Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Άγγελος Π. Μπώλος

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου & ΣΙΑ ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 680
Κωδικός ISBN: 978-960-359-179-5
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694230

Το ανά χείρας εγχειρίδιο έχει ως στόχο να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του οικείου προπτυχιακού μαθήματος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, ταυτόχρονα δε να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για οποιονδήποτε επιθυμεί να έρθει «κοντά» στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο. Υπό το πρίσμα αυτό, καταβλήθηκε προσπάθεια να υπάρξει μια –κατά το δυνατόν– ευσύνοπτη και κατανοητή παρουσίαση και ανάλυση του ευρύτατου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά στις επιχειρήσεις, χωρίς φυσικά αυτή να εξαντλείται στο πλαίσιο ενός συγγράμματος που καλύπτει πρωτίστως διδακτικές ανάγκες. Η περαιτέρω εμβάθυνση σε επίκαιρα ζητήματα και θεματικές που απασχολούν την πράξη, καθίσταται δυνατή για τον σπουδαστή μέσα από τη συναφή νομολογία και βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος της κάθε ενότητας.

Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του παρόντος έργου πολύτιμη υπήρξε η συνδρομή του υποψήφιου διδάκτορα κ. Κωνσταντίνου Αποστολίδη, ο οποίος προέβη στη συλλoγή, ταξινόμηση και συστηματική επεξεργασία του αναγκαίου νομολογιακού και βιβλιογραφικού υλικού. Τον ευχαριστώ θερμά από τη θέση αυτή. Ευχαριστίες προσήκουν επίσης στον εκδότη κ. Σωτήριο Μπένο, για τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό του, αλλά και για την άψογη συνεργασία μας στο πλαίσιο προετοιμασίας της παρούσας έκδοσης.

Το παρόν σύγγραμμα αφιερώνεται στον Ομότιμο Καθηγητή Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Βασίλειο Δούβλη, ο οποίος προσφάτως αποχώρησε από την ενεργό πανεπιστημιακή δράση, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης για την ουσιαστική επιστημονική του προσφορά στο πεδίο του εμπορικού και οικονομικού δικαίου, το οποίο υπηρετεί με πάθος και συνέπεια εδώ και πολλές δεκαετίες.

Αθήνα,
Άγγελος Π. Μπώλος

Περιεχόμενα

Συντομογραφίες 19
Πρόλογος 23
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.1. Το Σύνταγμα και η οικονομική ελευθερία 27
1.2. Η κατοχύρωση της γενικής οικονομικής ελευθερίας 28
1.2.1. Μη παραβίαση των δικαιωμάτων των άλλων 28
1.2.2. Μη παραβίαση του Συντάγματος 29
1.2.3. Μη παραβίαση των χρηστών ηθών 29
1.3. Οι τρεις βασικές εκφάνσεις της οικονομικής ελευθερίας  29
1.3.1. Η ελευθερία των συμβάσεων 29
1.3.2. Η επιχειρηματική ελευθερία 31
1.3.3. Η επαγγελματική ελευθερία 32
1.4. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας 32
1.4.1. Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας  32
1.4.2. Περιορισμοί του δικαιώματος της ιδιοκτησίας  33
1.4.3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση  34
1.4.4. Το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ 35
1.5. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός ως έκφανση της συνταγματικά κατοχυρωμένης οικονομικής ελευθερίας 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ 2.1.  Η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 37
2.2. Το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ 39
2.3. Το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ 40
2.3.1. Ο κανονισμός 41
2.3.2. Η οδηγία 42
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2.3.3. Η απόφαση 43
2.3.4. Η σύσταση και η γνωμοδότηση  43
2.4. Η ενιαία (εσωτερική) αγορά της ΕΕ και η συμβολή της στην ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου και των επιχειρήσεων  44
2.4.1. Οι τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς  44
2.4.2. Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού 46
2.4.3. Η ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 48
2.5. Το Δικαστήριο της ΕΕ και η ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
3.1. Εμπορικό δίκαιο και οικονομική δραστηριότητα  52
3.2. Οι προκλήσεις του διεθνούς εμπορίου και του εμπορικού δικαίου 53
3.3. Η σχέση του εμπορικού δικαίου με άλλους κλάδους δικαίου 54
3.3.1. Η σχέση μεταξύ εμπορικού και αστικού δικαίου  54
3.3.2. Η σχέση του εμπορικού με το δημόσιο δίκαιο  55
3.4. Η οικονομική και νομική έννοια του εμπορίου  56
3.5. Οι βασικές πηγές του εμπορικού δικαίου  56
3.6. Οι επιμέρους κατηγορίες του εμπορικού δικαίου 57
3.6.1. Το γενικό εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων 57
3.6.2. Το δίκαιο της αγοράς και οι επιμέρους εκφάνσεις του 58
3.6.3. Το δίκαιο των αξιογράφων  59
3.6.4. Το δίκαιο των εμπορικών εταιρειών 60
3.6.5. Το δίκαιο της αφερεγγυότητας  60
3.6.6. Το δίκαιο των μεταφορών  60
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 61
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 63
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
1.1. Εισαγωγή 75
1.2. Τα συστήματα εμπορικότητας και το πεδίο εφαρμογής του εμπορικού δικαίου 75
1.3. Η έννοια της εμπορικής πράξης  77
1.4. Διακρίσεις των εμπορικών πράξεων 78
1.4.1. Πράξεις πρωτότυπα και παράγωγα εμπορικές  78
1.4.2. Πράξεις αμφιμερώς και μονομερώς (ή ετερομερώς ή μικτές) εμπορικές  79
1.4.3. Εμπορικές πράξεις του χερσαίου και του θαλάσσιου εμπορίου 79
1.4.4. Εμπορικές πράξεις νόμιμες, παράνομες, θεμιτές, αθέμιτες 79
1.5. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου (άρθρο 2 ΒΔ 1835) 80
1.5.1. Η αγορά προς μεταπώληση 80
1.5.2. Η επιχείρηση χειροτεχνίας 82
1.5.3. Η επιχείρηση παραγγελίας 83
1.5.4. Η επιχείρηση μετακομίσεως δια γης ή δι’ ύδατος 83
1.5.5. Η επιχείρηση προμήθειας 84
1.5.6. Η επιχείρηση πρακτορείας 85
1.5.7. Η επιχείρηση μεσιτείας  85
1.5.8. Η επιχείρηση πλειστηριάσεως  86
1.5.9. Η επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων 86
1.5.10. Οι κολλυβιστικές εργασίες 87
1.5.11. Οι τραπεζικές εργασίες  87
1.5.12. Οι συναλλαγματικές και οι από τόπο σε τόπο αποστολές χρημάτων 89
1.6. Άλλες εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου 90
1.6.1. Ενοχές από τα αποθετήρια και ενεχυρόγραφα  90
1.6.2. Ενοχές από γραμμάτια σε διαταγή  90
1.6.3. Ενοχές από τραπεζική επιταγή  91
1.6.4. Ενοχές από φορτωτικές   91
1.6.5. Η τραπεζική ενέγγυα πίστωση  91
1.7. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλασσίου (άρθρο 3 ΒΔ 1835) 92
1.7.1. Η επιχείρηση κατασκευής πλοίου 92
1.7.2. Η αγορά, η πώληση και η μεταπώληση πλοίου 92
1.7.3. Όλες οι θαλάσσιες αποστολές 93
1.7.4. Κάθε αγορά ή πώληση αρμένων, εξαρτίων και ζωοτροφιών 93
1.7.5. Κάθε ναύλωση  94
1.7.6. Οι θαλάσσιες ασφάλειες 94
1.7.7. Τα συναλλάγματα τα οποία αφορούν τη ναυτική εμπορία 94
1.7.8. Οι συμβάσεις και συμφωνίες περί μίσθωσης πληρώματος και προς υπηρεσία εμπορικών πλοίων μισθώσεων ναυτικών 94
1.8. Οι εμπορικές πράξεις του εναερίου εμπορίου 95
1.9. Εξαιρούμενες της εμπορικότητας πράξεις 96
1.9.1. Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας  96
1.9.2. Τα ακίνητα 96
1.9.3. Τα ελευθέρια επαγγέλματα και η πνευματική δημιουργία 96
1.9.4. Η παροχή υπηρεσιών από το Δημόσιο  97
1.10. Συνέπειες του χαρακτηρισμού μίας πράξης ως εμπορικής 97
1.11. Ο έμπορος 98
1.11.1. Απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας κατά το ουσιαστικό σύστημα 98
1.11.2. Απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας κατά το τυπικό σύστημα 99
1.11.3. Απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας με παράγωγο τρόπο  99
1.12. Η έναρξη της εμπορικής ιδιότητας 99
1.13. Η λήξη της εμπορικής ιδιότητας  100
1.14. Η εμπορική ικανότητα  100
1.15. Τα ασυμβίβαστα –με την εμπορική ιδιότητα– επαγγέλματα 100
1.16. Οι χωλοί έμποροι  101
1.16.1. Ο φαινόμενος έμπορος  101
1.16.2. Ο κρυπτόμενος έμπορος 101
1.16.3. Ο αποκτών την εμπορική ιδιότητα λόγω άρσης της αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας εταιρείας 102
1.16.4. Ο ασκών εμπορία πτωχεύσας 103
1.17. Τα εμπορικά βιβλία  103
1.18. Η εμπορική δημοσιότητα 104
1.18.1. Πρόσωπα υπόχρεα για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ 104
1.18.2. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα 106
1.19. Πραγματοποίηση της εμπορικής δημοσιότητας  108
1.20. Τα έννομα αποτελέσματα της εμπορικής δημοσιότητας  108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ (Ν. 2251/1994)
2.1. Εισαγωγικά 109
2.2. Η έννοια του καταναλωτή 109
2.3. Ο καταναλωτής και η χρήση ΓΟΣ 110
2.3.1. Οι καταχρηστικοί ΓΟΣ σύμφωνα με τον ν. 2251/1994 111
2.3.2. Η έννοια του καταναλωτή στο πεδίο των ΓΟΣ  114
2.4. Ο καταναλωτής και το ηλεκτρονικό εμπόριο  116
2.5. Ο καταναλωτής και οι εξ αποστάσεως συμβάσεις 119
2.6. Η πώληση καταναλωτικών προϊόντων και η εγγύηση αυτών 121
2.7. Η ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα  122
2.8. Η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών  124
2.9. Ψυχική υγεία των ανήλικων καταναλωτών 126
2.10. Ο καταναλωτής και ο προμηθευτής ως πάροχος υπηρεσιών 127
2.11. Ο καταναλωτής και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 127
2.12. Η εξωδικαστική προστασία των καταναλωτών  134
2.12.1. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή  136
2.12.2. Ο Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής 139
2.12.3. Οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού  141
2.12.4. Η διαμεσολάβηση στις καταναλωτικές διαφορές 141
2.13. Η ατομική δικαστική προστασία του καταναλωτή 141
2.14. Η συλλογική δικαστική προστασία των καταναλωτών – Οι ενώσεις καταναλωτών 142
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 147
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 201
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1. Εισαγωγή 207
1.2. Η έννοια της «επιχείρησης» 207
1.3. Κριτήρια κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων 208
1.3.1. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης 208
1.3.2. Η νομική μορφή της επιχείρησης  209
1.3.3. Το μέγεθος της επιχείρησης 210
1.3.4. Ο τομέας δραστηριοποίησης της επιχείρησης  211
1.3.5. Η έκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης  212
1.4. Οι εταιρείες του αστικού κώδικα και ο σκοπός τους 212
1.4.1. Το σωματείο  212
1.4.2. Η αστική εταιρεία 213
1.4.3. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) 214
1.4.4. Οι επαγγελματικές αστικές εταιρείες 214
1.5. Οι εταιρείες του εμπορικού δικαίου 215
1.6. Η περίπτωση της ατομικής επιχείρησης  216
1.7. Η νομική προσωπικότητα 217
1.8. Η διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) μιας επιχείρησης 218
1.8.1. Η Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) 218
1.8.2. Το «πρότυπο καταστατικό» – Χρησιμότητα και εφαρμογή 219
1.9. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)  221
1.10. Η σύσταση της επιχείρησης – Απαιτούμενες ενέργειες  222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
2.1. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ): Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά  224
2.1.1. Σύσταση, επωνυμία και διατυπώσεις δημοσιότητας της ΟΕ  224
2.1.2. Η λήψη αποφάσεων στην ΟΕ 225
2.1.3. Διαχείριση της ΟΕ 226
2.1.4. Εξουσία εκπροσώπησης και ευθύνη των εταίρων της ΟΕ  226
2.1.5. Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου στην ΟΕ 227
2.1.6. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής, κέρδη και ζημίες στην ΟΕ 228
2.1.7. Λύση και εκκαθάριση της ΟΕ 228
2.2. Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ): Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά 229
2.2.1. Σύσταση, επωνυμία και διατυπώσεις δημοσιότητας της ΕΕ 229
2.2.2. Διαχείριση της ΕΕ 229
2.2.3. Εξουσία εκπροσώπησης και ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου  230
2.2.4. Κέρδη και ζημίες στην ΕΕ 230
2.2.5. Λύση της ΕΕ  230
2.3. Λοιπές προσωπικές εταιρείες 230
2.3.1. Η αφανής εταιρεία 230
2.3.2. Η κοινοπραξία  231
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AE)
3.1. Έννοια και γενικά χαρακτηριστικά 233
3.2. Η ίδρυση της ΑΕ και η δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού της  234
3.2.1. Προϋποθέσεις σύστασης  234
3.2.2. Περιεχόμενο του καταστατικού  235
3.2.3. Επωνυμία, έδρα και διάρκεια  235
3.2.4. Διενεργούμενος έλεγχος κατά την ίδρυση της ΑΕ και τις εταιρικές μεταβολές 236
3.2.5. Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο – Ευθύνη ιδρυτών 238
3.3. Επίλυση διαφορών και κήρυξης της ακυρότητας της ΑΕ  239
3.3.1. Επίλυση των διαφορών στην ΑΕ  239
3.3.2. Κήρυξη της ακυρότητας της ΑΕ  239
3.4. Δημοσιότητα στην ΑΕ  239
3.4.1. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ 239
3.4.2. Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας 241
3.4.3. Στοιχεία εγγράφων 241
3.4.4. Οι τρίτοι και οι διατυπώσεις δημοσιότητας 241
3.5. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ 241
3.5.1. Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου 241
3.5.2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης 242
3.6. Μετοχή – Μέτοχος – Μετοχική Σχέση 244
3.6.1. Εννοιολογικές επισημάνσεις 244
3.6.2. Τα δικαιώματα του μετόχου 244
3.6.3. Είδη μετοχών  246
3.6.4. Μεταβίβαση των μετοχών 246
3.7. Ιδρυτικοί τίτλοι  247
3.7.1. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι  247
3.7.2. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι 247
3.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ  247
3.8.1. Γενικά στοιχεία για το Διοικητικό Συμβούλιο 247
3.8.2. Θητεία μελών ΔΣ και περίπτωση ελλιπούς ΔΣ 249
3.8.3. Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών ΔΣ  249
3.8.4. Πράξεις εκπροσώπησης της ΑΕ και τόπος συνεδρίασης του ΔΣ 250
3.8.5. Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του ΔΣ  250
3.8.6. Λήψη αποφάσεων από το ΔΣ, πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων ΔΣ και ελαττωματικές αποφάσεις 251
3.8.7. Υποχρέωση πίστης, απαγόρευση ανταγωνισμού και ευθύνη μελών ΔΣ  252
3.8.8. Πρόβλεψη διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής) 253
3.9. Η Γενική Συνέλευση της ΑΕ 254
3.9.1. Γενικά στοιχεία και είδη γενικών συνελεύσεων  254
3.9.2. Αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ 255
3.9.3. Πρόσκληση της ΓΣ και τόπος όπου συνέρχεται  255
3.9.4. Δικαιούμενοι συμμετοχής και τρόποι συμμετοχής στη ΓΣ 258
3.9.5. Αντιπροσώπευση στη ΓΣ 259
3.9.6. Αποφάσεις της ΓΣ 260
3.9.7. Λύση της ΑΕ  264
3.9.8. Εκκαθάριση της ΑΕ 265
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)
4.1. Έννοια και γενικά χαρακτηριστικά 268
4.2. Σύσταση, επωνυμία και εταιρικό κεφάλαιο της ΕΠΕ 268
4.3. Η συνέλευση των εταίρων της ΕΠΕ – Η διπλή πλειοψηφία 270
4.4. Διαχείριση και εκπροσώπηση στην ΕΠΕ  272
4.4.1. Γενικά στοιχεία και τρόποι διαχείρισης  272
4.4.2. Ανάκληση διαχειριστών  272
4.4.3. Παραίτηση διαχειριστών 273
4.5. Εταιρικά μερίδια της ΕΠΕ 273
4.6. Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου από την ΕΠΕ 274
4.6.1. Έξοδος εταίρου  274
4.6.2. Αποκλεισμός εταίρου 274
4.6.3. Δικαιώματα εξερχομένων ή αποκλειομένων εταίρων 274
4.7. Τροποποίηση του καταστατικού της ΕΠΕ 275
4.8. Αύξηση και μείωση κεφαλαίου στην ΕΠΕ και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 276
4.8.1. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου 276
4.8.2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου 276
4.8.3. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 277
4.9. Λύση, εκκαθάριση και αναβίωση της ΕΠΕ 277
4.9.1. Λύση 277
4.9.2. Εκκαθάριση 277
4.9.3. Αναβίωση 278
4.9.4. Αναβίωση εκκαθάρισης  278
4.10. Η μονοπρόσωπη ΕΠΕ  278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)
5.1. Έννοια και γενικά χαρακτηριστικά 280
5.2. Η ίδρυση της ΙΚΕ: Το καταστατικό, η επωνυμία, η έδρα και η διάρκειά της 281
5.2.1. Επωνυμία, έδρα και διάρκεια 281
5.2.2. Το καταστατικό  282
5.3. Διατυπώσεις δημοσιότητας, ακυρότητα της ΙΚΕ και ευθύνη των ιδρυτών  283
5.3.1. Δημοσιότητα 283
5.3.2. Ακυρότητα της ΙΚΕ – Ευθύνη των ιδρυτών 283
5.4. Οι διαχειριστές της ΙΚΕ  284
5.4.1. Ποιοι διορίζονται διαχειριστές, είδη διαχείρισης και υποχρεώσεις δημοσιότητας 284
5.4.2. Εξουσίες, υποχρεώσεις και ευθύνη του διαχειριστή 284
5.4.3. Ανάκληση και έλλειψη διαχειριστή 286
5.5. Η συνέλευση των εταίρων της ΙΚΕ 287
5.5.1. Σύγκληση και τρόπος λήψης αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων  287
5.5.2. Η περίπτωση των ελαττωματικών αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων 288
5.6. Οι ελεγκτές   289
5.7. Οι εταίροι της ΙΚΕ 289
5.7.1. Κτήση και απώλεια της ιδιότητας του εταίρου 289
5.7.2. Οι εισφορές των εταίρων 290
5.7.3. Αρμοδιότητες των εταίρων 292
5.7.4. Δικαιώματα των εταίρων 292
5.7.5. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων  293
5.8. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών της ΙΚΕ   294
5.9. Λύση και εκκαθάριση της ΙΚΕ 294
5.9.1. Λύση 294
5.9.2. Εκκαθάριση 294
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ (OFFSHORE) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
6.1. Εισαγωγή 296
6.2. Βασικά κίνητρα ίδρυσης υπεράκτιων εταιρειών  297
6.3. Βασικοί τομείς δραστηριοποίησης offshore εταιρειών 299
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.1. Η φορολογία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα  300
7.2. Η φορολογία των επιχειρήσεων σε άλλα κράτη-μέλη 301
7.3. Οι δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο για τη δίκαιη φορολόγηση μεγάλων (πολυεθνικών) επιχειρήσεων 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΟΙΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.1. Εισαγωγή 302
8.2. Περιπτωσιολογία 302
8.3. Ποινικές ρυθμίσεις στο δίκαιο της ΑΕ 304
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 304
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 317
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Η ΑΫΛΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΫΛΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1. Εισαγωγή 323
1.2. Η έννοια της διανοητικής ιδιοκτησίας 324
1.3. Η βιομηχανική ιδιοκτησία 324
1.3.1. Τα διακριτικά γνωρίσματα 324
1.3.2. Το σήμα 325
1.3.3. Οι τεχνικές επινοήσεις (ευρεσιτεχνίες) 334
1.3.4. Τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα 336
1.3.5. Οι γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προελεύσεως  336
1.3.6. Τα ονόματα πεδίου 337
1.4. Η πνευματική ιδιοκτησία 337
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2.1. Εισαγωγή 343
2.2. Ο τραπεζικός δανεισμός 343
2.2.1. Βασικές μορφές επιχειρηματικών δανείων 344
2.2.2. Ο τραπεζικός αλληλόχρεος λογαριασμός 346
2.3. O θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 348
2.4. Ο θεσμός του factoring  354
2.5. Ο θεσμός του forfaiting  358
2.6. Η έκδοση ομολογιακού δανείου  364
2.7. Άλλες μορφές χρηματοδότησης  370
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 372
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 397
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ
1.1. Εισαγωγή 405
1.2. Η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας  406
1.3. Η σύμβαση εμπορικής διανομής  413
1.4. Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)  417
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
2.1. Εισαγωγή  421
2.2. Οι κανόνες INCOTERMS 2020 421
2.3. Η Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων 427
2.3.1. Εισαγωγικά 427
2.3.2. Το ρυθμιστικό αντικείμενο της Σύμβασης 428
2.3.3. Η σχέση των Incoterms με τη Σύμβαση της Βιέννης 430
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
3.1. Η δικαστική προστασία  431
3.2. Η εναλλακτική επίλυση διαφορών 431
3.2.1. Η διαιτησία  432
3.2.2. Η διαμεσολάβηση 436
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 444
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 495
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
1.1. Η συνταγματική κατοχύρωση  499
1.2. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στην εργασία 501
1.3. Η απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας 503
1.4. Η εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στην εργασία 504
1.5. Η Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας  505
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
2.1. Η αγορά εργασίας 506
2.2. Βασικές έννοιες των εργασιακών σχέσεων 507
2.2.1. Γενικές έννοιες  507
2.2.2. Μορφές συμβάσεων (εξαρτημένης) εργασίας με κριτήριο τη διάρκεια της σύμβασης 507
2.2.3. Συμβάσεις πλήρους, μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης 509
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
3.1. Υποχρέωση του εργοδότη για γνωστοποίηση των όρων της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας 510
3.2. Το διευθυντικό δικαίωμα 511
3.3. Η μονομερής μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας 511
3.4. Ο κανονισμός εργασίας  512
3.5. Η καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων  513
3.6. Κώλυμα μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου / ασθένεια 514
3.7. Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας  514
3.8. Επιδόματα εορτών και επίδομα αδείας (ιδιωτικός τομέας) 518
3.9. Ο κατώτατος μισθός  518
3.10. Η λύση της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου 519
3.11. Η λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 522
3.12. Η προστασία της μητρότητας – Γονικές άδειες  523
3.13. Συνδικαλιστικές Οργανώσεις – Απεργία εργαζομένων 524
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 528
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 539
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 541