Μικροοικονομική:
Θεωρία & Εφαρμογές στη Λήψη Αποφάσεων

Γεώργιος Κώττης,
Αθηνά Πετράκη – Κώττη

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 792
Κωδικός ISBN: 960-824-920-1
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112700831

Κατά τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί κατακόρυφη αύξηση του γενικότερου ενδιαφέροντος για την Οικονομική Επιστήμη, στο επίπεδο τόσο της θεωρίας όσο και των εφαρμογών της. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ιδρύονται ολοένα και περισσότερα Τμήματα στον ευρύτερο χώρο του αντικειμένου αυτού, ενώ τα οικονομικά μαθήματα εμπλουτίζουν συνεχώς σε μεγαλύτερο βαθμό τα προγράμματα σπουδών πολλών άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων, π.χ. ηλεκτρονικής, μηχανικής, κοινωνιολογίας, γεωπονίας, πολεοδομίας. περιβαλλοντολογίας κ.ά. Ακόμη και στα προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οικονομικά μαθήματα αποκτούν συνεχώς μεγαλύτερη σημασία. Παράλληλα, ο αριθμός των εντύπων ευρείας κυκλοφορίας (ημερήσιων και εβδομαδιαίων) οικονομικού περιεχομένου έχει πολλαπλασιαστεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ενώ και πολλά άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν οικονομικές αναλύσεις σε τακτική βάση. Στην εποχή μας οι οικονομικές ειδήσεις και εξελίξεις κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη ζωή μας και τα οικονομικά μέτρα αποτελούν το κυριότερο στοιχείο των προγραμμάτων δράσης τόσο της εκάστοτε κυβέρνησης όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η Οικονομική Επιστήμη, η οποία έχει ζωή λίγο μεγαλύτερη από δύο αιώνων, εξελίσσεται με ταχύτατο ρυθμό. Αυτό ισχύει τόσο για τη Μακροοικονομική, * δηλαδή τον κλάδο που ασχολείται με τη συμπεριφορά και τα προβλήματα του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του, όσο και για τη Μικροοικονομική, που είναι ο κλάδος που ασχολείται με τις επιμέρους οικονομικές μονάδες, τη συμπεριφορά τους και τα προβλήματα που συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους.

Η Μικροοικονομική, που είναι το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου, έχει ήδη φθάσει σε υψηλό επίπεδο εξέλιξης από πλευράς τεχνικής ανάλυσης. Παραδοσιακά, ο κλάδος αυτός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των αναλυτικών τεχνικών που χρησιμοποιεί και της δυνατότητας που παρέχει για την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, των επενδυτών και όλων των άλλων φορέων που λαμβάνουν μέρος στις καθημερινές οικονομικές διαδικασίες. Κατά τις τελευταίες όμως δεκαετίες το ενδιαφέρον για τη Μικροοικονομική έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό επειδή στη σύγχρονη μορφή της μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και στη διατύπωση πρακτικής σημασίας αρχών και κανόνων για τη λήψη επιχειρηματικών και άλλων οικονομικών αποφάσεων.

Η Μικροοικονομική αποτελεί κύριο μάθημα στα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διοίκησης των Επιχειρήσουν (και συναφή Τμήματα) των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως έχει αυτή διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει επικρατήσει να διδάσκεται με δύο διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το αν απευθύνεται σε φοιτητές των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης ή σε φοιτητές των Τμημάτων που σχετίζονται με τον χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων: Στην πρώτη περίπτωση διδάσκεται ως καθαρή Μικροοικονομική και δίδεται έμφαση αποκλειστικά σχεδόν στη θεωρία και ελάχιστα στις εφαρμογές, ενώ στη δεύτερη περίπτωση δίδεται λιγότερη έμφαση στη θεωρία και πολύ μεγαλύτερη στις εφαρμογές, συχνά μάλιστα αναφερόμενη με τον τίτλο Οικονομική για τους Μάνατζερς.

Ο εν λόγω διαχωρισμός του τρόπου διδασκαλίας της Μικροοικονομικής δημιουργεί ορισμένα προβλήματα για τους φοιτητές: Εκείνοι που φοιτούν σε Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης αποκτούν μεν συνήθως ένα ικανοποιητικό θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά διδάσκονται πολύ λίγα για τις εφαρμογές της και συχνά αδυνατούν να κατανοήσουν την πρακτική της χρησιμότητα για τη λήψη καθημερινών οικονομικών αποφάσεων. Από το άλλο μέρος, όσοι φοιτούν σε Τμήματα Διοίκησης των Επιχειρήσεων (ή συγγενή) δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να εμβαθύνουν επαρκώς στην καθαρή μικροοικονομική θεωρία, ιδιαίτερα σε ορισμένα θεωρητικά θέματα που δεν έχουν ιδιαίτερη πρακτική σημασία για τις επιχειρήσεις.

Στο βιβλίο αυτό επιδιώκεται μια σε βάθος εξέταση της μικροοικονομικής θεωρίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην εποχή μας, με σύζευξη των παραπάνω δυο τάσεων, έτσι ώστε όλοι οι φοιτητές, σε όποιο τμήμα και αν φοιτούν, να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ταυτόχρονα ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο της Μικροοικονομικής καθώς και εξοικείωση με σημαντικές εφαρμογές της στη λήψη οικονομικών αποφάσεων.

Το βιβλίο αποτελείται από είκοσι τρία κεφάλαια και η ύλη του διαιρείται σε επτά μέρη: Στο πρώτο μέρος (Κεφάλαια Ι-ΙΙΙ) εξετάζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αγορών αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. η και η προσφορά και οι σχετικές ελαστικότητες τους, η διαμόρφωση : ισορροπίας στην αγορά, οι μέθοδοι εκτίμησης και πρόβλεψης της ζήτησης, διάφορες προεκτάσεις και εφαρμογές της θεωρίας των αγορών κ.ά.). Στο μέρος (Κεφάλαια IV-V) αναλύεται ο τρόπος ορθολογικής συμπεριφοράς των καταναλωτών οι οποίοι επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την καταναλωτική τους ικανοποίηση κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (εισοδήματος καταναλωτικών προτιμήσεων, τιμών των αγαθών και υπηρεσιών κ.ά.) και εξετάζονται ορισμένες προεκτάσεις και εφαρμογές της θεωρίας της καταναλωτικής χρησιμότητας. Το τρίτο μέρος (Κεφάλαια VI-VIII) είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση της θεωρίας της παραγωγής και της θεωρίας του κόστους των προϊόντων, τόσο με την παραδοσιακή τους μορφή όσο και με γραμμικό προγραμματισμό. Στο τέταρτο μέρος (Κεφάλαια ΙΧ-ΧΙΙΙ) εξετάζεται ο τρόπος συμπεριφοράς των επιχειρήσεων στην αγορά, ανάλογα με το αν ανήκουν σε πλήρως ανταγωνιστικό, μονοπωλιακό, μονοπωλιακά ανταγωνιστικό ή ολιγοπωλιακό κλάδο, ή σε δυοπώλιο. Το πέμπτο μέρος (Κεφάλαια XIV- XIX) ασχολείται σε βάθος με τις κυριότερες τιμολογιακές πολιτικές που εφαρμόζονται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Στο έκτο μέρος (Κεφάλαια ΧΧ-ΧΧΙΙ) εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με τον κεφαλαιακό προγραμματισμό των επιχειρήσεων, τη διαδικασία λήψης ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και οικονομικού κινδύνου, και την οικονομική ολοκλήρωση των επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Τέλος, το έβδομο μέρος (Κεφάλαιο XXIII) ασχολείται με τον τρόπο λειτουργίας των αγορών των παραγωγικών συντελεστών και προσδιορισμού των τιμών τους.

Σε ορισμένα σημεία του κειμένου παρατίθενται μέσα σε πλαίσιο επεξηγήσεις ή διασαφηνίσεις ορισμένων θεωρητικών σημείων, οικονομικές εφαρμογές που σχετίζονται με την ύλη των επιμέρους κεφαλαίων ή θέματα που είναι χρήσιμο να προσεχθούν περισσότερο από τον αναγνώστη. Επίσης, δεδομένου ότι η οικονομική επιστήμη, αν και ανήκει στην ομάδα των κοινωνικών επιστημών, έχει γίνει ιδιαίτερα τεχνική επιστήμη, παρατίθενται και ορισμένες μαθηματικές συναρτήσεις καθώς και εφαρμογές με τη μορφή ασκήσεων με τις λύσεις τους. Το κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από τμήμα με ερωτήσεις και ασκήσεις που αναφέρονται σε εφαρμογές της ύλης που περιέχεται σε αυτό. Συνιστάται στον αναγνώστη, αφού μελετήσει προσεκτικά τις ασκήσεις με τις λύσεις τους που βρίσκονται μέσα σε πλαίσιο στα κεφάλαια, να επιδιώξει κατόπιν να λύσει τις ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Πα τη συγγραφή του παρόντος έργου χρησιμοποιήθηκε εκτενής σύγχρονη αγγλόφωνη βιβλιογραφία. Οι τίτλοι επιλεγμένων βιβλίων που κυκλοφόρησαν από το 1995 και μετά παρουσιάζονται στο τέλος του βιβλίου. Στη βιβλιογραφία δεν αναφέρεται ο μεγάλος αριθμός των επιστημονικών άρθρων που εξετάστηκαν, επειδή θεωρήθηκε ότι η πλειονότητα των αναγνωστών δεν θα είχε ενδιαφέρον να προσφύγει σε τόσο εξειδικευμένες πηγές επιστημονικής ενημέρωσης. Η βιβλιογραφία έχει διαιρεθεί σε οκτώ τμήματα: στο πρώτο περιέχονται τίτλοι που ο καθένας τους σχετίζεται με ολόκληρο το βιβλίο ή με πολλά τμήματά του, ενώ στο κάθε ένα από τα επόμενα επτά τμήματα περιέχεται βιβλιογραφία που αφορά κυρίως ή αποκλειστικά τα θέματα που εξετάζονται στο αντίστοιχο τμήμα της ύλης του βιβλίου.

Όταν πρωτοαναφέρονται στο κείμενο του παρόντος συγγράμματος βασικοί οικονομικοί όροι ή έννοιες, παρουσιάζονται με πλάγια αραιή γραφή ώστε να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής από τον αναγνώστη. Πα να δοθεί δε η ευκαιρία εξοικείωσης και με τους αγγλόφωνους όρους, όλοι οι οικονομικοί όροι αποδίδονται και στα αγγλικά (μέσα σε παρένθεση). Αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο επειδή στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας έχει επικρατήσει η αγγλική γλώσσα στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και η αγγλόφωνη οικονομική βιβλιογραφία αποτελεί τη βάση της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας και πρακτικής και την κύρια πηγή ενημέρωσης για τις ταχύτατες εξελίξεις στον χώρο αυτό.

Πα την επιλογή και την παρουσίαση της ύλης του βιβλίου αυτού οι συγγραφείς αξιοποίησαν τη μακρά εμπειρία τους ως καθηγητές της Οικονομικής Επιστήμης και των εφαρμογών της σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Καναδά καθώς και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών). Το βιβλίο περιέχει ύλη που διδάσκεται στα αντίστοιχα μαθήματα των κυρτότερων πανεπιστημίων των αγγλόφωνων χωρών, είναι όμως προσαρμοσμένο ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ελληνικών πανεπιστημιακών Οικονομικών Τμημάτων και Τμημάτων Διοίκησης των Επιχειρήσεων και συναφών αντικειμένων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τμήματα άλλων ειδικεύσεων στα οποία διδάσκονται μαθήματα Μικροοικονομικής. Είναι κατάλληλο για προχωρημένο έτος προπτυχιακών σπουδών ή για μεταπτυχιακές σπουδές, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών και το υπόβαθρο γνώσεων των φοιτητών.

Γεώργιος Χριστ. Κώττης - Αθηνά Πετράκη Κώττη

Περιεχόμενα

Πρόλογος 15
Μέρος Πρώτο
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Η λειτουργία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών.
Ζήτηση και προσφορά
Εισαγωγή 21
Ο νόμος της ζήτησης 22
Οι ελαστικότητες της ζήτησης 28
Η προσφορά 48
Η ελαστικότητα της προσφοράς ως προς την τιμή 55
Η ισορροπία στην αγορά 58
Η σταθερότητα της ισορροπίας των αγορών 60
Ερωτήσεις και ασκήσεις 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Η εκτίμηση της συνάρτησης ζήτησης
Γενικά 70
Το πρόβλημα της ταυτοποίησης 71
Τεχνικές εκτίμησης της ζήτησης 72
Η πρόβλεψη της ζήτησης 89
Ερωτήσεις και ασκήσεις 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Προεκτάσεις και εφαρμογές της θεωρίας της λειτουργίας των αγορών
Εισαγωγή 96
Το πλεόνασμα του καταναλωτή 96
Εφαρμογή της έννοιας του πλεονάσματος του καταναλωτή 98
Εμπόριο με διατοπικές διαφορές τιμής 101
Εμπόριο με διαχρονικές διαφορές τιμής: διαχρονικό αρμπιτράζ 104
Προθεσμιακές αγορές 105
Βασικές θέσεις των κερδοσκόπων στις αγορές για προθεσμιακές παραδόσεις 107
Αβεβαιότητα, επιχειρηματικοί κίνδυνοι και κερδοσκοπία 109
Το χέτζινγκ 112
Αγοραπωλησίες με δικαιώματα επιλογής αγοράς ή πώλησης 115
Η διαχρονική επίδραση της κερδοσκοπίας (αρμπιτράζ) στην αγορά προϊόντων που μπορούν να αποθηκευθούν 117
Ερωτήσεις και ασκήσεις 121
Μέρος Δεύτερο
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Θεωρία της χρησιμότητας και καταναλωτική συμπεριφορά
Εισαγωγή 125
Βασικές παραδοχές για τη συμπεριφορά των καταναλωτών 126
Η συνάρτηση της χρησιμότητας 128
Κανόνας καταναλωτικής ισορροπίας 131
Ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς με καμπύλες αδιαφορίας 134
Ιδιότητες των καμπύλων αδιαφορίας 137
Μεταβολή των καταναλωτικών προτιμήσεων 140
Οι δυνατότητες κατανάλωσης 141
Η καταναλωτική ισορροπία 143
Η αρχή της ίσης οριακής χρησιμότητας στην κατανάλωση ενός αγαθού 146
Καταναλωτική ισορροπία με μεταβαλλόμενες τιμές 146
Μεταβολές στις προτιμήσεις ή στο πραγματικό εισόδημα του καταναλωτή 149
Εισοδηματική επίδραση και επίδραση υποκατάστασης 154
Ερωτήσεις και ασκήσεις 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Προεκτάσεις και εφαρμογές της θεωρίας της χρησιμότητας
Εναλλακτικές μορφές καμπύλων αδιαφορίας 162
ΟΙ καμπύλες Engel 169
Το δίλημμα της επιλογής μεταξύ άμεσης και έμμεσης φορολογίας 171
Το δίλημμα της επιλογής μεταξύ επιδοτήσεων των τιμών των αγαθών ή μεταβιβάσεων εισοδήματος 174
Τα οφέλη από τις ανταλλαγές 177
Μια εναλλακτική προσέγγιση στη θεωρία της καταναλωτικής συμπεριφοράς 181
Διαχρονική καταναλωτική συμπεριφορά 184
Η χρησιμότητα του χρήματος 190
Μορφές της συνάρτησης χρησιμότητας του χρήματος 191
Ερωτήσεις και ασκήσεις 192
Μέρος Τρίτο
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Η θεωρία της παραγωγής
Η σημασία της θεωρίας παραγωγής 199
Η συνάρτηση παραγωγής 199
Η συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas 204
Η παραγωγή στο βραχυχρόνιο διάστημα 205
Η σημασία των τριών φάσεων παραγωγής για μια επιχείρηση 209
Η μακροχρόνια συνάρτηση παραγωγής 210
Οικονομίες κλίμακας παραγωγής και νόμος της φθίνουσας απόδοσης 212
Οι καμπύλες ίσου προϊόντος 216
Ομογενείς συναρτήσεις παραγωγής 225
Το θεώρημα του Euler και οι σχέσεις μεταξύ του οριακού και μέσου προϊόντος 228
Οι δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ συντελεστών παραγωγής 231
Ειδικές μορφές συναρτήσεων παραγωγής 232
Οι καμπύλες ίσου κόστους 233
Η ισορροπία του παραγωγού για την ελαχιστοποίηση του κόστους 236
Ερωτήσεις και ασκήσεις 243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Το κόστος παραγωγής
Θεωρία παραγωγής και κόστος παραγωγής 247
Έννοιες του κόστους 247
Η συνάρτηση του κόστους 250
Η βραχυχρόνια συνάρτηση κόστους 253
Η μακροχρόνια συνάρτηση κόστους 262
Εξήγηση της συμπεριφοράς του μακροχρόνιου κόστους:
Οικονομίες και αντιοικονομίες μεγέθους 271
Οικονομίες από τη διεύρυνση της σειράς των προϊόντων 274
Επίδραση στο κόστος των εξωτερικών οικονομιών και αντιοικονομιών 274
Η ελάχιστη αποτελεσματική κλίμακα παραγωγής 275
Μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο κόστος 276
Κόστος με ευέλικτες και με μη ευέλικτες συναρτήσεις παραγωγής 283
Οι οικονομίες κλίμακας παραγωγής και η καμπύλη μάθησης 285
Ερωτήσεις και ασκήσεις 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ
Γραμμικός προγραμματισμός στην παραγωγή και στο κόστος
Εισαγωγή 293
Διαγραμματική παρουσίαση προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού για ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος 295
Διαγραμματική παρουσίαση προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού
για περισσότερα προϊόντα 300
Αλγεβρική λύση προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού 303
Η μέθοδος Simplex 307
Το δυαδικό πρόβλημα και οι σκιώδεις τιμές 308
Ερωτήσεις και ασκήσεις 315
Μέρος Τέταρτο
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε πλήρως ανταγωνιστική αγορά
Εισαγωγή 321
Χαρακτηριστικά του πλήρους ανταγωνισμού 322
Ισορροπία της επιχείρησης στο βραχυχρόνιο διάστημα 324
Ισορροπία επιχείρησης και κλάδου στο μακροχρόνιο διάστημα  331
Κλάδοι με σταθερό, αύξον ή φθίνον μακροχρόνιο μέσο κόστος 336
Το πλεόνασμα του παραγωγού 339
Ο ρόλος του μάνατζερ σε μια πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση 342
Αξιολόγηση του πλήρους ανταγωνισμού 343
Ερωτήσεις και ασκήσεις 345
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο μονοπώλιο
Χαρακτηριστικά του μονοπωλίου 349
Διατήρηση του μονοπωλίου 350
Ζήτηση, έσοδο και ελαστικότητα 352
Η συμπεριφορά του μονοπωλητή στο βραχυχρόνιο και στο μακροχρόνιο διάστημα 358
Σύγκριση μονοπωλίου με πλήρη ανταγωνισμό 365
Φυσικά μονοπώλια και ελεγχόμενα μονοπώλια 369
Γενικότερες παρατηρήσεις για τον έλεγχο των φυσικών μονοπωλίων 381
Διμερές μονοπώλιο 382
Ερωτήσεις και ασκήσεις 385
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑ 388
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό
Χαρακτηριστικά του μονοπωλιακού ανταγωνισμού 389
Η βραχυχρόνια ισορροπία στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό 394
Η μακροχρόνια ισορροπία στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό 399
Μονοπωλιακός ανταγωνισμός, διαφήμιση και άλλα μέσα προώθησης των πωλήσεων 402
Κριτική της θεωρίας του μονοπωλιακού ανταγωνισμού 404
Ερωτήσεις και ασκήσεις 406
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII
Η συμπεριφορά των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων
Γενικά για το ολιγοπώλιο 408
Λόγοι για την ύπαρξη ολιγοπωλίων 409
Βαθμός διαφοροποίησης του προϊόντος 411
Βαθμός συγκέντρωσης στο ολιγοπώλιο 413
Η δύναμη στην αγορά και το ολιγοπώλιο 419
Θεωρία ολιγοπωλίου: ολιγοπώλιο χωρίς συνεργασία των επιχειρήσεων 420
Τα ολιγοπώλια και η διαφήμιση 426
Ο περιορισμός του ανταγωνισμού στο ολιγοπώλιο 428
Τα καρτέλ 429
Συμπεριφορά των μελών ενός καρτέλ 438
Η ηγεσία τιμής στο ολιγοπώλιο 439
Δημόσια αναγγελία της τιμής 445
Συνέπειες από την ύπαρξη ολιγοπωλίων 447
Ερωτήσεις και ασκήσεις 449
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΑ 453
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII
Συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο δυοπώλιο και θεωρία παιγνίων
Εισαγωγή 454
Δυοπώλιο με συνεργασία των επιχειρήσεων 454
Δυοπώλιο χωρίς συνεργασία των επιχειρήσεων 457
Αβεβαιότητα και αλληλεξάρτηση στη λήψη αποφάσεων 458
Η θεωρία παιγνίων 459
Ερωτήσεις και ασκήσεις 471
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙΑ 473
Μέρος Πέμπτο
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV
Τιμολογιακοί στόχοι και τιμολογιακές πολιτικές
Εισαγωγή 485
Κύριοι τιμολογιακοί στόχοι των επιχειρήσεων 485
Τιμολόγηση με βάση το οριακό κόστος 487
Τιμολόγηση με βάση το πρόσθετο κόστος και έσοδο 488
Τιμολόγηση με βάση το μέσο κόστος 491
Τιμολόγηση μέσω βασικού σημείου 499
Τιμολόγηση για επίτευξη ορισμένης απόδοσης στο κεφάλαιο 502
Τιμολόγηση για μεγιστοποίηση του κύκλου εργασιών 506
Τιμολόγηση για την κατάκτηση ή διατήρηση μεριδίου της αγοράς 509
Τιμολόγηση για την επίτευξη άλλων αντικειμενικών στόχων 510
Ερωτήσεις και ασκήσεις 512
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV
Άλλες τιμολογιακές πολιτικές
Ο διαφορισμός των τιμών 517
Τιμολόγηση προϊόντος παραγόμενου από περισσότερες παραγωγικές μονάδες της ίδιας επιχείρησης 532
Άλλες τιμολογιακές πρακτικές 538
Ανταγωνισμός με μέσα άλλα από την τιμή 540
Ερωτήσεις και ασκήσεις 544
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI
Τιμολογιακές πολιτικές για προϊόντα συνδέομενα μεταξύ τους ως προς την παραγωγή ή ως προς τη ζήτηση τους
Τιμολόγηση πολλαπλών προϊόντων 548
Αλληλεπιδράσεις από την πλευρά της παραγωγής 549
Αλληλεπιδράσεις από την πλευρά της ζήτησης 559
Ερωτήσεις και ασκήσεις 571
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII
Τιμολόγηση για εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά και για αποθάρρυνση της εισόδου ανταγωνιστών
Ο κύκλος ζωής των προϊόντων και η τιμολόγησή τους 574
Τιμή εκμετάλλευσης 577
Τιμολόγηση προώθησης ή διείσδυσης του προϊόντος στην αγορά 581
Τιμολόγηση για τον περιορισμό της εισόδου ανταγωνιστών 583
Επιλογή μεταξύ τιμής εκμετάλλευσης και τιμής προώθησης του προϊόντος ή περιορισμού της εισόδου ανταγωνιστών 589
Ταυτόχρονος προσδιορισμός της τιμής και της ποιότητας του προϊόντος 590
Ερωτήσεις και ασκήσεις 592
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVIII
Τιμολόγηση προϊόντων για ενδοεπιχειρησιακή χρήση
Γενικά 594
Τιμές μεταφοράς χωρίς εξωτερική αγορά για το ενδιάμεσο προϊόν 597
Τιμές μεταφοράς με πλήρως ανταγωνιστική εξωτερική αγορά για το ενδιάμεσο προϊόν 600
Τιμές μεταφοράς με ατελώς ανταγωνιστική εξωτερική αγορά για το ενδιάμεσο προϊόν 603
Τιμές μεταφοράς προϊόντων μεταξύ τμημάτων η αυτοδύναμων μονάδων μιας επιχείρησης που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες 607
Ερωτήσεις και ασκήσεις 608
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIX
Η τιμολόγηση για υποβολή προσφοράς
Εισαγωγή 610
Οι τρεις μορφές προσφορών 611
Τρόποι εκτίμησης του κόστους, των εσόδων και της άριστης τιμής μιας προσφοράς 614
Ερωτήσεις και ασκήσεις 621
Μέρος Έκτο
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX
Ο κεφαλαιακός προγραμματισμός
Γενικά για τον κεφαλαιακό προγραμματισμό 627
Η διαδικασία του κεφαλαιακού προγραμματισμού 629
Το κεφαλαιακό κόστος της επένδυσης 632
Πηγές και κόστος της χρηματοδότησης 632
Η ροή των εσόδων από την επένδυση 644
Η αξιολόγηση των επενδύσεων 647
Ερωτήσεις και ασκήσεις 653
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXI
Οικονομική αβεβαιότητα, οικονομικοί κίνδυνοι και οικονομικές αποφάσεις
Γενικά για την αβεβαιότητα και τους οικονομικούς κινδύνους 657
Λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας 659
Η κατανομή των πιθανοτήτων 660
Ο συντελεστής της τυπικής απόκλισης 664
Χρησιμοποίηση της κανονικής κατανομής για την αξιολόγηση της πιθανότητας αβέβαιων αποτελεσμάτων 664
Μέτρηση του κινδύνου με τον συντελεστή της διακύμανσης 669
Ο ρόλος της αβεβαιότητας στη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του χρήματος 669
Η τάση για ανάληψη ή αποφυγή κινδύνων και η χρησιμότητα του χρήματος 673
Η χρησιμότητα του χρήματος, η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος και η επιλογή των επενδύσεων 678
Ερωτήσεις και ασκήσεις 688
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXII
Οικονομική ολοκλήρωσή των επιχειρήσεων. Συγχωνεύσεις και εξαγορές
Γενικά για την οικονομική ολοκλήρωση 693
Οικονομική ολοκλήρωση και καινοτομίες 701
Γενικά για τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές 703
Πού αποσκοπούν οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές 706
Τρόποι χρηματοδότησης της εξαγοράς επιχειρήσεων 714
Οι εχθρικές εξαγορές 717
Μέτρα αντίδρασης σε απόπειρες εχθρικής εξαγοράς 719
Ερωτήσεις και ασκήσεις 724
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIIA 725
Μέρος Έβδομο
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXIII
Διανομή του εισοδήματος και προσδιορισμός των τιμών των παραγωγικών συντελεστών
Το εισόδημα, ο πλούτος και η διανομή τους 731
Ζήτηση για έναν συντελεστή με συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά του προϊόντος και στην αγορά του συντελεστή 734
Ζήτηση για έναν παραγωγικό συντελεστή με ατελή ανταγωνισμό στην αγορά προϊόντος και πλήρη ανταγωνισμό στην αγορά του συντελεστή 747
Προσφορά ενός παραγωγικού συντελεστή 754
Μονοψώνιο στην αγορά για έναν παραγωγικό συντελεστή 757
Αντιστάθμιση της μονοψωνιακής εκμετάλλευσης: κρατική παρέμβαση 761
Επίδραση των εργατικών συνδικάτων στην αγορά εργασίας 765
Ερωτήσεις και ασκήσεις 768
Βιβλιογραφία 771
Κυριότερες επιστημονικές εργασίες του καθηγητή Γεωργίου Χρ. Κώττη 779
Κυριότερες επιστημονικές εργασίες της καθηγήτριας Αθηνάς Πετράκη-Κώττη 785