Θεοφάνης Μπένος

 

 

Σύγχρονες Τάσεις στη Μακροοικονομική Θεωρία

 

B΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 316

 

Κωδικός ISBN: 9608249007

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Έτος έκδοσης: 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Στη δεύτερη έκδοση αυτού του συγγράμματος έχουν γίνει ορισμένες προσθήκες που αφορούν την καμπύλη προσφοράς εργασίας και την υπόθεση του φυσικού ρυθμού απασχολήσεως. Με την ευκαιρία της β΄ εκδόσεως διορθώσαμε και ορισμένα ασήμαντα αλλά ενοχλητικά για την ανάγνωση τυπογραφικά λάθη. Στους φοιτητές που μας υπέδειξαν αρκετά απ' αυτά εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.

Θεοφάνης Ε. Μπένος

 

 ► περιεχόμενα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

ΚΛΑΣΙΚΟΙ – ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

1.1. Εισαγωγή    17

1.2. Οι βασικές αρχές και υποθέσεις του κλασικού συστήματος   18

1.3. Οι σχετικές τιμές των αγαθών σε μια κλασική οικονομία    20

1.4. Οι χρηματικές τιμές των αγαθών σε μια κλασική οικονομία   23

1.5. Οι αντιλήψεις των κλασικών για τη λειτουργία του χρήματος σε μια οικονομία    25

1.6. Προσδιορισμός των χρηματικών ή απόλυτων τιμών των αγαθών    29

1.7. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου    31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1. Εισαγωγή    33

2.2. Η αγορά εργασίας    33

2.3. Ο καθορισμός του ύψους του επιτοκίου σύμφωνα με την κλασική σχολή    37

2.4. Η θεωρία των δανειακών κεφαλαίων    39

2.5. Συνοπτική μαθηματική παρουσίαση του κλασικού οικονομικού συστήματος    43

2.6. Διαγραμματική παρουσίαση του κλασικού οικονομικού συστήματος    44

2.7. Νομισματική πολιτική στα πλαίσια του κλασικού οικονομικού συστήματος    50

2.8. Αριθμητικό παράδειγμα λειτουργίας του κλασικού οικονομικού συστήματος    53

2.9. Παρατηρήσεις - Σχόλιο    58

2.10. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου    59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.1. Εισαγωγή    60

3.2. Οι βασικές αντιφάσεις στη διχοτόμηση της κλασικής οικονομίας    60

3.3. Σχόλιο - Συμπέρασμα    64

3.4. Χρηματικοί μισθοί και επίπεδο τιμών    66

3.5. Αριθμητικό παράδειγμα    68

3.6. Η ανελαστικότητα της συναρτήσεως των επενδύσεων    70

3.7. Το αποτέλεσμα Pigou    71

3.8. Το αποτέλεσμα Keynes    73

3.9. Άκαμπτοι χρηματικοί μισθοί και το αποτέλεσμα Pigou   76

3.10. Η ενοποίηση της κλασικής θεωρίας περί αξίας και περί χρήματος    79

3.11. Οι αντιρρήσεις σχετικά με το ρόλο των πραγματικών ρευστών διαθεσίμων    83

3.12. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου    84

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΕΫΝΣΙΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

4.1. Εισαγωγή    87

4.2. Τι το νέο υπάρχει στη Γενική Θεωρία του Keynes;    89

4.3. Η αγορά εργασίας και η συνάρτηση συνολικής προσφοράς αγαθών    92

4.4. Μαθηματική διατύπωση του κεύνσιανού υποδείγματος    97

4.5. Νεοκλασική σύνθεση     102

4.6. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου    103

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

5.1. Εισαγωγή    106

5.2. Ενα αριθμητικό παράδειγμα υποδείγματος νεοκλασικής συνθέσεως   106

5.3. Ακαμψία χρηματικών μισθών στο υπόδειγμα νεοκλασικής συνθέσεως    112

5.4. Ελαστικότητα στη συνάρτηση ζητήσεως εργασίας σε υπόδειγμα νεοκλασικής συνθέσεως    117 

5.5. Νομισματική πολιτική σε υπόδειγμα νεοκλασικής συνθέσεως 121 Οι επιδράσεις της αυξήσεως της παραγωγικότητας σε ένα υπόδειγμα νεοκλασικής συνθέσεως   123

5.6. Παρατηρήσεις - Σχόλιο   128

5.7. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου   129

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

6.1. Εισαγωγή  131

6.2. Η προτίμηση ρευστότητας και το κανονικό ύψος της τιμής του επιτοκίου 132

6.3. Το προσδοκώμενο “κανονικό” ύψος της τιμής του επιτοκίου ως συνάρτηση της τρέχουσας τιμής του επιτοκίου 138

6.4. Η συμπεριφορά των ατόμων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας   142

6.5. Η αρχή της μεγιστοποιήσεως της προσδοκώμενης χρησιμότητας   142

6.6. Ο τρόπος επιλογής ανάμεσα σε διάφορες δυνατότητες με αβέβαιο αποτέλεσμα 143

6.7. Ο υπολογισμός του κινδύνου που δημιουργεί η οικονομική αβεβαιότητα   148

6.8. Οι καμπύλες αδιαφορίας του επενδυτή όταν λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος της αβεβαιότητας  150

6.9. Ο προσδιορισμός της συναρτήσεως ζητήσεως χρήματος για παρακράτηση για κερδοσκοπικούς σκοπούς   153

6.10. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου  159

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Η ΚΑΜΠΥΛΗ PHILLIPS

7.1. Εισαγωγή    161

7.2. Περιγραφή της καμπύλης Phillips   162

7.3. Συμπεράσματα που προκύπτουν από την καμπύλη Phillips   164

7.4. Θεωρητική θεμελίωση της καμπύλης Phillips   167

7.5. Σχέση πληθωρισμού - ανεργίας   172

7.6. Οικονομική πολιτική και η καμπύλη Phillips   174

7.7. Σχόλια - Παρατηρήσεις   176

7.8. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου   178

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8.1. Εισαγωγή   180

8.2. Η διαδικασία προσαρμοστικών προσδοκιών   181

(α) Η Κλασική σχολή   181

(β) Ο Keynes και η Νεοκεϋνσιανή σχολή   182

(γ) Η Μονεταριστική σχολή   183

8.3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διαδικασίας των προσαρμοστικών προσδοκιών   186

8.4. Η καμπύλη προσφοράς και ζητήσεως στην αγορά εργασίας και το προσδοκώμενο ύψος του πληθωρισμού   190

8.5. Αύξηση απασχολήσεως και παραγωγής λόγω εσφαλμένων προσαρμοστικών προσδοκιών   194

8.6. Μείωση απασχολήσεως και παραγωγής λόγω εσφαλμένων προσαρμοστικών προσδοκιών   201

8.7. Πολιτική σταθεροποιήσεως της οικονομίας στα πλαίσια των μονεταριστικών απόψεων   203

8.8. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου   205

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΜΠΥΛΗ PHILLIPS

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

9.1. Εισαγωγή   207

9.2. Η μακροχρόνια και βραχυχρόνια θέση της καμπύλης Phillips σύμφωνα με τους μονεταριστές   207

9.3. Ο ρόλος των προβλέψεων στη διαμόρφωση της καμπύλης Phillips   210

9.4. Μαθηματική διατύπωση της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας καμπύλης Phillips σύμφωνα με τους μονεταριστές   213

9.5. Οι επιδράσεις της μεταβολής της ποσότητας του χρήματος σύμφωνα με τη Μονεταριστική Σχολή   216

9.6. Η Νεοκεϋνσιανή και Μονεταριστική Σχολή και ο ρόλος του χρήματος   219

9.7. Σχόλια - Παρατηρήσεις   221

9.8. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου   223

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟΚΕΫΝΣΙΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΜΟ

10.1. Εισαγωγή    225

10.2. Η ζήτηση χρήματος και το επιτόκιο στη Νεοκεϋνσιανή Σχολή 225

10.3. Η ζήτηση χρήματος και το επιτόκιο στη Μονεταριστική Σχολή 229

10.4. Σύγκριση των συναρτήσεων ζητήσεως χρήματος των δύο Σχολών    232

10.5. Σχόλια - Παρατηρήσεις    234

10.6. Η επίδραση των μεταβολών της προσφοράς χρήματος στη Νεοκεύνσιανή και Μονεταριστική Σχολή    236

10.7 Η Νεοκεϋνσιανή και Μονεταριστική Σχολή και η ουδετερότητα του χρήματος    240

10.8. Δημοσιονομική και Νομισματική πολιτική στη Νεοκεϋνσιανή και Μονεταριστική Σχολή    241

10.9. Οι επιχειρηματικοί κύκλοι στα πλαίσια της Νεοκεϋνσιανής και Μονεταριστικής Σχολή  246

10.10. Η καμπύλη Phillips στα πλαίσια της Νεοκεϋνσιανής και Μονεταριστικής Σχολής  248

10.11. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου   249

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Ο “ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ” ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΜΟ

11.1. Εισαγωγή    251

11.2. Ενα γενικό πλαίσιο για την εξέταση των Οικονομικών Σχολών 252

11.3. Το κλασικό σύστημα    255

11.4. Το νεοκεϋνσιανό σύστημα   256

11.5. Αριθμητικό παράδειγμα του κλασικού συστήματος    257

11.6. Αριθμητικό παράδειγμα του νεοκεϋνσιανού συστήματος    260

11.7. Η θέση των μονεταριστών σε σχέση με τις άλλες οικονομικές σχολές    263

11.8. Ο “τρίτος δρόμος" προς τη μακροοικονομική ανάλυση του Friedman    266

11.9. Σχόλια - Παρατηρήσεις      270

11.10. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου    271

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

12.1. Εισαγωγή    273

12.2. Η διαμόρφωση των προβλέψεων ή προσδοκιών    274

12.3. Η διαμόρφωση των ορθολογικών προβλέψεων ή  προσδοκιών   276

12.4. Γιατί τα οικονομούντα άτομα κάνουν προβλέψεις αναφορικά με τις οικονομικές μεταβλητές    278

12.5. Οι επιδράσεις των ορθολογικών προβλέψεων στην παραγωγή και στο γενικό επίπεδο τιμών    282

12.6. Οι επιδράσεις των ορθολογικών προσδοκιών στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής    284

12.7. Ενα θεωρητικό μακροοικονομικό υπόδειγμα ορθολογικών προσδοκιών    287

12.8. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου    293

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ – ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

13.1. Εισαγωγή    295

13.2. Ορθολογικές προσδοκίες και η καμπύλη Phillips   296

13.3. Η αποτελεσματικότητα της κρατικής οικονομικής πολιτικής και οι θέσεις των διαφόρων σχολών    298

13.4. Νεοκεϋνσιανισμός, Μονεταρισμός και επιχειρηματικοί κύκλοι   301

13.5. Ορθολογικές προσδοκίες και επιχειρηματικοί κύκλοι    303

13.6. Σχόλιο    307

13.7. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου    308

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    311