Εισαγωγή στη Στατιστική με Εφαρμογές σε SPSS & Excel

Γεώργιος Π. Βασιλειάδης,
Ζαχαρούλα Γ. Καλογηράτου,
Θεόδωρος N. Μονοβασίλης

 

Β΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 604
Κωδικός ISBN: 978-960-359-155-9
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694644

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην επιστήμη της Στατιστικής και προέκυψε σαν φυσική συνέχεια των σημειώσεων των συγγραφέων για τα μαθήματα Πιθανότητες-Στατιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Στατιστική Επιχειρήσεων που διδάσκονται στα τρία Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου).

Η ύλη του βιβλίου χωρίζεται σε τρία μέρη.

Το πρώτο μέρος αποτελεί μία εισαγωγή στη θεωρία της Στατιστικής και αποτελείται από τα 7 πρώτα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγονται οι έννοιες του πληθυσμού, του δείγματος και της μεταβλητής. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται μέθοδοι της Περιγραφικής Στατιστικής με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να οργανώσουμε και να παρουσιάσουμε ένα σύνολο δεδομένων. Στα επόμενα δύο κεφάλαια παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες της θεωρίας Πιθανοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση των κεφαλαίων που ακολουθούν. Στο πέμπτο κεφάλαιο εισάγονται οι μέθοδοι για την εκτίμηση των παραμέτρων ενός πληθυσμού, ενώ η μεθοδολογία για τον έλεγχο στατιστικών υποθέσεων αναπτύσσεται στο έκτο κεφάλαιο. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται η γραμμική παλινδρόμηση και η συσχέτιση.

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στη χρήση λογισμικών (Excel, SPSS) στη Στατιστική και αποτελείται από τα 4 επόμενα κεφάλαια. Στο όγδοο κεφάλαιο, γίνεται μία εισαγωγή στη χρήση του Excel και παρουσιάζονται κάποια βασικά εργαλεία αυτού του λογισμικού, που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για την πραγματοποίηση μιας στατιστικής ανάλυσης. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζουμε, μέσα από αριθμητικά παραδείγματα τα οποία έχουν λυθεί και στο πρώτο μέρος, το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Excel όταν θέλουμε να επεξεργαστούμε και να αναλύσουμε δεδομένα. Στο δέκατο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση του στατιστικού λογισμικού IBM SPSS, ενώ στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφεται η χρήση του λογισμικού για τις στατιστικές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στο πρώτο μέρος.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, υπάρχουν δύο κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν τους αναγκαίους στατιστικούς πίνακες, κάποιους χρήσιμους ορισμούς και τις απαντήσεις των άλυτων ασκήσεων που δίνονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου του πρώτου μέρους.

Οι συγγραφείς

Περιεχόμενα

I Εισαγωγή στη Στατιστική 13
1 Εισαγωγή 15
1.1 Βασικές ‘Έννοιες 16
1.2 Μεταβλητές – Τύποι Δεδομένων 18
2 Περιγραφική Στατιστική 23
2.1 Εισαγωγή 23
2.2 Στατιστικοί Πίνακες 25
2.2.1 Κατηγορικά Δεδομένα 25
2.2.2 Διακριτά Αριθμητικά Δεδομένα 28
2.2.3 Συνεχή Αριθμητικά Δεδομένα 31
2.3 Γραφικές Μέθοδοι 35
2.3.1 Παρουσίαση Κατηγορικών Δεδομένων 35
2.3.2 Παρουσίαση Αριθμητικών Δεδομένων 40
2.4 Αριθμητικά Περιγραφικά Μέτρα 49
2.4.1 Μέτρα Θέσης ή Κεντρικής Τάσης 49
2.4.2 Μέτρα Διασποράς ή Μεταβλητότητας 77
2.4.3 Μέτρα Σχετικής Μεταβλητότητας 93
2.4.4 Μέτρα Ασυμμετρίας και Κύρτωσης 95
2.5 Θηκόγραμμα 99
2.6 Ασκήσεις 105
3 Στοιχειώδης Θεωρία Πιθανοτήτων 115
3.1 Εισαγωγή 115
3.2 Βασικές ‘Έννοιες 116
3.3 Κλασικός Ορισμός της Πιθανότητας 127
3.4 Συνδυαστική 133
3.5 Εμπειρικός Ορισμός της Πιθανότητας 140
3.6 Αξιωματικός Ορισμός της Πιθανότητας 141
3.7 Δεσμευμένη Πιθανότητα-Ανεξαρτησία 143
3.7.1 Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας – Θεώρημα Bayes 147
3.8 Ασκήσεις 155
4 Τυχαίες Μεταβλητές – Κατανομές 159
4.1 Τυχαίες Μεταβλητές 159
4.2 Παράμετροι Κατανομών Τυχαίων Μεταβλητών 172
4.3 Βασικές Διακριτές Κατανομές 180
4.3.1 Διωνυμική Κατανομή 180
4.3.2 Γεωμετρική Κατανομή 184
4.3.3 Κατανομή Pascal 185
4.3.4 Κατανομή Poisson 186
4.4 Βασικές Συνεχείς Κατανομές 188
4.4.1 Κανονική κατανομή 188
4.4.2 Άλλες Χρήσιμες Συνεχείς Κατανομές 205
4.5 Ασκήσεις 209
5 Εκτίμηση Παραμέτρων 213
5.1 Εισαγωγή 213
5.2 Σημειακή Εκτίμηση 214
5.2.1 Κατανομές Πιθανοτήτων Εκτιμητριών 217
5.3 Διαστήματα Εμπιστοσύνης 220
5.4 Δ.Ε. για τη Μέση Τιμή ενός Πληθυσμού 222
5.4.1 Πληθυσμιακή Διακύμανση Γνωστή 222
5.4.2 Πληθυσμιακή Διακύμανση Άγνωστη – Δείγμα μεγάλο 229
5.4.3 Πληθυσμιακή Διακύμανση Άγνωστη – Δείγμα μικρό . 230
5.5 Δ.Ε. Αναλογίας (Ποσοστού) 232
5.6 Δ.Ε. Διαφοράς δύο Μέσων 234
5.6.1 Πληθυσμιακές Διακυμάνσεις Γνωστές 234
5.6.2 Πληθυσμιακές Διακυμάνσεις Άγνωστες – Δείγματα μεγάλα 236
5.6.3 Πληθυσμιακές Διακυμάνσεις Άγνωστες – Δείγματα μικρά 238
5.6.4 Δείγματα εξαρτημένα 240
5.7 Δ.Ε. για τη Διαφορά Αναλογιών 243
5.8 Δ.Ε. για την Πληθυσμιακή Διακύμανση 244
5.9 Δ.Ε. για το Λόγο δύο Διακυμάνσεων 246
5.10 Ασκήσεις 249
6 ‘Έλεγχοι Υποθέσεων 251
6.1 Εισαγωγή 251
6.2 ‘Έλεγχος Υποθέσεων για τη Μέση Τιμή 258
6.2.1 Πληθυσμιακή Διακύμανση Γνωστή 258
6.2.2 Πληθυσμιακή Διακύμανση Άγνωστη – Δείγμα μεγάλο
(ν > 30) 260
6.2.3 Πληθυσμιακή Διακύμανση Άγνωστη – Δείγμα μικρό
– Πληθυσμός Κανονικά Κατανεμημένος 261
6.3 ‘Έλεγχος Υποθέσεων για την Αναλογία 263
6.4 ‘Έλεγχος Υποθέσεων για τη Διακύμανση 265
6.5 ‘Έλεγχος Υποθέσεων για τη Διαφορά των Μέσων 267
6.5.1 Πληθυσμιακές Διακυμάνσεις Γνωστές 267
6.5.2 Πληθυσμιακές Διακυμάνσεις Άγνωστες – Δείγματα μικρά (ν < 30) 269
6.5.3 Δείγματα εξαρτημένα 272
6.6 ‘Έλεγχος Υποθέσεων για τη Διαφορά Αναλογιών 273
6.7 ‘Έλεγχος Υποθέσεων για το Λόγο των Διακυμάνσεων 275
6.8 Ασκήσεις 278
7 Συσχέτιση – Γραμμική Παλινδρόμηση 281
7.1 Εισαγωγή 281
7.2 Συσχέτιση-Συντελεστής Συσχέτισης 282
7.2.1 Δειγματικός Συντελεστής Συσχέτισης 284
7.2.2 ‘Έλεγχος Μηδενικής Συσχέτισης 292
7.3 Ανάλυση Παλινδρόμησης 293
7.4 Γραμμική Παλινδρόμηση 295
7.4.1 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση 295
7.4.2 Η Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων 298
7.4.3 Στατιστική Συμπερασματολογία στην Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση 308
7.5 Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση 312
7.6 Ασκήσεις 314
II Χρήση Λογισμικών στη Στατιστική 319
8 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 321
8.1 Βασικά Στοιχεία του Excel 322
8.2 Στατιστικές Συναρτήσεις 340
8.3 Γραφήματα 407
8.4 Συγκεντρωτικοί Πίνακες – Γραφήματα 413
8.5 Πακέτο Εργαλείων Ανάλυσης Δεδομένων 424
9 Ανάλυση δεδομένων με το Excel 429
9.1 Περιγραφική Στατιστική και Excel 429
9.1.1 Παρουσίαση Κατηγορικών Δεδομένων με το Excel 430
9.1.2 Παρουσίαση Διακριτών Αριθμητικών Δεδομένων με το Excel 435
9.1.3 Παρουσίαση Συνεχών Αριθμητικών Δεδομένων με το Excel 439
9.1.4 Υπολογισμός Αριθμητικών Περιγραφικών Μέτρων με το Excel 443
9.2 Πιθανότητες – Κατανομές με το Excel 455
9.3 Διαστήματα Εμπιστοσύνης στο Excel 480
9.4 ‘Έλεγχοι Υποθέσεων με το Excel 482
9.5 Συσχέτιση-Γραμμική Παλινδρόμηση στο Excel 488
10 Εισαγωγή στο IBM SPSS 493
10.1 Το περιβάλλον του SPSS 494
10.2 Εισαγωγή δεδομένων στο SPSS 498
10.3 Το παράθυρο “SPSS Viewer” 512
10.4 Μετασχηματισμοί μεταβλητών 514
10.5 Εντολές διαχείρισης δεδομένων 523
11 Ανάλυση δεδομένων με το SPSS 539
11.1 Περιγραφική Στατιστική και SPSS 539
11.1.1 Παρουσίαση Κατηγορικών Δεδομένων με το SPSS 539
11.1.2 Παρουσίαση Διακριτών Αριθμητικών Δεδομένων με το SPSS 547
11.1.3 Παρουσίαση Συνεχών Αριθμητικών Δεδομένων με το SPSS 551
11.1.4 Υπολογισμός Αριθμητικών Περιγραφικών Μέτρων με το SPSS 555
11.2Δ.Ε. – ‘Έλεγχοι υποθέσεων με το SPSS 561
III Στατιστικοί Πίνακες – Απαντήσεις Ασκήσεων 571
12 Χρήσιμοι Ορισμοί – Στατιστικοί Πίνακες 573
12.1 Παραγοντικό – Διωνυμικός Συντελεστής 573
12.2 Στατιστικοί Πίνακες 578
12.2.1 Πίνακας Τυπικής Κανονικής Κατανομής 578
12.2.2 Πίνακας t— Κατανομής 579
12.2.3 Πίνακας X2 — Κατανομής 580
12.2.4 Πίνακας F — Κατανομής (α = 0.01) 582
12.2.5 Πίνακας F — Κατανομής (α = 0.05) 584
13 Απαντήσεις των Ασκήσεων 587