Γεώργιος Καραθανάσης

 

 

Χρηματοοικονομικά Θέματα

 

B΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλ

 

Αριθμός σελίδων: 296

 

Κωδικός ISBN: 9608249279

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 3787

 

Έτος έκδοσης: 2002

 

 

 

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Σκοπός του βιβλίου είναι η εμπέδωση των αρχών της Χρηματο-οικονομικής Διοίκησης. Τούτο επιχειρούμε να επιτύχουμε λύνοντας πολλά προβλήματα και ασκήσεις και απαντώντας σε ερωτήσεις. Το βιβλίο αποτελείται από 16 κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο αναφέρονται (σε μερικά κεφάλαια με λεπτομέρειες) τα πλέον βασικά σημεία κάθε θέματος που αφορά το συγκεκριμένο κεφάλαιο και κατόπιν ακολουθούν αρκετά προβλήματα με τις λύσεις τους.

Αναλυτικότερα στο βιβλίο θα ασχοληθούμε με τα ακόλουθα θέματα.

Το πρώτο κεφάλαιο αρχίζει με την περιγραφή των πλέον βασικών εννοιών στη χρηματοοικονομική. Αυτές είναι οι έννοιες της μελλοντικής και παρούσας αξίας.

Οι παραπάνω έννοιες εξηγούνται και εφαρμόζονται με έναν αριθμό (λυμένων) προβλημάτων και ασκήσεων.

Το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο αφιερώνονται σε εφαρμογές δύο ορθολογικών μεθόδων αξιολόγησης αυτών, της Καθαρής Παρούσας Αξίας (δεύτερο κεφάλαιο) και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (τρίτο κεφάλαιο).

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξηγούνται οι έννοιες της Καθαρής Ταμειακής Ροής προ και μετά φόρων.

Στο πέμπτο κεφάλαιο τα κριτήρια της Καθαρής Παρούσας Αξίας συγκρίνονται και αντιπαραβάλλονται.

Στο έκτο κεφάλαιο εξηγούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης επενδύσεων σε καθεστώς πληθωρισμού.

Στο έβδομο κεφάλαιο οι μέθοδοι της Καθαρής Παρούσας Αξίας (κυρίως) και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης, σε συνδυασμό με τις έννοιες της φορολογικής εξοικονόμησης και του επιτοκίου δανεισμού μετά από φόρους, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση Προβλημάτων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

Στο όγδοο κεφάλαιο τα προβλήματα και οι ασκήσεις αφορούν την έννοια του κινδύνου μεμονωμένης απόδοσης.

Στο ένατο κεφάλαιο αναλύονται οι ομολογίες σταθερού επιτοκίου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των μετοχών εξετάζονται στο δέκατο κεφάλαιο.

Στο ενδέκατο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια του κόστους κεφαλαίου. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι έννοιες του κόστους του δανειακού κεφαλαίου, του μετοχικού κεφαλαίου και του κόστους του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στο δωδέκατο κεφάλαιο τα προβλήματα αφορούν την ανάλυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των εταιρειών.

Στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο η απόδοση και ο κίνδυνος των περιουσιακών στοιχείων εξετάζονται στα πλαίσια των αρχών του χαρτοφυλακίου.

Στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο τα προβλήματα αφορούν μερικά από τα χαρακτηριστικά των εξαγορών εταιρειών.

Στο δέκατο πέμπτο κεφάλαιο ο αναγνώστης καλείται να απαντήσει σε 50 ερωτήσεις (πολλαπλών απαντήσεων).

Στο δέκατο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο υπάρχουν πέντε σύντομες μελέτες περιπτώσεων οι οποίες αφορούν βασικά θέματα της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Ευχαριστώ τον εκδοτικό οίκο Μπένου και τους συνεργάτες του για την επιμέλεια του βιβλίου.

Ο συγγραφέας

Αθήνα, Νοέμβριος 2000 Γεώργιος Α. Καραθανάσης

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  15

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

1.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ    17

1.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  17

1.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  17

1.1. Μελλοντική Αξία (ΜΑ)  17

1.2. Μελλοντική (ή Τελική) Αξία Ράντας  18

1.3. Παρούσα Αξία (ΠΑ)  18

1.4. Παρούσα Αξία Ράντας  19

1.5. Ράντα στο Διηνεκές  20

1.6. Παρούσα Αξία Οποιασδήποτε Σειράς Μελλοντικών Ποσών  20

1.7. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ

2.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  29

2.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  29

2.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 29

2.1. Διαδικασία υπολογισμού της ΚΠΑ  29

2.1.1. Ορισμός ΚΠΑ  29

2.1.2. Ανάλυση της μεθόδου της ΚΠΑ  29

2.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

3.A. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  37

3.B. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  37

3.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  37

3.1. Ορισμός ΕΒΑ  37

3.2. Απόφαση  37

3.3. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

4.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  45

4.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  45

4.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  45

4.1. Καθαρή Ταμειακή Ροή = Ταμειακή Εισροή - Ταμειακή Εκροή  45

4.1.1. Ταμειακές Εισροές  45

4.1.2. Ταμειακές Εκροές  46

4.1.3. Απόσβεση  46

4.1.4. Τοκοχρεωλύσια  46

4.1.5. Κεφάλαιο Κίνησης  46

4.1.6. Φόροι  47

4.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  47

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4  49

4.3. Αξιολόγηση Επενδύσεων μετά από Φόρους  49

4.3.1. Εισαγωγή  49

4.3.2. Προσδιορισμός του Επιτοκίου Προεξόφλησης   50

4.3.3. Συμπεράσματα  51

4.4. Αξιολόγηση Επενδύσεων  51

4.4.1. Εισαγωγή  51

4.4.2. ΚΤΡ μετά από φόρους  52

4.4.3. Πρακτικές Συνέπειες της Παραπάνω Προσέγγισης  53

4.4.4. Εναλλακτική Προσέγγιση  54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

5.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  56

5.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  56

5.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  56

5.1. Γνώση των μεθόδων της ΚΠΑ και ΕΒΑ  56

5.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

6.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  71

6.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  71

6.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  71

6.1. Ονομαστικές Καθαρές Ταμειακές Ροές (ΟΝ.ΚΤΡ)  71

6.1.2. Πραγματικές Καθαρές Ταμειακές Ροές (ΠΡ.ΚΤΡ)  71

6.1.3. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)  71

6.1.4. Ονομαστικό Επιτόκιο (i)  72

6.1.5. Πραγματικό Επιτόκιο (π)  73

6.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

7.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  79

7.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  79

7.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  79

7.1. Εισαγωγή  79

7.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

8.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟY  87

8.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  87

8.Γ. ΑΠΑΙΤΟYΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  87

8.1. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

9.A. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  97

9.B. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  97

9.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  97

9.1. Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου  97

9.1.1. Γενικά  97

9.1.2. Προσδιορισμός των Ταμειακών Εισροών  98

9.1.3. Προσδιορισμός του Επιτοκίου Προεξόφλησης (Επιτοκίου Αγοράς)  99

9.1.4. Αποτίμηση Ομολογιών με μία Τοκοφόρο Περίοδο στο Έτος  99

9.1.5. Σχέση μεταξύ Τιμής Ομολογίας, Επιτοκίου Προεξόφλησης και Επιτοκίου Έκδοσης  99

9.1.6. Αποτίμηση Ομολογίας χωρίς Τοκομερίδια (Zero–Coupon Bond)  100

9.1.7. Προσδιορισμός της Τιμής όταν η Ομολογία Αγοράζεται μεταξύ Δύο Τοκοφόρων Περιόδων  100

9.1.8. CUM–INTEREST και EX–INTEREST TRADING  102

9.1.9. Αποτίμηση Ομολογιών με Δύο Τοκοφόρους Περιόδους ανά Έτος  102

9.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  103

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9  120

9.3. Αποτίμηση Ομολογιών με Διαχρονικά Διαφορετικά Επιτόκιο Προεξόφλησης (Αγοράς) 120

9.3.1. Εισαγωγή  120

9.3.2. Τρέχον Επιτόκιο Διάρκειας Μιας Περιόδου (SPOT RATE)  120

9.3.3. Αποτίμηση Ομολογιών Σταθερού Επιτοκίου  121

9.3.4. Προσδιορισμός της Διαχρονικής Δομής των Επιτοκίων  122

9.3.5. Προθεσμιακά Επιτόκια  123

9.3.6. Σύνοψη  125

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΜΕΤΟΧΕΣ

10.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  126

10.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  126

10.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  126

10.1. Εισαγωγικά Σχόλια   126

10.2. Απλό Υπόδειγμα Διάρκειας Ενός Έτους   127

10.3. Γενικό Yπόδειγμα Αποτίμησης  127

10.3.1. Καταλληλότητα της Σχέσης (7) για Επενδυτές με Βραχυχρόνιο Επενδυτικό Ορίζοντα 128

10.4. Αποτίμηση Μετοχών με Διαφορετική Διαχρονική Διάρθρωση Μελλοντικών Ταμειακών Εισροών   128

10.4.1. Στατικό Υπόδειγμα  128

10.4.2. Δυναμικό Υπόδειγμα Αποτίμησης με Σταθερό Ρυθμό Αύξησης Κερδών (Μερισμάτων) 129

10.4.3. Υπόδειγμα Αποτίμησης με Μεταβαλλόμενο Διαχρονικά g     129

10.5. Ο Πολλαπλασιαστής Κερδών (Ρ/Ε)  130

10.5.1. Θεμελιώδες Ρ/Ε Στατικών Εταιρειών  130

10.5.2. Ρ/Ε Δυναμικών Εταιρειών  131

10.6. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  131

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

11.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  146

11.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  146

11.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  146

11.1. Εισαγωγή  146

11.2. Πηγές Χρηματοδότησης  147

11.3. Κατηγορίες Χρηματοδότησης  147

11.3.1. Έμμεση Χρηματοδότηση  147

11.3.2. Άμεση Χρηματοδότηση  147

11.4. Αξιόγραφα  147

11.5. Αγορά Χρήματος  149

11.6. Αγορά Κεφαλαίου  149

11.6.1. Πρωτογενής Αγορά  149

11.6.2. Δευτερογενής Αγορά  149

11.7. Κόστος Κεφαλαίου  149

11.7.1. Γιατί το Χρειαζόμαστε  150

11.7.2. Μέτρηση του Κόστους Κεφαλαίου της Εταιρείας  150

11.7.3. Κόστος Μετοχικού Κεφαλαίου  150

11.8. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  150

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

12.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  157

12.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  157

12.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  157

12.1. Εισαγωγή  157

12.2. Επιχειρηματικός και Χρηματοδοτικός Κίνδυνος  158

12.2.1. Εισαγωγή  158

12.2.2. Η Έννοια του Επιχειρηματικού (business risk) και Χρηματοδοτικού Κινδύνου (financial risk)  159

12.2.3. Μέτρηση του Επιχειρηματικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου  161

12.2.4. Συμπέρασμα  162

12.3. Κεφαλαιακή Διάρθρωση  163

12.3.1. Η Προσέγγιση των Καθαρών Εσόδων  163

12.3.2. Η Προσέγγιση των Καθαρών Λειτουργικών Εσόδων  163

12.3.3. Η Παραδοσιακή Προσέγγιση  163

12.3.4. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Χρηματοδοτική Διάρθρωση μιας Εταιρείας (ή Κεφαλαιακή Διάρθρωση)  164

12.4. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  164

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12  190

12.5. Αποτίμηση Μετοχών και Εταιρειών Λαμβάνοντας υπόψη τους Φόρους  19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΘΕΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

13.Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  196

13.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  196

13.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  196

13.1. Κίνδυνος στα Πλαίσια των Αρχών της Διαφοροποίησης  196

13.2. Διασπορά Κεφαλαίου   197

13.3. Επίδραση της Διαφοροποίησης στον Κίνδυνο του Χαρτοφυλακίου  197

13.4. Κύρια Συνέπεια της Διασποράς Κεφαλαίου  197

13.4.1. Διαφοροποιήσιμος Κίνδυνος  199

13.4.2. Επίδραση Ειδικού Κινδύνου  199

13.4.3. Μη Διαφοροποιήσιμος (Συστηματικός) Κίνδυνος  199

13.4.4. Επίδραση του Συστηματικού Κινδύνου   199

13.5. Συνέπειες των Αποτελεσμάτων της Διαφοροποίησης στην Αποτίμηση Μετοχών  199

13.6. Αποτελεσματικό Χαρτοφυλάκιο (ΑΧ)  200

13.7. Ανακεφαλαίωση  200

13.8. Απόδοση και Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου  200

13.8.1. Απόδοση Χαρτοφυλακίου  200

13.8.2. Ο Κίνδυνος του Χαρτοφυλακίού  201

13.8.3. Τα Οφέλη από τη Διαφοροποίηση  202

13.8.4. Αποτελεσματικό Χαρτοφυλάκιο  204

13.9. Προσδιορισμός της Απαιτούμενης Απόδοσης  205

13.10. Εκτίμηση του Beta. Εκτίμηση του Υποδείγματος της Αγοράς  208

13.11. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  211

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

14.Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  228

14.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  228

14.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  228

14.1. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  228

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

15.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  233

15.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις)  233

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

16.Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  246

16.1. Αξιολόγηση Επένδυσης  246

16.1.1. Εισαγωγή      246

16.1.2. Δεδομένα Επενδυτικού Έργου  246

16.1.3. Προβλέψεις της Εταιρείας για Μελλοντικές Αυξήσεις στα Στοιχεία του Κόστους  247

16.1.4. Κεφαλαιακή Διάρθρωση της Εταιρείας  247

16.1.5. Μερισματική Πολιτική της Εταιρείας  248

16.1.6. Χρηματοδότηση  248

16.1.7. Θέματα προς Συζήτηση και Σχετικοί Υπολογισμοί  248

16.1.8. Επιλογή Αμοιβαία Αποκλειόμενων Επενδύσεων  252

16.2. Ανάλυση Ευαισθησίας  254

16.2.1. Πίνακας Εισροών Ανάλυσης  255

16.2.2. Πίνακας Εκτίμησης Αναμενομένων Χρηματοροών  255

16.2.3. Κριτήρια Αξιολόγησης  256

16.2.4. Ανάλυση Ευαισθησίας  256

16.2.5. Ανάλυση Σεναρίων  258

16.3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Προτιμησιακή Έκδοση ή με Προσφυγή στο Ευρύ Επενδυτικό Κοινό  259

16.3.1. Εισαγωγή 259

16.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 16  263

16.5. Αξιολόγηση Νέας Επένδυσης  265

16.5.1. Εισαγωγή  265

16.5.2. Παράθεση Σχετικών Στοιχείων για την Αξιολόγηση της Επένδυσης  265

16.5.3. Πωλήσεις  266

16.5.4. Λειτουργικά Έξοδα  266

16.5.5. Εργατικά  267

16.5.6. Λοιπά Μεταβλητά Κόστη  267

16.5.7. Πληθωρισμός  267

16.5.8. Επιμερισθέντα Κόστη  268

16.5.9. Χρηματοδότηση  268

16.5.10. Άλλες Πληροφορίες  268

 

17. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ  271

 

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  293