Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο

Ιωάννης Ρόκας

Β΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 168
Κωδικός ISBN: 960-824-918-Χ
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 68383035

Category:

Το παρόν σύγγραμμα χωρίζεται σε τέσσερα μέρη.

Στο πρώτο μέρος καταπιάνεται με γενικότερα θέματα όπως,  το ναυτικό δίκαιο στο πλαίσιο του όλου δικαϊκού συστήματος, τους κανόνες του ναυτικού δικαίου,  με τις  νομοθετικές ρυθμίσεις, τις διεθνείς συμβάσεις, την ναυτιλιακή επιχείρηση και τέλος, με την χρηματοδότηση της ναυτιλιακής επιχείρησης.

Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με το πλοίο και την εκμετάλλευση του. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με το πλοίο ως οντότητα, την  ναυτική πίστη, την εκμετάλλευση του πλοίου,  την ευθύνη του εκμεταλλευόμενου το πλοίο και με την συμπλοιοκτησία.

Στο τρίτο μέρος αναπτύσσει θέματα που αφορούν  το πλοίο  και την εκμετάλλευση του. Παρουσιάζει διάφορες έννοιες και διακρίσεις, τις υποχρεώσεις και ευθύνη του εκναυλωτή, τις υποχρεώσεις του ναυλωτή, την λύση της ναύλωσης, την φορτωτική, την μεταφορά επιβάτη, κοινές ή γενικές αβαρίες και συνεισφορά. Τελευταίο θέμα του τρίτου μέρους αφορά την επιθαλάσσια αρωγή και διάσωση.

Το τέταρτο μέρος του συγγράμματος έχει ως αντικείμενο τα βοηθητικά πρόσωπα του εφοπλισμού και πλοιοκτησίας και πιο συγκεκριμένα άπτεται με τον πλοίαρχο και το πλήρωμα.

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
I. Το ναυτικό δίκαιο στο πλαίσιο του όλου δικαϊκού συστήματος 1
II. Ο κανόνες του ναυτικού δικαίου 4
III. Νομοθετικές ρυθμίσεις 7
Α. Οι ξένες νομοθεσίες 7
Β. Ελληνική νομοθεσία 9
IV. Διεθνείς συμβάσεις 12
V. Η ναυτιλιακή επιχείρηση 13
VI. Η χρηματοδότηση της ναυτιλιακής επιχείρησης 18
ΜΕΡΟΣ Β’
ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
Κεφάλαιο Πρώτο
ΤΟ ΠΛΟΙΟ
Ι. Γενικά 19
II. Έννοια του πλοίου κατά το νόμο 21
III. Το πλοίο ως ιδιαίτερο κινητό πράγμα 25
IV. Τα συστατικά και τα παραρτήματα του πλοίου 26
V. Εθνικότητα του πλοίου 27
VI. Στοιχεία εξατομίκευσης 32
VII. Τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου 36
VIII. Κτήση κυριότητας του πλοίου σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του δημοσίου και ιδιωτικού ναυτικού δικαίου 37
IX. Κτήση κυριότητας του πλοίου με ναυπήγηση 38
X. Κτήση κυριότητας πλοίου με συμβατική εκποίηση 40
XI. Κτήση κυριότητας πλοίου με χρησικτησία 45
XII. Κατάσχεση και αναγκαστική εκτέλεση πλοίων 46
XIII. Σύγκρουση πλοίων 47
Κεφάλαιο Δεύτερο
ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
I. Ναυτική υποθήκη 49
II. Προτιμώμενη ναυτική υποθήκη 55
III. Καταπιστευματική μεταβίβαση της κυριότητας του πλοίου 58
IV. Ναυτικά προνόμια 60
Κεφάλαιο Τρίτο
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
I. Κύριος του πλοίου, πλοιοκτήτης και εφοπλιστής 63
1. Διαχωρισμός κυριότητας του πλοίου από τον εφοπλισμό 63
2. Κάμψεις της αρχής της διάκρισης κυριότητας πλοίου και εφοπλισμού 66
3. Δημοσιότητα του εφοπλισμού 67
Κεφάλαιο Τέταρτο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΠΛΟΙΟ
I. Γενικά 68
II. Ο περιορισμός της ευθύνης του εκμεταλλευόμενου το πλοίο 70
1. Γενικά 70
2. Υποχρεώσεις για τις οποίες ισχύει ο περιορισμός της ευθύνης 71
3. Αντικείμενα στα οποία περιορίζεται η ευθύνη 73
α. Παραχώρηση πλοίου και ναύλου 74
β. Προσφορά χρηματικού ποσού αντί της παραχώρησης του πλοίου 76
4. Διαδικασία περιορισμού της ευθύνης 80
5. Αποτελέσματα της δήλωσης περιορισμού της ευθύνης 81
6. Διαδικασία μετά τη δήλωση περιορισμού της ευθύνης 82
III. Περιορισμός της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις κατά τη διεθνή σύμβαση του Λονδίνου του 1967 83
1. Γενικά. Πρόσωπα που δικαιούνται να περιορίσουν την ευθύνη 83
2. Υλοποίηση του περιορισμού της ευθύνης 85
3. Απαιτήσεις που υπόκεινται στον περιορισμό 86
4. Κεφάλαιο περιορισμού 86
Κεφάλαιο Πέμπτο
ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ
I. Έννοια 88
II. Σχέσεις συμπλοιοκτητών μεταξύ τους 90
III. Σχέσεις των συμπλοιοκτητών προς τα έξω 99
IV. Ο διαχειριστής της συμπλοιοκτησίας 100
V. Λύση της συμπλοιοκτησίας 106
ΜΕΡΟΣ Γ
ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
Κεφάλαιο Έκτο
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
I. Έννοια 108
II. Διακρίσεις 110
III. Τα μέρη στη σύμβαση της ναύλωσης 115
IV. Κατάρτιση της ναύλωσης. Το ναυλοσύμφωνο 116
Κεφάλαιο Έβδομο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ
Α. Υποχρεώσεις εκναυλωτή
I. Γενικά 117
II. Υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη του πλου 117
1. Υποχρεώσεις που αφορούν στο πλοίο 118
2. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή να φέρει το πλοίο στον τόπο φόρτωσης 120
3. Υποχρέωση φόρτωσης και στοιβασίας 121
4. Υποχρέωση αναμονής και υπερανομής 122
α. Γενικά. Πεδίο εφαρμογής 122
β. Αναμονή (σταλιές) 124
γ. Υπερανομή (επισταλίες) 125
δ. Ανθυπερανομή 126
ε. Υποχρέωση έκδοσης φορτωτικής 127
III. Υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια του πλου 128
1. Γενικά 128
2. Υποχρέωση μη παρέκκλισης ή αλλαγής της πορείας του πλοίου 129
IV. Υποχρεώσεις κατά και μετά την άφιξη του πλοίου 130
1. Προετοιμασία εκφόρτωσης 130
2. Αναμονές και υπεραναμονές εκφόρτωσης 131
3. Υποχρέωση προς παράδοση του φορτίου 132
Β. Ευθύνη εκναυλωτή
I. Γενικά 134
1. Φύση της ευθύνης 134
2. Διάρκεια ευθύνης 137
II. Αντικείμενο της ευθύνης 138
III. Ευθύνη για την κατάσταση του πλοίου 139
IV. Ευθύνη εκναυλωτή για πράξεις του πλοιάρχου, του πληρώματος και των άλλων προστηθέντων. Ναυτικό και εμπορικό πταίσμα 140
V. Ευθύνη για ανακριβείς δηλώσεις 141
VI. Ευθύνη μεταφορέα που είναι εφοπλιστής 142
VII. Έκταση της αποζημίωσης 143
1. Αποζημίωση εξαιτίας απώλειας των πραγμάτων 143
2. Αποζημίωση εξαιτίας βλάβης των πραγμάτων 144
3. Αποζημίωση εξαιτίας καθυστέρησης 145
4. Περιορισμός της ευθύνης του εκναυλωτή για βλάβη ή απώλεια του φορτίου 146
5. Συρροή ενδοσυμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης ή ενδοσυμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης 148
6. Απαγορευμένες απαλλακτικές ρήτρες 149
7. Επιτρεπτές απαλλακτικές ρήτρες 150
α. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή πριν τη φόρτωση και μετά την εκφόρτωση 151
β. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή, που αναφέρονται στην κοινή αβαρία 152
γ. Ευθύνη σε περίπτωση φόρτωσης στο κατάστρωμα 153
δ. Ευθύνη για μεταφορά ζωντανών ζώων 154
ε. Μεταφορά που έχει χαρακτήρα ασυνήθιστο και εξαιρετικό 155
VIII. Περιπτώσεις απαλλαγής από την ευθύνη 156
1. Γενικά 156
2. Οι κίνδυνοι που εξαιρούνται 157
3. Απαλλαγή για τα φορτωθέντα και μη δηλωθέντα πράγματα 158
IX. Επιφύλαξη κατά την παραλαβή 159
1. Παραλαβή χωρίς επιφύλαξη 159
2. Παραλαβή με επιφύλαξη 160
3. Περιπτώσεις που δεν απαιτείται επιφύλαξη 161
X. Απόσβεση και παραγραφή του δικαιώματος αποζημίωσης 162
1. Απόσβεση του δικαιώματος αποζημίωσης 162
2. Παραγραφή 163
Κεφάλαιο Όγδοο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΤΗ
I. Υποχρέωση προς καταβολή του ναύλου 164
1. Ο οφειλόμενος ναύλος 164
2. Τρόπος υπολογισμού και καταβολής του ναύλου 166
3. Τρόπος εξασφάλισης του εκναυλωτή για την πληρωμή του ναύλου 167
4. Ο οφειλέτης του ναύλου 168
II. Άλλες υποχρεώσεις του ναυλωτή 169
1. Γενικά 169
2. Προσκόμιση των πραγμάτων προς φόρτωση 170
3. Παράδοση εγγράφων 171
4. Απόδειξη παραλαβής 172
Κεφάλαιο Ένατο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ
I. Γενικά 173
II. Υπαναχώρηση του ναυλωτή 174
1. Υπαναχώρηση πριν την έναρξη της φόρτωσης και διαρκούντος του χρόνου αναμονής 174
2. Υπαναχώρηση μετά την έναρξη της φόρτωσης 175
3. Υπαναχώρηση μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης 176
4. Υπαναχώρηση μετά τον απόπλου 177
III. Αδυναμία εκτέλεσης της ναύλωσης 178
1. Λύση εξαιτίας απώλειας ή παρεμπόδισης του πλοίου πριν την έναρξη του πλου 178
2. Λύση εξαιτίας απώλειας του πλοίου μετά την έναρξη του πλου Ναύλος απόστασης 179
3. Λύση εξαιτίας απώλειας του φορτίου 180
4. Υποχρεώσεις των μερών μετά τη λύση της σύμβασης 181
Κεφάλαιο Δέκατο
Η ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ
I. Γενικά 182
1. Έννοια 182
2. Έκδοση 182
3. Στοιχεία της φορτωτικής 184
4. Είδη φορτωτικής. Διαταγή παράδοσης 186
II. Λειτουργία της φορτωτικής 190
1. Αποδεικτική δύναμη 190
2. Φορτωτική ως αξιόγραφο 191
3. Φορτωτική ως νομιμοποιητικό έγγραφο 192
4. Εμπράγματη δύναμη της φορτωτικής 193
Κεφάλαιο Ενδέκατο
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΗ
I. Γενικά 194
II. Υποχρεώσεις πριν τον απόπλου 195
III. Συμβατικές σχέσεις μετά τον απόπλου 196
IV. Αποσκευές του επιβάτη 197
V. Αστική ευθύνη του μεταφορέα προσώπων κατά τη διεθνή σύμβαση των Αθηνών του 1971 198
Κεφάλαιο Δωδέκατο
ΚΟΙΝΕΣ Ή ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
I. Κοινές ή γενικές αβαρίες 200
II. Συνεισφορά 203
Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο
ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ
I. Γενικά 205
II. Αμοιβή 211
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο
Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
I. Γενικά 213
II. Ειδικότερες υποχρεώσεις 214
III. Αντιπροσωπευτική εξουσία πλοιάρχου 215
Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο
ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
I. Σύμβαση ναυτολόγησης και υποχρεώσεις του ναυτικού 216
II. Μισθός 220
III. Ασθένεια, ατύχημα ναυτικού 222
IV. Λύση της σύμβασης ναυτολόγησης 224
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
I. Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου σελ. 131
II. Κανόνες Χάγης – Βίσμπυ 159