Εισαγωγή στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Ιωάννης Ρόκας

Δ΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 328
Κωδικός ISBN: 960-359-136-8
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 86193992

Category:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ' ΕΚΔΟΣΗΣ

Η νέα έκδοση των πανεπιστημιακών παραδόσεων του Δικαίου των Επιχειρήσεων προσαρμόζει το έργο στις σύγχρονες νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν στην επιχείρηση από πλευράς εμπορικού, ευρωπαϊκού, εργατικού, αλλά και φορολογικού δικαίου. Η έκδοση εμπλουτίζεται με ορισμένα πρακτικά θέματα και παραδείγματα για την πληρέστερη κατανόηση των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα και επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης, επικαιροποιούνται και τα παραρτήματα του έργου και ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Την επιμέλεια της παρούσας 4ης έκδοσης είχε η κ. Χριστίνα Ταρνανίδου, λέκτορας (υπό διορισμό) του Εμπορικού δικαίου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στην επικαιροποίηση βοήθησε ο δικηγόρος Αθηνών κ. Σπύρος Γιαννίμπας τον οποίο ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή.

Ιωάννης Κ. Ρόκας

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ A
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Έννοια και πηγές του δικαίου των επιχειρήσεων
α. Παραδοσιακές πηγές 1
β. Νεότερες πηγές 3
2. Η ιδιαιτερότητα του δικαίου της επιχείρησης 6
3. Έννοια της επιχείρησης και διακρίσεις από παρεμφερείς έννοιες
α. Επιχείρηση και φορέας επιχείρησης 7
β. Η εμπορική επιχείρηση 12
4. Διακρίσεις του δικαίου της επιχείρησης 13
ΙΙ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ
5. Η ένταξη της επιχείρησης στο σύστημα του δικαίου 13
6. Οι έννομες σχέσεις της επιχείρησης 16
7. Πραγματικές σχέσεις (πελατεία και καλή πορεία)
α. Πελατεία 18
β. Καλή πορεία 20
8. Δικαιώματα (άυλα αγαθά) και πράγματα
α. Δικαιώματα ως στοιχεία της επιχείρησης 21
β. Πράγματα ως στοιχεία της επιχείρησης 23
9. Μεταβίβαση επιχείρησης 24
ΙΙΙ. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10. Σχέση φορέα της επιχείρησης προς την επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου 31
11. Μορφές δημόσιας επιχείρησης
α. Δημόσια επιχείρηση σε στενή και σε ευρεία έννοια 33
β. Μητρικές και θυγατρικές δημόσιες επιχειρήσεις 40
γ. Δημόσια επιχείρηση σε ευρεία έννοια που ασκείται από κοινά νομικά πρόσωπα 41
δ. Δημόσια επιχείρηση και δημόσια υπηρεσία 42
ε. Δημόσια επιχείρηση σε ευρεία έννοια που ασκείται από το Κράτος ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 43
στ. Παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας και εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου σε ιδιώτες 46
12. Μορφές ιδιωτικής επιχείρησης 47
13. Ατομική και εταιρική επιχείρηση
α. Γενικά 51
β. Φυσικό πρόσωπο ως φορέας επιχείρησης 52
γ. Κοινωνία «ως φορέας επιχείρησης» 53
δ. Εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα ως φορέας επιχείρησης 55
ε. Εταιρική επιχείρηση 56
14. Επιλογή φορέα επιχείρησης 57
15. Σχέση επιχειρησιακής μορφής προς το αντικείμενο 60
16. Η συγκέντρωση των επιχειρήσεων – Δίκαιο προστασίας του ανταγωνισμού
α. Γενικά 61
β. Η νομοθεσία για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού 63
γ. Οι συμπράξεις 64
δ. Οριοθέτηση της αγοράς 65
ε. Κυρώσεις 66
στ. Ιστορική εξέλιξη, περιπτωσιολογία 68
ζ. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης 74
η. Οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων 76
θ. Οι συγχωνεύσεις/συγκεντρώσεις από την άποψη του δικαίου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού
α. Γενικά 78
β. Όμιλοι εταιριών 79
γ. Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού 81
17. Επιτροπή Ευρωπαϊκής Επιχείρησης (Ε.Ε.Ε.) 82
18. Η εγκατάσταση των επιχειρήσεων 86
IV. ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
19. Εποπτεία λειτουργίας 93
20. Εποπτεία προϊόντος 94
21. Προστασία καταναλωτή
α. Γενικά 98
β. Γενικοί όροι συναλλαγών 100
γ. Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και συμβάσεις από απόσταση 101
δ. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση 102
ε. Ευθύνη του κατασκευαστή τυποποιημένων προϊόντων
αα. Γενικά 102
ββ. Αντιμετώπιση του προβλήματος στο κοινό δίκαιο 107
γγ. Το εναρμονισμένο δίκαιο – η Οδηγία της ΕΕ 109
δδ. Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών 122
εε. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες στα πλαίσια επαγγελματικής δραστηριότητας 123
στστ. Διαφήμιση 127
ζζ. Καταναλωτική πίστη 132
ηη. Ενώσεις καταναλωτών-Συλλογικά μέσα προστασίας 133
22. Προστασία περιβάλλοντος
α. Έννοια 134
β. Ιστορική εξέλιξη 139
γ. Συνταγματική προστασία 142
δ. Στόχοι νομοθετικής προστασίας 145
ε. Νομοθετική προστασία 145
στ. Υπηρεσίες περιβάλλοντος 149
ζ. Αστική και ποινική προστασία 149
η. Η νομολογία 152
23. Αναπτυξιακοί νόμοι. Προστασία επενδυτικών κεφαλαίων 154
ΜΕΡΟΣΒ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τμήμα Ένα
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
24-25. Γενικά 166
26. Η εξέλιξη της εργασίας και της ρύθμισής της 167
27. Ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο 169
28. Οριοθέτηση των εργασιακών σχέσεων 171
29. Η εργατική νομοθεσία 173
30. Συνταγματική προστασία της εργασίας 175
31. Πηγές του εργατικού δικαίου 179
32. Οι κανονισμοί εργασίας 185
33. Ιεράρχηση των κανόνων λειτουργίας της εργασιακής σχέσης 187
II. ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ
34. Η εργασία 189
35. Εξαρτημένη εργασία 192
36. Επάγγελμα 194
37. Ο μισθωτός
α. Γενικά 195
β. Είδη μισθωτών 197
38. Ο μισθός 201
39. Ο εργοδότης 203
40. Επιχείρηση και εκμετάλλευση 206
41. Η σύμβαση εργασίας 207
42. Η σχέση εργασίας 209
Τμήμα Δύο
ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
I. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
43. Η σύναψη της σύμβασης εργασίας
α. Γενικά 211
β. Ειδικοί τρόποι σύναψης της σύμβασης 213
γ. Πολλαπλή απασχόληση 214
δ. Σύμβαση δοκιμαστικής εργασίας 215
44. Η παροχή εργασίας 216
45. Υποχρέωση συμμόρφωσης στις εντολές του εργοδότη 220
46. Υποχρέωση πίστης 222
47. Τόπος εκτέλεσης της εργασίας 224
48. Παραβάσεις κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μισθωτού 226
II. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
49. Γενικά 228
50. Το νόμιμο και συμβατικό ωράριο εργασίας 229
51. Τρόπος υπολογισμού του ωραρίου 235
52. Τρόπος συμπλήρωσης του ωραρίου 236
53. Υπερωρίες 238
54. Οι αργίες 242
55. Νυκτερινή εργασία 244
56. Άδειες 245
ΙΙΙ. ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
57. Πότε καταβάλλεται ο μισθός 250
58. Προσδιορισμός του ύψους του μισθού 251
59. Είδη μισθού
α. Γενικά 255
β. Χρονικός μισθός 256
γ. Καταποκοπή μισθός 257
δ. Ποσοστά στα κέρδη και φιλοδωρήματα 258
ε. Μισθός σε χρήμα 260
στ. Μισθός σε είδος 261
60. Καταβολή του μισθού 262
61. Περιεχόμενο του μισθού 264
62. Λοιπές υποχρεώσεις του εργοδότη 265
IV. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
63. Γενικά 269
64. Επιτρεπτή και ανεπίτρεπτη μεταβολή των όρων εργασίας 270
V. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
65. Γενικά 273
66. Περιορισμός της ευθύνης του εργοδότη 274
VI. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
67. Λύση της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
α. Γενικά 278
β. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας 280
γ. Εξαιρέσεις 284
δ. Καταγγελία από το μισθωτό 287
68. Λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 288
69. Περιορισμός της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από μέρους του εργοδότη 289
VII. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
70. Συμφιλίωση 291
71. Δικαστική επίλυση 292
Τμήμα Τρία
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
72. Έννοια 294
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
73. Δικαιώματα των εργαζομένων 295
74. Ιδιαίτερες εκδηλώσεις της προστασίας της εργασίας σε πολυάριθμη εκμετάλλευση
1. Γενικά 304
2. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 304
3. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
α. Γενικά – Επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας 305
β. Τεχνικός ασφαλείας – γιατρός εργασίας 306
γ. Κτιριολογικές απαιτήσεις 309
δ. Προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες 311
ε. Γενικές υποχρεώσεις υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας 314
στ. Κυρώσεις και περιπτώσεις παραβάσεως της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 315
4. Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις 316
II. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
75. Οι κανονισμοί εργασίας 317
76. Η πρακτική 322
77. Πειθαρχικό δίκαιο της εκμετάλλευσης 323
III. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
78. Η συνδικαλιστική δραστηριότητα
1. Γενικά 326
2. Κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας 327
3. Παρεπόμενες αρχές της συνδικαλιστικής ελευθερίας 330
4. Προστασία στο ουσιαστικό δίκαιο 331
5. Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών 333
79. Επαγγελματικές οργανώσεις
1. Έννοια 336
2. Ενώσεις εργαζομένων 338
α. Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 339
β. Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 340
γ. Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 341
3. Ενώσεις εργοδοτών 342
IV. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ
80. Έννοια – σκοπός 343
81. Σύναψη της συλλογικής σύμβασης εργασίας 346
82. Χαρακτηριστικά της συλλογικής σύμβασης 347
83. Έναρξη ισχύος – διάρκεια λήξη 349
84. Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας 351
1. Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 351
2. Εθνικές Ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 352
3. Τοπικές Ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 353
4. Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 354
5. Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 355
85. Μεσολάβηση 356
86. Διαιτησία 359
1. Οι αποφάσεις 363
V. ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
87. Γενικά 364
88. Είδη απεργίας 366
VI. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
89. Γενικά 367
90. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης 368
91. Ασφαλισμένοι 370
92. Πόροι – παροχές 371
ΜΕΡΟΣ Γ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ένα
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
93. Έννοια 373
94. Έννοια και διακρίσεις των φόρων 374
95. Αρχές 378
α. Η αρχή της βεβαιότητας (νομοθετικού ορισμού) του φόρου 379
β. Η αρχή της ισότητας 383
γ. Η αρχή της χωρικότητας των φορολογικών νόμων 385
δ. Η αρχή της μη αναδρομικής ισχύος των φορολογικών νόμων 388
Τμήμα Δύο
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
96. Ο φόρος εισοδήματος
α. Γενικά 383
β. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 391
αα. Εισόδημα από ακίνητα 394
ββ. Εισόδημα από κινητές αξίες 395
γγ. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 397
δδ. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 398
εε. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 406
στστ. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και κάθε άλλη πηγή 408
γ. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων 410
δ. Ο φορολογικός έλεγχος 415
ε. Διοικητική επίλυση της διαφοράς. Συμβιβασμός και βεβαίωση του φόρου 417
στ. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 418
97. Φορολογία περιουσίας 423
98. Φορολογία επί των συναλλαγών
α. Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων και πλοίων 424
β. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών 425
γ. Φορολογία κύκλου εργασιών 426
99. Φορολογικές κυρώσεις 429
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Νόμος 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Νόμος 2639/1998. Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Συλλογική σύμβαση εργασίας (06-12-2010)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Νόμος 3016/2002 – Εταιρική διακυβέρνηση