Χρηματοοικονομική Λογιστική με Ελληνικά Πρότυπα

Αυγουστίνος Ι. Δημητράς
Απόστολος Α. Μπάλλας
Δημοσθένης Λ. Χέβας

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 672
Κωδικός ISBN: 978-960-359-172-6
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695586

Category:

Το παρόν βιβλίο καλείται να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σημερινών φοιτητών κι αυριανών λογιστών και γενικότερα οικονομικών στελεχών που θα αντιμετωπίσουν μια πιο σύνθετη πραγματικότητα από ότι στο παρελθόν. Από 1/1/2005 οι ελληνικές επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Τα Δ.Λ.Π. άλλαξαν τελείως τη λογιστική πρακτική αλλά και την ισχύουσα λογιστική θεωρία από ένα σύστημα μέτρησης του λογιστικού αποτελέσματος που υπολογιζόταν ως η διαφορά (κυρίως) των πραγματοποιημένων (βάσει κριτηρίων που όριζε ο νόμος) εσόδων κι εξόδων μετακινούμαστε σταδιακά σε ένα σύστημα όπου αποτιμώνται τα στοιχεία ενεργητικού κι υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες κι οι περισσότερες μεταβολές της αξίας των ως άνω στοιχείων διαμορφώνουν το αποτέλεσμα της χρήσης. Η εφαρμογή του Δ.Λ.Π. αλλά και η ανάγκη αλλαγής του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας προκάλεσαν την υιοθέτηση και εφαρμογή από 1/1/2015 των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.). Χαρακτηριστικό των αλλαγών είναι ότι, ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, οι λογιστές καλούνται να ασκήσουν περισσότερη επαγγελματική κρίση από ότι στο παρελθόν ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να γνωστοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία τους.

Για το περιβάλλον αυτό θέλει να εξοπλίσει το σημερινό φοιτητή το παρόν βιβλίο το οποίο καλύπτει τα κυριότερα θέματα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής σε εισαγωγικό κι ενδιάμεσο επίπεδο. Ειδικά θέματα των Δ.Λ.Π. και των Ε.Λ.Π. και ιδίως οδηγίες εφαρμογής των σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν σε εξειδικευμένα εγχειρίδια.

Για την επίτευξη των σκοπών του βιβλίου η ύλη διαιρείται σε είκοσι τρία κεφάλαια. Στα κεφάλαια αυτά καλύπτονται:

• Εισαγωγικές έννοιες όπως ο ορισμός της Λογιστικής, οι ορισμοί των βασικών στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων και οι γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές.

• Οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

• Το λογιστικό κύκλωμα.

• Οι κανόνες επιμέτρησης των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων.

Στο σύνολο του βιβλίου περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός παραδειγμάτων. Για τις λύσεις των περισσοτέρων εξ αυτών παρατίθενται ημερολογιακές εγγραφές για τις οποίες πρέπει να επισημανθεί ότι χρησιμοποιείται κατά το δυνατόν η ονοματολογία των λογαριασμών των Ε.Λ.Π. και του Ε.Γ.Λ.Σ. γιατί αυτή χρησιμοποιείται στη λογιστική πράξη στην Ελλάδα σήμερα.

Κλείνοντας τον παρόντα πρόλογο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που διάβασαν σχέδια των κεφαλαίων και μας έκαναν σχόλια. Προφανώς λάθη και παραλείψεις παραμένουν και την ευθύνη φέρουν οι συγγραφείς.

Αθήνα
Αυγουστίνος I. Δημητράς,
Απόστολος Α. Μπάλλας,
Δημοσθένης Λ. Χέβας

Περιεχόμενα

Πρόλογος 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Τι είναι Λογιστική
1.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 21
1.2 Ορισμός της Λογιστικής 21
1.3 Έρευνα στη Λογιστική 23
1.4 Κλάδοι της Λογιστικής 24
1.5 Λογιστική κι άλλες επιστήμες 25
1.6 Σκοπός των Οικονομικών Καταστάσεων 25
1.6.1 Χρηματοοικονομική θέση, αποδοτικότητα και μεταβολές στη χρηματοοικονομική θέση 26
1.7 Οικονομικές Καταστάσεις 28
1.7.1 Η Έκθεση του ορκωτού ελεγκτή 29
1.8 Ερωτήσεις 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Κανονιστικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
2.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 33
2.2 Δομή κανονιστικού πλαισίου 33
2.3 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 34
2.4 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) 39
2.4.1 Υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από την Ε.Ε 40
2.4.2 Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η Χρονική Αξία του Χρήματος
3.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 45
3.2 Βασικές έννοιες 45
3.3 Απλή κεφαλαιοποίηση 47
3.4 Σύνθετη κεφαλαιοποίηση 48
3.5 Ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια 49
3.6 Ράντες 50
3.7 Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική Λογιστική 54
3.8 Ερωτήσεις 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Το Εννοιολογικό Πλαίσιο των Ε.Λ.Π
4.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 55
4.2 Εννοιολογικά πλαίσια 55
4.3 Χρήστες των λογιστικών πληροφοριών 56
4.4 Βασικές παραδοχές 57
4.5 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων 58
4.5.1 Κατανοητότητα 58
4.5.2 Συνάφεια 59
4.5.3 Σημαντικότητα 60
4.5.4 Αξιοπιστία 60
4.5.5 Πιστή παρουσίαση 60
4.5.6 Πληρότητα 61
4.5.7 Η αρχή της συντηρητικότητας ή σύνεσης 62
4.5.8 Συγκρισιμότητα 62
4.6 Η αρχή της επικράτησης της ουσίας πάνω στον τύπο ή εύλογης παρουσίασης 63
4.7 Περιορισμοί στις συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες 64
4.7.1 Εγκαιρότητα 64
4.7.2 Ισορροπία μεταξύ οφέλους και κόστους 64
4.7.3 Ισορροπία μεταξύ ποιοτικών χαρακτηριστικών 65
4.8 Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων 65
4.8.1 Οικονομική θέση 65
4.8.2 Αποδοτικότητα 66
4.9 Αναγνώριση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων 67
4.9.1 Η πιθανότητα μελλοντικών οικονομικών οφελών 68
4.9.2 Αξιοπιστία αποτίμησης 68
4.10 Αποτίμηση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων 69
4.11 Λοιπές λογιστικές αρχές 70
4.12 Ερωτήσεις 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Κατάσταση Οικονομικής θέσης – Ισολογισμός
5.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 73
5.2 Ισολογισμός 73
5.2.1 Στοιχεία ενεργητικού 73
5.2.2 Υποχρεώσεις 75
5.2.3 Ίδια Κεφάλαια 77
5.2.4 Παραδείγματα λογαριασμών Ισολογισμού 78
5.3 Οι ρυθμίσεις των Ε.Λ.Π 79
5.4 Προσάρτημα – σημειώσεις 82
5.5 Λυμένη άσκηση 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Χρηματοοικονομική Επίδοση: Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Χρήσης)
6.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 87
6.2 Στοιχεία χρηματοοικονομικής επίδοσης 87
6.2.1 Εισόδημα 87
6.2.2 Έξοδα 88
6.3 Η κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π 89
6.4 Μεταβολές στην οικονομική θέση της επιχείρησης 95
6.4.1 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης 95
6.5 Ερωτήσεις 97
6.6 Ασκήσεις για εξάσκηση 98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
H Κατάσταση Χρηματοροών
7.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 101
7.2 Ορισμός ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων 101
7.3 Στοιχεία της κατάστασης Ταμειακών Ροών (κατάσταση χρηματοροών) 102
7.4 Μορφή κατάστασης Ταμειακών Ροών 104
7.5 Κατάρτιση κατάστασης Ταμειακών Ροών 108
7.5.1 Υπολογισμός των λειτουργικών ταμειακών ροών: έμμεση μέθοδος 108
7.5.2 Υπολογισμός των λειτουργικών ταμειακών ροών: άμεση μέθοδος 112
7.5.3 Υπολογισμός των επενδυτικών ταμειακών ροών 115
7.5.4 Υπολογισμός των χρηματοδοτικών ταμειακών ροών 115
7.5.5 Μη ταμειακές συναλλαγές 116
7.6 Χρήση και ανάλυση της κατάστασης Ταμειακών Ροών 116
7.7 Ερωτήσεις 118
7.8 Ασκήσεις για εξάσκηση 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Το Λογιστικό Κύκλωμα: Η Παρακολούθηση των Λογιστικών Γεγονότων
8.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 121
8.2 Λογιστική ισότητα και λογιστικό γεγονός 121
8.3 Η έννοια του λογαριασμού 127
8.3.1 Λογαριασμοί αξιών και λογαριασμοί αποτελεσμάτων 129
8.3.2 Αντίθετοι λογαριασμοί 130
8.3.3 Γενικοί και ειδικοί λογαριασμοί 130
8.3.4 Διάμεσοι λογαριασμοί 131
8.4 Λογιστικό κύκλωμα 131
8.5 Ημερολόγιο 132
8.6 Λογαριασμοί τάξεως 140
8.6.1 Κατηγορίες λογαριασμών τάξεως 141
8.7 Ερωτήσεις 146
8.8 Ασκήσεις για εξάσκηση 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσης και Σφάλματα
9.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 155
9.2 Απογραφή 155
9.3 Ημερολογιακές εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών στα δεδομένα της απογραφής 156
9.3.1 Αποσβέσεις πάγιων 156
9.3.2 Αναλώσεις αποθεμάτων 157
9.3.3 Προπληρωμένα έξοδα 157
9.3.4 Προεισπραχθέντα έσοδα 159
9.3.5 Έξοδα πληρωτέα 159
9.3.6 Έσοδα εισπρακτέα 160
9.4 Ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού των αποτελεσμάτων 161
9.5 Ημερολογιακές εγγραφές κλεισίματος των λογαριασμών Ισολογισμού 161
9.6 Ισοζύγια των λογαριασμών του καθολικού 162
9.6.1 Είδη ισοζυγίων 163
9.6.2 Φύλλο εργασίας 164
9.7 Λογιστικά σφάλματα 164
9.7.1 Λογιστικά σφάλματα που εντοπίζονται στην ίδια χρήση που έγιναν 165
9.7.2 Λογιστικά σφάλματα προγενέστερων περιόδων 168
9.8 Λυμένη άσκηση 170
9.9 Ερωτήσεις 187
9.10 Ασκήσεις για εξάσκηση 188
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Τα Εργαλεία της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων
10.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 203
10.2 Στοιχεία αναφοράς 203
10.3 Καταστάσεις κοινού μεγέθους 204
10.4 Καταστάσεις τάσης 207
10.5 Ανάλυση δεικτών 210
10.5.1 Ανάλυση ρευστότητας 210
10.5.2 Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης 212
10.5.3 Λειτουργική μόχλευση 214
10.5.4 Ανάλυση δραστηριότητας 215
10.5.5 Ανάλυση κερδοφορίας 218
10.5.6 Ανάλυση χρηματιστηριακής επίδοσης 221
10.5.7 Περιορισμοί της ανάλυσης δεικτών 222
10.5.8 Παράδειγμα ανάλυσης με χρήση δεικτών 222
10.6 Ερωτήσεις 229
10.7 Ασκήσεις για εξάσκηση 229
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Η Αναγνώριση των Εσόδων
11.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 233
11.2 Βασικές έννοιες 233
11.2.1 Λογιστική δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων 235
11.2.2 Αναγνώριση των εσόδων και εξόδων σε ταμειακή βάση 235
11.3 Έσοδα από πωλήσεις αγαθών 237
11.4 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 238
11.4.1 Έσοδα από παροχή πολλών υπηρεσιών που πωλουνται σε μια τιμή 244
11.5 Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων: τόκοι, δικαιώματα εκμετάλλευσης και μερίσματα 245
11.6 Αναγνώριση των εσόδων πριν από την πραγματοποίηση της πώλησης: Συμβάσεις κατασκευής έργων 248
11.6.1 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων μακροχρονίων κατασκευαστικών έργων 249
11.7 Ειδικές περιπτώσεις αναγνώρισης των εσόδων 258
11.7.1 Εκπτώσεις και επιστροφές πωλήσεων 258
11.7.1.1 Πωλήσεις με πιστωτικές κάρτες 259
11.7.2 Αποστολή εμπορευμάτων σε αντιπρόσωπο προς πώληση 259
11.7.3 Εμπορεύματα καθ’ οδόν 259
11.7.4 Πωλήσεις Bill and Hold 260
11.7.5 Έσοδα από πωλήσεις με δόσεις 261
11.8 Οι ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για τα έσοδα 264
11.8.1 Βασικοί ορισμοί των Ε.Λ.Π 264
11.8.2 Χρόνος Αναγνώρισης (γενικές διατάξεις) 264
11.8.3 Έσοδα από πώληση αγαθών 264
11.8.4 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και από κατασκευαστικά συμβόλαια 265
11.8.5 Έσοδα από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων 266
11.8.6 Ειδικές διατάξεις 266
11.8.7 Πωλήσεις με πίστωση – Χρηματοδότηση της σύμβασης 266
11.8.8 Γνωστοποιήσεις στο προσάρτημα 269
11.9 Ερωτήσεις 270
11.10 Λυμένες ασκήσεις 270
11.11 Ασκήσεις για εξάσκηση 275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Ενσώματα Πάγια
12.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 281
12.2 Διακρίσεις παγίων 281
12.2.1 Μητρώο παγίων στοιχείων ενεργητικού 284
12.3 Κόστος αρχικής αναγνώρισης των παγίων 284
12.3.1 Αρχική αποτίμηση των ενσωμάτων παγίων 285
12.3.2 Κόστος κτήσης εδαφικών εκτάσεων 292
12.3.3 Κόστος αρχικής αναγνώρισης ιδιοκατασκευασμένων παγίων 293
12.3.4 Αγορά ομάδας παγίων 295
12.4 Μεταγενέστερες δαπάνες 296
12.5 H έννοια της απόσβεσης και οι προσδιοριστικοί της παράγοντες 299
12.5.1 Ο υπολογισμός των αποσβέσεων ως συνάρτηση του χρόνου 302
12.5.2 Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων ως συνάρτηση της χρήσης 306
12.5.3 Επανεξέταση των προσδιοριστικών στοιχείων των αποσβέσεων 307
12.5.4 Επανεξέταση της μεθόδου απόσβεσης 308
12.6 Λογιστική κρατικών ενισχύσεων 309
12.6.1 Κρατικές επιχορηγήσεις 310
12.7 Κόστος δανεισμού 313
12.7.1 Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού 313
12.8 Απομάκρυνση παγίων 314
12.8.1 Αποσύρσεις και διαθέσεις 314
12.8.2 Ανταλλαγές στοιχείων ενεργητικού 314
12.9 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 317
12.10 Γνωστοποιήσεις στις λογιστικές καταστάσεις για τα ενσώματα πάγια 320
12.11 Ερωτήσεις 321
12.12 Επαναληπτική άσκηση 322
12.13 Ασκήσεις για εξάσκηση 327
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Αυλοί Πόροι
13.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 337
13.2 Πώς ορίζεται το άυλο ενεργητικό 337
13.3 Οικονομική ανάλυση των άυλων πόρων 339
13.4 Λογαριασμοί άυλων πόρων που μπορούν να αναγνωριστούν στο ενεργητικό 343
13.4.1 Λογιστική άυλων πόρων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π 345
13.5 Αναγνώριση και αρχική αποτίμηση ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού 347
13.5.1 Εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα στοιχεία ενεργητικού: Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 348
13.6 Αποτίμηση μεταγενέστερη της αρχικής καταχώρησης 352
13.6.1 Απόσβεση 352
13.6.2 Απομείωση αξίας άυλων πόρων 355
13.7 Αποσύρσεις και διαθέσεις 356
13.8 Ασκήσεις για εξάσκηση 356
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού
14.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 361
14.2 Η έννοια της απομείωσης 361
14.3 Στάδια ελέγχου απομείωσης 363
14.4 Χρόνος διεξαγωγής ελέγχου απομείωσης 365
14.5 Αναγνώριση ενός στοιχείου του Ενεργητικού που μπορεί να έχει απομειωθεί 365
14.6 Η αναγνώριση και επιμέτρηση μιας ζημίας απομείωσης 366
14.7 H αναστροφή μίας ζημίας απομείωσης 367
14.8 Επιμέτρηση του ανακτήσιμου ποσού 373
14.9 Υπολογισμός εύλογης αξίας μειωμένης κατά το κόστος πώλησης 373
14.10 Υπολογισμός αξίας χρήσης 374
14.10.1 Βάσεις εκτίμησης των μελλοντικών ταμειακών ροών 375
14.10.2 Σύνθεση των εκτιμήσεων των ταμειακών ροών 375
14.10.3 Προεξοφλητικό επιτόκιο 377
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Αποθέματα
15.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 379
15.2 Η έννοια των αποθεμάτων 379
15.2.1 Κατηγορίες αποθεμάτων 380
15.3 Κόστος κτήσης 382
15.4 Λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων 387
15.4.1 Διαρκής απογραφή 387
15.4.2 Περιοδική απογραφή 395
15.5 Κανόνες μεταγενέστερης αποτίμησης των αποθεμάτων 398
15.5.1 Τεχνικές εκτίμησης του κόστους 398
15.5.2 Αποτίμηση τέλους χρήσης 399
15.5.3 Αποτίμηση στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ τρέχουσας και κτήσης 406
15.6 Σφάλματα κατά την απογραφή των εμπορευμάτων 410
15.7 Ερωτήσεις 412
15.8 Επαναληπτική άσκηση 413
15.9 Ασκήσεις για εξάσκηση 420
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Εμπορικές Απαιτήσεις
16.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 435
16.2 Διακρίσεις απαιτήσεων 435
16.2.1 Πιστωτικοί τίτλοι 436
16.3 Λογαριασμοί απαιτήσεων 439
16.4 Αποτίμηση απαιτήσεων 441
16.4.1 Εκτίμηση για επιστροφές πωλήσεων 442
16.5 Αποτίμηση επισφαλών απαιτήσεων 443
16.5.1 Οριστική απόσβεση ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων 443
16.5.2 Εκτίμηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 444
16.5.3 Είσπραξη Αποσβησμένων Απαιτήσεων 449
16.6 Απομείωση απαιτήσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π 450
16.7 Αξιοποίηση απαιτήσεων 452
16.7.1 Εκχώρηση απαιτήσεων με σύμβαση Factoring 456
16.7.2 Παράδειγμα διαχείρισης γραμματίων εισπρακτέων 457
16.8 Αποτίμηση γραμματίων εισπρακτέων 461
16.9 Χρεώστες διάφοροι 463
16.10 Ερωτήσεις 464
16.11 Ασκήσεις για εξάσκηση 464
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
Διαθέσιμα
17.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 471
17.2 Διαθέσιμα 471
17.3 Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 472
17.4 Κατάσταση τραπεζικής συμφωνίας 475
17.5 Ερωτήσεις 479
17.6 Ασκήσεις για εξάσκηση 479
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
Χρηματοδοτικά Εργαλεία
18.1 Χρηματοδοτικά εργαλεία 483
18.2 Διακρίσεις χρηματοδοτικών εργαλείων από οικονομικής σκοπιάς 483
18.3 Παρουσίαση χρηματοδοτικών εργαλείων στις οικονομικές καταστάσεις 487
18.3.1 Κριτήρια ταξινόμησης των επενδύσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία 487
18.4 Επενδύσεις σε μετοχές 491
18.4.1 Μέθοδοι αποτίμησης επενδύσεων σε μετοχές 491
18.4.2 Επιλογή μεθόδου 502
18.5 Επενδύσεις σε ομολογίες 505
18.5.1 Αρχική αναγνώριση & μεταγενέστερη αποτίμηση 505
18.5.2 Μέθοδος πραγματικού (αποτελεσματικού) επιτοκίου 506
18.5.3 Μέθοδος σταθερής απόσβεσης 507
18.6 Γνωστοποιήσεις 515
18.7 Ερωτήσεις 518
18.8 Ασκήσεις για επίλυση 518
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Βραχυπρόθεσμες και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
19.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 523
19.2 Ορισμός και διακρίσεις Υποχρεώσεων 523
19.3 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 524
19.4 Προβλέψεις 527
19.5 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 531
19.6 Βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους 533
19.6.1 Αμοιβή εργασίας 534
19.6.2 Αποδοχές μισθωτών και εργοδοτικές εισφορές 534
19.6.3 Αμοιβές τρίτων (ελευθέρων επαγγελματιών) 537
19.7 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 537
19.8 Ερωτήσεις 538
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Μισθώσεις
20.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 539
20.2 Βασικοί ορισμοί 539
20.3 Κατηγοριοποίηση των μισθώσεων 542
20.4 H Λογιστική των μισθώσεων 543
20.4.1 Παρουσίαση των μισθώσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του μισθωτή 543
20.4.2 Παρουσίαση των μισθώσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του εκμισθωτή 544
20.4.3 Συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης 545
20.5 Χρηματοδοτική μίσθωση από τον κατασκευαστή του παγίου ή κάποιον αντιπρόσωπό του 546
20.6 Λυμένη άσκηση 546
20.7 Ερωτήσεις 549
20.8 Ασκήσεις για εξάσκηση 549
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης
21.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 551
21.2 Κατηγορίες εταιρειών 551
21.3 Κατηγορίες λογαριασμών καθαρής θέσης 553
21.4 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 554
21.4.1 Εισφορές εταίρων Ανώνυμης Εταιρείας 554
21.4.2 Αποτίμηση των εισφορών των μετόχων 555
21.4.3 Μετοχές 557
21.4.3.1 Αξία μετοχής 558
21.4.3.2 Απόκτηση ιδίων μετοχών 559
21.4.3.3 Ολοσχερής και τμηματική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου 560
21.4.4 Η Λογιστική της σύστασης 561
21.5 Διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 562
21.5.1 Περιορισμοί στη διανομή κερδών στους μετόχους 563
21.5.2 Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 564
21.6 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 566
21.6.1 Δικαίωμα προτίμησης 567
21.6.2 Τρόποι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 568
21.6.2.1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 569
21.6.2.2 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετατροπή ομολογιών σε μετοχές 570
21.7 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 571
21.8 Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου 572
21.9 Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας 573
21.10 Αναβαλλόμενοι φόροι 579
21.11 Κέρδη ανά μετοχή 584
21.11.1 Υπολογισμός των βασικών κερδών ανά κοινή μετοχή 584
21.11.2 Υπολογισμός των μειωμένων κερδών ανά κοινή μετοχή 590
21.11.3 Γνωστοποιήσεις 592
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
Εισαγωγή στη Λογιστική Συναλλαγών σε Ξένο Νόμισμα
22.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 595
22.2 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 595
22.3 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 596
22.3.1 Αρχική καταχώρηση 596
22.3.2 Καταχώρηση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα 597
22.3.3 Καταχώρηση συναλλαγματικών διαφορών 598
22.3.4 Αποτίμηση στην απογραφή τέλους χρήσης 598
22.3.5 Παράδειγμα 599
22.4 Ερωτήσεις 601
22.5 Ασκήσεις για Εξάσκηση 601
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
Λογιστικές Εφαρμογές
23.1 Σκοπός 603
23.2 Λυμένες ασκήσεις 603
23.3 Ασκήσεις για εξάσκηση 626
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ