Δημήτριος Γκίκας

Αφροδίτη Παπαδάκη

Γεωργία Σιουγλέ

Ευθύμιος Δεμοιράκος

Χρήστος Τζόβας

 

Χρηματοοικονομική Λογιστική

 

Ε΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 792

 

Κωδικός ISBN: 9789603591221

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ. Εύδοξος: 59383950

 

Έτος έκδοσης: 2016

 

 

 ► παρουσίαση

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να προσφέρει στο φοιτητή θεμελιώδεις γνώσεις Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, για να μπορέσει να ασκήσει επαγγέλματα τα οποία απαιτούν είτε την εφαρμογή αυτών των γνώσεων είτε τη χρήση λογιστικών πληροφοριών με ευχέρεια. Η παρουσίαση των διαφόρων θεμάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο θεωρητικό υπόβαθρο και στις απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, χωρίς να παραλείπεται η αναφορά σε άλλες εναλλακτικές βάσεις ολοκληρωμένης λογιστικής γνώσης.

Το κάθε κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζει τις βασικές λογιστικές έννοιες, πρακτικές και επιλογές και συνεχίζει με την εφαρμογή των διαφόρων απαιτήσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με σειρά από ερωτήσεις για την απάντηση των οποίων απαιτείται λεπτομερής μελέτη των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Στόχος αυτών των ερωτήσεων είναι να αναπτύξουν στο φοιτητή την ικανότητα ανεύρεσης πρόσθετης γνώσης πέρα από αυτή που παρέχει ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Επιπλέον, στο τέλος του κάθε κεφαλαίου υπάρχει ένα τουλάχιστον παράδειγμα το οποίο συνθέτει την ύλη του κεφαλαίου και παρουσιάζει την εφαρμογή των κυριότερων θεμάτων που καλύπτει το κεφάλαιο.  (Από τον πρόλογο του Δ. Χ. Γκίκα στην πρώτη έκδοση)

Η πέμπτη έκδοση της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής έχει εμπλουτιστεί με τα IFRS 9, 15, 16 και τα IAS 7, 20, 34, 40, 41 και με νέα εκτεταμένα παραδείγματα για την παιδαγωγικά άρτια παρουσίαση της ύλης των IAS (International Accounting Stadards) και των IFRS (International Financial Reporting Standards).

(Από τον πρόλογο των συγγραφέων στην πέμπτη έκδοση)

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος  1ης  Έκδοσης  19

Πρόλογος  2ης   Έκδοσης  21

Πρόλογος  3ης   Έκδοσης  22

Πρόλογος  4ης  Έκδοσης  23

Πρόλογος  5ης  Έκδοσης  24

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Το  Θεωρητικό  Πλαίσιο  της  Χρηματοοικονομικής  Λογιστικής 25

1.1  Η Λογιστική  ως  Επιστημονικός  Κλάδος    25

1.2  Οι  Χρήστες  των  Λογιστικών  Πληροφοριών   26

1.3  Γενικά  Αποδεκτές  Λογιστικές  Αρχές   27

1.4  Αντικειμενικός  Σκοπός  των  (Χρηματο) Οικονομικών  Καταστάσεων  και  της Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης    27

1.5  Τα  Ποιοτικά  Χαρακτηριστικά  των  Λογιστικών  Πληροφοριών   30

1.5.1  Σχετικές  Λογιστικές  Πληροφορίες 31

1.5.2  Αξιόπιστες Λογιστικές Πληροφορίες 31

1.5.3  Ενισχυτικά Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 32

1.5.4  Το Κόστος  ως  Περιορισμός  στην  Παροχή  Χρήσιμης  Πληροφόρησης   34

1.6  Οι  Βασικές  Λογιστικές  Υποθέσεις   35

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ο  Ισολογισμός    39

2.1 Εισαγωγή   39

2.2 Τα  Στοιχεία  του  Ισολογισμού   40

2.3 Η  Ομαδοποίηση  των  Στοιχείων  του  Ενεργητικού   42

2.4 Η Ομαδοποίηση  των Υποχρεώσεων   45

2.5 H  Δυνατότητα  Συμψηφισμού  Λογαριασμών  Ενεργητικού  και  Υποχρεώσεων   46

2.6 Η Παρουσίαση  των  Λογιστικών  Πληροφοριών  στις  Οικονομικές  Καταστάσεις   47

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η  Kατάσταση  Aποτελεσμάτων  Xρήσης,  η  Κατάσταση  Συνολικών  Αποτελεσμάτων  Χρήσης  και  η  Kατάσταση  Mεταβολών  των  Iδίων  Kεφαλαίων   51

3.1 Εισαγωγή   51

3.2 Τα  Στοιχεία  της  Κατάστασης  Αποτελεσμάτων  Χρήσης    52

3.3 Η  Αναγνώριση  των  Εσόδων  και  των  Εξόδων   53

3.4  Οι  Μορφές  της  Κατάστασης  Αποτελεσμάτων  Χρήσης    54

3.5 Η  Κατάσταση  Συνολικών  Aποτελεσμάτων  Xρήσης   56

3.6 Η  Κατάσταση  Μεταβολών  των  Ιδίων  Κεφαλαίων   58

3.7 Oι  Σημειώσεις  59

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   60

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  H  Κατάρτιση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων   61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ο Λογιστικός Κύκλος   71

4.1 Εισαγωγή   71

4.2 Ο Λογαριασμός    71

4.3 Η  Ανάλυση  των  Οικονομικών  Γεγονότων   73

4.4 To  Ημερολόγιο    73

4.4.1  Οικονομικά  γεγονότα  τα  οποία  αφορούν  την  άντληση  μετρητών   75

4.4.2     Οικονομικά  γεγονότα  τα  οποία  αφορούν  την  απόκτηση  άλλων  στοιχείων  του ενεργητικού   76

4.4.3  Οικονομικά  γεγονότα  τα  οποία  αφορούν  την  πώληση  προϊόντων  ή την παροχή υπηρεσιών  78

4.4.4  Οικονομικά  γεγονότα  τα  οποία  αφορούν  την  είσπραξη  μετρητών  και  την πληρωμή υποχρεώσεων   80

4.5 Το Γενικό  Καθολικό  82

4.6  Το  Ισοζύγιο  84

4.7          Εγγραφές  Προσαρμογής   86

4.7.1      Προπληρωμένα  Έξοδα   87

4.7.2      Προεισπραγμένα  Έσοδα   91

4.7.3      Δεδουλευμένα  Έσοδα  94

4.7.4      Δεδουλευμένα  Έξοδα  96

4.8 Το  Προσωρινό  και  το  Προσαρμοσμένο  Ισοζύγιο  98

4.9 Εγγραφές  Κλεισίματος  και  Προσδιορισμού  του  Αποτελέσματος   101

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  108

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  Εγγραφές  Προσαρμογής   109

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Απαιτήσεις  115

5.1 Εισαγωγή  115

5.2 Η Αναγνώριση των Πελατών  116

5.3 Η Αποτίμηση των Πελατών   118

5.4 Η Διαγραφή Πελατών   121

5.5 Τα Γραμμάτια Εισπρακτέα  122

5.6 Εκχωρήσεις Απαιτήσεων  126

5.6.1  Δανεισμός με Υποθήκευση των Απαιτήσεων έναντιτων Πελατών  126

5.6.2  Πώληση Πελατών σε εταιρεία Factoring   127

5.6.3  Τιτλοποίηση Απαιτήσεων  128

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  134

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι: Αναγνώριση των Προβλέψεων για Επισφαλείς Πελάτες με Διάφορες Μεθόδους  133

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ:  138

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Δανεισμός με Εξασφάλιση  132

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙV: Factoring without Recourse 144

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Αποθέματα  149

6.1 Εισαγωγή  149

6.2 Τα Βασικά Θέματα στη Λογιστική των Αποθεμάτων  150

6.3 Η Παρακολούθηση των Ποσοτήτων των Αποθεμάτων  150

6.4 Τα Κόστη που Περιλαμβάνονται στα Αποθέματα  153

6.5 Μονάδες που Περιλαμβάνονται στα Αποθέματα  156

6.6 Οι Συνέπειες Σφαλμάτων κατά την Απογραφή των Αποθεμάτων  156

6.7 Oι Υποθέσεις Ροής των Κοστών  159

6.7.1  Σταθμικό Μέσο Κόστος   160

6.7.2  First-In, First-Out (FIFO)  162

6.7.3  Last-In, First-Out (LIFO)  163

6.7.4  Η Μέθοδος της Εξατομικευμένης Κοστολόγησης  165

6.8 Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία  166

6.9 Εκτίμηση του Κόστους των Αποθεμάτων  167

6.10 Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις  169

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 170

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: LIFO, FIFO και οι Συνέπειες των Πρόσθετων Αγορών  171

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ενσώματα Πάγια  175

7.1 Εισαγωγή  175

7.2 Η Αναγνώριση των Παγίων   176

7.3 Το Κόστος Αναγνώρισης των Παγίων κατά την Απόκτησή  τους  176

7.3.1     Το Κόστος των Γηπέδων  176

7.3.2     Το Κόστος των Κτηρίων   177

7.3.3     Το Κόστος Απόκτησης Γηπέδων και Κτηρίων σε μία Τιμή  178

7.3.4     Το Κόστος Μηχανημάτων, Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού  179

7.4 Η Κεφαλαιοποίηση των Τόκων κατά την Κατασκευαστική

Περίοδο  180

7.5 Κόστη Μετά την Απόκτηση των Παγίων  183

7.6 Κόστη που δεν Περιλαμβάνονται στο Κόστος Κτήσης του  Παγίου  184

7.7 Η Αναγνώριση των Αποσβέσεων  185

7.8 Μέθοδοι Απόσβεσης   187

7.9 Υπολογισμός της Απόσβεσης για ένα Τμήμα του Έτους  Ωφέλιμης Ζωής   190

7.10 Αποτίμηση των Παγίων μετά την Αρχική Αναγνώριση   191

7.11 Μείωση της Αξίας Παγίων σε Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών   199

7.12 Μείωση Αξίας των Παγίων  195

7.13 Πάγια Κατεχόμενα με Σκοπό την Πώληση  203

7.14 Διαγραφή Ενσώματων Παγίων  206

7.15 Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις  208

7.16 Γεωργικές Δραστηριότητες   211

7.17 Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις  214

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  218

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι: Μέθοδοι Απόσβεσης, Εκτιμήσεις της Ωφέλιμης Ζωής και της Υπολειμματικής Αξίας  220

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Αποτίμηση Παγίων στην Εύλογη Αξία και Αναβαλλόμενη Φορολογία   222

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Μείωση της Αξίας των Παγίων και Αναβαλλόμενη Φορολογία   228

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Άϋλα Πάγια  235

8.1 Εισαγωγή  235

8.2 Ο Ορισμός των Άϋλων Παγίων  235

8.3 Οι Διάφορες Ομάδες Άϋλων Παγίων   237

8.4 H Aρχική Αναγνώριση των Άϋλων Παγίων   238

8.4.1    Μεμονωμένη Απόκτηση  239

8.4.2    Απόκτηση Άϋλων Παγίων κατά την Εξαγορά μιας Επιχείρησης  239

8.4.3    Απόκτηση Άϋλων Παγίων με Ανταλλαγή  242

8.4.4    Απόκτηση Άϋλων Παγίων με Κρατική

Επιχορήγηση  242

8.5 Εσωτερικά Δημιουργούμενη Υπεραξία  243

8.6 Εσωτερικά Δημιουργούμενα Άϋλα Πάγια – Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης   243

8.7 Η Αναγνώριση Εξόδων  247

8.8 Η Αποτίμηση των Άϋλων Παγίων   247

8.9 Οι Αποσβέσεις των Άϋλων Παγίων  250

8.10 Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις  254

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  258

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Υπολογισμός της Υπεραξίας Αποκτώμενης Επιχείρησης  260

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΡΟΣ Α’

Τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ισολογισμού 263

9.1  Εισαγωγή 263

9.2  Θεμελιώδεις Όροι 263

9.3  Παραδείγματα Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 266

9.4  Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 267

9.5  Αρχική Αναγνώριση 269

9.6  Η Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού

και η Αναγνώριση Κερδών/Ζημιών 271

9.6.1  Παραδείγματα Αποτίμησης Μετοχών στην Εύλογη Άξία  273

9.6.2  Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων στο Αποσβέσιμο Κόστος  279

9.7  Εύλογη Αξία 292

9.8  Η Αποτίμηση των Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 296

9.9   Αναταξινομήσεις Χρηματοοικονομικών Στοιχείων

Ενεργητικού 298

9.10 Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές 309

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 320

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι:   Λογιστική ημερομηνίας συναλλαγής και ημερομηνίας διακανονισμού για μία κανονική αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 321

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ:  Λογιστική ημερομηνίας συναλλαγής  και ημερομηνίας διακανονισμού για μία κανονική πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 325

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού τα οποία δεν είναι διαθέσιμα – Λογιστική ημερομηνίας συναλλαγής και ημερομηνίας διακανονισμού 330

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΡΟΣ Β’

Τα Χρηματοοικονομικά  Στοιχεία του Ισολογισμού  333

9.11 Εισαγωγή 333

9.12 Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 333

9.12.1  Μεταβιβάσεις που Συνοδεύονται με Διαγραφή 340

9.12.2   Μεταβιβάσεις που δεν Συνοδεύονται με Διαγραφή 346

9.12.3  Συνεχιζόμενη Εμπλοκή στο Μεταβιβασθέν Στοιχείο

του Ενεργητικού 348

9.12.4   Γενικές Λογιστικές Αρχές που Διέπουν τις Μεταβιβάσεις 351

9.12.5  Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων  352

9.13  Η Λογιστική των Παραγώγων 355

9.14  Ενσωματωμένα Παράγωγα 363

9.15  Αντιστάθμιση Κινδύνων 367

9.15.1   Επιλέξιμα Αντισταθμιζόμενα Στοιχεία 368

9.15.2   Επιλέξιμα Μέσα Αντιστάθμισης 368

9.15.3   Κριτήρια Εφαρμογής της Λογιστικής Αντιστάθμισης 369

9.15.4   Η Λογιστική για Επιλέξιμες Σχέσεις Αντιστάθμισης 370

9.15.5   Λογιστική Αντιστάθμισης της Εύλογης Αξίας 371

9.15.6   Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών  372

9.15.7   Λογιστική Αντιστάθμισης Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Εξωτερικού 374

9.16 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 386

9.16.1  Ομάδες Χρηματοοικονομικών Μέσων και Έκταση Γνωστοποιήσεων 386

9.16.2  Αναταξινομήσεις 389

9.16.3  Εξασφαλίσεις 390

9.16.4  Προβλέψεις για Πιστωτικές Ζημιές 391

9.16.5  Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Μέσα 391

9.16.6  Παραβίαση των Όρων Δανειακής Συμφωνίας 391

9.17  Γνωστοποιήσεις που Αφορούν  την Κατάσταση  Αποτελεσμάτων Χρήσης και Συνολικών Αποτελεσμάτων  Xρήσης  392

9.18 Λοιπές Γνωστοποιήσεις 393

9.18.1 Λογιστικές Πολιτικές 393

9.18.2 Λογιστική Αντιστάθμισης Κινδύνων 393

9.18.3 Εύλογη Αξία   397

9.19 Το Είδος και ο Βαθμός  των  Κινδύνων  από  Χρηματοοικονομικά  Μέσα   398

9.19.1 Ποιοτικές  Γνωστοποιήσεις   398

9.19.2 Ποσοτικές  Γνωστοποιήσεις   398

9.19.3 Πιστωτικός  Κίνδυνος   399

9.19.4 Χρηματοοικονομικά  Στοιχεία  Ενεργητικού  που  Είναι  Ληξιπρόθεσμα  ή  έχει Μειωθεί  η Αξία τους   399

9.19.5 Αποκτηθείσες  Εξασφαλίσεις   399

9.19.6 Κίνδυνος  Ρευστότητας   400

9.19.7 Κίνδυνος  Αγοράς   400

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 402

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  Σύμβαση Ανταλλαγής Επιτοκίων - Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών  404

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Βραχυχρόνιες  Υποχρεώσεις  411

10.1   Εισαγωγή 411

10.2   Ορισμός Βραχυχρόνιων Υποχρεώσεων 411

10.3   Προμηθευτές 413

10.4   Έξοδα Πληρωτέα 413

10.5   Προκαταβολές Πελατών 413

10.6   Γραμμάτια Πληρωτέα 414

10.7  Μερίσματα Πληρωτέα 416

10.8  Καταθέσεις Πληρωτέες 416

10.9  Υποχρεώσεις Σχετιζόμενες με τους Εργαζόμενους 416

10.10  Αμειβόμενες Άδειες 417

10.11  Προγράμματα Διανομής Kερδών και Πρόσθετων Aμοιβών 418

10.12  Φόρος Εισοδήματος 419

10.13  Προβλέψεις 420

10.14  Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 423

10.15  Aναδιοργάνωση 424

10.16  Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις για Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 425

10.17 Επιχορηγήσεις 427

10.17.1 Επιχορηγήσεις για Στοιχεία Ενεργητικού 428

10.17.2 Επιχορηγήσεις Εσόδων/Εξόδων 432

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 433

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ I: Προβλέψεις- Eδεχόμενες  Yποχρεώσεις   434

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Τεκμαιρόμενη Υποχρέωση 435

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ III: Oι  Aπαιτήσεις  μιας  Nέας  Nομοθεσίας  436

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙV: Επαχθείς Συμβάσεις 437

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις 439

11.1   Εισαγωγή 439

11.2   Χαρακτηριστικά των Μισθώσεων 439

11.3   H Λογιστική των Χρηματοοικονομικών  Mισθώσεων  από το  Mισθωτή   440

11.4      Μεταγενέστερες Επιμετρήσεις της Υποχρέωσης  από τη Μίσθωση 445

11.5   Τροποποιήσεις Μισθώσεων  449

11.6   Παρουσιάσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 454

11.7   H Λογιστική των Χρηματοοικονομικών  Mισθώσεων  από τον Eκμισθωτή 455

11.8   Mισθώσεις  από  Kατασκευαστές  ή  Eμπόρους  Παγίων   461

11.9    Λειτουργικές Μισθώσεις 465

11.10  Συμβάσεις  Πώλησεις  με Mίσθωση  από τον Πωλητή 467

11.11   Aναγκαίες  Γνωστοποιήσεις 471

EPΩTHΣEIΣ 474

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  Χρηματοοικονομική Μίσθωση με μη Εγγυημένη  Υπολειμματική Αξία  475

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Παροχές  προς  τους  Εργαζομένους  481

12.1   Εισαγωγή 481

12.2   Βραχυχρόνιες  Παροχές  481

12.3   Προγράμματα Παροχών μετά τη Λήξη της Απασχόλησης 483

12.4   Προγράμματα  Καθορισμένων  Εισφορών  485

12.5   Προγράμματα  Καθορισμένων  Παροχών  486

12.5.1  Υπολογισμός της Υποχρέωσης του Προγράμματος  Καθορισμένων  Παροχών   487

12.5.2  Υπολογισμός  του  Εξόδου  του  Προγράμματος  Καθορισμένων  Παροχών  490

12.5.3  Εκ  Νέου  Υπολογισμός  (Επιμέτρηση) της Καθαρής  Υποχρέωσης  (Περιουσιακού Στοιχείου)  του Προγράμματος  Καθορισμένων  Παροχών  490

12.5.4  Αναλογιστικές  Υποθέσεις   492

12.5.5  Κόστος   Προϋπηρεσίας  493

12.5.6  Κέρδη ή Ζημίες από τον Διακανονισμό ενός  Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών  494

12.5.7  Αποτίμηση  Περιουσιακών  Στοιχείων  Προγράμματος  Καθορισμένων  Παροχών  495

12.6    Τα Συστατικά Στοιχεία του Κόστους  Ενός  Προγράμματος  Καθορισμένων  Παροχών  496

12.6.1  Καθαροί  Τόκοι  (Καθαρό  Χρηματοοικονομικό  Κόστος)  497

12.6.2  Εκ Νέου Υπολογισμός της Καθαρής Υποχρέωσης Καθορισμένων Παροχών  498

12.7    Γνωστοποιήσεις 499

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 503

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 505

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

Φόροι Εισοδήματος   513

13.1    Εισαγωγή  513

13.2    Η  Έννοια  της  Αναβαλλόμενης  Φορολογικής  Υποχρέωσης  -  Απαίτησης   513

13.3    Η  Έννοια  της  Φορολογικής  Βάσης   514

13.4    Αναγνώριση  της  Τρέχουσας  Φορολογικής  Υποχρέωσης και  Απαίτησης   516

13.5    Αναγνώριση  της  Αναβαλλόμενης  Φορολογικής  Υποχρέωσης   517

13.6    Αναγνώριση  των  Αναβαλλόμενων  Φορολογικών  Απαιτήσεων   520

13.7    Μέτρηση  Αναβαλλόμενων  Φορολογικών  Απαιτήσεων  και  Υποχρεώσεων   522

13.8    Η  Αναγνώριση  του  Τρέχοντος  και  του  Αναβαλλόμενου  Φόρου  ως  Εξόδου  ή Εσόδου  523

13.9    Συμψηφισμός   524

13.10   Αναγκαίες  Γνωστοποιήσεις   525

EPΩTHΣEIΣ 527

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι 528

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ  534

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Τα  Ίδια  Κεφάλαια    541

14.1    Εισαγωγή  541

14.2    Συμμετοχικοί  Τίτλοι   541

14.3    Σύνθετα  Χρηματοοικονομικά  Μέσα   545

14.4    Ίδιες  Μετοχές   548

14.5    Έσοδα,  Έξοδα,  Κέρδη  και  Ζημίες  Χρηματοοικονομικών Μέσων  548

14.6    Συμψηφισμός  Χρηματοοικονομικών  Στοιχείων  του  Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικών  Υποχρεώσεων   549

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   551

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

Αναγνώριση  Εσόδων  553

15.1    Εισαγωγή 553

15.2    Αναγνώριση Εσόδων  554

15.5.1 Καθορισμός  των  Συμβάσεων  με Πελάτες  554

15.2.2   Καθορισμός  των  Υποχρεώσεων  για  την  Εκτέλεση  της  Σύμβασης  555

15.2.3   Καθορισμός  του Τιμήματος  της Οικονομικής  Συναλλαγής  556

15.2.4   Μερισμός  του Τιμήματος της Οικονομικής  Συναλλαγής  στις  Επιμέρους Υποχρεώσεις  Εκτέλεσης  της  Σύμβασης  557

15.2.5  Διακανονισμός  των  Υποχρεώσεων  Εκτέλεσης  της  Σύμβασης   558

15.3    Τα Κόστη  της  Σύμβασης  561

15.3.1  Τα Πρόσθετα  Κόστη Απόκτησης  μιας  Σύμβασης   561

15.3.2  Τα Κόστη  Εκτέλεσης  της  Σύμβασης  561

15.4    Λογιστικοποίηση  Οικονομικών  Γεγονότων   562

15.5    Γνωστοποιήσεις  565

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  588

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Λογιστικές  Πολιτικές,  Αλλαγές  σε  Λογιστικές  Εκτιμήσεις  και  Λογιστικά  Σφάλματα  589

16.1   Εισαγωγή   589

16.2   Λογιστικές  Πολιτικές 589

16.2.1 Αλλαγές  Λογιστικών  Πολιτικών 590

16.2.2 Εφαρμογή  Αλλαγών στις  Λογιστικές  Πολιτικές 591

16.3   Μεταβολές  στις  Λογιστικές  Εκτιμήσεις 596

16.4    Λογιστικά Σφάλματα   598

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 602

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

Kέρδη  Aνά  Mετοχή   603

17.1    Εισαγωγή  603

17.2    Βασικά Κέρδη  ανά Μετοχή  603

17.3    Μειωμένα  Κέρδη  ανά  Μετοχή  608

17.3.1  Μειωμένα  κέρδη ανά Μετοχή – Μετατρέψιμοι  Τίτλοι   609

17.3.2 Μειωμένα  Κέρδη  ανά  Μετοχή  -  Δικαιώματα  Αγοράς  Μετοχών   612

17.4   Ολοκληρωμένο  Παράδειγμα  Υπολογισμού  των  Κερδών  ανά  Μετοχή  στην Περίπτωση  Σύνθετης  Δομής  Κεφαλαίων   614

17.5   Αναδρομικές  Αναπροσαρμογές  621

17.6   Γνωστοποιήσεις  622

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 624

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

Οι  Λογιστικές  Συνέπειες  των  Μεταβολών  στις  Συναλλαγματικές  Ισοτιμίες   625

18.1   Εισαγωγή  625

18.2   Oικονομικά  Γεγονότα  σε  Ξένο  Νόμισμα   625

18.3   Συναλλαγματικές  Διαφορές   627

18.4   Αποτίμηση  Οικονομικών  Γεγονότων  σε  Ξένο  Νόμισμα   628

18.5   Παρουσίαση  Οικονομικών  Καταστάσεων  σε  Νόμισμα Διαφορετικό  από  το  Νόμισμα  Λειτουργίας   656

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 669

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

Ενδιάμεσες  Οικονομικές  Καταστάσεις   671

19.1   Εισαγωγή   671

19.2   Περιεχόμενο των  Ενδιάμεσων  Οικονομικών  Καταστάσεων   671

19.2.1 Γνωστοποιήσεις  στις  Ενδιάμεσες  Οικονομικές  Καταστάσεις  672

19.2.2.Συγκριτική  Πληροφόρηση  στις  Ενδιάμεσες  Οικονομικές  Καταστάσεις   675

19.3   Αναγνώριση  και  Επιμέτρηση  Στοιχείων  Ενδιάμεσων  Οικονομικών  Καταστάσεων  678

19.3.1 Αναγνώριση  και  Αποτίμηση  Ενσώματων  Παγίων   680

19.3.1.1 Αποσβέσεις   680

19.3.1.2 Απομείωση   682

19.3.1.3 Αναγνώριση  Άϋλων  Παγίων   682

19.3.1.4 Εκτίμηση  της  εύλογης  αξίας  παγίων  στις  ενδιάμεσες  οικονομικές  καταστάσεις  683

19.3.2 Αποθέματα   684

19.3.3 Προβλέψεις  και  Ενδεχόμενες  Υποχρεώσεις  690

19.3.4  Έσοδα  τα  οποία  Εισπράττονται  Εποχιακά  ή  Περιοδικά  κατά  τη  Διάρκεια  της Χρήσης   692

19.3.5  Έξοδα   693

19.3.5.1 Έξοδα  τα  Οποία  Κατανέμονται  Ομοιόμορφα  στη  Χρήση   693

19.3.5.2 Εισφορές  Κοινωνικής  Ασφάλισης   695

19.3.5.3 Έξοδα  που δεν  Πραγματοποιούνται  Ομοιόμορφα  στη  Χρήση   697

19.4.    Προσδιορισμός  των  Φόρων  698

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 702

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

Κατάσταση  Ταμειακών  Ροών   703

20.1     Εισαγωγή  703

20.2     Η Χρησιμότητα  της  Κατάστασης  Ταμειακών  Ροών   703

20.3     Η  Ταξινόμηση  των  Ταμειακών  Ροών  σε  Δραστηριότητες   704

20.4     Ταμειακά  Διαθέσιμα  και  Ισοδύναμα   705

20.5     Ταμειακές  Ροές  από  Λειτουργικές  Δραστηριότητες   705

20.6     Ταμειακές  Ροές  από  Επενδυτικές  Δραστηριότητες   707

20.7     Ταμειακές  Ροές  από  Χρηματοοικονομικές   Δραστηριότητες   708

20.8     Υπόδειγμα  Κατάστασης  Ταμειακών  Ροών  με  την  Άμεση  Μέθοδο  710

20.9    Υπόδειγμα  Κατάστασης  Ταμειακών  Ροών  με  την  Έμμεση  Μέθοδο  712

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 714

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι: 715

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: 729

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Ανάλυση  Λογιστικών  Καταστάσεων  747

21.1     Εισαγωγή  747

21.2     Απλή  Μεθοδολογία  Ανάλυσης  Αποδοτικότητας  748

21.3     Μεθοδολογία  Αναμόρφωσης  Οικονομικών  Καταστάσεων  753

21.4     Σύνθετη  Μεθοδολογία  Ανάλυσης  Αποδοτικότητας   759

21.5     Ανάλυση  Ποιότητας  Κερδοφορίας  764

21.6     Ανάλυση  Κυκλοφοριακής  Ταχύτητας  Στοιχείων  Καθαρού  Ενεργητικού   769

21.7     Ανάλυση  Ρευστότητας  και  Δομής  Κεφαλαίων  777

 

Παράρτημα  Κεφαλαίου   784

 

Βιβλιογραφία   789