Αρχές Ανάλυσης Επενδύσεων & Χρηματοοικονομικών Αγορών

Άγγελος Γ. Κανάς

 

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 616
Κωδικός ISBN: 978-960-359-173-3
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694408

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές Οικονομικών Επιστημών, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και σε επαγγελματίες αναλυτές επενδύσεων, διαχείρισης χαρτοφυλακίων, σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για τη θεωρητική τεκμηρίωση και τις εμπειρικές εφαρμογές εννοιών από το χώρο των επενδύσεων και χρηματοοικονομικών αγορών.

Η μεθοδολογική προσέγγιση στη συγγραφή του βιβλίου περιλαμβάνει το συνδυασμό τριών πυλώνων ανάλυσης. Πρώτον, τη θεωρητική θεμελίωση-τεκμηρίωση εννοιών, σχέσεων μεταξύ εννοιών και υποδειγμάτων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαγραμματική παρουσίαση. Δεύτερον, τις εμπειρικές (οικονομετρικές) προεκτάσεις της τεκμηρίωσης των ανωτέρω σχέσεων. Τρίτον, με τη χρήση του σχετικών υπολογιστικών προγραμμάτων (EXCEL, EVIEWS, R όπου ενδείκνυται), την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών σχέσεων και οικονομετρικών προεκτάσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Το βιβλίο είναι αποτέλεσμα πολυετούς διδασκαλίας των σχετικών θεμάτων στα πανεπιστήμια της Μεγ. Βρετανίας University of Wales Bangor, University of Stirling, University of Kent και σε πανεπιστήμια της Ελλάδας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΄Ίδρυμα Μποδοσάκη και το ΄Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ί.Κ.Υ.) της Ελλάδας για τη χρηματοδότηση μέσω υποτροφιών των μεταπτυχιακών και διδακτορικών μου σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στους Τάσο Ξεπαπαδέα, ΄Αγγελο Αντζουλάτο, Philip Molyneux, Yue Ma, Jon Williams, Laurence Copeland, Sheila Dow, Shanti Chakravarty, Ted Davis και John Goddard

Αθήνα, Αγγελος Γ. Κανάς

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚEΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 19
1.2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 23
1.3. ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (FINANCIAL MARKETS) 25
1.3.1. Πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές 25
1.3.2. Χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές 26
1.3.3. Αγορές παραγώγων χρηματοοικονομικών αξιογράφων 28
1.4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ:
ARBITRAGE ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ 30
1.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (EFFICIENT MARKETS) 32
1.6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 34
1.7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 38
1.8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 43
2.2. ΤΟΚΟΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟ 43
2.3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (COMPOUNDING) 44
2.4. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ (DISCOUNTING) 51
2.5. ΡΑΝΤΑ KAI ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 58
2.6. ΡΑΝΤΑ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ (PERPETUITY) 63
2.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 64
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 66
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2.1: ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 66
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2.2: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 67
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2.3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 68
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2.4: ΤΕΛΙΚΟ (EFFECTIVE) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 70
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2.5: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 73
3.2. ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (NET PRESENT VALUE) 76
3.2.1. Ορισμός 76
3.2.2. Ταμειακές εισροές (Cash Inflows) και ταμειακές εκροές (Cash Outflows) 78
3.2.3. Λογιστικές αποσβέσεις (depreciation) 84
3.2.4. Κεφάλαιο κίνησης, υπολειμματική αξία, παρελθόντα κόστη 88
3.2.5. ΚΠΑ και λήψη επενδυτικής απόφασης 90
3.2.6. Μία ενδεικτική εφαρμογή 94
3.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΒA) 101
3.4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 105
3.4.1. Συμβατικές επενδύσεις 105
3.4.2. Επενδύσεις δανειακού τύπου 108
3.4.3. Μη συμβατικές επενδύσεις 110
3.4.4. Αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις 113
3.5. «ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 116
3.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 119
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 121
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.1: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (BIDDING PRICE) ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 121
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE CARLO 125
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.3: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 135
4.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 135
4.3. ΜΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ 139
4.4. ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 141
4.4.1. Αποτελεσματικότητα ασθενούς μορφής (weak form market efficiency) 141
4.4.2. Αποτελεσματικότητα ημι-ισχυρής μορφής (semi-strong market efficiency). 144
4.4.3. Αποτελεσματικότητα ισχυρής μορφής και ιδιωτική πληροφόρηση 146
4.5. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ 148
4.5.1. Σειριακή συσχέτιση (αυτοσυσχέτιση) των αποδόσεων 148
4.5.2. Μη στασιμότητα της τιμής ενός αξιογράφου 150
4.5.3. Δυναμική συμπεριφορά διακύμανσης 152
4.6. ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 153
4.7. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. 154
4.8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 155
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 157
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.1: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ EVIEWS 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΥ – ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ)
5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 159
5.2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 162
5.3. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 165
5.4. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 170
5.4.1. Αναμενόμενες αποδόσεις, διακύμανση, συνδιακύμανση 170
5.4.2. Σχέση συνδιακύμανσης και διακύμανσης 174
5.5. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 175
5.6. ΣΧΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 177
5.6.1. Συντελεστής συσχέτισης ρ = +1 178
5.6.2. Συντελεστής συσχέτισης ρ = -1 180
5.6.3. Συντελεστής συσχέτισης -1 < ρ < +1 183
5.6.4 Παράδειγμα με την χρήση του EXCEL 184
5.7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ, ΣΥΝΟΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 187
5.8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 191
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 192
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 5.1: ΣΥΝΟΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕ ΤΟ EXCEL 192
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 5.2: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, VALUE-AT-RISK (VaR), ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 195
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 5.3: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ VaR ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ EXCEL 196
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 5.4: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (GARCH) 199
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 207
6.2. ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ – CAPITAL MARKET LINE (CML) 208
6.3. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 214
6.3.1. Η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς διαφορετικών χωρών 214
6.3.2. Δυναμική μεταβολή της θέσης της Γραμμής Κεφαλαιαγοράς 215
6.4. «ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 219
6.5. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ (INVESTORS’ PREFERENCES) 220
6.6. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ (INVESTORS’ EQUILIBRIUM) 227
6.7. ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (SEPARATION THEOREM) 229
6.8. ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 231
6.9. ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 234
6.10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 236
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 237
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 6.1: ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜE ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ EXCEL 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 243
7.2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL
ASSET PRICING MODEL, CAPM) 243
7.3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPM) 250
7.4. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 252
7.5. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 255
7.6. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ARBITRAGE PRICING MODEL (APM) 256
7.7. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 258
7.8. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ TΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ
FAMA AND FRENCH (1992, 1993) 261
7.9. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ CARHART (1997) 263
7.10. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ
FAMA AND FRENCH (2015a) 263
7.11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 264
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 266
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7.1: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT 266
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 275
8.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 275
8.3. ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 280
8.4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 281
8.5. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (MUTUAL FUNDS) 282
8.6. EXCHANGE TRADED FUNDS – ETFs 285
8.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 290
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 292
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 8.1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ETF SPY 292
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 8.2: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 294
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:
ΑΓΟΡΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (FIXED INCOME SECURITIES)
9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 297
9.2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 297
9.3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 301
9.4. ΑΠΟΔΟΣΗ (YIELD) ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 305
9.5. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ (INTEREST RATE RISK) 307
9.5.1. Σχέση χρόνου λήξης και μεγέθους επιτοκιακού κινδύνου. 308
9.5.2. Σχέση κουπονιού και μεγέθους επιτοκιακού κίνδυνου 308
9.6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ (DURATION) 310
9.7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 317
9.8. ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 318
9.9. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 320
9.9.1. Προστασία τρέχουσας καθαρής αξίας (net worth immunization) 320
9.9.2. Προστασία μελλοντικής αξίας (Target date immunization) 321
9.10. OΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 322
9.11. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ (TERM STRUCTURE) 323
9.12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 327
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 328
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 9.1: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 328
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:
ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (FOREIGN EXCHANGE MARKETS)
10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 331
10.2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 333
10.3. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 336
10.4. ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 339
10.4.1. Αγορά όψεως (spot currency market) 339
10.4.2. Σταυροειδής συναλλαγματική ισοτιμία (cross exchange rate) στην αγορά όψεως, και τριγωνικό arbitrage (triangular arbitrage) 340
10.4.3. Η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος (Forward currency market) 347
10.5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΟΨΕΩΣ (SPOT EXCHANGE RATE DETERMINATION) 351
10.5.1. Αποτελεσματικότητα αγοράς συναλλάγματος και συναλλαγματική ισοτιμία όψεως 351
10.5.2. Ισοδυναμία Αγοραστικής Δύναμης (Purchasing Power Parity, PPP) 353
10.5.3. Το μονεταριστικό υπόδειγμα προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας όψεως (The monetary exchange rate determination model) 358
10.5.4. Προσδιορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας με βάση την προσέγγιση του Ισοζυγίου Πληρωμών (Balance of Payments Approach to exchange rate determination) 360
10.6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ 362
10.7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (EXCHANGE RATE RISK) 369
10.8. ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 379
10.9. ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (MACHINE LEARNING) ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 381
10.10. ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 384
10.11. ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (FOREIGN EXCHANGE DERIVATIVE CONTRACTS) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 385
10.12. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (INTERNATIONAL PORTFOLIO DIVERSIFICATION). 393
10.13. ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑTA – ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 398
10.14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 402
10.15. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 405
10.16. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 411
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 412
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 10.1: ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ (PPP) 412
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 10.2: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ BITCOIN ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΡΑΣ – ΔΟΛΑΡΙΟΥ 415
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 10.3: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 419
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (OPTIONS)
11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 421
11.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ, ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 423
11.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ CALL. 425
11.4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ PUT 434
11.5. ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ, SHORT SELLING ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 441
11.5.1. Αγορά του υποκείμενου αξιογράφου και short selling του υποκείμενου αξιογράφου. 441
11.5.2. Προστασία (hedging) με δικαιώματα 442
11.6. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ CALL ΚΑΙ PUT 443
11.6.1. Straddle. 444
11.6.2. Strangle. 447
11.6.3. Strap και Strip. 449
11.6.4. Spreads 451
11.6.5. Collars 453
11.7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ (STOCK INDEX OPTIONS) 455
11.8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤIΜΙΕΣ (CURRENCY OPTIONS) 457
11.9. ASIAN OPTIONS. 466
11.10. EMPLOYEE OPTIONS 468
11.11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΤΟΚΙΑ (INTEREST RATE OPTIONS) 470
11.12. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ: QUANTO OPTIONS, BINARY OPTIONS, BARRIER OPTIONS 471
11.13. ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – HYBRIDS 472
11.14. WEATHER OPTIONS 473
11.15. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 474
11.16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΩΛΗΣΗ (SHORT SELLING) 475
11.17. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 476
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 477
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 11.1: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ – PORTFOLIO
INSURANCE 477
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 11.2: BOX SPREADS 482
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 11.3: BUTTERFLY SPREADS 484
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12:
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
12.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 487
12.2. ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ CALL 488
12.3. ΔΥΩΝΥΜΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ CALL (BINOMIAL CALL PRICING) 491
12.4. ΑΠΟ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑ ΣE ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΥΩΝΥΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ BLACK AND SCHOLES (1973) 496
12.5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ CALL 503
12.6. IMPLIED VOLATILITY 507
12.7. ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ CALL ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ PUT – ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΙΜΗΣ PUT-CALL 509
12.8. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (REAL OPTIONS) 514
12.9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 517
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 518
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12.1: ΧΡΗΣΗ R ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 518
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12.2: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ IMPLIED VOLATILITY 521
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12.3: Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ IMPLIED VOLATILITY – VOLATILITY SMILE 522
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13:
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΣΜΕ)-FUTURES
13.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 525
13.2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ. 525
13.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 528
13.4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – CLEARINHOUSE 539
13.5. MARGINS. 541
13.6. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – DAILY SETTLEMENT (MARKING-TO-MARKET) 542
13.7. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΣΜΕ 543
13.8. ΑΡΧΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΜΕ 543
13.9. ΣΜΕ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ (CURRENCY FUTURES) 545
13.10. ΣΜΕ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ (STOCK INDEX FUTURES) 548
13.11. ΣΜΕ ΣΕ TREASURY BONDS 556
13.12. ΣΜΕ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (COMMODITY FUTURES) 558
13.13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 561
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 562
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 13.1: ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΜΕ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤIΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 562
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14:
ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
14.1. ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 565
14.1.1. Εισαγωγή 565
14.1.2. Θεωρητικό πλαίσιο 566
14.2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ VIX 568
14.3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 570
14.4. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 572
14.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 574
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15:
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
15.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 575
15.2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(BIDDING PRICE) 575
15.3. Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ AMERICAN AIRLINES 580
15.4. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙA ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585
15.5. ΣΥΝΟΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 589
15.6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ SHARPE – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤOΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 592
15.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 594
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 595
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ 609