Δημοσθένης Χέβας

 

 

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

 

Α΄  Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 432

 

Κωδικός ISBN: 9789608249684

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 8760

 

Έτος έκδοσης: 2010

 

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται τόσο σε φοιτητές που παρακολουθούν ένα προχωρημένο πρόγραμμα σε Χρηματοοικονομική Λογιστική, όσο και σε επαγγελματίες που θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στα θέματα που διαπραγματεύεται αυτό το σύγγραμμα. Το σύγγραμμα αυτό χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

-Στην πρώτη ενότητα διαπραγματεύονται οι λογαριασμοί της καθαρής θέσης. Η ανάλυση συγκεντρώνεται στους τέσσερις συνηθέστερους τύπους εταιρειών που υπάρχουν στη χώρα μας (ομόρρυθμη εταιρεία, απλή ετερόρρυθμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμη εταιρεία) και προσπαθεί να αναλύσει τα λογιστικά προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή τόσο της εμπορικής όσο και της φορολογικής νομοθεσίας σε κάθε τύπο εταιρείας. Οι επιμέρους ενότητες που αναλύονται σε κάθε μορφή εταιρείας είναι: η λογιστική της σύστασης εταιρείας, η λογιστική παρακολούθηση των σχέσεων εταίρων - εταιρείας, η διανομή των αποτελεσμάτων χρήσεως, η λογιστική των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου και η λογιστική της λύσης και εκκαθάρισης εταιρείας.

Στη δεύτερη ενότητα διαπραγματεύονται οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίας επιχείρησης.

Στη τρίτη ενότητα διαπραγματεύονται ορισμένα ειδικά θέματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής όπως είναι: ο υπολογισμός και μέτρηση των κερδών ανά μετοχή, οι λογιστικές διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις.

Στην πρώτη ενότητα, οι προτεινόμενες λύσεις στηρίζονται κυρίως στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Στις επόμενες δύο ενότητες, οι λύσεις παρουσιάζονται στα πλαίσια τόσο των Ελληνικών όσο και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Δ. Χέβας

Αθήνα, 2010

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος  15

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

1.1 Ομόρρυθμη Εταιρεία   19

1.2 Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας    20

1.2.1 Μορφή, Περιεχόμενο και Δημοσιότητα του Καταστατικού   20

1.2.2 Έξοδα Συστάσεως Ομόρρυθμης Εταιρείας   21

1.2.3 Εισφορές Εταίρων Ομόρρυθμης Εταιρείας   24

1.2.4 Αποτίμηση των Εισφορών των Εταίρων   25

1.2.5 Η Λογιστική της Συστάσεως   30

1.3 Διοίκηση της Ομόρρυθμης Εταιρείας   40

1.4 Σχέσεις Εταίρων-Εταιρείας  42

1.5 Διανομή Αποτελεσμάτων Χρήσεως    47

1.5.1 Μέθοδος των Ποσοστών   49

1.5.2 Μέθοδος του Μέσου Όρου του Κεφαλαίου που Πραγματικά Διατέθηκε   50

1.5.3 Υπολογισμός Τόκου επί του Καταβλημένου Κεφαλαίου    51

1.6 Η Φορολογική Πλευρά της Διανομής των Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ομόρρυθμης Εταιρείας   53

1 7 Χειρισμός της Ζημιάς Χρήσεως   64

1.8 Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου   64

1.8.1 Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου με Πρόσθετες Εισφορές   65

1.8.2.  Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου με Απορρόφηση Άλλης Επιχειρήσεως   66

1.8.3 Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίο με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών   68

1.8.4 Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας από την Αναπροσαρμογή των Πάγιων Στοιχείων του Ενεργητικού   69

1.9 Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου    81

1.9.1 Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου Λόγω Επιστροφής Πλεονάζοντος Κεφαλαίου   81

1.9.2 Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου για Εξάλειψη Ζημίας    82

1.9.3 Προαιρετική Αποχώρηση Εταίρου   83

1.9.4 Δικαστικός Αποκλεισμός Εταίρου   83

1.10 Λύση και Εκκαθάριση   84

1.11 Ετερόρρυθμη Εταιρεία   91

1.12 Ασκήσεις    92

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κλείσιμο των βιβλίων εισφερόμενης επιχείρησης   108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2.1 Σύσταση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης   109

2.1.1 Εταιρικό Κεφάλαιο - Αντικείμενα εισφορών   111

2.1.2 Εταιρικό Μερίδιο και Μερίδα Συμμετοχής Εταίρου    111

2.1.3 Έξοδα Συστάσεως Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης   113

2.2 Τα Βιβλία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης   114

2.3 Όργανα Διοικήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης   117

2.3.1 Η Φορολογική Αντιμετώπιση των Αμοιβών των Διαχειριστών  120

2.4 Συμπληρωματικές Εισφορές Εταίρων   120

2.5 Σχέσεις Εταίρων - Εταιρείας   125

2.6 Διανομή των Αποτελεσμάτων Χρήσεως   126

2.7 Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στα Κέρδη  της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης   129

2.8 Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου   134

2.8.1 Δικαίωμα Εγγραφής   135

2.8.2.  Η Φορολογική Πλευρά της Αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου    138

2.9 Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου    146

2.10 Λύση και Εκκαθάριση   147

2.11 Ασκήσεις    148

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.1 Σύσταση της Α.Ε   153

3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο - Αντικείμενα Εισφορών   155

3.3 Μετοχές   159

3.4 Ιδρυτικοί Τίτλοι   166

3.5 Έξοδα Συστάσεως Ανώνυμης Εταιρείας   169

3.6 Τα Βιβλία της Ανώνυμης Εταιρείας   169

3.7 Τα Όργανα της Ανώνυμης Εταιρείας   170

3.8 Η Λογιστική της Συστάσεως   181

3.9 Διάθεση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως   187

3.10 Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου   202

3.11 Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου   208

3.12 Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου   210

3.13 Λύση και Εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας   212

3.14 Ασκήσεις   214

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1    221

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2   241

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

4.1 Γενικά    251

4.2 Προμηθευτές   252

4.2.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε Ξένο Νόμισμα    254

4.3 Γραμμάτια Πληρωτέα   256

4.4 Οφειλόμενοι Μισθοί και Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς   257

4.5 Δουλευμένα Έξοδα Χρήσεως   259

4.6 Έσοδα Επομένων Χρήσεων   259

4.7 Αγορές υπό Τακτοποίηση   260

4.8 Εκπτώσεις επί Πωλήσεων Χρήσεως υπό Διακανονισμό   260

4.9 Προβλέψεις   261

4.10 Ασκήσεις   267

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

5.1 Γενικά  271

5.2 Ομολογίες Υπέρ το Άρτιο και Υπό το Άρτιο    272

5.2.1 Υπολογισμός Συνολικής Ετήσιας Επιβάρυνσης Ομολογίας που έχει Εκδοθεί Υπό το Άρτιο   273

5.2.2 Υπολογισμός Συνολικής Ετήσιας Επιβάρυνσης Ομολογίας που έχει Εκδοθεί Υπέρ το Άρτιο    278

5.3 Οι Διατάξεις της Εμπορικής Νομοθεσίας για τα Ομολογιακά Δάνεια   283

5.4 Οι Διατάξεις της Φορολογικής Νομοθεσίας για τα Ομολογιακά Δάνεια   284

5.5 Οι Διατάξεις της Λογιστικής Νομοθεσίας για τα Ομολογιακά Δάνεια   285

5.6 Δημιουργία Χρεολυτικού Κεφαλαίου    290

5.7 Ασκήσεις   294

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

6.1 Βασικές Έννοιες   297

6.2 Απεικόνιση των Μισθωμένων Παγίων στις Λογιστικές Καταστάσεις της Μισθώτριας Επιχείρησης   298

6.2.1 Λειτουργική Μίσθωση   298

6.2.2 Χρηματοδοτική Μίσθωση    298

6.3 Απεικόνιση των Μισθωμένων Παγίων στις Λογιστικές Καταστάσεις της Εκμισθώτριας Επιχείρησης   300

6.3.1 Λειτουργική Μίσθωση   300

6.3.2 Χρηματοδοτική Μίσθωση από τον Κατασκευαστή του Παγίου ή Κάποιον Αντιπρόσωπό του   302

6.4 Η Ελληνική Νομοθεσία   308

6.4.1 Φορολογική Νομοθεσία   308

6.4.2 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο   308

6.5 Ασκήσεις   309

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

7.1 Εισαγωγή   311

7.2 Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Σταθερών Εισφορών   312

7.3 Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Σταθερών Παροχών   314

7.3.1 Προσδιορισμός Ετήσιων Ασφαλιστικών Εισφορών του Προγράμματος Σταθερών Παροχών   315

7.3.2 Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους Λειτουργίας του Συνταξιοδοτικού Προγράμματος Σταθερών Παροχών  316

7.3.3 Μέθοδοι Προσδιορισμού του Κόστους ενός Προγράμματος Σταθερών Παροχών   317

7.4 Δημοσιευόμενες Πληροφορίες για τα Συνταξιοδοτικό Προγράμματα Σταθερών Παροχών   318

7.5 Η Ελληνική Νομοθεσία   324

7.5.1 Φορολογική Νομοθεσία  324

7.5.2 Γ ενικό Λογιστικό Σχέδιο    326

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

8.1 Εισαγωγή   329

8.2 Υπολογισμός των Κερδών ανά Μετοχή - Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή   330

8.3 Υπολογισμός των Κερδών ανά Μετοχή - Τα Δυνητικά  Μειωμένα Κέρδη ανά Μετοχή   336

8.4 Γεγονότα Πραγματοποιηθέντα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού   340

8.5 Δημοσιευόμενες Πληροφορίες   341

8.6 Ασκήσεις   341

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2190/1920

9.1 Γενικά   345

9.2 Οι Ετήσιες Λογιστικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων   345

9.3 Σκοπός των Ετήσιων Λογιστικών Καταστάσεων των Επιχειρήσεων   346

9.4 Βασικές Λογιστικές Αρχές    346

9.5 Διάφοροι Άλλοι Κανόνες Αποτίμησης και Ορισμοί   348

9.5.1 Έξοδα Εγκατάστασης    348

9.5.2 Πάγιο Ενεργητικό    349

9.5.3 Συμμετοχές   352

9.5.4 Παθητικό    354

9.5.5 Μεταβατικοί Λογαριασμοί   354

9.5.6 Τιμή Κτήσεως και Κόστος Παραγωγής ή Ιδιοκατασκευής   355

9.5.7 Κύκλος Εργασιών, Έκτακτα Έσοδα και Έκτακτα Έξοδα   355

9.5.8 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα   356

9.5.9 Αποτίμηση Αποθεμάτων   356

9.5.10 Αποτίμηση Απαιτήσεων   358

9.5.11 Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων   358

9.5.12 Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων στην Εύλογη Αξία   360

9.5.13 Στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού και Καθαρής Θέσεως σε Ξένο Νόμισμα   364

9.6 Προσάρτημα   368

9.7 Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου    373

9.8 Υποχρεώσεις Μικρών Εταιρειών   374

9.9 Ασκήσεις   375

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

10.1 Όμιλοι Επιχειρήσεων   377

10.2 Βασικοί Ορισμοί   377

10.3 Κατάρτιση Ενοποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων   378

10.4 Έννοια Ελέγχου   379

10.4.1 Δυνητικά Δικαιώματα Ψήφου   380

10.5. Κατάρτιση των Ενοποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων   380

10.6 Απώλεια Ελέγχου   382

10.7 Γνωστοποιήσεις   384

10.8 Ημερομηνία Απόκτησης   386

10.8.1 Απόκτηση του 100% της Θυγατρικής   386

10.8.2 Αναγνώριση Κερδών από Αγορά Ευκαιρίας    390

10.8.3 Αναγνώριση μη Ελεγχόμενων Συμμετοχών στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου   393

10.8.4 Οι Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις μετά την Ημερομηνία Απόκτησης   398

10.8.5 Απαλοιφή των Συναλλαγών μεταξύ των Επιχειρήσεων του Ομίλου - Αποθέματα   411

10.9 Ασκήσεις   421

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   429