Ο Νόμος 1268/82 & οι Μεταγενέστερες Ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ


Σωτήριος Μπένος

Ζ΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 584
Κωδικός ISBN: 978-960-824-959-2
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος:

Στον αρχικό Νόμο 1268182 "Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" έχουν επέλθει παραπολλές τροποποιήσεις και αλλαγές.

Η παρούσα Ζ' έκδοση του Νόμου 1268182 περιλαμβάνει όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης του Νόμου μέχρι σήμερα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές μόνο από τις τελευταίες αλλαγές σχετικά με την προηγούμενη ΣΤ' έκδοση: Το άρθρο 21 του Ν 3549107 για τη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων και την προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π με την καθιέρωση αρμοδιότητας στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ειδικής Σύνθεσης. Επίσης το άρθρο 23 για τη δημιουργία ενιαίων και αυτοτελών γνωστικών αντικειμένων των μελών Δ.Ε.Π.. Ακόμη την Υ.Α. Β1/38913107 με την οποία οι συμμετέχοντες στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή μελών Δ.Ε.Π ανήκουν κατά το 113 από άλλο τμήμα ή Α.Ε.Ι. με προϋπόθεση τη ταύτιση ή τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου. Το άρθρο 24 του Ν 3549107 που αναφέρεται στο καθεστώς μελών Δ.Ε.Π μερικής απασχόλησης. Τέλος, ο Ν 3374/05 για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι προστέθηκαν και νέες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορούν τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, και μονιμοποίησης όλων των βαθμίδων μελών Δ.Ε.Π και όχι μόνο.

Με την παρούσα έκδοση αποσκοπούμε, να διευκολύνουμε τα όργανα Διοικήσεως των Πανεπιστημίων και τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα.

Οφείλω να ευχαριστήσω για τη βοήθειά τους, το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Βαγγέλη Γιαλεσάκη και τους Διευθυντάς Νικόλαο Δουβίτσα, Δημήτριο Αγγελούση, την προϊσταμένη του αρμοδίου τμήματος Γεωργία Κουρούπη και το Γενικό Διευθυντή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκο Σπυρόπουλο.

Τέλος, θα πρέπει να ευχαριστήσω όλως ιδιαιτέρως, το μέλος Ε.Τ.Ε.Π και υπεύθυνο μηχανοργάνωσης γραμματειών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος ανέλαβε τη μετατροπή και αυτοματοποίηση των διαδικασιών δημιουργίας του κειμένου, την καλλιτεχνική επιμέλεια, το στήσιμο των σελίδων και την ηλεκτρονική έκδοση του παρόντος.

Σωτήριος Μπένος

Περιεχόμενα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  19
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ κ.λπ  557
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  45
Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης  47
Ακαδημαϊκές Ελευθερίες  49
Ακαδημαϊκό άσυλο  51
Αρμόδιο όργανο  51
Σύνθεση του Πρυτανικού Συμβουλίου  51
Επέμβαση δημόσιας δύναμης  52
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.  53
Γενικές διατάξεις  55
Εσωτερικός κανονισμός  59
Επιτροπή Δεοντολογίας  61
Ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Α.Ε.1  63
Επιχορήγηση  63
Μεταφορά πιστώσεων  63
Δαπάνες  63
Διατάκτης δαπανών  64
Εκκαθάριση δαπανών  64
Συμβάσεις – Μισθώσεις  65
Οργάνωση υπηρεσιών ΑΕΙ  66
Παραχώρηση εκπαιδευτικού, τεχνικού κ.λπ. υλικού  66
Ακίνητα  66
Σύστημα εσωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου  67
Διαφάνεια – Δημοσιότητα  67
Κοινωνική λογοδοσία των Α.Ε.Ι 68
Δικαίωμα πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε διοικητικά έγγραφα των Πανεπιστημίων  68
Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών  69
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας  71
Συμβούλια  71
Πρόεδρος  72
Διοικητική υποστήριξη  72
Επιστημονικές επιτροπές  72
Έδρα, Συγκρότηση, Οργάνωση  72
Αποζημίωση Προέδρου, Προέδρων Συμβουλίων και μελών Επιστημονικών Επιτροπών  78
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  79
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι  81
Γενικές διατάξεις  83
Μετατροπή γνωστικών αντικειμένων των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π  87
Αναδιάρθρωση και δημιουργία Σχολών και Τμημάτων  87
Εργαστήρια, Κλινικές, Βιβλιοθήκες και Πανεπιστημιακά Μουσεία   91
Ίδρυση Εργαστηρίου ή Κλινικής  94
Πανεπιστημιακές Κλινικές, Εργαστήρια και Μονάδες  94
Αρεταίειο και Αιγινήτειο  95
Βιβλιοθήκες  96
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  99
Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα  101
Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης   101
Συγκρότηση    101
Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία   101
Αποφάσεις   103
Περιεχόμενο και τύπος   103
Αιτιολογία   104
Δημοσίευση   104
Κοινοποίηση   105
Γνώμη – Πρόταση  105
Ανάκληση  105
Αίτηση Θεραπείας – Ιεραρχική Προσφυγή  105
Ειδική διοικητική προσφυγή – Ενδικοφανής προσφυγή  105
Κοινές Διατάξεις  106
Αναφορά  106
Δικαίωμα πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε διοικητικά έγγραφα των Πανεπιστημίων 107
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  109
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  111
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ  113
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  113
Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Ειδικής Σύνθεσης 113
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Ειδικής Σύνθεσης   113
Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  114
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  115
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  117
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  118
Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  118
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  121
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος  121
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος  121
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος  121
Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος  122
Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος  122
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  125
Ποιος εκλέγεται ως Πρόεδρος Τμήματος  125
Θητεία Προέδρου Τμήματος   126
Χρόνος διεξαγωγής της εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος  127
Υποψηφιότητες  127
Σύγκληση του Εκλεκτορικού Σώματος  127
Εκλεκτορικό σώμα  128
Απαρτία πανεπιστημιακών οργάνων  130
Ψηφοφορία  131
Διαπιστωτική απόφαση  132
Διορισμός Προέδρου Τμήματος  132
Αναπλήρωση Προέδρου Τμήματος  132
Αδράνεια Προέδρου Τμήματος  132
Αρμοδιότητες Προέδρου Τμήματος  133
Έξοδα παράστασης στους Προέδρους Τμημάτων  134
Διαφάνεια – Δημοσιότητα   134
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ  137
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ  139
Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης Τομέα  139
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Τομέα  139
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης Τομέα  140
Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Τομέα  141
Τομείς  142
Υποτομείς   142
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ  143
Ποιος εκλέγεται ως Διευθυντής Τομέα  143
Θητεία Διευθυντή Τομέα  143
Εκλογή Διευθυντή Τομέα  145
Αναπληρωτής Διευθυντή Τομέα  146
Διορισμός Διευθυντή Τομέα  146
Αρμοδιότητες Διευθυντή Τομέα  146
Αδράνεια Διευθυντή Τομέα   146
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ   147
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ  149
Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης Σχολής  149
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Σχολής  149
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης Σχολής  149
Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Σχολής   149
Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ  151
Σύνθεση της Κοσμητείας Σχολής  151
Αρμοδιότητες της Κοσμητείας Σχολής  151
Απαρτία της Κοσμητείας Σχολής  151
Λήψη αποφάσεων της Κοσμητείας Σχολής   151
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ  153
Ποιος εκλέγεται ως Κοσμήτορας Σχολής  153
Θητεία Κοσμήτορα Σχολής  154
Χρόνος διεξαγωγής της εκλογής Κοσμήτορα  155
Εκλογή Κοσμήτορα Σχολής  155
Εκλεκτορικό Σώμα  155
Αναπλήρωση Κοσμήτορα Σχολής  156
Αρμοδιότητες Κοσμήτορα Σχολής  156
Αδράνεια Κοσμήτορα Σχολής  156
Το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του Κοσμήτορα Σχολής με κάθε εξωπανεπιστημιακή επαγγελματική απασχόληση  156
Έξοδα παράστασης στους Κοσμήτορες Σχολών  157
Διαφάνεια – Δημοσιότητα  157
ΟΡΓΑΝΑ TOY Α.Ε.1  159
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ   161
Σύνθεση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης  161
Αρμοδιότητες της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης  161
Σύνθεση της Συγκλήτου   161
Διαδικασία συγκρότησης της Συγκλήτου στα νέα Α.Ε.Ι.  163
Αρμοδιότητες της Συγκλήτου  163
Απαρτία της Συγκλήτου  168
Λήψη Αποφάσεων της Συγκλήτου  168
Το ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  171
Σύνθεση του Πρυτανικού Συμβουλίου  171
Αρμοδιότητες του Πρυτανικού Συμβουλίου  171
Απαρτία του Πρυτανικού Συμβουλίου  173
Λήψη Αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου  173
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  175
Ποιοι εκλέγονται ως Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις  175
Θητεία Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων  176
Πρώτη εκλογή Πρυτανικών Αρχών σε νέα Α.Ε.1  177
Εάν ο Πρύτανης ή οι Αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν ή ακυρωθεί η εκλογή Πρυτανικών Αρχών   178
Χρόνος διεξαγωγής της εκλογής Πρυτάνεως  178
Υποψηφιότητες  179
Ψηφοδέλτιο  179
Ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας  179
Εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων  179
Εκλεκτορικό σώμα  180
Απαρτία πανεπιστημιακών οργάνων  182
Ψηφοφορία  183
Διαπιστωτική απόφαση  184
Αναπλήρωση του Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων  184
Αρμοδιότητες Πρυτάνεως  184
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Πρύτανη  187
Αρμοδιότητες Αντιπρυτάνεων  188
Το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων με κάθε εξωπανεπιστημιακή επαγγελματική απασχόληση  189
Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις  189
Κοινωνική Λογοδοσία των Α.Ε.1  189
Διαφάνεια – Δημοσιότητα  190
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  191
Άρνηση Ψήφου ή Λευκή Ψήφος  194
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.1  197
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  199
Γενικές διατάξεις  199
Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας των μελών ΔΕΠ  202
Βουλευτής  203
Υπουργός – Υφυπουργός  204
Αναστολή άσκησης καθηκόντων  204
Αρμοδιότητες αποχωρούντων μελών ΔΕΠ  205
Ομότιμοι Καθηγητές  205
ΕΝΤΑ=Η ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  207
Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης  207
Έργο των μελών Δ.Ε.Π  207
Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης  207
Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης  208
Εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες μελών πλήρους απασχόλησης   210
Αμοιβές μελών πλήρους απασχόλησης  210
Άδειες μελών πλήρους απασχόλησης  210
Μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης  213
Αμοιβές μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης   215
Άδειες μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης  216
Διαδικασία ένταξης και ανάκλησης μελών μερικής απασχόλησης  217
Έλεγχος  218
Αναστολή  218
Ασυμβίβαστα  220
Υποβολή δηλώσεων – Ρύθμιση ειδικών θεμάτων   221
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ-   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ  223
Κατανομή θέσεων – Πιστώσεων  223
Υποβολή προτάσεων Α.Ε.Ι. για τον προγραμματισμό  223
Κατανομή θέσεων κατά Τμήμα  225
Προκηρύξεις θέσεων  226
Θέσεις Δ.Ε.Π. για άτομα με ειδικές ανάγκες  226
Επαναπροκήρυξη θέσεων  227
Ειδικά θέματα  227
Γνωστικό αντικείμενο ενός Τομέα  227
Απόφαση προκήρυξη θέσης  228
Δημοσίευση της προκήρυξης  229
Υποψηφιότητες αιτήσεις και δικαιολογητικά υποψηφίων  230
Μετατροπή γνωστικών αντικειμένων των υπηρετούντων μελών Δ.Ε Π  232
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΛΕΚΤΟΡΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ)  233
Προϋποθέσεις για εκλογή σε θέση Λέκτορα  233
Προϋποθέσεις για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή  234
Προϋποθέσεις για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή  236
Προϋποθέσεις για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή  237
Λοιπές προϋποθέσεις για εκλογή μέλους ΔΕΠ  240
Εκλογή ή εξέλιξη χωρίς τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο διδασκαλίας ή εκπαιδευτικής πείρας  241
Έλλειψη διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων  241
Θέσεις Δ.Ε.Π. για άτομα με ειδικές ανάγκες  242
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)  243
Πως γίνεται η εκλογή μέλους ΔΕΠ  243
Οι Λέκτορες εκλέγονται με θητεία  243
Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται με θητεία  244
Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και οι Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι  245
Αρμόδιο όργανο για την κρίση ή εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. και για την κρίση μονιμοποίησης των Επίκουρων Καθηγητών   246
ΕΚΛΟΓΕΣ  249
Συγκρότηση και Συμμετοχή στο Εκλεκτορικό Σώμα (εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης)  249
Δικαίωμα ψήφου για εκλογή ή εξέλιξη  249
Εκλεκτορικό Σώμα με Εκλέκτορες λιγότερους από 11   252
Εκλεκτορικό Σώμα με Εκλέκτορες περισσότερους από 30   254
Εκλεκτορικό Σώμα σε μη Αυτοδύναμα Τμήματα  256
Μέτρα για την απρόσκοπτη συμμετοχή των εξωτερικών εκλεκτορών  256
Υποχρεωτική η συμμετοχή στα Εκλεκτορικό Σώματα και στις τριμελείς εισηγητικές επιτροπές  257
Αντικατάσταση εκλέκτορος ή μέλους εισηγητικής επιτροπής   258
Ορισμός της Εισηγητικής Επιτροπής  259
Εισηγητική Έκθεση και προθεσμία υποβολής  265
Κοινοποίηση της Έκθεσης  265
Κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γενικής Συνέλευσης  268
Αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας  268
Ψηφοφορία  269
Άρνηση ψήφου ή Λευκή ψήφος  270
Πρακτικά συνεδριάσεων, Γενικών Συνελεύσεων και Εκλεκτορικού Σώματος   271
Πρακτικά εκλογών   271
Έλεγχος νομιμότητας και δημοσίευσης της πράξης του Πρύτανη για διορισμό, εξέλιξη ή μονιμοποίηση  272
Ανάληψη καθηκόντων   274
Παραβίαση προθεσμιών εκλογών   275
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)  277
Λέκτορες επί θητεία  277
Μόνιμοι Λέκτορες  277
Επίκουροι Καθηγητές επί θητεία  278
Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές  279
Χρονικό διάστημα για τη δεύτερη κρίση των Λεκτορών, Επίκουρων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών  281
Απόσυρση της αίτησης εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π  281
Εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης μελών Δ.Ε.Π  282
ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  283
Ποιοι μετακαλούνται  283
Εκλογές  284
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π  285
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π  287
Ωράριο – Ημέρες εργασίας  287
Άδειες  288
Άδειες απουσίας  288
Άδεια απουσίας μέλους Δ.Ε.Π. για παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιό    Άδεια απουσίας μέλους Δ.Ε.Π. για συμμετοχή σε διεθνείς  οργανισμούς  291
Εκπαιδευτική άδεια   291
Απουσία χωρίς την προβλεπόμενη άδεια  294
Αδεια κατοχής Β’ θέσης ή απασχόλησης στο δημόσιο τομέα  295
Απασχόληση  298
Απασχόληση στο ΕΣΥ  298
Τόπος διαμονής και εγκατάστασης  299
Διδασκαλία σε σχολές αρμοδιότητας υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης  300
Απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα  300
Παραμέληση Καθηκόντων  300
Πειθαρχικό συμβούλιο  300
Διαδικασία πειθαρχικής διώξεως  304
Η συντάξιμη υπηρεσία που προσμετράται  306
Αποδοχές  309
Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης – Βασικός μισθός – Επιδό¬ματα 309
Περικοπή αποδοχών  311
Τρίμηνες αποδοχές  312
Αποζημίωση Προέδρων, Αντιπροέδρων, Μελών & Γραμματέων
Διοικουσών Επιτροπών   312
Υποβολή δηλώσεων – Ρύθμιση ειδικών θεμάτων  313
Αμοιβές μελών πλήρους απασχόλησης  314
Αμοιβές μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης   316
Αποσύνδεση μισθολογίων  317
Ανώτατο όριο αποδοχών   317
Ανώτατο όριο προσθέτων αμοιβών  318
Οδοιπορικά & αποζημίωση Εισηγητικών Επιτροπών, Εκλεκτορικών Σωμάτων & Εξεταστικών Επιτροπών   319
Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός & εκτός Επικράτειας   319
Θεώρηση & έκδοση φορολογικών στοιχείων  320
Έναρξη και Λήξη της Συντάξιμη υπηρεσίας  321
Συνταξιοδοτικά θέματα   322
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  325
Ποιοι καλούνται ως Επισκέπτες Καθηγητές  325
Εκλογές  326
Αποδοχές  326
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ  327
Ποιοι προσλαμβάνονται ως Ειδικοί Επιστήμονες  327
Εκλογές  330
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ   331
Ποιοι προσλαμβάνονται ως Εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές  331
Εκλογές  333
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΔ 407/80  335
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν 1418/84  339
ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ  341
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)  343
Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων Ε.Τ.Ε.Π  349
Βαθμολογική εξέλιξη μελών Ε.Τ.Ε.Π  349
Εντάξεις μελών Ε.Τ.Ε.Π  351
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)  353
Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π  358
Βαθμολογική εξέλιξη μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π  358
Αποδοχές μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π  360
Εντάξεις μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π  361
ΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  363
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  369
Πρόσληψη – Μετάταξη   370
Τήρηση και σύνταξη πρακτικών  370
Τοποθετήσεις μελών Διοικητικού Προσωπικού  371
Επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων κ.λπ  371
Γραμματέας του Α.Ε.1  372
Αρμοδιότητες του Γραμματέα  373
Προϊστάμενος Γραμματείας  373
Αρμοδιότητες  374
Διάρθρωση των υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες  374
Τεχνικές υπηρεσίες  375
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  377
Διδακτικό Έργο  379
Υπηρεσίες υποστήριξης – Σύμβουλοι σπουδών  379
Πρόγραμμα Σπουδών  381
Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα  385
Κανονισμός Σπουδών  387
Προγράμματα Σπουδών Επιλογής  391
Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών επιλογής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Διαδικασία κατάρτισης – Έγκρισης  392
Συγκρότηση και αρμοδιότητες οργάνων διοίκησης  394
Λειτουργία  395
Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής  396
Οργάνωση  397
Υπηρεσίες υποστήριξης – Σύμβουλοι Σπουδών  398
Διακίνηση Φοιτητών  399
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  401
Γενικές Αρχές  403
Διάρθρωση – Έγκριση Π.Μ.Σ  405
Οργάνωση – Λειτουργία Π.Μ.Σ  407
Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα  412
Βραβεία – Υποτροφίες  412
Δίδακτρα  413
Τύπος μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων  413
Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα  414
Είδος και τύπος διδακτορικού διπλώματος  414
Δάνεια και Λοιπές παροχές  414
Λοιπές διατάξεις  415
Σύμπραξη Τμημάτων ΤΕΙ στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων  415
Σύμπραξη των τμημάτων των ΤΕΙ στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν ομοταγή πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ  416
Συνδιοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πανεπιστημίων εσωτερικού και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  417
Διδακτορική Διατριβή  419
Είδος και τύπος διδακτορικού διπλώματος  420
Μεταβατικές ρυθμίσεις  423
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  425
Φοιτητική Μέριμνα  427
Παροχή πληροφοριών & διευκολύνσεων για τις Σπουδές  427
Υπηρεσίες υποστήριξης – Σύμβουλοι σπουδών  428
Φοιτητική Λέσχη  428
Σκοπός των Φοιτητικών Λεσχών  429
Ιατροφαρμακευτική 8ι Νοσοκομειακή περίθαλψη  430
Ποιοι δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη  430
Κάλυψη δαπανών  431
Νοσοκομειακή περίθαλψη  431
Φαρμακευτική περίθαλψη  431
Τοκετοί  432
Σίτιση  432
Φοιτητικό Εισιτήριο   434
Δικαιούχοι, έκταση και χρονική διάρκεια παροχής  434
Διακοπή της παροχής μειωμένης τιμής εισιτηρίου   435
Πρακτική Άσκηση – Απασχόληση  435
Δωρεάν Παροχή Διδακτικών Βιβλίων και Βοηθημάτων  436
Δωρεάν διανομή συγγραμμάτων – Βιβλιοθήκες  436
Σύστημα Υποτροφιών και Δανείων  439
Ανταποδοτικές Υποτροφίες  441
Δάνεια  441
Στεγαστικό Επίδομα φοιτητών  442
Προϋποθέσεις χορηγήσεως  442
Δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος  443
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πληρωμή του επιδόματος  443
Αρχή ελέγχου και πληρωμής του επιδόματος  444
Λογιστική τακτοποίηση  444
Πιστοποιητικό Σπουδών  445
Λοιπά  445
Φοιτητικές εκπαιδευτικές εκδρομές  445
Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών  447
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  449
Γενικές Διατάξεις  451
Πρόγραμμα Ερευνών  451
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα  453
Υπηρεσία Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας  455
Κίνητρα Χρηματοδότησης  457
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  459
Αναδιάρθρωση των Α.Ε.1  461
Διαδικασία για την Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος από τους Επιμελητές, Βοηθούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες  463
Μετατάξεις  465
Ειδικές κατηγορίες προσωπικού των Α.Ε.1  467
Συμπληρωματικές  469
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  471
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  473
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού – Σκοπός  475
Πόροι του Λογαριασμού  475
Έσοδα μελών Δ.Ε.Π  478
Όργανα διοικήσεως και διαχειρίσεων του Λογαριασμού  480
Επιτροπή διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού  480
Θητεία των μελών της Επιτροπής  481
Αρμοδιότητες της Επιτροπής  481
Λειτουργία της Επιτροπής  481
Γραμματεία  483
Αρμοδιότητες της Γραμματείας  483
Διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασμού  483
Α. Απασχόληση προσωπικού  484
Β. Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό  484
Γ. Προμήθειες – Εκτελέσεις εργασιών  485
Δ. Μισθώσεις ακινήτων μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού  485
Ε. Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις  486
Οικονομικός έλεγχος  486
Οδηγός Χρηματοδότησης  487
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  489
Καθεστώς – Εποπτεία – Έδρα – Αποστολή  492
Διάρθρωση  493
Όργανα διοίκησης  494
Διδακτικό προσωπικό  495
Τίτλοι, διαδικασία εγγραφής και σπουδές  497
Διοικητικές υπηρεσίες και διοικητικό προσωπικό  500
Εκπαιδευτικό υλικό – Εργαστήριο εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας    501
Πρόγραμμα ανάπτυξης και μονάδα εσωτερικής αξιολόγησης  503
Πόροι – Διαχείριση – Ειδικός Λογαριασμός  504
Μεταβατικές διατάξεις  504
Καταργούμενες – Τροποποιημένες διατάξεις  506
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  509
Ίδρυση  511
Έδρα  511
Πρόεδρος  511
Οργάνωση και λειτουργία  511
Πόροι  512
Συνεργασία  512
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  513
Ίδρυση – Αποστολή  515
Διάρθρωση  515
Διοίκηση – Οργάνωση  515
Επιλογή φοιτητών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις  517
Διδασκαλία – Εκπαιδευτικό προσωπικό – Οικονομική συμμετοχή   518
Διοικητικές υπηρεσίες – Διοικητική υποστήριξη  519
Πόροι – Οικονομική διαχείριση – Ειδικός Λογαριασμός  520
Λοιπές διατάξεις  521
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  523
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  533
Ίδρυση – Νομική Μορφή – Έδρα  535
Σκοπός  535
Ορισμοί  535
Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων  536
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   539
Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης  541
Διαδικασία και όργανα της αξιολόγησης  541
Κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης  542
Εσωτερική αξιολόγηση  543
Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης  544
Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης  545
Εξωτερική αξιολόγηση  545
Επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης  545
Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης  547
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση  547
Συγκρότηση και μέλη της Α.ΔΙ.Π  548
Διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της Α.ΔΙ.Π  550
Μεταβατικές διατάξεις  551
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  553
Παράρτημα διπλώματος  553
Μεταβατικές διατάξεις  554