Νομισματική Θεωρία & Πολιτική

Παναγιώτης Κορλίρας

 

B΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 524
Κωδικός ISBN: 960-359-074-6
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695251

Η "Νομισματική Θεωρία και Πολιτική" είναι συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου μου με τίτλο "Νομισματική θεωρία", αλλά έχει σημαντικές διαφορές από αυτό, στο πλαίσιο πάντοτε της επιδίωξης μου να δώσω σε όσους μελετούν τη νομισματική θεωρία ένα πλήρες και σύγχρονο πανεπιστημιακό σύγγραμμα.

Κάθε βιβλίο είναι ένα "πόνημα", με την έννοια της κοπιώδους προσπάθειας του συγγραφέα να δώσει στους αναγνώστες του ότι πρέπει να δώσει, ανάλογα με το βιβλίο που γράφει. Στην περίπτωση ενός πανεπιστημιακού συγγράμματος, όπως το παρόν βιβλίο, η ευθύνη του συγγραφέα είναι μεγαλύτερη, διότι μέσω του πονήματος του θα πρέπει να "διδάξει", δηλαδή να μεταδώσει γνώσεις. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι φυσικό να "βελτιώνεται", με κάποιες αλλαγές στα περιεχόμενα του και με νέο υλικό, καρπός της πείρας και της ωρίμανσης. Επιδιώκοντας το καλύτερο, σ' ένα διδακτικό βιβλίο που χρησιμοποιείται σε αρκετά ελληνικά ΑΕΙ, προχώρησα στη νέα αυτή έκδοση, προσθέτοντας στον τίτλο "και Πολιτική" για να τονίσω τη μεγαλύτερη σημασία που δίδεται στη νομισματική πολιτική, ενισχύοντας ταυτόχρονα και το περιεχόμενο της "θεωρίας" με πρόσθετη ύλη.

Στην παρούσα έκδοση έχουν προστεθεί τέσσερα Προσαρτήματα και δύο νέα Κεφάλαια (για τη Θεωρία Μακροοικονομικής Ισορροπίας και για το Χρήμα ως Αποθεματικό Αξίας), ενώ αφαιρέθηκε το Κεφάλαιο για τις Διεθνείς Συναλλαγές (αφού το θέμα αυτό καλύπτεται επαρκώς από άλλα συγγράμματα). Επιπλέον, έγιναν ουσιώδεις επεμβάσεις και σε άλλα τμήματα του βιβλίου, και κυρίως στα Κεφάλαια για τις Τράπεζες και για τη Νομισματική Πολιτική (και στο σχετικό Προσάρτημα). Οι αλλαγές, επεμβάσεις και προσθήκες που έγιναν στην παρούσα έκδοση του συγγράμματος, είναι αποτέλεσμα της πολυετούς ενασχόλησής μου με τη μελέτη, τη βιβλιογραφία και τη διδασκαλία της νομισματικής θεωρίας και πολιτικής. Όπως έλεγα στον Πρόλογο ,της προηγούμενης έκδοσης, σκοπός κάθε συγγραφέα-δασκάλου είναι να δώσει κάτι που ταιριάζει στο αναγνωστικό κοινό προς τo οποίο απευθύνεται, δηλαδή ένα επαρκές εγχειρίδιο χωρίς τις υπερβάσεις μιας ερευνητικής μονογραφίας. Η δική μου φιλοδοξία, ολοκληρώνοντας την παρούσα έκδοση, είναι να δώσω στον ενδιαφερόμενο έλληνα φοιτητή όλα τα απαραίτητα στοιχεία της σύγχρονης νομισματικής θεωρίας, ώστε να μην υστερεί έναντι οιουδήποτε συναδέλφου του σε οποιοδήποτε καλό πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Για την κατάκτηση της επιστήμης, σε μεταπτυχιακά και ερευνητικά επίπεδο, τίποτε δεν αντικαθιστά την προσφυγή στην πρωτότυπη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό, όμως, δεν αναιρείτο χρέος του καθηγητή του ελληνικού πανεπιστήμιου να συμβάλλει, στην επιστημονικά αναβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών, προσφέροντας ένα «σωστό» διδακτικό βοήθημα στη δική μας γλώσσα.

Ισχύουν πάντοτε οι ευχαριστίες μου προς συναδέλφους, συνεργάτες και φοιτητές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε άλλα ΑΕΙ της χωράς, καθώς και τους συνεργάτες μου από τον τραπεζικό χώρο, για τις κατά καιρούς επισημάνσεις, σχόλια και υποδείξεις τους. Για την ετοιμασία της παρούσας έκδοσης ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στον Γιάννη Κατσελίδη, για τη βοήθεια του μου προσέφερε και την επιμέλεια του, ενώ διαρκείς ευχαριστίες ανήκουν στο φίλο Σωτήρη Μπένο, για τη συνέπεια του. Τέλος, θέλω να αφιερώσω αυτό το βιβλίο στη γυναίκα μου Χριστίνα, που επί τριανταέξι χρόνια ανέχεται τις πάμπολλες ώρες απομόνωσής μου για μελέτη και γράψιμο, συμπαραστάτρια σε όλα.

Παναγιώτης Γ. Κορλίρας

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Περί Χρήματος 11
1.2 Η Νομισματική Θεωρία 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2.1 Το Κύκλωμα Εισοδήματος – Δαπάνης 21
2.2 Εξισώσεις Μακροοικονομικής Ισορροπίας 30
2.3 Το Χρηματοδοτικό Ισοζύγιο 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
3.1 Οι Λειτουργίες του Νομισματο-Πιστωτικού Συστήματος 41
3.2 Πηγές και Χρήσεις των Χρηματοδοτικών Πόρων 46
3.3 Προσφορά και Ζήτηση Χρηματοδοτικών Πόρων 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
4.1 Πίστη και Χρηματο-Πιστωτικές Αγορές 63
4.2 Προσφορά και Ζήτηση Δανειακών Κεφαλαίων 68
4.3 Η Αγορά Δανειακών Κεφαλαίων 81
4.4 Η Άμεση Κεφαλαιαγορά 89
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4
ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
5.1 Το Τραπεζικό Σύστημα
5.2 Το Υπόδειγμα μιας Εμπορικής Τράπεζας
5.3 Συμπεριφορά και Στρατηγική των Τραπεζών
5.4 Διαχείριση Ενεργητικού και Παθητικού
5.5 Εξελίξεις και Τάσεις στην Τραπεζική
5.6 Η Κεντρική Τράπεζα
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5
Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
6.1 Λειτουργίες και Ορισμός της Προσφοράς Χρήματος 165
6.2 Η Δημιουργία Τραπεζικών Καταθέσεων 172
6.3 Η Συνολική Προσφορά Χρήματος 176
6.4 Η Ρευστότητα των Τραπεζών 178
6.5 Ο Ρόλος της Νομισματικής Βάσης 181
6.6 Έλεγχος της Προσφοράς Χρήματος 186
6.7 Η Ρευστότητα της Οικονομίας 192
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6
ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 197
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
7.1 Η Έννοια και τα Κίνητρα της Ζήτησης Χρήματος 201
7.2 Η Εξίσωση των Συναλλαγών 209
7.3 Η Ταχύτητα Κυκλοφορίας του Χρήματος 214
7.4 Η Εξοικονόμηση Συναλλακτικών Μέσων 220
7.5 Η Κερδοσκοπική Ζήτηση Χρήματος 225
7.6 Ζήτηση Χρήματος και Επιτόκιο 234
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 240
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
8.1 Τα Χαρακτηριστικά των Περιουσιακών Στοιχείων 251
8.2 Η Αποτίμηση των Περιουσιακών Στοιχείων 260
8.3 Η Θεωρία Επιλογών Χαρτοφυλακίου 1 267
8.4 Η Θεωρία Επιλογών Χαρτοφυλακίου II 277
8.5 Ένα Παράδειγμα Επιλογής Χαρτοφυλακίου 288
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 299
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
9.1 Χρήμα και Ονομαστικό Εισόδημα 305
9.2 Η Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος 311
9.3 Η Νέα Ποσοτική Θεωρία 316
9.4 Η Κεϋνσιανή Θεωρία 321
9.5 Το Πλαίσιο Οικονομικής Πολιτικής 327
9.6 Οι Μηχανισμοί Μετάδοσης 337
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΑΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 346
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
10.1 Αγορά Εργασίας και Συνολική Προσφορά 353
10.2 Η Συνάρτηση Συνολικής Ζήτησης 360
10.3 Η Γενική Μακροοικονομική Ισορροπία 369
10.4 Κεϋνσιανή και Νεοκλασική Θεώρηση 375
10.5 Η Καμπύλη Phillips και Επιλογές Πολιτικής 378
10.6 Η Μακροχρόνια Καμπύλη Phillips 385
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10
Η ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 395
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11.1 Νομισματική και Πιστωτική Πολιτική 405
11.2 Χρηματοδότηση των Δημοσιονομικών Ελλειμμάτων 414
11.3 Το Πρόβλημα του Δημόσιου Χρέους 423
11.4 Στόχοι και Δυνατότητες της Νομισματικής Πολιτικής 432
11.5 Κανόνες και Επιλεκτική Πολιτική 441
11.6 Η Σημασία των Ορθολογικών Προσδοκιών 449
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 462
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΙΑΣ
12.1 Οι Ρόλοι του Χρήματος 469
12.2 Το Υπόδειγμα των Επαλλήλων Γενιών 475
12.3 Τα Έσοδα από την Άσκηση του Εκδοτικού Προνομίου 485
12.4 Χρήμα και Κεφάλαιο 495
12.5 Συμπεράσματα και Προεκτάσεις 508
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ