπολογισμού ταμειακών ροών  619

13.5. Κατάσταση ταμειακών ροών και λογιστικά πρότυπα  623

13.6. H κατάσταση ταμειακών ροών και οι άλλες λογιστικές καταστάσεις   623

13.7. Χειρισμός ειδικών θεμάτων  624

13.8. Σύνοψη Κεφαλαίου  628

13.9. Ερωτήσεις - Απαντήσεις  629

13.10. Λυμένες Ασκήσεις  630

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ειδικά Θέματα Λογιστικής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Θέματα Λογιστικής Εταιριών  649

14.1. Εισαγωγή  649

14.2. Βασικές μορφές εταιριών  656

14.2.1. Ομόρρυθμη εταιρία  656

14.2.2. Ετερόρρυθμη Εταιρία  680

14.2.3. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  686

14.2.4. Ανώνυμη εταιρία  705

14.3. Σύνοψη   710

14.4. Ερωτήσεις - Απαντήσεις  710

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Λογιστική Ανάλυση για Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις - Αριθμοδείκτες  717

15.1. Εισαγωγή  717

15.2. Μέθοδοι και εργαλεία ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων     727

15.2.1. Εσωτερική vs. εξωτερική ανάλυση  729

15.2.2. Στατική vs. δυναμική ανάλυση  731

15.2.3. Ανάλυση μιας οντότητας vs. διεπιχειρησιακή ανάλυση  732

15.2.4. Τυπική vs. ουσιαστική ανάλυση  733

15.2.5. Κάθετη ανάλυση, ή διαστρωματική ανάλυση, ή καταστάσεις κοινών μεγεθών   735

15.2.6. Οριζόντια ανάλυση ή συγκριτικές καταστάσεις  738

15.2.7. Δείκτες τάσης  739

15.3. Αριθμοδείκτες  741

15.3.1. Αριθμοδείκτες ρευστότητας  746

15.3.2. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας [Activity Ratios]      760

15.3.3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability Ratios)  770

15.3.4. Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων      780

15.3.5. Αριθμοδείκτες Επενδύσεων [Investment Ratios]      786

15.4. Σύνοψη   796

15.5. Ερωτήσεις -Απαντήσεις      802

15.6. Λυμένες ασκήσεις  814

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. Λογιστικές Αναφορές για Διοικητικές Αποφάσεις  815

16.1. Εισαγωγή  815

16.2. Λογιστικές αναφορές υπολογισμού του κόστους  816

16.3. Λογιστικές αναφορές περιθωρίου συνεισφοράς για την αξιολόγηση επιχειρηματικών αποφάσεων  829

16.4. Λογιστικές αναφορές λειτουργικών προϋπολογισμών  835

16.5. Σύνοψη  844

16.6. Ερωτήσεις - Απαντήσεις  845

16.7. Λυμένες ασκήσεις  846

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. Οι λογιστικές καταστάσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων - Υποδείγματα αξίας  849

17.1. Εισαγωγή  849

17.2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τραπεζικών επιχειρήσεων  850

17.2.1. Αντικείμενο εργασιών των τραπεζικών επιχειρήσεων και οι λογιστικές τους καταστάσεις  850

17.2.2 Κεφαλαιακή επάρκεια και εποπτεία τραπεζών  855

17.2.3. Άμεση εξάρτηση της επίδοσης των τραπεζών από μακροοικονομικά στοιχεία  857

17.2.4. Αξιολόγηση της τρέχουσας επίδοσης των πιστωτικών ιδρυμάτων  858

17.3. Υποδείγματα αποτίμησης τραπεζών  863

17.3.1. Γενικά για την οικονομική αξία μιας επιχείρησης  863

17.3.2. Ο ρόλος της λογιστικής στην αποτίμηση         865

17.3.3. Υποδείγματα αποτίμησης βιομηχανικών επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους στις τράπεζες  867

17.4. Υπόδειγμα αποτίμησης πιστωτικού οργανισμού με χρήση λογιστικών καταστάσεων βάσει των υποδειγμάτων θεμελιώδους ανάλυσης  885

17.4.1. Πρόβλεψη των μεγεθών και κατάρτιση των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων  887

17.4.2. Αποτίμηση με τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών  890

17.4.3. Αποτίμηση με τη μέθοδο της προεξόφλησης του ετήσιου υπολειμματικού εισοδήματος  893

17.5. Σύνοψη  901

17.6. Ερωτήσεις - Απαντήσεις  903

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  907