Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Δημοσθένης Λ. Χέβας

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 192
Κωδικός ISBN: 978-960-359-174-0
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694641

Category:

Tο σύγγραμμα αυτό έχει καλύπτει Ειδικά Θέματα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής όπως είναι τα Βιολογικά Στοιχεία του Ενεργητικού, Πράξεις σε Συνάλλαγμα, Εξορυκτικές Δραστηριότητες, Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού, τις Λογιστικές Καταστάσεις των Λειτουργικών τομέων, την Έννοια και Απομείωση μιας Μονάδας Δημιουργίας ταμειακών Ροών, την Έννοια και Μέτρηση της Εύλογης Αξίας κλπ. Πρόκειται για θέματα εξειδικευμένα τα οποία δεν καλύπτονται από τα συνηθισμένα συγγράμματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σχετικές ρυθμίσεις και οι προκύπτοντες λογιστικοί χειρισμοί τόσο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όσο και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (εφόσον υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις).

Tο σύγγραμμα αυτό γράφτηκε με σκοπό να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο και για κάθε επαγγελματία λογιστή ο οποίος απασχολείται στους αντίστοιχους τομείς.

Δημοσθένης Χέβας

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13
Κεφάλαιο 1
Βιολογικά Στοιχεία του Ενεργητικού και Αγροτική Παράγωγή
1.1 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) 15
1.2 Υποδείγματα Αποτίμησης Βιολογικών Στοιχείων του Ενεργητικού 17
Ι. Υπόδειγμα του Κόστους 17
ΙΙ. Υπόδειγμα της Εύλογης Αξίας 18
Αγροτική Παραγωγή 18
1.3 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ 41 – Γεωργία) 20
1.3.1 Πεδίο Εφαρμογής 20
1.3.2 Ορισμοί 22
1.3.2.1 Γεωργία — συναφείς ορισμοί 22
1.3.2.2 Γενικοί ορισμοί 24
1.3.3 Αναγνώριση και επιμέτρηση 24
Αναγνώριση 24
Επιμέτρηση 24
1.3.4 Κέρδη και ζημίες 26
1.3.5 Αδυναμία για αξιόπιστη επιμέτρηση εύλογης αξίας 26
1.3.6 Κρατικές Επιχορηγήσεις 27
1.3.7 Γνωστοποιήσεις 28
1.3.7.1 Γενικά 28
1.3.7.2 Πρόσθετες γνωστοποιήσεις για βιολογικά στοιχεία όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα 30
1.3.7.3 Κρατικές επιχορηγήσεις 31
1.4 Λυμένα Παραδείγματα 31
Κεφάλαιο 2
Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα
2.1 Βασικοί Ορισμοί 44
2.2 Πράξη σε συνάλλαγμα 45
2.3 Μέθοδοι λογιστικής παρακολούθησης των πράξεων σε συνάλλαγμα 46
Ι. Μέθοδος του αντιτίμου σε Ευρώ – τήρηση του λογαριασμών ως μικτών 47
ΙΙ. Μέθοδος του αντιτίμου σε Ευρώ – τήρηση του λογαριασμών ως αμιγών 48
ΙΙΙ. Μέθοδος Λογιστικού Ισότιμου 50
IV. Μέθοδος της Αυτοτελούς Λογιστικής 52
2.4 Λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών και στοιχείων σε ξένο νόμισμα 53
Κεφάλαιο 3
Εξορυκτικές Δραστηριότητες
3.1 Βασικές Έννοιες 71
3.2 Λογιστική των Εξόδων Έρευνας 72
H μέθοδος των επιτυχημένων προσπαθειών 72
η μέθοδος του πλήρους κόστους 72
3.3 ΔΠΧΑ 6 «Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων» 73
Περίληψη 73
Στοιχεία του κόστους των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από
έρευνα και αξιολόγηση 73
Ενδείξεις απομείωσης 74
3.4 Φορολογική Αντιμετώπιση των Εξόδων Ερευνών Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων 74
Ι. Μέθοδος του πλήρους κόστους 75
ΙΙ. Μέθοδος των Επιτυχημένων Προσπαθειών 76
Κεφάλαιο 4
Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40)
4.1 Βασικοί Ορισμοί 79
4.2 Αρχική Αναγνώριση 83
4.3 Μέτρηση κατά την Αρχική Αναγνώριση 83
4.4 Μέτρηση μετά την Αρχική Αναγνώριση 87
Κεφάλαιο 5
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες (ΔΠΧΑ 5)
5.1 Ορισμοί 97
5.2 Κατάταξη μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (ή ομάδων διάθεσης) ως κατεχόμενα προς πώληση 98
Προϋποθέσεις 98
Εξαιρέσεις 99
5.3 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να εγκαταλειφθούν 100
5.4 Αποτίμηση 100
5.5 Αποχαρακτηρισμός μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (ή ομάδων διάθεσης) ως κατεχόμενα προς πώληση 101
5.6 Διακοπείσες Δραστηριότητες 101
5.7 Η παρουσίαση των διακοπεισών δραστηριοτήτων 101
5.8 Κέρδη ή ζημίες που σχετίζονται με συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις 103
5.9 Παρουσίαση ενός μη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου ή ομάδας διάθεσης ως κατεχόμενο προς πώληση 103
5.10 Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις 103
5.11 Λυμένα Παραδείγματα 104
Κεφάλαιο 6
Λειτουργικοί τομείς (ΔΠΧA 8)
6.1 Σκοπός 114
6.2 Ορισμοί 114
6.3 Τομείς προς Αναφορά 115
6.4 Κριτήρια συγκέντρωσης 116
6.5 Ποσοτικά όρια 116
6.6 Γνωστοποιήσεις 118
Γενικές πληροφορίες 118
Πληροφόρηση για το κέρδος ή τη ζημία, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 119
6.7 Επιμέτρηση 120
6.8 Συμφωνίες 121
6.9 Επαναδιατύπωση πληροφοριών που παρασχέθηκαν προηγουμένως 122
6.10 Γνωστοποιήσεις για το σύνολο της Οικονομικής Οντότητας 122
6.10 Λυμένο Παράδειγμα 124
Κεφάλαιο 7
Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού μίας Μονάδας Δημιουργίας ταμιακών Ροών
7.1 Επισκόπηση Κεφαλαίου 129
7.2 η Έννοια της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών 129
7.3 Αναγνώριση μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών 130
7.4 Ανακτήσιμο ποσό και λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών 133
7.5 Υπεραξία Απόκτησης 133
7.5.1 Επιμερισμός της υπεραξίας απόκτησης σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών 133
7.5.2 Έλεγχος μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών με υπεραξία απόκτησης για απομείωση 134
Ανάλυση απόκτησης ΚΛΜ 135
7.5.3 Χρονοδιάγραμμα ελέγχων απομείωσης 136
7.5.4 Ζημία απομείωσης στην περίπτωση μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών 137
7.6 Εταιρικά στοιχεία του ενεργητικού 140
7.7 Αναστροφή τυχόν ζημίας απομείωσης μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών 142
7.8 Γνωστοποιήσεις 142
7.9 Ολοκληρωμένη άσκηση 144
Κεφάλαιο 8
Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας
8.1 Γενικά 151
8.2 Πεδίο εφαρμογής 152
8.3 Ορισμοί 152
8.4 Επιμέτρηση 155
8.4.1 Ορισμός της εύλογης αξίας 155
8.4.2 Προσδιορισμός του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης που επιμετράται 155
8.4.3 Προσδιορισμός της συναλλαγής 157
8.4.4 Οι συμμετέχοντες στην αγορά 158
8.4.5 Προσδιορισμός τιμής 159
8.4.6 Εφαρμογή σε μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 160
8.4.6.1 Μέγιστη και βέλτιστη χρήση για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 160
8.4.6.2 Βάση αποτίμησης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 161
8.4.7 Εφαρμογή στις υποχρεώσεις και τους ίδιους συμμετοχικούς τίτλους μιας οντότητας 162
8.4.7.1 Υποχρεώσεις και συμμετοχικοί τίτλοι στην κατοχή άλλων μερών ως περιουσιακά στοιχεία 163
8.4.7.2 Υποχρεώσεις και συμμετοχικοί τίτλοι που δεν βρίσκονται στην κατοχή άλλων μερών ως περιουσιακά στοιχεία 164
8.4.8 Κίνδυνος μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων 165
8.4.9 Περιορισμοί στη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης ή ενός ίδιου συμμετοχικού τίτλου μιας οντότητας 165
8.4.10 Χρηματοοικονομική υποχρέωση με χαρακτηριστικό απαίτησης 166
8.4.11 Εφαρμογή σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις με θέσεις συμψηφισμού σε κινδύνους αγοράς ή πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου 166
8.4.12 Έκθεση σε κινδύνους της αγοράς 168
8.4.13 Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο συγκεκριμένου αντισυμβαλλομένου. 168
8.4.14 Εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση 169
8.4.15 Τεχνικές αποτίμησης 170
8.4.15.1 Προσέγγιση βάσει της αγοράς 171
8.4.15.2 Προσέγγιση βάσει κόστους 172
8.4.15.3 Προσέγγιση βάσει εισοδήματος 172
8.4.15.3.1 Τεχνικές παρούσας αξίας 173
Τα συστατικά στοιχεία της επιμέτρησης της παρούσας αξίας 173
Γενικές αρχές 174
Κίνδυνος και αβεβαιότητα 175
Τεχνική προσαρμογής προεξοφλητικού επιτοκίου 175
Τεχνική αναμενόμενης παρούσας αξίας 177
8.4.16 Εισροές σε τεχνικές αποτίμησης 179
8.4.16.1 Γενικές αρχές 179
8.4.16.2 Εισροές με βάση τις τιμές ζήτησης και προσφοράς 180
8.4.16.3 Ιεραρχία εύλογης αξίας 180
8.4.16.4 Εισροές 1ου επιπέδου 181
8.4.16.5 Εισροές 2ου επιπέδου 183
8.4.16.6 Εισροές 3ου επιπέδου 184
8.4.17 Γνωστοποιήσεις 185
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 191