Αντώνης Παπάς

 

Χρηματοοικονομική Λογιστική: Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα ΤΟΜΟΣ Β

 

 

B΄ Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Γ.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 552

 

Κωδικός ISBN: 9608249163 (SET  9608249155)

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Τόμος: 2/2

 

Κωδ. Εύδοξος: 3818

 

Έτος έκδοσης: 2008

 

 

 

 ► παρουσίαση

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Στον πρώτο τόμο του παρόντος συγγράμματος, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εξέταση των λογιστικών θεμάτων που αφορούν κυ-ρίως στοιχεία του ενεργητικού. Στον παρόντα τόμο, εξετάζονται τα θέματα που αφορούν στοιχεία του παθητικού.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται τα λογιστικά θέματα των:

α. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Κεφάλαιο 18)

β. Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από εμπορικές πιστώσεις και τραπεζικά δάνεια (Κεφάλαιο 19)

γ. Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από ομολογιακά δάνεια (Κεφάλαιο 20)

δ. Προβλέψεων και μεταγενέστερων της χρήσης γεγονότων (Κεφάλαιο 21)

ε. Εσόδων - Εξόδων και αποτελεσμάτων χρήσης (Κεφάλαιο 22)

ζ. Στοιχείων της καθαρής θέσης (Κεφάλαιο 23)

η. Λογαριασμών τάξεως - Φόρου προστιθέμενης αξίας - Αμοιβών προσωπικού και τρίτων (Κεφάλαιο 24).

Το θεωρητικό υπόβαθρο των ανωτέρω θεμάτων βασίζεται στην ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι κανόνες και οι διαδικασίες για την επίλυση των πρακτικών λογιστικών θεμάτων είναι αυτοί του ΓΛΣ και των αντίστοιχων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οι διαφορές που παρουσιάζουν οι προσεγγίσεις των δύο ρυθμίσεων αναγνωρίζονται και αξιολογούνται ως προς την συμβολή τους στην επίτευξη του σκοπού της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

Η ανάπτυξη των παραπάνω θεμάτων (α) έως (η) ολοκληρώνεται στα πρώτα δύο μέρη του τόμου. Στο τρίτο μέρος, παρουσιάζονται λυ-μένες ασκήσεις που αφορούν κυρίως στοιχεία του ενεργητικού. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος παρατίθενται η βιβλιογραφία και το αλφαβητικό ευρετήριο.

Κλείνοντας τον πρόλογο, επιθυμώ να ευχαριστήσω την κ. Έλσα Κασοτάκη, υποψήφια διδάκτορα Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), για τη συμβολή της στην αναθεώρηση του βιβλίου.

Αθήνα, Νοέμβριος 2006

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος Δεύτερης Έκδοσης  703

Πρόλογος Πρώτης Έκδοσης  705

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Γενικά  709

2. Έννοια και Χαρακτηριστικά των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  711

3. Σημασία των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  712

4. Ζήτηση και Παροχή Πληροφοριών για Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  712

5. Αναγνώριση και Καταχώρηση Υποχρεώσεων  714

5.1. Υποχρεώσεις από Εμπορικές Πιστώσεις  714

5.2. Υποχρεώσεις από Τραπεζικά Δάνεια  717

5.2.1. Υποχρεώσεις από Δάνεια με Εγγύηση Χρεωγράφων  719

5.2.2. Υποχρεώσεις από Δάνεια με Εγγύηση Εμπορευμάτων  721

6. Εξόφληση Υποχρεώσεων  723

6.1. Εξόφληση Υποχρεώσεων σε Ευρώ  724

6.2. Εξόφληση Υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα  725

7. Απογραφή Υποχρεώσεων  729

7.1. Γ.Λ.Σ  731

7.2. Δ.Λ.Π  738

8. Διάφορες Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  741

8.1. Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, τους Δήμουςn και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς  741

8.1.1. Υποχρεώσεις από Παρακρατημένους Φόρους, Τέλη και Εισφορές  742

8.1.1.1. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  742

8.1.1.2. Παρακρατημένοι Φόροι, Τέλη και Εισφορές εκτός Φ.Π.Α 742

8.1.2. Φόροι επί των Κερδών, Τέλη και Εισφορές 743

8.2. Υποχρεώσεις από Προεισπραχθέντα  Έσοδα και Δεδουλευμένα Έξοδα 746

8.3. Υποχρεώσεις από Προκαταβολές και Εγγυήσεις Πελατών  747

9. Παρουσίαση των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων στον Ισολογισμό 748

9.1. Γ.Λ.Σ 748

9.2. Δ.Λ.Π 750

Λογιστικές Καταστάσεις TITAN 751

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

1. Γενικά  755

2. Έννοια και Χαρακτηριστικά των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  755

3. Η Σημασία των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  757

4. Ζήτηση και Παροχή Πληροφοριών για Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  755

5. Υποχρεώσεις από Εμπορικές Πιστώσεις σε Ευρώ  759

6. Υποχρεώσεις από Μακροπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια σε Ευρώ  763

7. Υποχρεώσεις από Εμπορικές Πιστώσεις και Τραπεζικά Δάνεια σε Ξένο Νόμισμα  767

7.1. Συναλλαγματικές Διαφορές - Γ.Λ.Σ  769

7.1.1. Αγορά Πάγιων Στοιχείων  769

7.1.2. Αγορά Αποθεμάτων  778

7.2. Συναλλαγματικές Διαφορές - Δ.Λ.Π  779

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

1. Γενικά  781

2. Χαρακτηριστικά Ομολογιακών Δανείων   781

3. Έκδοση Ομολογιών  784

3.1. Τρόποι Διάθεσης Ομολογιών - Ονομαστική Αξία  785

3.2. Ονομαστικό Επιτόκιο και Τιμή Έκδοσης  785

4. Λογιστική Υποχρεώσεων από Ομολογιακά Δάνεια  789

4.1. Απόσβεση της Διαφοράς από Έκδοση Ομολογιών υπό το Αρτιο - Πληρωμή των Τόκων  792

4.1.1. Μέθοδος Σταθερής Ετήσιας Απόσβεσης  793

4.1.2. Μέθοδος Πραγματικού Επιτοκίου  795

4.2. Απόσβεση των Εξόδων Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου 797

5. Εξόφληση Ομολογιακού Δανείου  798

5.1. Τοκοχρεολυτική Εξόφληση  798

5.2. Εφάπαξ Εξόφληση  799

6. Αποτίμηση Υποχρεώσεων από Ομολογιακά Δάνεια  800

7. Διάφορες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  801

8. Παρουσίαση των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  στον Ισολογισμό  801

8.1. Γ.Λ.Σ  802

8.2. Δ.Λ.Π  803

Λογιστικές Καταστάσεις TITAN  805

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1. Γενικά  809

2. Προβλέψεις  809

2.1  Σχηματισμός Προβλέψεων  812

2.2. Χρησιμοποίηση Προβλέψεων 813

3. Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις  813

4. Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία  822

5. Προβλέψεις Σχετιζόμενες με Εγγυήσεις Προϊόντων  823

6. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  824

7. Μεταγενέστερα της Χρήσης Γεγονότα  825

8. Παρουσίαση των Προβλέψεων στις Λογιστικές Καταστάσεις 827

8.1. Γ.Λ.Σ  828

8.2. Δ.Λ.Π  829

Λογιστικές Καταστάσεις TITAN   830

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Γενικά  841

2. Σημασία Εσόδων — Εξόδων — Αποτελεσμάτων  841

3. Ζήτηση και Παροχή Πληροφοριών για Έσοδα - Έξοδα - Αποτελέσματα  843

4. Σχέδιο Λογαριασμών Εσόδων — Εξόδων — Αποτελεσμάτων  844

5.  Λογιστικός Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Χρήσης  846

5.1. Προσαρμογή Υπολοίπων Λογαριασμών  846

5.1.1. Εισπρακτέα Έσοδα  846

5.1.2. Προεισπραχθέντα Έσοδα  847

5.1.3. Πληρωτέα Έξοδα  848

5.1.4. Προπληρωμένα Έξοδα  848

5.2. Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης  849

5.2.1. Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων  852

5.2.2. Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων   853

5.2.3. Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης  854

5.3. Αποτελέσματα Χρήσης  855

5.4. Διάθεση Αποτελεσμάτων  858

5.4.1. Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων προς Διάθεση  858

5.4.2. Περιορισμοί και Διάθεση Καθαρών Κερδών  860

Λογιστικές Καταστάσεις TITAN  863

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

1. Γενικά 873

2. Χαρακτηριστικά Ίδιων Κεφαλαίων 873

3. Σημασία των Ίδιων Κεφαλαίων 874

4. Ζήτηση και Παροχή Πληροφοριών για τα Ίδια Κεφάλαια 876

5. Μετοχικό Κεφάλαιο 877

5.1. Συγκέντρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 877

5.2. Μεταβολές Μετοχικού Κεφαλαίου 884

5.2.1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  885

5.2.1.1. Νέες Εισφορές  886

5.2.1.2. Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών  886

5.2.1.3. Κεφαλαιοποίηση Πληρωτέων Μερισμάτων  888

5.2.1.4. Κεφαλαιοποίηση Δανειακών Κεφαλαίων  889

5.2.1.5. Απορρόφηση Εταιρίας  891

5.2.1.6. Κεφαλαιοποίηση της Διαφοράς από την Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή του Κόστους των Πάγιων Στοιχείων  891

5.2.2. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου  893

5.2.2.1. Επιστροφή εισφορών  893

5.2.2.2. Εξαγορά Ιδίων Μετοχών  894

5.2.2.3 Απόσβεση Ζημιών  895

5.2.3. Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου  895

6. Αποθεματικά  898

6.1. Υποχρεωτικά Αποθεματικά  899

6.1.1. Τακτικό Αποθεματικά  899

6.1.2. Αποθεματικά Καταστατικού  900

6.2. Προαιρετικά Αποθεματικά  901

6.2.1. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά  901

6.2.2. Αφορολόγητα Αποθεματικά  902

7.  Αποτελέσματα εις Νέον  903

8. Παρουσίαση των Στοιχείων της Καθαρής Θέσης στον Ισολογισμό  903

8.1. Γ.Λ.Σ  904

8.2. Δ.Λ.Π  905

Λογιστικές Καταστάσεις TITAN  908

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ - Φ.Π.Α. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

1. Γενικά  915

2. Λογαριασμοί Τάξεως  915

2.1. Λογαριασμοί Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων  916

2.2. Λογαριασμοί Εγγυήσεων και Εμπράγματων Ασφαλειών  919

2.3. Λογαριασμοί Αμφοτεροβαρών Συμβάσεων  923

2.4. Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών  924

3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  925

3.1. Βασικά Στοιχεία  925

3.2. Λογιστική Παρακολούθηση του Φ.Π.Α 927

4. Αμοιβές Προσωπικού και Τρίτων   934

4.1. Αμοιβές Προσωπικού 935

4.1.1. Αποδοχές 935

4.1.2. Εργοδοτικές Εισφορές 937

4.2. Αμοιβές Υπηρεσιών Τρίτων 940

ΜΕΡΟΣ ΕΔΒΟΜΟ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

Λυμένες Ασκήσεις Παγίων 945

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Λυμένες  Ασκήσεις Αποθεμάτων  965

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Λυμένες Ασκήσεις Απαιτήσεων  1031

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Λυμένες Ασκήσεις Χρεωγράφων - Συμμετοχών – Διαθεσίμων  1057

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

Βιβλιογραφία  1233

 

Αλφαβητικό Ευρετήριο  1237