Δίκαιο: έννοιες-θεσμοί-εφαρμογές

Δημήτριος Ν. Μυλωνόπουλος

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 392
Κωδικός ISBN: 978-960-359-150-4
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694579

 

Category:

Στο εγχειρίδιο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να δοθεί στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε κάθε πολίτη, μία περιεκτική θεώρηση του πυρήνα του δικαιϊκού συστήματος της χώρας, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τη δεκαετή μνημονιακή περίοδο. Εστιάζεται κυρίως στις βασικές μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν υπό το κράτος των διεθνών, ενωσιακών, αλλά και εσωτερικών - ελληνικών συνθηκών, που επηρεάζουν την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα του πολίτη.

Αθήνα,
Δ. Μυλωνόπουλος

Περιεχόμενα

Αντί Προλόγου   19
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ   21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ  25
1.1. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο  25
1.2. Διεθνείς Οργανισμοί  29
1.3. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών  31
1.4. Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών  36
1.5. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ   39
2.1. Ιστορική εξέλιξη  39
2.2. Οι ιδρυτικές συνθήκες  41
2.3. Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη  44
2.4. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ  45
2.5. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ  50
2.6. Η Συνθήκη της Νίκαιας          54
2.7. Η Συνθήκη της Λισαβόνας  56
2.8. Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση   58
2.9. Το πλαίσιο των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  61
2.10.  Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  63
2.11.  Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ   77
3.1. Πηγές  77
3.2. Κανόνας Δικαίου      80
3.3. Τα τεύχη της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως»  84
3.4. Ερμηνεία του κανόνα δίκαιου  90
3.5. Διακρίσεις του Δικαίου  90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ  93
4.1. Έννοια  93
4.2. Η διάκριση των Συνταγμάτων  94
4.3. Η Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδας  95
4.4. Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008        99
4.5. Η Αναθεώρηση του 2001   101
4.6. Η αναθεώρηση του 2008   103
4.7. Αναθεώρηση υπό εξέλιξη  103
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩMATA        105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  111
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΣΩΠΑ            115
1.1. Το φυσικό πρόσωπο  116
1.1.1. Ταυτότητα φύλου  117
1.1.2. Διαδικασία διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου     118
1.1.3. Συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου  119
1.1.4. Μυστικότητα  120
1.2. Τα νομικά πρόσωπα  120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ    125
2.1. Εμπορική Εταιρεία  125
2.2. Προσωπικές Εταιρείες  126
2.3. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες     127
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΘΕΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ   131
1.1. Έννοια  131
1.2. Σκοπός  131
1.3. Ίδρυση  132
1.4. Μέλη  133
1.5. Αρμοδιότητες  134
1.6. Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων    136
1.7. Δομή Επιμελητηρίων  137
1.8. Όργανα Διοίκησης  138
1.9. Πόροι των Επιμελητηρίων 143
1.10. Εποπτεία    143
1.11. Οργανισμός Επιμελητηρίου  144
1.12. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.)   144
1.13. Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια     145
1.14. Διμερή Επιμελητήρια  147
1.15. Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο     148
1.16. Ευρωεπιμελητήριο  149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ     151
2.1. Εισαγωγή    151
2.2. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ     152
2.3. Υπηρεσία μιας στάσης  153
2.4. Καταχώριση στο ΓΕ.ΜΗ.  154
2.5. Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ.   155
2.6. Αποτελέσματα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.     157
2.7. Δημοσιότητα του ΓΕ.ΜΗ. 158
2.8. Διαγραφή   158
2.9. Κυρώσεις   159
2.10. Εποπτικό Συμβούλιο  159
2.11. Γενικό Μητρώο Εξαγωγών   160
2.12. Ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  161
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ   163
3.1. Πώληση     163
3.2. Ηλεκτρονικό εμπόριο   163
3.3. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 166
3.3.1. Γενικές αρχές  166
3.3.2. Υποχρεώσεις της επιχείρησης  167
3.3.3. Διαφήμιση – Προώθηση   168
3.3.4. Προστασία ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού  169
3.3.5. Ασφάλεια συναλλαγών   169
3.3.6. Προστασία προσωπικών δεδομένων  170
3.3.7. Δικαιώματα καταναλωτή   171
3.3.8. Ηλεκτρονική Εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών    171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   173
4.1. Έννοια  173
4.2. Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου  184
4.3. Χρονομεριστική μίσθωση  185
4.4. Μεταλλειοκτησία  186
4.5. Χρονομίσθωση   188
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  191
1.1. Έννοια  191
1.2. Προϋποθέσεις   191
1.3. Αρχές και αξίες   192
1.4. Απώλεια δικηγορικής ιδιότητας  193
1.5. Επαγγελματική προβολή  193
1.6. Αμοιβή δικηγόρου  194
1.7. Εργολαβικό δίκης   194
1.8. Έμμισθος δικηγόρος  195
1.9. Δικηγορικές εταιρείες  195
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ   199
2.1. Έννοια  199
2.2. Τοπική αρμοδιότητα  200
2.3. Κωλύματα  200
2.4. Συμβολαιογραφικό έγγραφο  200
2.5. Διορισμός συμβολαιογράφου  203
2.6. Παύση συμβολαιογράφου  204
2.7. Δικαιώματα συμβολαιογράφου  204
2.8. Συλλογικά Όργανα Συμβολαιογράφων  204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ   205
3.1. Έννοια  205
3.2. Προϋποθέσεις  206
3.3. Άσκηση δικαστικού επιμελητή  206
3.4. Αστική εταιρεία     207
3.5. Δικαιώματα – Υποχρεώσεις  209
3.6. Συνδρομή αστυνομικής αρχής  210
3.7. Προσωρινή κράτηση   210
3.8. Ασυμβίβαστα  211
3.9. Αμοιβή    211
3.10. Απαγόρευση διαφήμισης  211
3.11. Τήρηση βιβλίων  212
3.12. Πειθαρχική δίωξη  212
3.13. Θέση σε αργία  213
3.14. Παύση  213
3.15. Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών  214
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ   215
1.1. Έννοια  215
1.2. Δήλωση της βούλησης  215
1.3. Σύμβαση  217
1.4. Τύπος της δικαιοπραξίας 217
1.5. Αίρεση  218
1.6. Διακρίσεις των δικαιοπραξιών  218
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ   221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ   223
3.1. Έννοια  223
3.2. Διαθήκη  224
3.3. Διαδοχή εξ αδιαθέτου  227
3.4. Επιζών σύζυγος   227
3.5. Αναγκαστική διαδοχή   228
3.6. Αποκλήρωση  228
3.7. Αποδοχή της κληρονομιάς  228
3.8. Κληρονομητήριο  229
3.9. Κληροδότημα  229
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ   231
4.1. Έννοια  231
4.2. Προϋποθέσεις  231
4.3. Σχέσεις των συμβαλλομένων μερών  232
4.4. Σχέσεις γονέων καί τέκνων  233
4.5. Λύση  233
4.6. Κληρονομικό δικαίωμα  234
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ   235
5.1. Ιστορικό  235
5.2. Έννοια  236
5.3. Προστασία της προσωπικότητας  237
5.4. Δικαστικός συμπαραστάτης  237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ   241
6.1. Έννοια του πράγματος  241
6.2. Βραχυχρόνια μίσθωση   242
6.3. Έλεγχος – κυρώσεις  244
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   247
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  253
2.1. Έννοια  253
2.2. Τύπος  253
2.3. Γνώμη – Πρόταση  254
2.4. Λήξη  254
2.5. Η ιεραρχική σχέση  254
2.6. Διοικητική Σύμβαση  256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   257
3.1. Συγκρότηση  257
3.2. Σύνθεση-Λειτουργία  257
3.3. Συνεδριάσεις  258
3.4. Τηλεδιάσκεψη   259
3.5. Λήψη απόφασης  261
3.6. Πρακτικό  261
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   265
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ  269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ   271
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   277
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  281
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   285
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   291
8.1. Σκοπός  291
8.2. Αρμοδιότητες  292
8.3. Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιών  295
8.4. Υποχρέωση εχεμύθειας  295
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ   297
9.1. Ίδρυση   297
9.2. Αρμοδιότητες  298
9.3. Διαδικασία έρευνας  299
9.4. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας  300
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   303
10.1. Ίδρυση  303
10.2. Κρατική εποπτεία  303
10.3. Σύσταση της Ρ.Α.Ε.  305
10.4. Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Ε.  306
10.5. Πόροι  308
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ   309
1.1. Εισαγωγή  309
1.2. Η αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης.
              Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» και το  πρόγραμμα «Κλεισθένης»    310
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΗΜΟΙ   313
2.1. Έννοια  313
2.2. Προϋπολογισμός  314
2.3. Όργανα διοίκησης  314
2.4. Κατηγορίες δήμων  317
2.5. Ενώσεις Δήμων  318
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ   321
3.1. Έννοια  321
3.2. Όργανα διοίκησης  324
3.3. Ένωση Περιφερειών  329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  331
4.1. Εποπτεία  331
4.2. Επόπτης Ο.Τ.Α.  332
4.3. Επιτροπή Συντονισμού και Ελέγχου Εποπτείας Ο.Τ.Α.  333
4.4. Έλεγχος νομιμότητας  333
4.5. Πειθαρχικός έλεγχος  335
4.6. Αστική ευθύνη  336
4.7. Ειδική διοικητική προσφυγή – Αίτηση θεραπείας  337
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ   339
1.1. Εισαγωγή  339
1.2. Τα διοικητικά δικαστήρια  340
1.3. Τα πολιτικά δικαστήρια      341
1.4. Αγωγή   342
1.5. Ένδικα μέσα  343
1.6. Ασφαλιστικά μέτρα  345
1.7. Αναγκαστική εκτέλεση  347
1.8. Κατάσχεση  349
1.9. Ποινικά δικαστήρια  352
1.10. Ποινές  354
1.11. Μέτρα ασφαλείας  356
1.12. Παραγραφή   357
1.13. Ανήλικοι εγκληματίες  358
1.14. Εγκλήματα  360
1.15. Ποινική δίωξη  362
1.16. Ανάκριση  364
1.17. Ένδικα μέσα  366
1.18. Εκτέλεση   368
1.19. Ποινικό Μητρώο  369
1.20. Δικονομία  372
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ   373
2.1. Συμβούλιο της Επικρατείας  373
2.2. Ελεγκτικό Συνέδριο  374
2.3. Άρειος Πάγος  375
2.4. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο  375
2.5. Ειδικά  Δικαστήρια  376
2.6. Στελέχωση των δικαστηρίων  377
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ       379