Απόστολος Μπάλλας

Δημοσθένης Χέβας

 

 

Χρηματοοικονομική Λογιστική

 

Δ΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 928

 

Κωδικός ISBN: 9789603591276

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 59394331

 

Έτος έκδοσης: 2016

 

 

 

 

 ► παρουσίαση

Από την προηγούμενη έκδοση, μεσολάβησαν πέντε χρόνια και μια δραστική μεταβολή της φιλοσοφίας και των κανόνων της χρηματοοικονομικής λογιστικής στη χώρα μας με την υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Επίσης, άλλαξε άρδην και η φορολογική νομοθεσία. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαία η παρούσα έκδοση, η οποία έχει περιλάβει τις αλλαγές στη νομοθεσία - στο βαθμό που κρίνουμε ότι αυτές μπορούν να γίνουν κατανοητές από τους φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τονίζουμε ότι στόχος της προσπάθειάς μας ήταν να καταλάβουν οι φοιτητές μας τη Χρηματοοικονομική Λογιστική και όχι να συντάξουμε έναν "τσελεμεντέ" εφαρμογής των Διεθνών και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Κλείνοντας τον παρόντα πρόλογο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το βιβλίο αυτό ως βοήθημα στα μαθήματά τους. Είναι προφανές ότι για όσα λάθη και παραλείψεις παραμένουν, την ευθύνη φέρουμε εμείς, οι συγγραφείς.

(Από τον πρόλογο των συγγραφέων)

 

 ► περιεχόμενα

 

ΠPOΛOΓOΣ Δ΄ EKΔOΣHΣ  23

ΠPOΛOΓOΣ Γ΄ EKΔOΣHΣ  24

ΠPOΛOΓOΣ B΄ EKΔOΣHΣ  25

ΠPOΛOΓOΣ A΄ EKΔOΣHΣ  26

 

MEPOΣ 1

EIΣAΓΩΓIKEΣ ENNOIEΣ

 

Kεφάλαιο 1

Τι είναι Λογιστική

1.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  31

1.2 Ορισμός της Λογιστικής  31

1.3 Έρευνα στη Λογιστική  34

1.4 Κλάδοι της Λογιστικής  35

1.5 Λογιστική  κι  άλλες  επιστήμες  36

1.6 Σκοπός των Οικονομικών Καταστάσεων  36

 1.6.1 Χρηματοοικονομική  θέση,  αποδοτικότητα και  μεταβολές  στη χρηματοοικονομική  θέση  38

1.7 Οικονομικές Καταστάσεις   40

 1.7.1 Η  Έκθεση  του ορκωτού  ελεγκτή  41

1.8 Ερωτήσεις  43

 

Κεφάλαιο 2

Κανονιστικό  Πλαίσιο  Χρηματοοικονομικής  Λογιστικής

2.1 Επισκόπηση  κεφαλαίου  45

2.2 Δομή  κανονιστικού  πλαισίου  45

2.3 Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων  Εταιρειών  47

2.4 Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο  48

2.5 Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα  50

2.6 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)  56

 2.6.1 Υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από την Ε.Ε  58

 2.6.2 Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα  59

2.7 Θεσμικό πλαίσιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  61

2.7.1 Το Κατασταστικό του Ιδρύματος Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  63

 

Κεφάλαιο 3

Η Χρονική Αξία του Χρήματος

3.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  69

3.2 Βασικές έννοιες  69

3.3 Απλή κεφαλαιοποίηση  71

3.4 Σύνθετη κεφαλαιοποίηση  72

3.5 Ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια  74

3.6 Ράντες  75

3.7 Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική Λογιστική  79

3.8 Ερωτήσεις  79

 

Κεφάλαιο 4

Το Εννοιολογικό Πλαίσιο

4.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  81

4.2 Εννοιολογικά πλαίσια  81

4.3 Χρήστες των λογιστικών πληροφοριών  83

4.4 Βασικές παραδοχές στο Εννοιολογικό Πλαίσιο  85

4.5 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων  86

 4.5.1 Κατανοητότητα  86

 4.5.2 Συνάφεια  87

 4.5.3 Σημαντικότητα  87

 4.5.4 Αξιοπιστία  88

 4.5.5 Πιστή παρουσίαση  89

 4.5.6 Πληρότητα  90

 4.5.7 Η αρχή της συντηρητικότητας ή σύνεσης  90

 4.5.8 Συγκρισιμότητα  91

4.6 Η αρχή της επικράτησης της ουσίας πάνω στον τύπο ή εύλογης Παρουσίασης  92

4.7 Περιορισμοί στις συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες  93

 4.7.1  Εγκαιρότητα  94

 4.7.2  Ισορροπία μεταξύ οφέλους και κόστους  94

 4.7.3  Ισορροπία μεταξύ ποιοτικών χαρακτηριστικών  94

4.8 Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων  95

 4.8.1  Οικονομική Θέση  95

 4.8.2  Αποδοτικότητα  97

4.9 Αναγνώριση των Στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων  98

 4.9.1  Η πιθανότητα μελλοντικών οικονομικών οφελών  99

 4.9.2  Αξιοπιστία αποτίμησης  99

4.10 Αποτίμηση των Στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων  100

4.11 Λοιπές λογιστικές αρχές  101

4.12  Ερωτήσεις  102

 

Κεφάλαιο 5

Kατάσταση Οικονομικής Θέσης - Ισολογισμός

5.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  103

5.2 Ισολογισμός  103

 5.2.1  Στοιχεία ενεργητικού  103

 5.2.2  Υποχρεώσεις  106

 5.2.3  Ίδια Κεφάλαια  108

 5.2.4  Παραδείγματα λογαριασμών Iσολογισμού  109

5.3 Oι ρυθμίσεις των Ε.Λ.Π  111

5.4 Ο Ισολογισμός σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.1  114

5.5 Προσάρτημα – σημειώσεις  118

5.6 Λυμένη άσκηση  119

 

Κεφάλαιο 6

Χρηματοοικονομική Επίδοση:  Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

6.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  123

6.2 Στοιχεία χρηματοοικονομικής επίδοσης  123

 6.2.1 Έσοδα  123

 6.2.2  Έξοδα  125

6.3 Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π  125

6.4 Η Κατάσταση Eισοδήματος σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.1   134

 6.4.1 H Kατάσταση Συνολικού Eισοδήματος  136

6.5 Μεταβολές στην Οικονομική Θέση της Επιχείρησης  137

 6.5.1 Κατάσταση Mεταβολής Iδίων Kεφαλαίων  137

 6.5.2 Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων  139

 6.5.3 Διαφορές μεταξύ κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων  140

6.6 Ερωτήσεις  141

6.7 Ασκήσεις για εξάσκηση  142

 

Κεφάλαιο 7

Το Θεωρητικό Πλαίσιο

7.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  145

7.2 Η βασική εξίσωση  145

7.3 Εισόδημα και κεφάλαιο  146

7.4 Ο Hicks και η αρχή διατήρησης του κεφαλαίου  146

7.5 Διατήρηση του κεφαλαίου και μέτρηση του εισοδήματος  152

7.5.1 Έννοιες της διατήρησης του κεφαλαίου και προσδιορισμός του κέρδους  153

7.5.2 Προσαρμογές διατήρησης κεφαλαίου  154

7.5.3 Μικτές αξίες και αξία αποστέρησης  164

7.6 Ασκήσεις για εξάσκηση  166

 

Κεφάλαιο 8

Το Λογιστικό Κύκλωμα:  Η Παρακολούθηση των Λογιστικών Γεγονότων

8.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  169

8.2 Λογιστική ισότητα και λογιστικό γεγονός  169

8.3 Η έννοια του λογαριασμού  176

 8.3.1 Λογαριασμοί αξιών και λογαριασμοί αποτελεσμάτων  179

 8.3.2 Αντίθετοι λογαριασμοί  180

 8.3.3 Γενικοί και ειδικοί λογαριασμοί  180

 8.3.4 Διάμεσοι λογαριασμοί  181

8.4 Λογιστικό κύκλωμα  181

8.5 Ημερολόγιο  182

8.6  Λογαριασμοί τάξεως  191

 8.6.1 Κατηγορίες λογαριασμών τάξεως  193

8.7  Ερωτήσεις  198

8.8  Ασκήσεις για εξάσκηση  199

 

Κεφάλαιο 9

Λογιστικές Εργασίες Τέλους Xρήσης

9.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  207

9.2 Απογραφή  207

9.3 Ημερολογιακές εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών

     στα δεδομένα της απογραφής  208

 9.3.1 Αποσβέσεις πάγιων  208

 9.3.2 Αναλώσεις αποθεμάτων  209

 9.3.3 Προπληρωμένα έξοδα  210

 9.3.4 Προεισπραχθέντα έσοδα  211

 9.3.5 Έξοδα πληρωτέα  212

 9.3.6 Έσοδα εισπρακτέα  213

9.4 Hμερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού των αποτελεσμάτων  213

9.5 Hμερολογιακές εγγραφές κλεισίματος των λογαριασμών Iσολογισμού  214

9.6 Ισοζύγια των λογαριασμών του καθολικού  214

 9.6.1  Είδη ισοζυγίων  215

 9.6.2 Φύλλο εργασίας  217

9.7 Λυμένη άσκηση  217

9.8  Ερωτήσεις  235

9.9 Ασκήσεις για Eξάσκηση  237

 

MEPOΣ 2

ΛOΓIΣTIKH EMΠPAΓMATΩN ΣTOIXEIΩN

 

Κεφάλαιο 10

Η Αναγνώριση των Εσόδων

10.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  255

10.2 Βασικές έννοιες  255

 10.2.1 Λογιστική δεδουλευμένων εσόδων κι εξόδων  257

 10.2.2 Αναγνώριση των εσόδων και εξόδων σε ταμειακή βάση  257

10.3  Έσοδα από πωλήσεις αγαθών  259

 10.3.1 Έσοδα από πωλήσεις με δόσεις  268

10.4 Αναγνώριση των εσόδων πριν από την πραγματοποίηση της πώλησης:

       Συμβάσεις κατασκευής έργων  272

 10.4.1 Aναγνώριση εσόδων κι εξόδων συμβάσεων  273

10.5  Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  276

10.6 Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων:  τόκοι, δικαιώματα εκμετάλλευσης και μερίσματα  279

 10.6.1 Έσοδα από παροχή πολλών υπηρεσιών που πωλούνται σε μια τιμή  280

10.7  Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τα Δ.Λ.Π  282

10.8  Ερωτήσεις  282

10.9 Ασκήσεις για εξάσκηση  283

 

Κεφάλαιο 11

Ενσώματα Πάγια

11.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  289

11.2 Διακρίσεις παγίων  290

 11.2.1 Μητρώο παγίων στοιχείων ενεργητικού  292

11.3 Κόστος αρχικής αναγνώρισης των παγίων  293

 11.3.1 Αρχική αποτίμηση των ενσωμάτων παγίων  294

 11.3.2 Kόστος κτήσης εδαφικών εκτάσεων  302

 11.3.3 Kόστος αρχικής αναγνώρισης ιδιοκατασκευασμένων Παγίων  302

 11.3.4 Αγορά ομάδας παγίων  304

11.4 Μεταγενέστερες δαπάνες  306

11.5 H έννοια της απόσβεσης και οι προσδιοριστικοί της παράγοντες  309

 11.5.1 Ο Yπολογισμός των Aποσβέσεων ως Συνάρτηση  του Xρόνου  312

 11.5.2 Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων ως συνάρτηση  της χρήσης  317

 11.5.3 Επανεξέταση των προσδιοριστικών στοιχείων  των αποσβέσεων  318

 11.5.4  Επανεξέταση της μεθόδου απόσβεσης  319

11.6 Λογιστική κρατικών ενισχύσεων  320

 11.6.1 Κρατικές επιχορηγήσεις  321

11.7 Κόστος δανεισμού  324

 11.6.1 Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού  325

11.8 Απομάκρυνση παγίων  327

 11.8.1  Αποσύρσεις και διαθέσεις  327

 11.8.2  Ανταλλαγές στοιχείων ενεργητικού  328

11.9  Αποτίμηση στην εύλογη αξία  330

11.10 Γνωστοποιήσεις στις λογιστικές καταστάσεις για τα ενσώματα πάγια (Δ.Λ.Π. 16)  335

11.11 Επενδύσεις σε ακίνητα (Δ.Λ.Π. 40)  336

 11.11.1  Αρχική αποτίμηση  338

 11.11.2  Αποτίμηση σε χρόνο μεταγενέστερο της αρχικής Αναγνώρισης  338

11.12  Ερωτήσεις  339

11.13  Επαναληπτική Άσκηση  340

11.14  Ασκήσεις για εξάσκηση  345

 

Κεφάλαιο 12

Άυλοι Πόροι

12.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  355

12.2 Πώς ορίζεται το άυλο ενεργητικό  356

12.3 Οικονομική ανάλυση των άυλων πόρων  358

12.4 Λογαριασμοί άυλων πόρων που μπορούν να αναγνωριστούν στο ενεργητικό  362

 12.4.1 Λογιστική άυλων πόρων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38  365

12.5 Αναγνώριση και αρχική αποτίμηση ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού  367

 12.5.1 Ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων  368

 12.5.2 Εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα στοιχεία ενεργητικού: Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης  369

12.6 Αποτίμηση μεταγενέστερη της αρχικής καταχώρησης  373

 12.6.1 Απόσβεση  374

 12.6.2 Απομείωση αξίας άυλων πόρων  377

12.7 Αποσύρσεις και διαθέσεις  378

12.8 Ασκήσεις για Eξάσκηση  378

 

Κεφάλαιο 13

Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού

13.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  383

13.2 Η έννοια της απομείωσης  384

13.3 Στάδια ελέγχου απομείωσης  385

13.4 Χρόνος διεξαγωγής ελέγχου απομείωσης  388

13.5 Αναγνώριση ενός στοιχείου του Ενεργητικού που μπορεί να έχει απομειωθεί  388

13.6  Η αναγνώριση και επιμέτρηση μιας ζημίας απομείωσης  390

13.7  H αναστροφή μίας ζημίας απομείωσης  390

13.8  Επιμέτρηση του ανακτήσιμου ποσού  397

13.9 Υπολογισμός εύλογης αξίας μειωμένης κατά το κόστος πώλησης  398

13.10 Υπολογισμός αξίας λόγω χρήσης  399

 13.10.1 Βάσεις εκτίμησης των μελλοντικών ταμειακών ροών  400

 13.10.2 Σύνθεση των εκτιμήσεων των ταμειακών ροών  400

 13.10.3 Ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα  403

 13.10.4 Προεξοφλητικό επιτόκιο  403

 

Κεφάλαιο 14

Αποθέματα

14.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  405

14.2 Η έννοια των αποθεμάτων  405

 14.2.1 Κατηγορίες αποθεμάτων  406

14.3 Κόστος κτήσης  408

14.4 Λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων  413

 14.4.1 Διαρκής απογραφή  414

 14.4.2 Περιοδική απογραφή  422

14.5 Κανόνες μεταγενέστερης αποτίμησης των αποθεμάτων  425

 14.5.1 Τεχνικές εκτίμησης του κόστους  425

 14.5.2 Aποτίμηση τέλους χρήσης  426

 14.5.3 Αποτίμηση στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ τρέχουσας και κτήσης  434

14.6 Σφάλματα κατά την απογραφή των εμπορευμάτων  438

14.7 Ερωτήσεις  441

14.8 Επαναληπτική άσκηση  442

14.8 Ασκήσεις για εξάσκηση  449

 

Κεφάλαιο 15

Εμπορικές Απαιτήσεις

15.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  465

15.2 Διακρίσεις απαιτήσεων  465

 15.2.1 Πιστωτικοί τίτλοι  466

15.3 Λογαριασμοί απαιτήσεων  470

15.4 Αποτίμηση απαιτήσεων  471

 15.4.1 Εκτίμηση για επιστροφές πωλήσεων  472

15.5 Αποτίμηση επισφαλών απαιτήσεων  473

 15.5.1 Οριστική απόσβεση ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων  474

 15.5.2 Εκτίμηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις  475

 15.5.3 Είσπραξη Aποσβεσμένων Aπαιτήσεων  480

15.6 Απομείωση απαιτήσεων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39  481

15.7 Αξιοποίηση απαιτήσεων  484

 15.7.1 Εκχώρηση απαιτήσεων με σύμβαση Factoring  487

 15.7.2 Παράδειγμα διαχείρισης γραμματίων εισπρακτέων  489

15.8 Αποτίμηση γραμματίων εισπρακτέων  493

15.9 Χρεώστες διάφοροι  495

15.10 Ερωτήσεις  496

15.11 Ασκήσεις για εξάσκηση  496

 

Κεφάλαιο 16

Διαθέσιμα

16.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  503

16.2 Διαθέσιμα  503

16.3 Καταθέσεις όψεως σε ευρώ  504

16.4 Κατάσταση τραπεζικής συμφωνίας  507

16.5  Ερωτήσεις  511

16.6. Ασκήσεις για εξάσκηση  511

 

MEPOΣ 3

ΛOΓIΣTIKH XPHMATOΔOTIKΩN EPΓAΛEIΩN

 

Κεφάλαιο 17

Χρηματοδοτικά Εργαλεία: Διακρίσεις

17.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  517

17.2 Διακρίσεις χρηματοδοτικών εργαλείων από οικονομικής σκοπιάς  517

17.3 Ταξινόμηση χρηματοδοτικών εργαλείων  521

17.4 Κριτήρια ταξινόμηση των επενδύσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία  522

17.5 Γνωστοποιήσεις  529

 

Κεφάλαιο 18

Επενδύσεις σε Μετοχές

18.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  535

18.2 Μέθοδοι αποτίμησης  535

18.3 Επιλογή μεθόδου  548

18.4 Ερωτήσεις  552

18.5 Ασκήσεις για εξάσκηση  553

 

Κεφάλαιο 19

Επενδύσεις σε Ομολογίες

19.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  557

19.2 Αρχική αναγνώριση & μεταγενέστερη αποτίμηση  558

19.3 Μέθοδος αποτελεσματικού επιτοκίου  558

19.4 Μέθοδος σταθερής απόσβεσης  560

19.5 Ασκήσεις  569

 

Κεφάλαιο 20

Βραχυπρόθεσμες και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

20.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  571

20.2 Ορισμός και διακρίσεις Υποχρεώσεων  571

20.3 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  572

20.4 Προβλέψεις  575

20.5 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  581

20.6 Βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους  582

 20.6.1 Αμοιβή εργασίας  583

 20.6.2 Αποδοχές μισθωτών κι εργοδοτικές εισφορές  584

 20.6.3 Αμοιβές τρίτων (ελευθέρων επαγγελματιών)  586

20.7 Φόρος Προστιθέμενης Aξίας (Φ.Π.Α.)  587

20.8 Eρωτήσεις  588

 

Κεφάλαιο 21

Μισθώσεις

21.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  589

21.2 Βασικοί ορισμοί  589

21.3 Κατηγοριοποίηση των μισθώσεων  593

21.4 Η Λογιστική των μισθώσεων  594

 21.4.1 Παρουσίαση των μισθώσεων στις χρηματοοικονομικές

             καταστάσεις του μισθωτή  594

 21.4.2 Παρουσίαση των μισθώσεων στις χρηματοοικονομικές

               καταστάσεις του εκμισθωτή  596

 21.4.3 Συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης  599

21.5 Χρηματοδοτική μίσθωση από τον κατασκευαστή του παγίου ή κάποιον αντιπρόσωπό του  600

21.6 Γνωστοποιήσεις  600

21.7 Η Ελληνική νομοθεσία  601

 21.7.1 Ελληνικές Λογιστικές Αρχές  601

 21.7.2 Φορολογική νομοθεσία  602

 21.7.3 Παλιές Συμβάσεις  603

21.8 Λυμένη άσκηση  603

21.9 Ερωτήσεις  606

21.10 Ασκήσεις για εξάσκηση  607

 

Κεφάλαιο 22

Παροχές στους Εργαζομένους Μετά την Αφυπηρέτηση

22.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  609

22.2 Βασικοί ορισμοί  609

22.3 Βραχυχρόνιες Παροχές στους Εργαζομένους   614

22.4 Παροχές μετά την Απασχόληση  615

 22.4.1 Προγράμματα Σταθερών Εισφορών  615

 22.4.2 Προγράμματα Σταθερών Παροχών  616

 22.4.3  Προγράμματα πολλαπλών εργοδοτών  619

 22.4.4  Κρατικά προγράμματα  619

 22.4.5  Ασφαλισμένες παροχές  619

22.5 Λοιπές μακροχρόνιες παροχές  619

22.6 Παροχές λόγω τερματισμού της εργασιακής σχέσης  620

22.7 Αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος  620

 

Κεφάλαιο 23

Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης

23.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  621

23.2 Κατηγορίες εταιρειών  621

23.3 Κατηγορίες λογαριασμών καθαρής θέσης  623

23.4 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας  625

 23.4.1 Εισφορές εταίρων Ανώνυμης Εταιρείας  625

 23.4.2 Αποτίμηση των εισφορών των μετόχων  626

 23.4.3 Μετοχές  628

  23.4.3.1 Αξία μετοχής  629

  23.4.3.2 Απόκτηση ιδίων μετοχών  631

  23.4.3.3 Ολοσχερής και τμηματική καταβολή του μετοχικού Κεφαλαίου  631

 23.4.4  Η Λογιστική της σύστασης  633

23.5 Διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης  634

 23.5.1 Περιορισμοί στη διανομή κερδών στους μετόχους  635

 22.5.2 Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων  636

23.6 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  639

 23.6.1 Δικαίωμα προτίμησης  640

 23.6.2 Τρόποι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου  641

 23.6.2.1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών   642

 23.6.2.2 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετατροπή ομολογιών σε μετοχές  643

23.7 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου   644

23.8 Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου   645

23.9 Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας  646

23.10  Κέρδη ανά Μετοχή   653

 23.10.1 Υπολογισμός των βασικών κερδών ανά κοινή μετοχή  653

 23.10.2 Υπολογισμός των δυνητικά μειωμένων κερδών ανά κοινή μετοχή  659

 23.10.3 Γνωστοποιήσεις  662

 

Κεφάλαιο 24

Εισαγωγή στη Λογιστική Συναλλαγών σε Ξένο Νόμισμα

24.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  663

24.2 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος  663

24.3 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα  665

 24.3.1 Αρχική καταχώρηση  665

 24.3.2 Καταχώρηση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα  666

 24.3.3 Καταχώρηση συναλλαγματικών διαφορών  666

 24.3.4 Αποτίμηση στην απογραφή τέλους χρήσης  667

 24.3.5 Παράδειγμα  668

24.4 Γνωστοποιήσεις  670

24.5 Ερωτήσεις  670

24.6 Ασκήσεις για Eξάσκηση  671

 

Κεφάλαιο 25

Λογιστικές Εφαρμογές

25.1 Σκοπός  673

25.2 Λυμένες ασκήσεις  673

25.3 Ασκήσεις για εξάσκηση  691

 

MEPOΣ 4

ΛOΓIΣTIKA ΠPOBΛHMATA MEΓAΛΩN EΠIXEIPHΣEΩN

 

Κεφάλαιο 26

Επιχειρηματικές Συνενώσεις

26.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  721

26.2 Αιτίες δημιουργίας επιχειρηματικών συνενώσεων  722

26.3 Η λογιστική των επιχειρηματικών συνενώσεων  722

 26.3.1 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3  722

  26.3.1.1 Πεδίο εφαρμογής  723

  26.3.1.2 Βασικοί ορισμοί  723

  26.3.1.3 Φύση επιχειρηματικών συνενώσεων  724

  26.3.1.4 Λογιστικές μέθοδοι  727

26.4 Μέθοδος της κοινωνίας δικαιωμάτων  736

 26.4.1 Λογιστική αντιμετώπιση των ιδίων κεφαλαίων στην κοινωνία δικαιωμάτων  736

 26.4.2 Σύνταξη Ισολογισμού μετασχηματισμού  738

 26.4.3 Σύγχυση κεφαλαίου  738

 26.4.4 Συγχώνευση με ίδρυση νέας επιχείρησης  740

 26.5.5 Λογιστική αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων χρήσεως στην κοινωνία δικαιωμάτων  742

 26.5.6 Λογιστική αντιμετώπιση των εξόδων για την ολοκλήρωση μίας κοινωνίας δικαιωμάτων  746

26.6 Μέθοδος της απόκτησης  746

26.7 Μετατροπή εταιρειών  758

26.8 Διάσπαση εταιρείας  763

 26.8.1 Σχέδιο σύμβασης διάσπασης  763

26.9 Ερωτήσεις  770

26.10 Ασκήσεις για εξάσκηση  771

 

Κεφάλαιο 27

Ενοποιημένες Λογιστικές Kαταστάσεις

27.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  777

27.2 Όμιλοι επιχειρήσεων  777

27.3 Bασικοί ορισμοί και έννοιες  778

27.4 Υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων  779

27.5 Τεχνικές κατάρτισης των ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων  783

27.6 Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός την ημερομηνία εξαγοράς  784

 27.6.1 Απόκτηση του 100% της θυγατρικής στη λογιστική αξία  784

 27.6.2 Απόκτηση του 100% της θυγατρικής στην εύλογη αξία  786

 27.6.3 Αναγνώριση μη ελεγχόμενων συμμετοχών στα ίδια κεφάλαια του ομίλου   789

27.7 Οι Eνοποιημένες λογιστικές καταστάσεις το πρώτο έτος μετά την εξαγορά – Ολική ενοποίηση με μερική αναγνώριση της υπεραξίας απόκτησης  785

27.8 Οι Ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις το δεύτερο έτος μετά την απόκτηση – Ολική ενοποίηση με μερική αναγνώριση της υπεραξίας απόκτησης  810

27.9 Απαλοιφή των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων

του ομίλου – αποθέματα  821

27.9.1 Απαλοιφή των αγορών και πωλήσεων μεταξύ  των επιχειρήσεων του ομίλου  822

 27.9.2 Απαλοιφή των μη πραγματοποιημένων κερδών από το απόθεμα τέλους  822

 27.9.3 Αναγνώριση του μη πραγματοποιημένου κέρδους  στο απόθεμα αρχής  822

 27.9.4 Αναγνώριση δικαιωμάτων μειοψηφίας στις μεταξύ  των εταιρειών του ομίλου πωλήσεις  823

27.10 Ερωτήσεις  832

27.11 Ασκήσεις για εξάσκηση  832

 

Κεφάλαιο 28

Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού  μίας Μονάδας Δημιουργίας Ταμιακών Ροών

28.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  837

28.2 Η έννοια της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών  837

28.3 Αναγνώριση μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών  839

28.4 Ανακτήσιμο ποσό και λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών  842

28.5 Υπεραξία Απόκτησης  842

 28.5.1 Επιμερισμός της υπεραξίας απόκτησης σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών  842

 28.5.2 Έλεγχος μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών

    με υπεραξία απόκτησης για απομείωση  843

 28.5.3 Χρονοδιάγραμμα ελέγχων απομείωσης  846

 28.5.4 Ζημία απομείωσης  στην περίπτωση μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών  847

28.6 Εταιρικά στοιχεία του ενεργητικού  850

28.7 Αναστροφή τυχόν ζημίας απομείωσης μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών  853

28.8 Γνωστοποιήσεις  855

28.9 Ολοκληρωμένη άσκηση  857

28.10 Ασκήσεις  862

 

MEPOΣ 5

EIΣAΓΩΓH ΣTHN ANAΛYΣH ΛOΓIΣTIKΩN KATAΣTAΣEΩN

 

Κεφάλαιο 29

H Kατάσταση Ταμειακών  Ροών

29.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  867

29.2 Ορισμός ταμείου  και ταμειακών ισοδυνάμων  867

29.3 Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών  868

29.4 Μορφή κατάστασης Ταμειακών Ροών  870

29.5 Κατάρτιση Κατάστασης Ταμειακών Ροών  875

 29.5.1 Υπολογισμός των λειτουργικών ταμειακών ροών:   άμεση μέθοδος  876

 29.5.2 Υπολογισμός των επενδυτικών ταμειακών ροών  879

 29.5.3 Υπολογισμός των χρηματοδοτικών ταμειακών ροών  880

 29.5.4 Υπολογισμός των λειτουργικών ταμειακών ροών:   έμμεση μέθοδος  880

 29.5.5 Μη ταμειακές συναλλαγές  884

29.6 Χρήση και ανάλυση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών  885

29.7 Ερωτήσεις  886

29.8 Ασκήσεις για εξάσκηση  887

 

Κεφάλαιο 30

Τα Εργαλεία της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων

30.1 Επισκόπηση κεφαλαίου  891

30.2 Στοιχεία αναφοράς  891

30.3 Kαταστάσεις κοινού μεγέθους  893

30.4 Καταστάσεις τάσης  895

30.5 Ανάλυση δεικτών  898

30.5.1 Ανάλυση ρευστότητας  898

30.5.2 Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης  900

30.5.3 Λειτουργική μόχλευση  903

30.5.4 Ανάλυση Δραστηριότητας  904

30.5.5 Ανάλυση κερδοφορίας  907

30.5.6 Ανάλυση Χρηματιστηριακής Επίδοσης  910

30.5.7 Περιορισμοί της ανάλυσης δεικτών  911

30.5.8 Παράδειγμα ανάλυσης με χρήση δεικτών  911

30.6 Ερωτήσεις  919

30.7 Ασκήσεις για εξάσκηση  919

BIBΛIOΓPAΦIA EΛΛHNIKH  923

BIBΛIOΓPAΦIA  AΓΓΛIKH  924