όλες οι νέες κυκλοφορίες

Λεωνίδας Χυτήρης,
Αλεξάνδρα-Παρασκευή Χυτήρη

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου & Σια ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 408
Κωδικός ISBN: 978-960-359-183-2
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 122088749

Διοίκηση Ξενοδοχείων – Hotel Management

Οι σκοποί για τους οποίους γράφτηκε το βιβλίο Διοίκηση Ξενοδοχείων - Hotel Management είναι:
(α) να αποτελέσει διδακτικό εγχειρίδιο για τους σπουδαστές των προγραμμάτων διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
(β) να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για όσους ασκούν διοίκηση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά το περιεχόμενο του ρόλου τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, και
(γ) να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
(α) η σύγχρονη ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία στην οποία βασίζεται η όλη ανάπτυξη του θέματος (Διοίκηση Ξενοδοχείων - Hotel Management),
(β) οι αναφορές στην (ελληνική) ξενοδοχειακή βιομηχανία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της,
(γ) η εστιασμένη στα ξενοδοχεία ανάπτυξη των λειτουργιών του μάνατζμεντ,
(δ) η παράθεση αποτελεσμάτων έρευνας πεδίου στην Ελλάδα και
(ε) η ανάπτυξη ειδικών θεμάτων (όπως π.χ. η Ποιότητα Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και η Σταδιοδρομία Γενικών Διευθυντών σε ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων) θα κάνουν εφικτούς τους παραπάνω τρείς στόχους.

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από (15) κεφάλαια, τα οποία αναπτύσσονται σε τρία μέρη. Στο Μέρος Α - Λειτουργίες του μάνατζμεντ στα ξενοδοχεία- περιλαμβάνονται έξι κεφάλαια. Συγκεκριμένα:

Στο 1ο κεφάλαιο, μετά από μια συνοπτική αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, παρουσιάζεται η εικόνα της βιομηχανίας αυτής και δίνεται έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων από οργανωτικής, λειτουργικής και διοικητικής πλευράς.

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές έννοιες και λειτουργίες του μάνατζμεντ, εξειδικεύοντας στους ρόλους και τις (απαιτούμενες) διοικητικές ικανότητες του μάνατζερ.

Στα κεφάλαια 3-6 γίνεται αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών του μάνατζμεντ (πως αυτό δηλαδή εφαρμόζεται) στα ξενοδοχεία. Ειδικότερα:

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργία του προγραμματισμού δράσης στα ξενοδοχεία. Πως γίνεται ο προγραμματισμός, η στοχοθεσία και πως ασκείται η στρατηγική διοίκηση.

Στο 4ο κεφάλαιο και σε αρκετή έκταση αναπτύσσεται το θέμα της τμηματοποίησης ενός ξενοδοχείου και η οργάνωση των υπηρεσιών (προσωπικό, κύριο αντικείμενο εργασιών, αρμοδιότητες, τυπικά οργανογράμματα) του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργάνωση και λειτουργία των δυο βασικών λειτουργιών εκμετάλλευσης, όπως είναι η Διεύθυνση Δωματίων και η Διεύθυνση επισιτιστικών τμημάτων. Επίσης εκτεταμένα παρουσιάζεται το αντικείμενο εργασιών της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ και Πωλήσεων/κρατήσεων δωματίων.

Το 5ο κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα της άσκησης ηγεσίας, παρουσιάζοντας τις διαφορές ηγέτη-μάνατζερ και τις πλέον εφαρμοζόμενες στην πράξη θεωρίες για την επιρροή των υφισταμένων.

Η διοικητική λειτουργία του ελέγχου παρουσιάζεται στο 6ο κεφάλαιο, όσον αφορά την έννοια, τον ορισμό και τη διαδικασία αυτής. Ειδική αναφορά γίνεται στις μεθόδους ελέγχου και στους βασικούς δείκτες ελέγχου της απόδοσης (συστημάτων, λειτουργιών και εργαζομένων) στα ξενοδοχεία.

Ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος των εργαζομένων στις επιχειρήσεις υπηρεσιών, όπως είναι τα ξενοδοχεία (για τη λειτουργία, την αποτελεσματικότητα τους και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών), οδήγησε στην απόφαση μας το θέμα αυτό να εξετασθεί σε έκταση.
Έτσι, όλο το Μέρος Β αφορά στο μάνατζμεντ των ανθρωπίνων πόρων στα ξενοδοχεία. Παρουσιάζονται τα θέματα: Ορισμός και λειτουργίες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (κεφάλαιο 7), Προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων (κεφάλαιο 8), Επιλογή υποψηφίων (κεφάλαιο 9), Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων (κεφάλαιο 10), και Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων (κεφάλαιο 11). Η οργανωσιακή επικοινωνία, ως εργαλείο διοίκησης εργαζομένων, αποτελεί το 12ο κεφάλαιο του Μέρους Β λόγω της σπουδαιότητας του για αποτελεσματική συνεργασία προϊσταμένων-υφισταμένων.

Στο Μέρος Γ του βιβλίου παρουσιάζονται δυο ειδικά θέματα και (η) βασική ξενοδοχειακή και τουριστική ορολογία. Ειδικότερα: Στο κεφάλαιο 13 γίνεται εκτεταμένη παρουσίαση της έννοιας της ποιότητας υπηρεσιών, γενικά. Αναφέρονται, με βάση έρευνες πεδίου, οι αιτίες κακής ποιότητας υπηρεσιών και οι δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Η μεθοδολογία έρευνας-μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη ξενοδοχείου (Guest survey) και μια πρόταση στρατηγικής για την παροχή ποιοτικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών, αποτελούν ενδιαφέρουσες ενότητες στο εν λόγω κεφάλαιο.

Τα αποτελέσματα έρευνας πεδίου στην Ελλάδα, όσον αφορά τη σταδιοδρομία γενικών διευθυντών σε ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων, αποτελούν το περιεχόμενο του κεφαλαίου 14. Μετά την παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου για τις γενικές θεωρίες σταδιοδρομίας και τις απαιτούμενες ικανότητες, γίνεται συνοπτική αναφορά σε 29 σχετικές διεθνείς και ελληνικές έρευνες στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του προφίλ των γενικών διευθυντών 5 και 4 αστέρων ξενοδοχείων στην Ελλάδα και των παραγόντων που καθορίζουν τη σταδιοδρομία τους.

Στο κεφάλαιο 15 παρατίθενται οι πλέον βασικοί από τους, σε καθημερινή βάση, χρησιμοποιούμενους αγγλικούς όρους, στα ξενοδοχεία, ιδίως στα μεγάλης δυναμικότητας και ανώτερης κατηγορίας. Οι όροι αυτοί αφορούν στην Οργάνωση και Δομή του ξενοδοχείου, στην Διεύθυνση Δωματίων, στις Πωλήσεις και στοιχειωδώς στην τουριστική αγορά..

Λεωνίδας Χυτήρης
 Αλεξάνδρα-Παρασκευή Χυτήρη

Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Θεωρία & Μελέτες Περιπτώσεων

Η Στρατηγική ως τομέας ακαδημαϊκής έρευνας αλλά και διοικητικής πρακτικής είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πλέον γοητευτικούς τομείς της διοίκησης των επιχειρήσεων. Μετρώντας λιγότερα από 70 χρόνια ‘ακαδημαϊκής ζωής’ έχει καταφέρει να είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων στο χώρο του μάνατζμεντ. Τόσο γρήγορη είναι η ανάπτυξη νέας γνώσης στο αντικείμενο, ώστε κάθε χρόνο εκδίδεται μια πληθώρα νέων επιστημονικών περιοδικών αλλά και ένα μεγάλο εύρος βιβλίων και άλλων δημοσιευμάτων. Ιδιαίτερα στο χώρο των διεθνών βιβλίων επιχειρησιακής στρατηγικής οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Νέες εκδόσεις, σημαντικά αναθεωρημένες, των πλέον δημοφιλών ευρωπαϊκών και αμερικάνικων βιβλίων παρουσιάζονται κάθε ένα με δύο χρόνια.

Τέσσερις είναι οι βασικοί στόχοι του παρόντος βιβλίου "Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Θεωρία & Μελέτες Περιπτώσεων":

1. Να αναφερθεί όχι μόνο στη διεθνή αλλά και στην ελληνική διάσταση της στρατηγικής αντλώντας παραδείγματα από μεγάλες και μικρές ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις. Σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια υπάρχουν σύντομες μελέτες περιπτώσεων τόσο διεθνών (πχ Walmart, Samsung, Nokia, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Xerox, Ikea, Kodak, McDonalds, Procter and Gamble, Sony, Vodafone, Marks and Spencer, HSBC, Pfizer κ.α.), όσο και ελληνικών επιχειρήσεων (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Eurobank, Folli Follie, Goody’s, Coca-Cola 3E, ΟΤΕ, Cosmote, Τιτάνας, Marfin Investment Group, Vivartia, ΔΕΛΤΑ, Apivita, Κρι Κρι, Όμιλος Γερμανός, Όμιλος Βιοχάλκο κ.α.).
2. Να καλύψει στον καλύτερο δυνατό βαθμό τη διεθνή βιβλιογραφία-αρθρογραφία στο αντικείμενο. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη εμβάθυνση στη θεωρία και την πρακτική της στρατηγικής. Παράλληλα, η βιβλιογραφία στο τέλος κάθε κεφαλαίου έχει εμπλουτιστεί με πολλές αναφορές. Μάλιστα, η βιβλιογραφία της παρούσας έκδοσης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό σε φοιτητές ή/και στελέχη που θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο σε κάποιο από τα κεφάλαια που πραγματεύεται το βιβλίο.
3. Να αναδείξει, συνοπτικά, την ελληνική έρευνα σε επιμέρους αντικείμενα της στρατηγικής. Ενδεχομένως τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι Έλληνες Πανεπιστημιακοί δεν παράγουν έρευνα διεθνούς επιπέδου. Μια τέτοια γενίκευση αδικεί το ελληνικό Πανεπιστήμιο στο οποίο υπάρχουν πολλοί θύλακες ερευνητικής αριστείας. Για τούτο έχει προστεθεί σχετική έρευνα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.α.
4. Να συνδέσει τη θεωρία της Στρατηγικής με τη μελέτη περίπτωσης της Swatch η οποία υπάρχει στο τέλος του βιβλίου. Στο τέλος των επιμέρους κεφαλαίων υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες συνδέουν τη θεωρία του συγκεκριμένου κεφαλαίου με την Swatch. Επίσης στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει η ενότητα ‘Τροφή για Σκέψη (Mind Stretchers)’ η οποία δίνει στον φοιτητή τη δυνατότητα μέσα από συγκεκριμένα ερωτήματα να ανατρέξει στη θεωρία του κεφαλαίου.

  • 5. Επιπρόσθετα, στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια ενότητα εφαρμογής της θεωρίας μέσω πρακτικών ερωτημάτων σε μια επιχείρηση της επιλογής σας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, που κάθε έτος ανελλιπώς παρακολουθούν το μάθημα της στρατηγικής, καθώς επίσης και τους μεταπτυχιακούς μου φοιτητές στο ΜΒΑ και στο Executive MBA του ΟΠΑ. Η ενεργητική συμμετοχή τους στο μάθημα συνετέλεσε στην καλύτερη διεξαγωγή του, αλλά και συνέβαλε τα μέγιστα στην καλύτερη τεκμηρίωση του παρόντος συγγράμματος.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στους εκδότες μου κα Ευγενία Μπένου και κύριο Σωτήριο Μπένο για την ένθερμη και συνεχή υποστήριξή τους κατά την ανάπτυξη του παρόντος βιβλίου, από την επιμέλεια του εξωφύλλου μέχρι και την τελική εκτύπωσή του.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι όλη αυτή η προσπάθεια συγγραφής του παρόντος βιβλίου έγινε κάτω από την πίεση των διοικητικών υποχρεώσεών μου ως Αντιπρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και των λοιπών διδακτικών και ερευνητικών υποχρεώσεών μου. Είναι πιθανόν οι πολλαπλές αυτές υποχρεώσεις, καθώς και η πίεση του χρόνου, να με οδήγησαν σε σφάλματα και ατέλειες για τα οποία και αναλαμβάνω την ευθύνη.

Αθήνα,
Βασίλης Μ. Παπαδάκης

Βασίλης Μ. Παπαδάκης

A΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου & ΣΙΑ ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 960
Κωδικός ISBN: 978-960-359-185-6
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 122091494

 

Νάνσυ Παπαλεξανδρή,
Δημήτρης Μπουραντάς

A΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου & ΣΙΑ ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 680
Κωδικός ISBN: 978-960-359-184-9
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 122083784

 

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Πολιτικές & Πρακτικές στη Σύγχρονη Εποχή

Το ανθρώπινο δυναμικό ή αλλιώς οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Και αυτό γιατί κάτω από τις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποί της. Τα προσόντα και η διάθεση των εργαζομένων, ο ενθουσιασμός τους, η ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους, το αίσθημα της δίκαιας μεταχείρισής τους και η συμμετοχή τους στους κοινούς στόχους, όλα διαμορφώνουν και επηρεάζουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης, το επίπεδο της εξυπηρέτησης πελατών, τη φήμη και την εικόνα που αυτή προβάλλει και τέλος την επιβίωσή της. Γι’ αυτό και η Διοίκηση ή Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί ένα πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων που συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με τη διοίκηση επιχειρήσεων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ιδίως μετά την μεγάλη παραίτηση που έλαβε χώρα ιδίως στις Η.ΠΑ. κατά τη διάρκεια του COVID-19 ,πολλές επιχειρήσεις δίδουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στη προσέλκυση και διακράτηση των εργαζομένων και τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, καλούνται να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για τις λειτουργίες της επιχείρησης τους.
Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο και χρήσιμο να αντιμετωπίζεται η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σαν μια λειτουργία που αποτελεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ευθύνη όλων όσων ασκούν διοίκηση ενώ ενδιαφέρει άμεσα όλους όσους εργάζονται σε μια επιχείρηση. Βεβαίως οι επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αναλαμβάνουν το κυριότερο μερίδιο ευθύνης στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποτελεσματικές μέθοδοι διαχείρισης προσωπικού. Όμως για να επιτύχουν στο ρόλο τους χρειάζεται να συνεργαστούν αρμονικά με τα στελέχη των υπολοίπων τμημάτων. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο όλα τα στελέχη να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο, ιδίως αφού στις μικρότερες επιχειρήσεις τα στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων αναλαμβάνουν παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους την εφαρμογή μεθόδων ή πρακτικών που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού στην επιχείρηση.

Mε βάση τα ανωτέρω, η παρούσα έκδοση "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Πολιτικές & Πρακτικές στη Σύγχρονη Εποχή" απευθύνεται:

  1. Στους σπουδαστές Διοίκησης Επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς που αποτελούν και τα μελλοντικά στελέχη στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.
  2. Στα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού που καλούνται να εφαρμόσουν εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης προσωπικού
  3. Στα στελέχη επιχειρήσεων, ασχέτως ειδικότητας, που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση θέματα διοίκησης και σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό και
  4. Σε όλους όσους παρακολουθούν σπουδές σε διάφορες ειδικότητες και πρόκειται να απασχοληθούν ή ακόμα και να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τον τρόπο και τις μεθόδους διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Με στόχο την κατανόηση των εννοιών, του περιεχομένου και των συγχρόνων εξελίξεων της διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστεύουμε ότι το παρόν βιβλίο θα καλύψει τις βασικές ανάγκες γνώσης και πληροφόρησης όλων των ομάδων αναγνωστικού κοινού που έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την τόσο σημαντική αυτή λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης.

Nάνσυ Παπαλεξανδρή
Δημήτρης Mπουραντάς

Το Νέο Λογιστικό Πλαίσιο του Δημοσίου (ΠΔ 54/2018)

Το παρόν βιβλίο έχει σκοπό να βοηθήσει τα στελέχη και το προσωπικό των οντοτήτων Δημόσιου χαρακτήρα, αναφορικά με την εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018*. Επίσης, να βοηθήσει όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο αντικείμενο και, φυσικά, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.
Το Π.Δ. 54/2018 εισάγει, για πρώτη φορά, ένα ενιαίο διπλογραφικό σύστημα, που βασίζεται στο ESA (EUROPEAN SYSTEM ACCOUNT).

Στο 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ασχολούμαστε με τη μετάβαση από το απλογραφικό, στο διπλογραφικό σύστημα, που ξεκίνησε στην Ελλάδα με το Π.Δ. 80/97 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, μόνο για τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη συνέχεια επεκτάθηκε με τα:

• Π.Δ. 80/1997 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
• Π.Δ. 205/1998 Κλαδικό λογιστικό Σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ.
• Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ο.Τ.Α.
• Π.Δ. 146/2003 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Μονάδων Υγείας
• Π.Δ. 15/2011 Διπλογραφική Λογιστική Τροποποίησης Ταμειακής Βάσης
Παρατίθεται, στο κεφάλαιο αυτό, μία συγκριτική ανάλυση των Κλαδικών Λογιστικών Συστημάτων που στηρίζονται στους ανωτέρω νόμους. Τέλος, πραγματοποιείται αντιστοιχία του Ε.Γ.Σ.Λ. για όλα τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια με το ESA.

Στο 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ γίνεται εκτεταμένη ανάλυση του Π.Δ. 54/2018. Ειδικότερα:

• Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής και σκοπό
• Άρθρο 2 - Λογιστικό σύστημα
• Άρθρο 3 - Κοινό σχέδιο λογαριασμών
• Άρθρο 4 - Οικονομική ταξινόμηση
• Άρθρο 5 - Διοικητική ταξινόμηση
• Άρθρο 6 - Λειτουργική ταξινόμηση
• Άρθρο 7 - Λοιπές ταξινομήσεις
• Άρθρο 8 - Χρηματοοικονομικές αναφορές
• Άρθρο 9 - Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
• Άρθρο 10 - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές
• Άρθρο 11 - Δημοσιονομική αναφορά
• Άρθρο 12 – Προϋπολογισμός
• Άρθρο 13 - Εννοιολογικό πλαίσιο
• Άρθρο 14 - Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση χρηματοοικονομικών αναφορών
• Άρθρο 15 - Μεταβατικές διατάξεις

Στο 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ασχολούμαστε με τις διαδικασίες, οι οποίες είναι και παραμένουν υποχρεωτικές με την εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018. Ουσιαστικά, οι διαδικασίες δημιουργήθηκαν για να προετοιμάσουν τις αλλαγές που θα επιφέρει το Π.Δ. 54/2018. Αποτελούν αναπόσπαστο ενιαίο κομμάτι της διοίκησης των Οικονομικών Υπηρεσιών και γενικότερα των οντοτήτων.
Περιγράφουμε τη σχετική νομοθεσία που επηρεάζει, γενικά, τις διαδικασίες, αλλά και τη νομοθεσία για καθεμία ξεχωριστά, και αναφέρουμε τους 4 νόμους που πρέπει να γνωρίζουμε:

1. Ν.4270/16: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
2. Π.Δ. 80/16: Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
3. ΝΟΜΟΣ ΥΠ› ΑΡΙΘ. 3861/10: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
4. Ν. 4446/16: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Στο 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ παρουσιάζουμε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Π.Ο.Υ. που απορρέουν από τον ν. 4270/14 και το Π.Δ. 80/16, καθώς και με το άρθρο 24 ν. 4270/2014 - όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 άρθρο 10 ν. 4337/2015 και ισχύει από 17.10.2015- συστήνονται, από την Κεντρική Διοίκηση, Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

Στο 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ αναπτύσσουμε τα 44 πρότυπα για τον Δημόσιο τομέα, γνωστά ως IPSAS, τα οποία εφαρμόζονται σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως. Στόχος των προτύπων αυτών είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας και της διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων που οδηγεί στην εμπιστοσύνη στη δημοσιονομική διαχείριση.

Στο 6ο ΚΕΦΑΛAΙΟ παραθέτουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αναφορές με τις συν- δέσεις με λογαριασμούς του ESA. Γνωστοποιούμε, στο κεφάλαιο αυτό, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τους λογαριασμούς ESA που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε.
Επίσης παραθέτουμε τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Λογιστικής και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, που αφορούν και συμπληρώνουν το Π.Δ. 54/2018.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι χωρίς τους λογαριασμούς αυτούς, είναι ανέφικτο να παραμετροποιηθούν τα ERP συστήματα και καθίσταται αδύνατη η εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, Οικονομολόγο - Λογιστή Α’ Τάξεως Χαράλαμπο Α. Γεωργόπουλο. Η υποστήριξη και συμβολή του, στη σύνταξη του παρόντος συγγράμματος, στάθηκε καταλυτική. Του εκφράζω την ειλικρινή εκτίμησή μου.

* (Όπως τροποποιήθηκε, από τον Ν. 4701/2020 άρθρο 31, Ν. 4772/2021, Ν. 4964/2022).

Αθήνα,
Ηλίας Α. Γεράκος

Γεράκος Α. Ηλίας

A΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου & ΣΙΑ ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 512
Κωδικός ISBN: 978-960-359-182-5
Διαστάσεις: 21 × 29 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 122083710

Βασίλειος Χ. Λουκόπουλος,
Γεώργιος Τ. Καραχάλιος

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου & ΣΙΑ ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 440
Κωδικός ISBN: 978-960-359-187-0
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 122087030

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Πολιτικές & Πρακτικές στη Σύγχρονη Εποχή

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους δευτέρας τάξεως, οι οποίες συναντώνται σε προβλήματα της Μαθηματικής Φυσικής και απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές των θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε επιστήμονες των αντιστοίχων κλάδων. Για την μελέτη αυτού θεωρείται απαραίτητη η γνώση του Ολοκληρωτικού Λογισμού και της Διανυσματικής Ανάλυσης. Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελεί μέρος της ύλης επί των μεθόδων της Μαθηματικής Φυσικής. Ο σχεδιασμός και η σύνθεση της ύλης αποβλέπουν στην απόκτηση γνώσης, η οποία θα καταλήξει στην βαθύτερη κατανόηση των αναλυομένων προβλημάτων και θα αποτελέσει μεθοδικό οδηγό για την επίλυση άλλων συναφών προβλημάτων μέσω της Ανάλυσης Fourier. Το εισαγωγικό κεφάλαιο είναι ευγενική προσφορά του Δημητρίου Σουρλά, ο οποίος διετέλεσε καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελεί σύντομη εισαγωγή στις σειρές και το ολοκλήρωμα Fourier.

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται μερικά από τα προβλήματα της Μαθηματικής Φυσικής και εξάγονται οι αντιπροσωπευτικές μορφές των διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους δεύτερης τάξης, οι οποίες τα περιγράφουν (υπερβολικές, παραβολικές και ελλειπτικές). Σκοπός του πρώτου κεφαλαίου δεν είναι τόσον η παράθεση ικανού αριθμού προβλημάτων της Μαθηματικής Φυσικής όσον η εισαγωγή στον τρόπο προσέγγισης αυτών προκειμένου να διατυπωθούν οι διαφορικές εξισώσεις και οι συνθήκες, αρχικές και συνοριακές που τα διέπουν. Με αυτό το σκεπτικό μελετάται η διάδοση του κύματος σε χορδή, σε ράβδο και σε επίπεδη επιφάνεια, η διάδοση της θερμότητας σε στερεά κατά μία ή δύο διευθύνσεις, η κίνηση ιδανικού ή μη ρευστού, η εξίσωση της διάχυσης σωματιδίων εντός μέσου και η διάδοση του ήχου στον αέρα.

Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται προβλήματα, τα οποία αφορούν σε φαινόμενα χρονικά ή χωρικά. Η παρουσίαση των θεμάτων της ύλης γίνεται από τις απλές περιπτώσεις προς τις σύνθετες. Για την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων χρησιμοποιούνται οι κλασικές μέθοδοι του χωρισμού των μεταβλητών και των ιδιοσυναρτήσεων σε διάφορα συστήματα ορθογωνίων συντεταγμένων (καρτεσιανών, επιπέδων πολικών, κυλινδρικών και σφαιρικών).
Ειδικότερα στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται προβλήματα τα οποία περιγράφονται από εξισώσεις υπερβολικού τύπου και αφορούν στην διάδοση του κύματος σε χορδή, ράβδο ή επίπεδη επιφάνεια και στην διάδοση του ήχου στον αέρα. Αρχικά επιλύεται η ομογενής κυματική εξίσωση σε μία διάσταση με την μέθοδο των χωριζομένων μεταβλητών. Εν συνεχεία αναλύεται η μέθοδος των ιδιοσυναρτήσεων και εφαρμόζεται στην επίλυση της μη ομογενούς κυματικής εξίσωσης σε μία διάσταση. Με ανάλογο τρόπο μελετώνται τα αντίστοιχα προβλήματα, τα οποία αναφέρονται στην κυματική εξίσωση στις δύο διαστάσεις, Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις ορίζεται η συνάρτηση πηγής και συζητείται η φυσική σημασία αυτής. Επίσης ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έννοια της συνάρτησης δέλτα του Dirac και στην χρήση της για την μελέτη ειδικών προβλημάτων. Ακολουθεί η μελέτη των κυματικών φαινομένων σε κυκλική μεμβράνη και σε σφαίρα και η εισαγωγή των συναρτήσεων Bessel και Legendre. Το δεύτερο κεφάλαιο κλείνει με την μελέτη κυματικών φαινομένων σε ράβδους.

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται σε εξισώσεις παραβολικού τύπου και περιλαμβάνει προβλήματα αγωγής της θερμότητας σε ράβδο, επίπεδο επιφάνεια ή στον χώρο. Όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η μελέτη των προβλημάτων γίνεται από τις ομογενείς προς τις μη ομογενείς διαφορικές εξισώσεις σε μία διάσταση και ακολούθως σε δύο διαστάσεις. Πέραν του κλασικού τρόπου επίλυσης, προσδιορίζεται σε εκάστη περίπτωση και η αντίστοιχη συνάρτηση πηγής. Σε προβλήματα δύο διαστάσεων, που αναφέρονται σε μη ομογενείς εξισώσεις, η μέθοδος των ιδιοσυναρτήσεων εκτίθεται αναλυτικά και αποδεικνύονται οι απαιτούμενες σχέσεις η ίδια δε διαδικασία ακολουθείται και για τον προσδιορισμό των αντιστοίχων συναρτήσεων πηγής. Για την μελέτη του προβλήματος της διάδοσης της θερμότητας σε ράβδο απείρου μήκους εισάγεται η έννοια της συνάρτησης πηγής και γίνεται πλήρης ανάλυση και απόδειξη της σχετικής θεωρίας. Ακολουθεί η επέκταση της μελέτης , η οποία αφορά στην συνάρτηση πηγής σε επίπεδο επιφάνεια απείρων διαστάσεων . Τέλος εξετάζονται προβλήματα τα οποία αναφέρονται στην διάδοση της θερμότητας σε κύλινδρο και σφαίρα.

Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετώνται προβλήματα τα οποία περιγράφονται από εξισώσεις ελλειπτικού τύπου. Είναι προβλήματα ισορροπίας, τα οποία περιγράφονται από την εξίσωση του Laplace, την εξίσωση του Poisson και την εξίσωση του Helmholtz. Γίνεται εκτενής αναφορά στις ιδιότητες των αρμονικών συναρτήσεων και στην θεμελιώδη ολοκληρωτική σχέση του Green, απόρροια της οποίας είναι η δυνατότητα επίλυσης συναφών προβλημάτων με την εισαγωγή της εννοίας της συνάρτησης πηγής.
Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά σε περιοδικά και μη περιοδικά φαινόμενα και η μελέτη των προβλημάτων γίνεται με σειρές Fourier, το ολοκλήρωμα Fourier και τους μετασχηματισμούς Fourier.
Σε όλα τα κεφάλαια η θεωρία συνοδεύεται από την παράθεση ενδεικτικών λυμένων παραδειγμάτων και μεγάλου πλήθους επιλεγμένων άλυτων προβλημάτων.

Βασίλειος Χ. Λουκόπουλος
Γεώργιος Τ. Καραχάλιος

Μαθήματα Θεωρητικής Μηχανικής με Εφαρμογές

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί εισαγωγή στην Κλασική Μηχανική, αποτελείται από δέκα κεφάλαια και απευθύνεται σε φοιτητές των θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Για την μελέτη αυτού θεωρείται απαραίτητη η γνώση του Ολοκληρωτικού Λογισμού και της Διανυσματικής Ανάλυσης.

Τα τρία πρώτα κεφάλαια καθώς και το πέμπτο αφορούν στην κίνηση του υλικού σημείου. Ιδιαίτερα στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η κίνηση υλικού σημείου σε μία και σε δύο διαστάσεις ενώ στο δεύτερο γίνεται ποιοτική μελέτη της μονοδιάστατης κίνησης με ιδιαίτερη έμφαση στις γραμμικές ταλαντώσεις του υλικού σημείου. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετώνται οι κεντρικές κινήσεις. Τέλος στο πέμπτο εξετάζεται η κίνηση υλικού σημείου ως προς μη αδρανειακό σύστημα αναφοράς και τα συμπεράσματα εφαρμόζονται στην κίνηση υλικού σημείου ως προς την περιστρεφόμενη Γη.

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η κίνηση συστήματος υλικών σημείων καθώς και σωμάτων με μεταβαλλόμενη μάζα, ενώ στο έκτο κεφάλαιο μελετάται η κίνηση του στερεού σώματος.

Τα τρία επόμενα κεφάλαια εισάγουν στην Αναλυτική Μηχανική, δηλαδή στην μελέτη της κινήσεως των σωμάτων με την μέθοδο του Lagrange. Ειδικότερα στο έβδομο κεφάλαιο διατυπώνεται η αρχή των δυνατών έργων και η αρχή του D’ Alembert για υλικό σημείο και για σύστημα υλικών σημείων ενώ στα επόμενα δύο εξάγονται οι εξισώσεις του Lagrange και οι εξισώσεις Hamilton, οι οποίες αναφέρονται στην κίνηση υλικού σημείου ή συστήματος υλικών σημείων.

Στο δέκατο κεφάλαιο γίνεται σύντομη εισαγωγή στον Λογισμό των Μεταβολών και στην αρχή της ελάχιστης δράσης.

Σε όλα τα κεφάλαια η θεωρία συνοδεύεται από την παράθεση ενδεικτικών λυμένων παραδειγμάτων.

Βασίλειος Χ. Λουκόπουλος
Γεώργιος Τ. Καραχάλιος

Βασίλειος Χ. Λουκόπουλος,
Γεώργιος Τ. Καραχάλιος

 

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου & ΣΙΑ ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 408
Κωδικός ISBN: 978-960-359-186-3
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 122087043