Πρόδρομος Ευθύμογλου

Θεοφάνης Μπένος

Γεράσιμος Σολδάτος

 

 

Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση

 

B΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 430

 

Κωδικός ISBN: 903590290

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 2747

 

Έτος έκδοσης: 2000

 

 

 ► παρουσίαση

Ο πρόλογος, στην προηγούμενη έκδοση του βιβλίου, έχει προσαρμοσθεί μόνο ως προς το ποια ύλη θα μπορούσε ενδεικτικά να καλυφθεί από μαθήματα μικροοικονομικής. Η ύλη αυτή αναφέρεται στην παρούσα έκδοση, η οποία περιλαμβάνει μια σημαντική αναθεώρηση του κειμένου ως προς δύο κατευθύνσεις:

Πρώτον, τα κεφάλαια 9, 12, 13 και 16 θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ύλης προχωρημένης μικροοικονομικής σε προπτυχιακό επίπεδο ή μικροοικονομικής σε εισαγωγικό επίπεδο μεταπτυχιακά.

Δεύτερον, η ανά χείρας έκδοση προσπαθεί να μεταδώσει στον σπουδαστή την ουσία των αναλυτικών εργαλείων της μικροοικονομικής, ως πολλά υποσχόμενο αναλυτικά αλλά απαιτητικό σε δουλειά γνωστικό αντικείμενο. Γι’ αυτό άλλωστε και ορισμένα επιλεγμένα μέρη του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική. Απλώς, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σαν “συνταγές Μικροοικονομικής” προς άμεση χρήση ...

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που χρησιμοποίησαν την προηγούμενη έκδοση καθώς και τους φοιτητές τους για χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις πάνω σ’ αυτήν. Εξυπακούεται τέλος, ότι η συνεργασία τόσο ανάμεσα στους συγγραφείς όσο και μεταξύ συγγραφέων και των εκδόσεων Ευγενίας Μπένου ήταν στενή και άριστη σ' αυτήν επίσης την έκδοση.

Αθήνα, Ιανουάριος 2000 

Οι Συγγραφείς

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚΔΟΣΗΣ   13

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗΣ  15

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1.1. Εισαγωγή   17

1.2. Η Οικονομική Επιστήμη   17

1.3. Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων   18

1.4. Η Αγορά  22

1.5. Το Οικονομικό Σύστημα  25

1.6. Ο Χαρακτήρας και η Χρησιμότητα των Οικονομικών Θεωριών  26

1.7. Θετική και Δεοντολογική Οικονομική  28

1.8. Ο Οικονομικός Ρόλος του Κράτους  29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

2.1. Εισαγωγή  32

2.2. Υποθέσεις στην Ανάλυση Ισορροπίας του Καταναλωτή  32

2.3. Η Συνάρτηση Χρησιμότητας  35

2.4. Χαρακτηριστικά των Καμπύλών Αδιαφορίας  38

2.5. Οριακός Λόγος Υποκαταστάσεως στις Καμπύλες Αδιαφορίας  40

2.6. Ο Εισοδηματικός Περιορισμός του Καταναλωτή  43

2.7. Ισορροπία του Καταναλωτή  45

2.8. Η Μαθηματική Προσέγγιση της Ισορροπίας του Καταναλωτή  48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

3.1. Εισαγωγή  51

3.2. Η Συνάρτηση Ζήτησης του Καταναλωτή  51

3.3. Μια Γενικότερη Συνάρτηση Ζήτησης    53

3.4. Χαρακτηριστικά της Συνάρτησης Ζήτησης του Καταναλωτή  55

3.5. Η Καμπύλη Εισοδήματος - Κατανάλωσης  56

3.6. Μαθηματική Διατύπωση της Καμπύλης Εισοδήματος - Κατανάλωσης  60

3.7. Η Καμπύλη Engel  61

3.8. Η Καμπύλη Τιμής - Κατανάλωσης  64

3.9. Η Έννοια της Ελαστικότητας  66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

4.1. Εισαγωγή  72

4.2. Η Συνολική Επίπτωση μιας Μεταβολής της Τιμής ενός Αγαθού  72

4.3. Τα Αποτελέσματα Υποκαταστάσεως και Εισοδήματος  74

4.4. Κανονικά, Κατώτερα και Αγαθά Giffen  79

4.5. Η Εξίσωση Slutsky  85

4.6. Κανονικά, Κατώτερα, Ουδέτερα Αγαθά και Αγαθά Giffen για μία Ακόμη Φορά  87

4.7. Συμπληρωματικά, Υποκατάστατα και Ανεξάρτητα Αγαθά για μία Ακόμη Φορά  90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

5.1. Εισαγωγή  94

5.2. Το Πλεόνασμα του Καταναλωτή  94

5.3. Αποκαλυφθείσα Προτίμηση και Αριθμοδείκτες  99

5.4. Η Επιλογή μεταξύ Ανάπαυσης και Εργασίας   104

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

6.1. Εισαγωγή  110

6.2. Η Συνάρτηση Παραγωγής   110

6.3. Συνολικό, Μέσο και Οριακό Προϊόν   112

6.4. Καμπύλες Ισου Προϊόντος   116

6.5. Αποδόσεις Κλίμακας στην Παραγωγή   118

6.6. Θεώρημα Euler και Ελαστικότητα Κλίμακας   120

6.7. Παραδείγματα Συναρτήσεων Παραγωγής   122

6.8. Αριστοποίηση στην Παραγωγή   124

6.8.1. Διαγραμματική ανάλυση   124

6.8.2. Μαθηματική ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους για ορισμένο ύψος παραγωγής   126

6.8.3. Μαθηματική ανάλυση της μεγιστοποίησης της παραγωγής για ορισμένο ύψος κόστους  127

6.9. Η Παραλληλία Μεταξύ των Θεωριών Παραγωγής και Καταναλωτή  129

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

7.1. Εισαγωγή   132

7.2. Οι Βασικές  Έννοιες   132

7.3. Συναρτήσεις Βραχυχρόνιου Κόστους   135

7.4. Συναρτήσεις Μακροχρόνιου Κόστους   148

7.5. Οι Οικονομίες Κλίμακας  150

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣ

8.1. Εισαγωγή   154

8.2. Συνάρτηση Εσόδων   155

8.3. Σχέση Οριακών και Μέσων Εσόδων   159

8.4. Το Κέρδος   170

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

9.1. Εισαγωγή   174

9.2. Η Προσδοκώμενη Συνάρτηση Χρησιμότητας  175

9.3. Υποδείγματα Προσδοκώμενης Χρησιμότητας  179

9.4. Ασφάλιση και η Υπόθεση Friedman - Savage  185

9.5. Ο Παραγωγός  187

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

10.1. Εισαγωγή   190

10.2. Η Τέλεια Ανταγωνιστική Επιχείρηση Βραχυχρόνια   191

10.3. Η Τέλεια Ανταγωνιστική Επιχείρηση Μακροχρόνια   195

10.4. Η Ευστάθεια της Αγοραίας Ισορροπίας  200

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

11.1. Εισαγωγή  206

11.2. Το Μονοπώλιο  207

11.2.1. Η λειτουργία του μονοπωλίου βραχυχρόνια και μακροχρόνια  208

11.2.2. Πολιτικές διακριτικών τιμών  211

11.2.3. Μονοπώλιο με πολλές εγκαταστάσεις  215

11.3. Η Θεωρία του Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού  218

11.3.1. Η ισορροπία της επιχείρησης  218

11.3.2. Σύγκριση με τον τέλειο ανταγωνισμό και κριτική της θεωρίας  224

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ

12.1. Εισαγωγή  227

12.2. Ολιγοπώλιο Ποσότητας  227

12.3. Ολιγοπώλιο Τιμής   236

12.4. Άλλες Μορφές Ηγεσίας Τιμής  244

12.4.1. Μη τέλεια ανταγωνιστική ηγεσία της επιχείρησης με το χαμηλότερο κόστος υπό ομοιογένεια προϊόντος  244

12.4.2. Η κυρίαρχη επιχείρηση  246

12.5. Το Υπόδειγμα της Τεθλασμένης Καμπύλης Ζήτησης  249

12.6. Τιμή Αποτροπής Εισόδου  252

12.7. Η Τέλεια Διαφιλονικούμενη Αγορά  257

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

13.1. Εισαγωγή   260

13.2. Στατικά Παίγνια Πλήρους Πληροφόρησης  261

13.2.1. Η ισορροπία Nash  261

13.2.2. Μικτές στρατηγικές  266

13.3. Δυναμικά Παίγνια Πλήρους Πληροφόρησης  271

13.3.1. Δυναμικά παίγνια πλήρους αλλά ατελούς πληροφόρησης  272

13.3.2. Επαναλαμβανόμενα παίγνια ορισμένων γύρων  277

13.3.3. Επαναλαμβανόμενα παίγνια απείρων γύρων  280

13.3.4. Ο χαρακτήρας του λαϊκού θεωρήματος  285

13.4. Στατικά Παίγνια μη Πλήρους Πληροφόρησης  286

13.5. Δυναμικά Παίγνια μη Πλήρους Πληροφόρησης  291

13.5.1. Προϋποθέσεις για τέλεια ισορροπίας Bayes  292

13.5.2. Παίγνια σηματοδότησης  296

13.6. Παίγνια Συνασπισμών   303

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

14.1. Εισαγωγή   307

14.2. Η Ζήτηση ενός Μεταβλητού Συντελεστή από μια Επιχείρηση Βραχυχρόνια  308

14.3. Η Ζήτηση ενός Μεταβλητού Συντελεστή από μια Επιχείρηση ενόψει και άλλων Μεταβλητών Συντελεστών  315

14.4. Η Αγορά ενός Μεταβλητού Συντελεστή  323

14.5. Οι Έννοιες της Μονοπωλιακής και Μονοψωνιακής Εκμετάλλευσης και τα Εργατικά Σωματεία  328

14.6. Πρόσοδος και Οιονεί Πρόσοδος  336

14.7. Τα Μερίδια των Συντελεστών στο Συνολικό Προϊόν  341

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

15.1. Εισαγωγή  345

15.2. Οι Υποθέσεις της Θεωρίας  345

15.3. Η Γενική Ισορροπία στην Παραγωγή  347

15.3.1. Διαγραμματική παρουσίαση  347

15.3.2. Αλγεβρική παρουσίαση  351

15.4. Η Καμπύλη Μετασχηματισμού των Προϊόντων  355

15.4.1. Διαγραμματική παρουσίαση  355

15.4.2. Αλγεβρική παρουσίαση  357

15.5. Γενική Ισορροπία στην Κατανάλωση  362

15.5.1. Διαγραμματική παρουσίαση  362

15.5.2. Αλγεβρική παρουσίαση  365

15.6. Γενική Ισορροπία στην Παραγωγή και στην Κατανάλωση  370

15.7. Από τη Γενική Ισορροπία στην Κοινωνική  Ευημερία  374

15.8. Ευημερία και Κοινωνικές Προτιμήσεις  382

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

16.1. Εισαγωγή  388

16.2. Τύποι Ασύμμετρης Πληροφόρησης  388

16.3. Το Υπόδειγμα της Σχέσης Εντολέα -Εντολοδόχου  394

16.3.1. Μη παρατηρήσιμες ενέργειες (Hidden action)    394

16.3.2. Ιδιωτική πληροφόρηση (Hidden information)  401

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

17.1. Εισαγωγή  406

17.2. Θεωρία Διαχείρισης  406

17.3. Θεωρία Εντολέα - Εντολοδόχου  408

17.4. Θεωρία περί Κόστους Συναλλαγής  409

17.5. Εξελικτική Θεωρία  410

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  412

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   429