Γεώργιος Καραθανάσης

 

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Χρηματιστηριακές Αγορές

 

Γ΄ Έκδοση

 

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 656

 

Κωδικός ISBN: 9608249287

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 3792

 

Έτος έκδοσης: 2002

 

 

 

 ► παρουσίαση

Πρόλογος Γ’ Έκδοσης

Η έκδοση αυτή εκτός από διορθώσεις λαθών και άλλων ατελειών προηγούμενων εκδόσεων περιέχει σημαντικές προσθήκες και αλλαγές ουσίας. Πιο συγκεκριμένα, έχει προστεθεί ένα νέο κεφάλαιο που αφορά βασικές πτυχές των χρηματοοικονομικών παραγώγων. Το κεφάλαιο που αφορούσε υποδείγματα αποτίμησης μετοχών έχει αντικατασταθεί με νέα ύλη και διαφορετικές προσεγγίσεις στα κρίσιμα θέματα των τιμών των μετοχών και του πολλαπλασιαστή κερδών. Το θέμα της φορολογίας των κερδών και ιδιαίτερα της επίδρασής της στον προσδιορισμό του επιτοκίου προεξόφλησης μετά από φόρους εξηγείται με απλά παραδείγματα. Το ίδιο ισχύει και για την αποτίμηση ομολογιών σταθερής προσόδου στη δευτερογενή αγορά κεφαλαίου.

Στην έκδοση αυτή είχα την ευκαιρία να συνεργασθώ με την κυρία Νιννή και τους κυρίους Διαμάντη, Πατσά και Δράκο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ο εκδοτικός οίκος Ευγ. Μπένου συνεχίζει να προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες που αφορούν το σχεδίασμά της έκδοσης, την αντιπαραβολή κειμένων και τη γενική επιμέλεια του βιβλίου. Με ιδιαίτερη χαρά ευχαριστώ θερμά την κυρία και τον κύριο Μπένο.

Για τις ελλείψεις, παραλείψεις και τα λάθη που παραμένουν είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος.

Γεώργιος Α. Καραθανάσης

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ' ΕΚΔΟΣΗΣ    23

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ    25

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΕΚΔΟΣΗΣ    27

 

ΜΕΡΟΣ I

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων

1.1. Εισαγωγικές Έννοιες    34

1.2. Ανάπτυξη των Μεθόδων Αξιολόγησης Επενδύσεων   36

1.3. Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων    46

1.4. Οικονομική Σημασία του ΕΒΑ    58

1.5. Μη Ορθολογικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων 60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Σύγκριση των Μεθόδων της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης

2.1. Εισαγωγή    70

2.2. Βασικές Διαφορές μεταξύ ΚΠΑ και ΕΒΑ    71

2.3. Ανακεφαλαίωση    72

2.4. Αξιολόγηση Μεμονωμένης Επένδυσης    73

2.5. Επιλογή Αμοιβαία Αποκλεισμένων Επενδύσεων    77

2.6. Περιορισμοί στα Κεφάλαια    89

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ανάλυση Καθαρών Ταμειακών Ροών

3.1. Εισαγωγή    96

3.2. Ορισμός της Καθαρής Ταμειακής Ροής    97

3.3. Κατευθυντήριες Αρχές για τον Προσδιορισμό των ΚΤΡ 97

3.4. Ταμειακές Εισροές    98

3.5. Ταμειακές Εκροές    98

3.6. Κόστος Ευκαιρίας Συντελεστών Παραγωγής σε Ανεπάρκεια   99

3.7. Εναλλακτικός Τρόπος Προσδιορισμού του Κόστους Ευκαιρίας των Εξειδικευμένων Στελεχών σε Ανεπάρκεια   100

3.8. Σχετικές Ταμειακές Εκροές Πρώτων Υλών    101

3.9. Οικόπεδα    102

3.10. Μηχανήματα    102

3.11. Απόσβεση    102

3.12. Τόκοι    102

3.13. Κεφάλαιο Κίνησης    105

3.14. Σχέση Μεταξύ Κέρδους και Καθαρής Ταμειακής Ροής 106

3.15. Προσδιορισμός των ΚΤΡ μετά από Φόρους    109

3.16. Φορολογική Εξοικονόμηση (ΦΕ)    110

3.17. Προσδιορισμός του Επιτοκίου Προεξόφλησης    110

3.18. Αξιολόγηση Επενδύσεων με το Κριτήριο της ΚΠΑ    112

3.19. Πρακτικές Συνέπειες της Παραπάνω Προσέγγισης    114

3.20. Εναλλακτική Προσέγγιση    114

3.21. Αξιολόγηση με το Κριτήριο του ΕΒΑ    115

3.22. Προσαρμογές κατά τη Φορολόγηση της Υπολειμματικής Αξίας Μηχανημάτων    116

3.23. ΚΤΡ και Κέρδη    116

3.24. ΚΤΡ μετά από Φόρους    120

3.25. Υπολογισμός των ΚΤΡ για τον Προσδιορισμό της Άριστης Περιόδου Αντικατάστασης Επενδυτικών Έργων (Μηχανημάτων)    121

3.26. Εναλλακτική Προσέγγιση. Ετήσιο Ισοδύναμο (ΕΙ) ή Ετήσια Ισοδύναμη Αξία    124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Πληθωρισμού

4.1. ΚΤΡ σε Σημερινούς Όρους    134

4.2. ΚΤΡ σε Ονομαστικούς Όρους    135

4.3. ΚΤΡ σε Πραγματικούς Όρους    136

4.4. Ονομαστικό Επιτόκιο    136

4.5. Πραγματικό Επιτόκιο    136

4.6. Σχέση Μεταξύ Ονομαστικού Επιτοκίου (ϊ), Πραγματικού Επιτοκίου (π) και Αύξησης στο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ρ)   136

4.7. ΚΠΑ Χρησιμοποιώντας Ονομαστικούς Όρους    137

4.8. ΚΠΑ Χρησιμοποιώντας Πραγματικούς Όρους    137

4.9. ΚΠΑ σε Σημερινούς Όρους    137

4.10. Αλγεβρικές Σχέσεις    138

4.11. ΚΠΑ με Διαφορετικούς Ρυθμούς Πληθωρισμού    138

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    143

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Αξία και Αγορά Χρήματος

5.1. Εισαγωγή    146

5.2. Βασικές Λειτουργίες της Αγοράς Χρήματος    148

5.3. Καθορισμός της Τιμής Αγοράς Μελλοντικών Χρηματικών Απαιτήσεων    164

5.4. Αξιολόγηση Παραγωγικών Επενδύσεων και Αγορά Χρήματος   155

5.5. Αξιολόγηση Επενδύσεων με τη Μέθοδο του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ)    158

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Νόημα και Μέτρηση του Κινδύνου

6.1. Ορισμοί    162

6.2. Προβλήματα στην Αξιολόγηση Επενδύσεων    162

6.3. Συντελεστής Μεταβλητικότητας    163

6.4. Ιεράρχηση Επενδύσεων Σύμφωνα με τον Κίνδυνο    164

6.5. Αναμενόμενος Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης ΕΒΑ   164

6.6. Προσδιορισμός του Προεξοφλητικού Επιτοκίου για την Αξιολόγηση Επενδύσεων    166

6.7. Αντιμετώπιση του Κινδύνου από τους Επενδυτές    166

6.8. Αξιολόγηση σε Καθεστώς Βεβαιότητας    169

6.9. Ενσωμάτωση του Κινδύνου στη Διαδικασία Αξιολόγησης Επενδύσεων    170

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου

7.1. Εισαγωγή    176

7.2. Κριτήριο της Μεγιστοποίησης της Αναμενόμενης Αξίας  της Επένδυσης (ΑΑΕ)    176

7.3. Κριτήριο της Μεγιστοποίησης της Αναμενόμενης Χρησιμότητας της Επένδυσης (ΑΧΕ)    177

7.4. Μέθοδος του Προσαρμοσμένου για Κίνδυνο Επιτοκίου 181

7.5. Μέθοδος Ισοδυναμίας με τη Βεβαιότητα   182

7.6. Διαφορές μεταξύ των Μεθόδων της Προσαρμογής του Προεξοφλητικού Επιτοκίου και της Ισοδυναμίας με τη Βεβαιότητα    184

7.7. Ανάλυση Ευαισθησίας    187

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    191

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    198

ΜΕΡΟΣ II

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Βασικά Χαρακτηριστικά του Χρηματοδοτικού Συστήματος

8.1. Εισαγωγή    204

8.2. Κατηγορίες Χρηματοδότησης    205

8.3. Άμεση ή Έμμεση Χρηματοδότηση;    206

8.4. Αξιόγραφα    206

8.5. Είδη Αξιόγραφων    207

8.6. Αγορά Χρήματος    208

8.7. Αγορά Κεφαλαίου    209

8.8. Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου    213

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

9.1. Πρωτογενής Αγορά Αξιόγραφων    240

9.2. Δευτερογενής Αγορά Αξιογράφων    241

9.3. Το Χρηματιστήριο Αξιών (ΧΑ)    242

9.4. Εποπτεία - Διοίκηση    242

9.5. Κατηγορίες Χρηματιστηριακών Εταιρειών    244

9.6. Προϋποθέσεις Εισαγωγής Αξιογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών    245

9.7. Προϋποθέσεις Εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά   245

9.8. Διαπραγμάτευση Αξιογράφων   246

9.9. Χρηματιστηριακές Εντολές    246

9.10. Χρησιμότητα Οργανωμένων Χρηματιστηριακών Αγορών    246

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    249

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Η Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς Αξιογράφων (Κεφαλαίου)

10.1. Εισαγωγή. Υπερκέρδη από το Χρηματιστήριο Αξιών   258

10.2. Κριτική της Θεωρίας των Υπερκερδών    259

10.3. Τι Σημαίνει ο Όρος Αποτελεσματική Αγορά Αξιογράφων (ή Κεφαλαίου)    260

10.4. Ορισμός Αγοράς   261

10.5. Μορφές Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Χρεογράφων   261

10.6. Συνέπειες της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Αξιογράφων για: α) τους Επενδυτές και β)την Εταιρεία    263

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Η Πρωτογενής Αγορά Μετοχών στην Ελλάδα

11.1. Εισαγωγή    266

11.2. Πλεονεκτήματα από την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών    267

11.3. Διαδικασία Εισαγωγής των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών   267

11.4. Ο Θεσμός των Αναδοχών    268

11.5. Κόστος Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο    270

11.6. Τα Περιεχόμενα του Ενημερωτικού Δελτίου    272

11.7. Αποτίμηση Μετοχών    273

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών

12.1. Εισαγωγή   280

12.2. Γενικά περί Μετοχών   280

12.3. Χρηματιστηριακοί Αριθμοδείκτες για Επιλογή Μετοχών

12.4.  Δομικά Προβλήματα Αριθμοδεικτών     281

12.5.  Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών   287

12.6. Προεξόφληση Μερισμάτων ή Κερδών;   287

12.7. Ανάλυση του Όρου «Λόγος Τιμής (Ρ) προς Κέρδη (Ε)»294

12.8. Χρησιμότητα του (Θεμελιώδους) Ρ/Ε   299

12.9. Προβλήματα από τη Χρησιμοποίηση Ιστορικών, Δημοσιευμένων Ρ/Ε   302

12.10. Συμπεράσματα   306

12.11. Συνέπειες της Χρησιμοποίησης Υποδειγμάτων Αποτίμησης Μετοχών για Επιλογή Μετοχών 306

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   310

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

Κόστος Κεφαλαίου

13.1. Εισαγωγή   214

13.2. Σημασία του Κόστους Κεφαλαίου    314

13.3. Μέτρηση του Κόστους Κεφαλαίου    314

13.4. Κόστος Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρείας    315

13.5. Κόστος Νέου Μετοχικού Κεφαλαίου    318

13.6. Κόστος Παρακρατηθέντων Κερδών    320

13.7. Κόστος Ομολογιακών Δανείων    320

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Κεφαλαιακή Διάρθρωση Λειτουργικός και Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος

14.1. Εισαγωγή  330

14.2. Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση  331

14.3. Κίνδυνοι Μετόχων   331

14.4. Είδη Κινδύνων που Επηρεάζουν Ομολογιούχους (Δανειστές)   333

14.5. Διάρθρωση Κεφαλαίου    333

14.6. Ανάλυση Νεκρού Σημείου Παραγωγής    333

14.7. Μεταβλητό και Σταθερό Κόστος Παραγωγής   334

14.8. Μερικές Εφαρμογές της Ανάλυσης του Νεκρού Σημείου 336

14.9. Ανάλυση Λειτουργικής Μόχλευσης και Λειτουργικού Κινδύνου    338

14.10. Ανάλυση Λειτουργικής Μόχλευσης    338

14.11. Μέτρηση του Βαθμού Λειτουργικής Μόχλευσης (ΒΛΜ) 339

14.12. Σημασία του ΒΛΜ    343

14.13. Χρηματοοικονομική Μόχλευση    344

14.14. Βαθμός Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης (ΒΧΜ)    345

14.15. Βαθμός Συνολικής Μόχλευσης (ΒΣΜ)    349

14.16. Μέτρηση του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου    350

14.17. Μέτρηση του Επιχειρηματικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου    352

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης

15.1. Εισαγωγή    360

15.2. Επίδραση της Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης στην Αξία των Μετοχών    361

15.3. Προσεγγίσεις στο Πρόβλημα Επιλογής Κεφαλαίων    363

15.4. Άριστη Χρηματοδοτική Διάρθρωση    365

15.5. Αναλυτική Προσέγγιση στο Πρόβλημα Επιλογής Κεφαλαίων   369

15.6. Αποτίμηση Μετοχών και Εταιρειών Λαμβάνοντας Υπόψη τους Φόρους    374

15.7. Χρηματοοικονομική Διάρθρωση και α) Κόστος Χρηματοοικονομικών Δυσχερειών - Πτώχευσης β) Κόστος Αντιπροσώπευσης    380

15.8. Χρηματοοικονομικές Δυσχέρειες και Πτώχευση    380

15.9. Κόστος Αντιπροσώπευσης    381

15.10. Επιπτώσεις για την Κεφαλαιακή Διάρθρωση της Εταιρείας 383

15.11. Επιτόκια Προεξόφλησης στα Πλαίσια της Θεωρίας Modigliani και Miller (ΜΜ)    384

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    386

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Επίδραση των Δανειακών Κεφαλαίων στα Κέρδη ανά Μετοχή Ανάλυση ΚΠΤΦ - ΚΑΜ

16.1. Εισαγωγή    392

16.2. Επίδραση στα ΚΑΜ    393

16.3. Σημείο Αδιαφορίας    393

16.4. Προτεινόμενη Διαδικασία Επιλογής της πιο Κατάλληλης Μορφής Χρηματοδότησης  394

16.5. Τι Πρέπει να Γνωρίζουμε για το Σχεδίασμά Ικανοποιητικής Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Επιχειρήσεων    397

16.6. Προσδιορισμός της Δυνατότητας της Εταιρείας να Αντιμετωπίσει Μελλοντικές Υποχρεώσεις (Εξυπηρέτηση Χρέους)    399

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    402

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

Μερισματική Πολιτική

17.1. Εισαγωγή    404

17.2. Επίδραση της Μερισματικής Πολιτικής στην Τιμή της Μετοχής    405

17.3. Πρώτη Άποψη. Η Μερισματική Πολιτική δεν Επηρεάζει τη Συμμετοχή (Αξία) του Μετόχου στην Εταιρεία    405

17.4. Επίδραση της Μερισματικής Πολιτικής στην Αξία της Εταιρείας (ή της Συμμετοχής των Μετόχων)    406

17.5. Χρηματοδότηση με την Έκδοση Νέων Μετοχών    407

17.6. Δεύτερη Άποψη. Η Μερισματική Πολιτική έχει Αξία 408

17.7. Άλλες Προσεγγίσεις    409

17.8. Λειτουργία των Μερισμάτων ως Προειδοποιητικού Μηχανισμού    410

17.9. Λειτουργία των Μερισμάτων ως Μηχανισμού Προσέλκυσης Επενδυτών Ειδικής Κατηγορίας  410

17.10. Λειτουργία των Μερισμάτων στα Πλαίσια της Θεωρίας της Αντιπροσώπευσης    411

17.11. Αντιπληθωριστική Πολιτική της Κυβέρνησης    411

17.12. Ρευστότητα    411

17.13. Δανειοληπτική Ικανότητα    412

17.14. Συνθήκες της Αγοράς Κεφαλαίου    412

17.15. Φορολογικοί Λόγοι    412

17.16. Περιορισμοί Θεσμικής Μορφής    413

17.17. Προσδιοριστικοί Παράγοντες Μερισματικής Πολιτικής 413

17.18. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Μερισματική Πολιτική 414

17.19. Υπόδειγμα Πλήρους Προσαρμογής    414

17.20. Υπόδειγμα Μερικής Προσαρμογής    415

17.21. Υπόδειγμα της Τάσης των Κερδών   416

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    417

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

Τρόποι Αύξησης ίου Μετοχικού Κεφαλαίου

18.1. Εισαγωγή    420

18.2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με την Καταβολή Μετρητών     420

18.3. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας   421

18.4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών    422

18.5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση των Μερισμάτων    422

18.6. Προσαρμογή στην Τιμή των Μετοχών    422

18.7. Έκδοση Νέων Μετοχών με Μετρητά, με Δικαίωμα Προτίμησης στους Παλαιούς Μετόχους    423

18.8. Διαδικασία Έκδοσης Μετοχών με Δικαίωμα Προτίμησης στους Μετόχους    424

18.9. Προσδιορισμός της Νέας Προσαρμοσμένης Τιμής της Μετοχής και της Αξίας του Δικαιώματος    425

18.10. Χρηματιστηριακές Εξισώσεις για τον Υπολογισμό της Προσαρμοσμένης Τιμής και της Αξίας του Δικαιώματος 431

18.11. Απαιτούμενες Προσαρμογές στην Περίπτωση που η Εταιρεία έχει Εκδώσει Κοινές και Προνομιούχες Μετοχές 433

18.12. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας των Παγίων Στοιχείων της Εταιρείας 434

18.13. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών. Έκδοση Δωρεάν Μετοχών στους Παλαιούς Μετόχους   434

18.14. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση των Μερισμάτων    435

18.15. Προσαρμογή στην Τιμή των Μετοχών από τη Διάσπαση της Μετοχής (STOCK SPLIT) και από τη Σύμπτυξη του Αριθμού των Μετοχών (REVERSE SPLIT)   436

ΜΕΡΟΣ III

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

Αναμενόμενη Απόδοση και Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου

19.1. Εισαγωγή    444

19.2. Απόδοση και Κίνδυνος Μεμονωμένων Μετοχών    444

19.3. Αναμενόμενη Απόδοση    445

19.4. Μέτρηση του Κινδύνου    446

19.5. Αναμενόμενος Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ)    447

19.6. Απόδοση Χαρτοφυλακίου    447

19.7. Ο Κίνδυνος του Χαρτοφυλακίου    448

19.8. Τα Οφέλη από τη Διαφοροποίηση    449

19.9. Έννοια Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων    452

19.10. Η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς    454

19.11. Το Σύνορο των Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων με Εκχώρηση ή Σύναψη Δανείου    455

19.12. Εισαγωγή Δανείου στην Ανάλυση    456

19.13. Αναμενόμενη Απόδοση και Κίνδυνος από το Συνδυασμό ενός Χρεογράφου (Α) (χωρίς κίνδυνο) και μιας Μετοχής (Β)    456

19.14. Το Σύνορο των Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων με χωρίς Κίνδυνο Χρεόγραφο   458

19.15. Το Σύνορο των Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων με Σύναψη Δανείου    458

19.16. Η Θεωρία του Διαχωρισμού    459

19.17. Σχέση Απόδοσης και Κινδύνου    460

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    464

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων

Κίνδυνος Μετοχών στα Πλαίσια της Θεωρίας του Χαρτοφυλακίου

20.1. Συστηματικός και Ειδικός Κίνδυνος    466

20.2. Προσδιορισμός της Απαιτούμενης Απόδοσης    467

20.3. Η Γραμμή Αξιογράφων    470

20.4. Η Έννοια της Απαιτούμενης Απόδοσης    471

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Εκτίμηση του Υποδείγματος της Αγοράς

21.1. Εκτίμηση του Συστηματικού Κινδύνου (Βήτα)    476

21.2. Χαρακτηριστική Γραμμή   481

21.3. Χρησιμότητα της Θεωρίας του Χαρτοφυλακίου    483

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

Προσδιορισμός της Ελάχιστης Απαιτούμενης Απόδοσης (Κόστος Κεφαλαίου) για την Αξιολόγηση Επενδύσεων στα Πλαίσια των Αρχών του Χαρτοφυλακίου

22.1. Εισαγωγή    486

22.2. Μέθοδοι Εκτίμησης της Ελάχιστης Απόδοσης    487

22.3. Προβλήματα στη Χρησιμοποίηση του Μέσου Σταθμκού Κόστους της Εταιρείας (κε) ως Προεξοφλητικού Επιτοκίου για την Αξιολόγηση Επενδύσεων    487

22.4. Εναλλακτική Προσέγγιση Προσδιορισμού της Απαιτούμενης Απόδοσης    488

22.5. Μέτρηση της Ελάχιστης Απόδοσης για Μετοχές Εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών   489

22.6. Εκτίμηση του Συστηματικού Κινδύνου   489

22.7. Εκτίμηση της Απαιτούμενης Επιπλέον Απόδοσης (Rm - i)  490

22.8. Εκτίμηση του Χωρίς Κίνδυνο Επιτοκίου    490

22.9. Παράδειγμα Προσδιορισμού της Ελάχιστης Απόδοης από Επένδυση σε Μετοχές    490

22.10. Προσδιορισμός του Βήτα της Εταιρείας    491

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

Προβλήματα στην Εκτίμηση του Συστηματικού Κινδύνου

23.1. Εισαγωγή    496

23.2. Υπολογισμός των Αποδόσεων    496

23.3. Διάστημα Υπολογισμού Αποδόσεων    497

23.4. Χρησιμοποίηση Κατάλληλου Δείκτη της Αγοράς    498

23.5. Χρονικός Ορίζοντας Εκτίμησης    499

23.6. Το Πρόβλημα της Αδράνειας στις Συναλλαγές των Μετοχών   499

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    502

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

Αγορά Χρήματος

24.1. Εισαγωγή    510

24.2. Βασικές Γνώσεις    511

24.3. Ετησιοποίηση Απόδοσης Επένδυσης με Διάρκεια Μικρότερη του Έτους    512

24.4. Υπολογισμός Επιτοκίου Τοκοφόρου Περιόδου    513

24.5. Ανατοκισμός Τόκων    513

24.6. Ανακεφαλαίωση    515

24.7. Προεξόφληση    516

24.8. Απόδοση στη Λήξη ή Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης   520

24.9. Χρεόγραφα Αγοράς Χρήματος    521

24.10. Διαπραγματεύσιμα Πιστοποιητικά Τραπεζικών Καταθέσεων (ΠΤΚ). Certificates of Deposit (CDs)    521

24.11. Δυαδικό Σύστημα Τιμών ΗΠΑ και Βρετανία    524

24.12. Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου    526

24.13. Χρεόγραφα με Τοκομερίδια (Interest Bearing Securities) 529

24.14. Αποτίμηση Μακροπρόθεσμων Χρεογράφων    532

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

Αγορά Συναλλάγματος

25.1. Εισαγωγή    536

25.2. Λόγοι Δημιουργίας της Αγοράς Συναλλάγματος    537

25.3. Εξαγωγές    538

25.4. Αγορά Τίτλων    538

25.5. Κερδοσκοπία    539

25.6. Τιμές στην Αγορά Συναλλάγματος    539

25.7. Ανακοίνωση των Τιμών Συναλλάγματος    540

25.8. Αντίστροφες Τιμές    540

25.9. Προσδιορισμός της Σχέσης Μεταξύ δύο Νομισμάτων από τις Αντίστοιχες Σχέσεις αυτών των Νομισμάτων μ’ ένα άλλο Νόμισμα (Cross Rates)    541

25.10. Συναλλαγές σε Συνάλλαγμα    542

25.11. Η Ελληνική Αγορά Συναλλάγματος    542

25.12. To FIXING   543

25.13. Ποιοι Λαμβάνουν Μέρος στο FIXING    543

25.14. Ποια από ία Νομίσματα Διαπραγματεύονται στη Συνεδρίαση    544

25.15. FIXING για το DM: DM/ΔΡΧ    546

25.16. Αντίστροφες Τιμές με Δίπλευρες Τιμές    546

25.17. Cross-Rates με Δίπλευρες Τιμές    547

25.18. Τρέχουσα και Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος  549

25.19. Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος (ΠΑΣ)    549

25.20. Σχέση Μεταξύ ΠΑΣ και ΤΑΣ    549

25.21. Χρησιμότητα της Προθεσμιακής Αγοράς Συναλλάγματος 550

25.22. Εμπορικές Συναλλαγές    550

25.23. Επένδυση σε Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου Ξένων Χωρών (Μηχανισμός Arbitrage)  551

25.24. Επενδύσεις σε Αξιόγραφα Μεταβλητής Προσόδου  552

25.25. Σύναψη Δανείων σε Ξένο Νόμισμα    552

25.26. Καθορισμός της Τιμής ενός Ξένου Νομίσματος στην ΠΑΣ    552

25.27. Καθορισμός της Τιμής ενός Ξένου Νομίσματος στην ΠΑΣ σε Περιόδους Μικρότερες από ένα Χρόνο    554

25.28. Κερδοσκοπία (Arbitrage)    554

25.29. Ο Εναλλακτικός Τρόπος Καθορισμού της Τιμής Συναλλάγματος στην Προθεσμιακή Αγορά. Η Μέθοδος SWAP   556

25.30. Καθορισμός της Τιμής ενός Νομίσματος στην ΠΑΣ με Δίπλευρες Τιμές    559

25.31. Περισσότερα για την Αγορά Συναλλάγματος. Τρέχουσα Αγορά Συναλλάγματος    560

25.32. Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος: Δίπλευρες Τιμές στην ΠΑΣ    560

25.33. Στοιχεία Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων σε Ξένες Χώρες    562

25.34. Ευρωαγορές    564

25.35. Ευρωδολάρια    564

25.36. Γενεσιουργό Αίτια    565

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

Εξαγορές Εταιρειών

26.1. Εισαγωγή    568

26.2. Λόγοι Εξαγορών και Συγχωνεύσεων    568

26.3. Κατηγορίες Εξαγορών και Συγχωνεύσεων    569

26.4 Τρόπος Εξαγοράς Επιχειρήσεων  569

26.5. Εξαγορά με Συνεργία    572

26.6. Εξαγορά με Διαφορετικό Ρ/Ε    572

26.7. Επίδραση Μελλοντικών Κερδών    574

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    577

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

Χρηματοδοτική Μίσθωση (ΧΜ)

27.1. Εισαγωγή    580

27.2. Τρόπος Λειτουργίας του Θεσμού    580

27.3. Η Κυριότητα του Εξοπλισμού    581

27.4. Τι Συνήθως Ισχύει μετά τη Λήξη της Σύμβασης    581

27.5. Αντικείμενα για Χρηματοδοτική Μίσθωση    581

27.6. Κόστος Χρηματοδοτικής Μίσθωσης    581

27.7. Τι Πρέπει να Γνωρίζουμε για το Θεσμό της Χρηματο¬δοτικής Μίσθωσης    583

27.8. Ανάλυση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης   583

27.9. Ανάλυση Χωρίς Φόρους    584

27.10. Προσδιορισμός των Ετήσιων Μισθωμάτων με Θετική Υπολειμματική Αξία   585

27.11. Εισαγωγή των Φόρων στην Ανάλυση    585

27.12. Αγορά με Δάνειο (Α/Δ)    585

27.13.  Χρηματοδοτική Μίσθωση (ΧΜ)    586

27.14. Καθαρό Κόστος μετά από Φόρους για την Α/Δ    586

27.15. Εναλλακτικός Τρόπος Προσδιορισμού του μετά από Φόρους Κόστους της Α/Δ    588

27.16. Προσδιορισμός του μετά από Φόρους Κόστους της ΧΜ      588

27.17. Εναλλακτική Προσέγγιση. ΧΜ έναντι Α/Δ    589

27.18. Προκαταβολή Μισθωμάτων    590

27.19. Εναλλακτικός Τρόπος Αξιολόγησης για την περίπτωση Προκαταβολής Μισθωμάτων

ΧΜ έναντι Α/Δ   591

27.20. Εναλλακτική Προσέγγιση με τη Μέθοδο του Εσωτερι¬κού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ)    591

27.21. Καταβολή Μισθωμάτων και Τοκοχρεολυσίων σε Εξαμηνιαία Βάση    592

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    594

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

Χρηματοδότηση από Εταιρείες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Ε.Ε.Κ.)

28.1. Τι είναι οι Ε.Ε.Κ   598

28.2. Αντικείμενο Δραστηριότητας των Ε.Ε.Κ   598

28.3. Ποιοι Συμμετέχουν στη Διαδικασία    598

28.4. Δραστηριότητες που Εξετάζονται από τις Εταιρείες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου    599

28.5. Μορφές Χρηματοδότησης    599

28.6. Διαδικασία Επιλογής Επιχειρήσεων    599

28.7. Διαδικασία Εξέτασης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Προγραμμάτων από Ε.Ε.Κ   600

28.8. Ποσοστό Συμμετοχής στην Επιχείρηση    600

28.9. Ρευστοποίηση των Μετοχών    601

28.10. Έλεγχος της Επιχείρησης    601

28.11. Ελληνική Πρακτική    601

28.12. Δυνατότητες Ε.Ε.Κ. στην Ελλάδα    602

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

Προαιρετικά Δικαιώματα Αγοράς / Πώλησης Μετοχών (Options)

29.1. Γενικά, Χρήσιμη Ορολογία    604

29.2. Τρόπος Λειτουργίας των CALLS    607

29.3. Τρόπος Λειτουργίας των  PUTS    610

29.4. Σχέση Μεταξύ Εσωτερικής Αξίας (ΕΑ) Calls, Τιμής Με¬τοχής και Τιμής Calls    613

29.5. Αναλυτική Παρουσίαση των Παραγόντων που Διαμορ¬φώνουν την Τιμή των Options    618

29.6. Αποτίμηση των Puts    621

29.7. Ανακεφαλαίωση    622

29.8. Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Ευρωπαϊκού Τύπου Options των BLACK και SCHOLES (BS)    623

29.9. Υπόδειγμα Αποτίμησης των Puts σύμφωνα με το υπόδειγμα των BS    627

29.10. Ανακεφαλαίωση    628

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    631

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

Υβριδικά Χρεόγραφα

Ομολογίες με Πιστοποιητικά Απόκτησης Μετοχών

(Warrants) και Μετατρέψιμες Ομολογίες (Convertible Bonds)

30.1. Εισαγωγή    534

30.2. Ομολογίες Μετατρέψιμες σε Μετοχές (Convertibles) 635

30.3. Παραστατικά Απόκτησης Μετοχών (Warrants)    644

30.4. Διαδικασία Έκδοσης των ΠΑΜ    646

30.5. Υποχρεώσεις της Εκδότριας Εταιρείας    648

30.6. Τιμή ΠΑΜ στη Χρηματιστηριακή Αγορά    648

30.7. Ανακεφαλαίωση    552

30.8. Σύγκριση Μετατρέψιμων Ομολογιών και Ομολογιών ΠΑΜ    653