Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων & τη Λογιστική

Κωνσταντίνος Λιάπης

 

Β΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 312
Κωδικός ISBN: 960-8249-40-6
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 3650

Category:

Η δεύτερη έκδοση του παρόντος συγγράμματος κατέστη απαραίτητη προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές που προέκυψαν ως αποτέλεσμα σημαντικών μεταβολών στην οικονομική πραγματικότητα, όπως είναι η εισαγωγή του ευρώ ως νομισματική μονάδα στη χώρα μας και η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεπώς, η έκδοση αυτή περιλαμβάνει:

- Αναπροσαρμογή των εφαρμογών και παραδειγμάτων στο νέο νόμισμα (ευρώ),

- Συμπληρωματικό εισαγωγικό κεφάλαιο στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και αντίστοιχο παράρτημα, στο τρίτο μέρος του βιβλίου, σχετικό με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Η αναθεωρημένη έκδοση, παρόλο που εξακολουθεί να παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της προηγούμενης, αποσκοπεί επιπλέον στη βασική ενημέρωση του σπουδαστή, στον οποίο κυρίως απευθύνεται, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου, σχετικά με τη νέα πραγματικότητα που καθιέρωσαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο χώρο της Λογιστικής.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φοιτητές του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, για τις χρήσιμες επισημάνσεις τους και την Οικονομολόγο κα Έλενα Χριστοδουλοπούλου B.Sc., M.Sc., για την επιμέλεια του συνόλου της παρούσας έκδοσης.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β Έκδοσης 13
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α Έκδοσης 15
ΜΕΡΟΣ 1ο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.1. Εισαγωγή 19
1.2. Σχέση της Οικονομικής των Επιχειρήσεων με τις άλλες επιστήμες 19
1.3. Αγαθά και Μέσα Παραγωγής 20
1.4. Η έννοια της Οικονομικής Εκμετάλλευσης 20
1.5. Η έννοια της Οικονομικής Μονάδος 21
1.6. Η έννοια της επιχείρησης 21
1.7. Συστατικά μέρη μίας οικονομικής μονάδος (Λειτουργίες – Διαδικασίες) 22
1.7.1. Διαδικασία Εφοδιασμού 22
1.7.2. Παραγωγική διαδικασία 23
1.7.3. Διαδικασία Αποθήκευσης 24
1.7.4. Διαδικασία Συντήρησης 24
1.7.5. Διαδικασία Διάθεσης 24
1.7.6. Χρηματοοικονομική Λειτουργία 25
1.7.7. Διοικητικολογιατική Διαδικασία 25
1.8. Οι Παραγωγικοί συντελεστές κάτω από το πρίσμα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων 26
1.8.1. Συντελεστής Φύση 26
1.8.2. Συντελεστής Εργασία 27
1.8.3. Συντελεστής Κεφάλαιο 27
1.8.4. Συντελεστής Επιχειρηματικότητα 28
1.9. Κάθετη και Οριζόντια διάρθρωση παραγωγής 30
1.10. Είδη Επιχειρήσεων 33
1.10.1. Διακρίσεις επιχειρήσεων βάσει του είδους της εκμετάλλευσής τους 33
1.10.1.1. Πρωτογενής τομέας της οικονομίας 33
1.10.1.2. Δευτερογενής τομέας της οικονομίας 34
1.10.1.3. Τριτογενής τομέας της οικονομίας 35
1.10.2. Διακρίσεις επιχειρήσεων βάσει της έντασης χρήσης των παραγωγικών συντελεστών 36
1.10.2.1. Εντάσεως Εργασίας 36
1.10.2.2. Εντάσεως Κεφαλαίου 36
1.10.2.3. Εντάσεως Πρώτων υλών 36
1.10.3. Διακρίσεις επιχειρήσεων βάσει του μεγέθους τους 37
1.10.3.1. Χρηματοοικονομικά και τεχνικά κριτήρια μεγέθους επιχειρήσεων 37
1.10.3.2. Κριτήρια σε σχέση με την αγορά 38
1.10.4. Διακρίσεις επιχειρήσεων βάσει της επιδίωξης κερδών και του τρόπου διανομής αυτών 39
1.10.5. Διακρίσεις επιχειρήσεων βάσει νομικής μορφής 41
1.10.5.1. Προσωπικές Εταιρείες 42
1.10.5.2. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 45
1.10.5.3. Ιδιόρρυθμες εταιρείες 48
1.11. Οργάνωση Επιχείρησης 48
1.12. Έννοια του Ενεργητικού ή της Περιουσίας μίας επιχείρησης 52
1.12.1. Στοιχεία Ενεργητικού ή Περιουσίας μίας επιχείρησης 52
1.12.2. Μεταβολές μεταξύ Περιουσιακών Στοιχείων 56
1.13. Η έννοια του Παθητικού ή των υποχρεώσεων μίας επιχείρησης 59
1.13.1. Στοιχεία Παθητικού ή υποχρεώσεων μίας επιχείρησης 59
1.13.2. Μετασχηματισμοί μεταξύ Υποχρεώσεων
και μεταξύ Περιουσίας και Υποχρεώσεων 61
1.14. Έννοια της Καθαρής Περιουσίας ή Καθαρής Θέσης της επιχείρησης 62
1.14.1. Στοιχεία Καθαρής Περιουσίας ή Καθαρής Θέσης της επιχείρησης
1.14.2. Μεταβολή στοιχείων Ενεργητικού, Παθητικού και Καθαρής Θέσης
1.15. Οικονομικές Καταστάσεις
1.15.1. Ισολογισμός
1.15.2. Αποτελέσματα Χρήσεως
1.15.3. Πίνακας Διανομής
1.16. Κοινωνικά – Οικονομικά – Λογιστικά Γεγονότα
1.17. Κεφάλαιο Κίνησης Επιχείρησης (Working Capital)
1.18. Ρευστότητα (Cash Flow)
1.19. Μικτό Κέρδος (Gross Profit)
1.20. Παραγωγικότητα Επιχείρησης
1.20.1. Παραγωγικότητα Εργασίας
1.20.2. Παραγωγικότητα Κεφαλαίου
1.20.3. Παραγωγικότητα Α’και Β’ Υλών
1.21. Οικονομικότητα
1.21.1. Ανάλυση Θυσίας
1.21.2. Ανάλυση Αποτελέσματος
1.22. Αποδοτικότητα
1.23. Χρηματοοικονομική αξία μιας επιχείρησης
1.24. Τεχνικές ανάλυσης επιχειρηματικής δραστηριότητας ως προς το χρόνο
1.25. Διαχείριση Κόστους και η Έννοια του Προϋπολογισμού Επιχειρήσεων
1.25.1. Κοστολόγηση (Costing)
1.25.2. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Strategic Planning) .
1.26. Η Ανάλυση Αποδοτικότητας ως προς το χρόνο στην Οικονομική των επιχειρήσεων
1.27. Η έννοια των Αγορών
1.27.1. Μορφές αγοράς αναλόγως τον μεριδίου των επιχειρήσεων
1.27.2. Συνεργασία επιχειρήσεων για τη μείωση 113
1.27.2.1. Το καρτέλ (cartel) 113
1.27.2.2. Το κονσέρν 113
1.27.2.3. Το τράστ (Trast) 119
1.27.3. Χωρικές επιδράσεις στην Οικονομική 120
1.27.4. Αγορά και Κλάδοι Επιχειρήσεων 123
1.27.5. Χρήμα – Κεφαλαιαγορά – Χρηματαγορά 127
ΜΕΡΟΣ 2ο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
2.1. Η επιστήμη της λογιστικής 133
2.1.1. Ιστορικά στοιχειά 133
2.1.2. Έννοια 133
2.1.3. Σκοπός 133
2.1.4. Διακρίσεις 134
2.2. Χρήστες λογιστικών πληροφοριών 137
2.3. Αρχές της λογιστικής 139
2.4. Η έννοια του λογαριασμού και του αναλυτικού καθολικού των λογαριασμών 141
2.5. Η τεχνική της καταγραφής των λογιστικών γεγονότων (λογιστικές εγγραφές) 145
2.6. Ημερολόγιο λογιστικών εγγράφων (General Journal) 150
2.7. Ανάγκη συνάθροισης των επιμέρους λογαριασμών – Η έννοια του γενικού καθολικού 153
2.8. Ισοζύγια λογαριασμών
2.9. Προσαρμογές των λογαριασμών
2.9.1. Προσαρμογές παγίων
2.9.2. Λογιστική παρουσίαση των αποσβέσεων
2.9.3. Προσαρμογές αποθεμάτων 161
2.9.4. Προσαρμογές προβλέψεων 163
2.9.5. Προσαρμογές δεδουλευμένων τμημάτων 165
2.10. Λογιστικό φύλλο εργασίας και η έκδοση των οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 168
2.10.1. Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο 170
2.10.2. Οριστικό Ισοζύγιο 170
2.11. Λογιστικό κύκλωμα 171
2.11.1. Αναλυτικό καθολικό 182
2.11.2. Απογραφή τέλους χρήσης 185
2.11.3. Προσωρινό ισοζύγιο 31112120X7 186
2.11.4. Προσαρμοσμένο ισοζύγιο 31/12/20X7 187
2.11.5. Οριστικό ισοζύγιο 31/12/20X7 188
2.11.6. Φύλλο εργασίας 189
2.11.7. Ισολογισμός 31/12/20X7 190
2.12. Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης – Λιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 191
2.12.1. Η διαδικασία εναρμόνισης των Λογιστικών Προτύπων 191
2.12.2. Η δημιουργία και ο σκοπός των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων 191
2.12.3. Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
στην Ελλάδα 192
2.12.4. Οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων 194
2.12.5. Συνοπτική παρουσίαση των Διεθνών Αογιστικών
Προτύπων – Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IAS – IFRS) 197
ΜΕΡΟΣ 3ο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
3.1. Διακρίσεις κλάδων σύμφωνα με την ΕΣΥΕ
3.2. Λογιστικό σχέδιο εταιρειών
3.3. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις X Α.Ε.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ