Πληροφοριακά Συστήματα: από τη Θεωρία στη Πράξη

Ελευθέριος Παπαθανασίου,
Δημήτριος Καρδαράς

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 784
Κωδικός ISBN: 978-960-8249-86-8
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695383

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές και διοικητικά στελέχη, με στόχο να τους βοηθήσει να κατανοήσουν: α) Την επιχειρηματική σημασία των πληροφοριακών συστημάτων και β) τις δυνατότητες και τη σωστή χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, αναφορικά με τα Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΕΠΣ). Περιλαμβάνει δύο μέρη:

Το 1ο μέρος (Θεωρία) αναφέρεται στα ΕΠΣ και εστιάζει στις σύγχρονες πληροφοριακές ανάγκες των επιχειρήσεων. Καλύπτει τις συνθέσεις των ΕΠΣ, σε αντιστοιχία με τις επιχειρηματικές πληροφοριακές ανάγκες. Εξετάζει σε βάθος τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και τις τάσεις στην εξέλιξη του Υλικού, του Λογισμικού, της Μετάδοσης Δεδομένων και ειδικότερα: Τις Επικοινωνίες Υπολογιστών, τα Δίκτυα, το Επιχειρηματικό Λογισμικό, τις Βάσεις Δεδομένων, τις Γλώσσες Προγραμματισμού, το Διαδίκτυο, τον Παγκόσμιο Ιστό, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, την Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση και την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το 2ο μέρος (Πράξη) αναφέρεται σε εφαρμογές Λογισμικού και περιλαμβάνει τα εξής: Εφαρμογές Διαχείρισης Πληροφοριακών Δεδομένων με τα προγράμματα ΜS-Access και ΜS-Excel, Ανάπτυξη ιστοσελίδων με τη γλώσσα ΗΤΜL, Εισαγωγή στον Οπτικό Προγραμματισμό με τη γλώσσα Visual Basic, Μεταφορά αρχείων με το πρωτόκολλο FTP και άλλα θέματα.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΩΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 29
1.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (INFORMATION) ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (DATA) 29
1.3 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 31
1.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 33
1.5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (COMMUNICATION) 35
1.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (INFORMATION SYSTEMS – IS) 37
1.7 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (INFORMATICS) 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 45
2.1.1 Στοιχεία Σημειωτικής 46
2.1.2 Πληροφόρηση 48
2.2 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
2.2.1 Η πληροφόρηση προκύπτει από την επεξεργασία πληροφοριακών Δεδομένων 52
2.2.2 Μετάδοση πληροφοριακών δεδομένων και όχι πληροφοριών 53
2.2.3 Τα πληροφοριακά δεδομένα αποθηκεύονται, ενώ οι πληροφορίες όχι 56
2.2.4 Οδηγούν πάντα τα ίδια πληροφοριακά δεδομένα στην ίδια Πληροφόρηση; 57
2.3 Η «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 57
2.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 60
2.5 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΩΣ ΠΟΡΟΣ 62
2.6 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 63
2.7 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 64
2.8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 73
3.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ 75
3.2.1 Μαθηματικός ορισμός συστήματος 76
3.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 79
3.3.1 Αντικειμενικός σκοπός 79
3.3.2 Εκτίμηση της απόδοσης συστήματος 80
3.3.3 Όρια και περιβάλλον συστήματος 80
3.3.4 Εισερχόμενα και εξερχόμενα στοιχεία (εισροές και εκροές) 81
3.3.5 Μετασχηματισμοί 82
3.3.6 Υποσυστήματα 82
3.3.7 Το μαύρο κουτί (black box) 82
3.3.8 Συνδέσεις των υποσυστημάτων και δίκτυα 83
3.3.9 Ανάδραση 84
3.3.10 Έλεγχος 84
3.3.11 Ανοικτά και κλειστά συστήματα 84
3.4 ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 86
3.4.1 Η συστημική μέθοδος (The systems approach) 87
3.4.2 Συστήματα ανθρώπινης δραστηριότητα (Human activity systems –HAS ) 87
3.4.3 Κοινωνικοτεχνικά Συστήματα (Socio Technical Systems) 88
3.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «HARD» ΚΑΙ «SOFT» 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 91
4.2 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 92
4.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (COMPUTER BASED INFORMATION SYSTEMS – CBIS) 95
4.3.1 Πληροφοριακά δεδομένα 96
4.3.2 Πληροφόρηση των χρηστών 98
4.3.3 Το περιβάλλον του πληροφοριακού συστήματος 99
4.3.4 Τα εμπλεκόμενα άτομα 101
4.3.5 Το λογισμικό 105
4.3.6 Οι διαδικασίες επεξεργασιών 106
4.3.7 Ο κύκλος ζωής των πληροφοριακών συστημάτων 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ
5.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 113
5.1.1 Μικρά υπολογιστικά συστήματα 114
5.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 118
5.2.1 Νόμος του Grosch 120
5.2.2 Κατηγορία των μεγάλων συστημάτων (mainframes) 120
5.2.3 Κατηγορία των υπερυπολογιστών 122
5.2.4 Κατηγορία των μεσαίων συστημάτων (μίνι) 124
5.2.5 Κατηγορία των μικροϋπολογιστών 127
5.3 ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 132
5.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 134
5.4.1 Κατηγορία μεγάλων υπολογιστικών συστημάτων (Mainframe) 136
5.4.2 Κατηγορία μεσαίων υπολογιστικών συστημάτων 136
5.4.3 Κατηγορία συστημάτων «Σέρβερ» 137
5.4.4 Κατηγορία των προσωπικών υπολογιστικών συστημάτων 138
5.4.5 Κατηγορία υπερυπολογιστών 139
5.5 Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ MOORE 139
5.5.1 Προεκτάσεις του “νόμου” του Moore 143
5.6 ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 145
5.6.1 Ο νόμος του Rock 145
5.6.2 Ο Νόμος του Metcalfe 145
5.6.3 Ο Νόμος του Machrone 147
5.7 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 147
5.7.1 Συστήματα Εξυπηρετούμενου – Εξυπηρετούντος (Client – Server) 148
5.7.2 Αρχιτεκτονική σμίκρυνσης (downsizing) 149
5.7.3 Υπολογιστές δικτύου (Network computers) 149
5.7.4 Δίκτυα ομοτιμίας (ή συνεργίας) 150
5.7.5 COW (Cluster Of Workstations – συστοιχία σταθμών εργασίας) 150
5.7.6 Υπολογιστική πλέγματος GRID COMPUTERS 150
5.7.7 Cloud Computing 151
5.7.8 Blade servers 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 153
6.2 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 154
6.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 156
6.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (OBJECT ORIENTED PROGRAMMING) 157
6.4.1 Αντικείμενα (Objects) 160
6.4.2 Μέθοδοι (Methods) 161
6.4.3. Μηνύματα 161
6.4.4 Ενθυλάκωση (Encapsulation) 161
6.4.5 Τάξη και κληρονομικότητα (Inheritance) 162
6.4.6 Ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός ως μεθοδολογία 162
6.4.7 Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες (Object Oriented Languages) 163
6.4.8 Η γλώσσα προγραμματισμού Java 165
6.4.9 Applet (μικροεφαρμογή) 166
6.4.10 Εφαρμογές Servlets 167
6.4.11 Η γλώσσα JavaScript 167
6.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΝΤΑ (EVENT DRIVEN PROGRAMMING) 167
6.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 170
6.6.1 Λειτουργικά συστήματα προσωπικών υπολογιστών 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA BASE MANAGEMENT SYSTEMS-DBMS)
7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 175
7.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 176
7.3 ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 176
7.4 ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 178
7.5 ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 178
7.5.1 Το σχεσιακό πρότυπο 179
7.5.2 Το ιεραρχικό πρότυπο 180
7.5.3 Το δικτυωτό πρότυπο 180
7.6 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 181
7.6.1 Ο Διαχειριστής των Βάσεων Δεδομένων (DBA) 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
8.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 183
8.1.1 Κεντρικά και Αποκεντρωμένα Συστήματα 184
8.1.2 Βασικά στοιχεία των επικοινωνιών 186
8.1.3 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας 187
8.1.4 Χαρακτηριστικά στοιχεία των επιχειρηματικών πληροφοριακών Δεδομένων 189
8.1.5 Μετάδοση δεδομένων υπολογιστικών συστημάτων 190
8.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 191
8.2.1 Εισαγωγή 191
8.2.2 Ψηφιακά και Αναλογικά σήματα 193
8.2.3 Παράλληλη και Σειριακή μετάδοση δεδομένων 197
8.2.4 Ασύγχρονη, σύγχρονη και ισόχρονη μετάδοση 200
8.2.5 Μέθοδοι μεταδόσεων (simplex, half duplex και full duplex) 202
8.2.6 Συστήματα κωδικοποίησης δεδομένων 203
8.3 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ 209
8.3.1 Συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα 209
8.3.2 Πλάτος του κύματος 209
8.3.3 Φάση του κύματος 212
8.3.4 Συχνότητα (Frequency) 213
8.3.5 Στοιχεία των σημάτων 213
8.3.6 Ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων 214
8.3.7 Φωνητικά σήματα 214
8.3.8 Σήματα video 215
8.4 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 215
8.4.1 Τύποι μέσων μετάδοσης 215
8.4.2 Χαρακτηριστικά στοιχεία και ποιότητα των μεταδόσεων 216
8.4.3 Στοιχεία αξιολόγησης των μέσων μετάδοσης 217
8.4.4 Κατηγορίες μέσων μετάδοσης 218
8.4.5 Σύστροφο ζεύγος καλωδίων (Twisted pair) 219
8.4.6 Θωρακισμένο και μη θωρακισμένο σύστροφο ζεύγος (STP και UTP) 220
8.4.7 Ομοαξονικό καλώδιο (coaxial cable) 221
8.4.8 Ακτίνες Laser και οπτικές ίνες 222
8.4.9 Υποβρύχια καλώδια 224
8.4.10 Μικροκυματικές μεταδόσεις και μεταδόσεις ραδιοκυμάτων 224
8.4.11 Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι 227
8.4.12 Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού GPS 233
8.5 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ 234
8.6 ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ (MULTIPLEXING) 235
8.6.1 Πολυπλεξία καταμερισμού χρόνου (Time Division multiplexing – TDM) 237
8.6.2 Στατιστική πολυπλεξία (Statistical Multiplexing) 238
8.7 Η ΜΕΤΑΓΩΓΗ (SWITCHING) 239
8.7.1 Συμβατική μεταγωγή κυκλώματος (Conventional Circuit Switching) 240
8.7.2 Ταχεία σύνδεση μεταγωγής κυκλώματος (Fast Connect Circuit Switching) 240
8.7.3 Μεταγωγή μηνυμάτων (Message Switching) 240
8.7.4 Μεταγωγή πακέτων (packet switching) 241
8.8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (MODULATION) 243
8.8.1 Διαμόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation – AM) 244
8.8.2 Διαμόρφωση Συχνότητας (Frequency Modulation – FM) 244
8.8.3 Διαμόρφωση Φάσης (Phase Modulation) 245
8.8.4 Παλμοκωδική διαμόρφωση (Pulse Code Modulation – PCM) 247
8.9 ΔΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 248
8.10 MODEMS 251
8.11 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 255
8.12 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 258
8.12.1 Οι γραμμές DSL 258
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 261
9.1.1 Απλός ορισμός δικτύου υπολογιστικών συστημάτων 262
9.1.2 Ορολογία και συσκευές των δικτύων 264
9.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 268
9.2.1 Λειτουργία της μεταγωγής πακέτων (packet switching) 268
9.2.2 Λειτουργία της μεταγωγής κυκλωμάτων (circuit switching) 269
9.2.3 Η έννοια του «Λογικού Δικτύου» 270
9.2.4 Το Ethernet 271
9.2.5 Token Ring και FDDI 273
9.2.6 Αρχιτεκτονική Επιπέδων Επικοινωνίας 274
9.3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 275
9.3.1 Κανόνες μετάδοσης και δημιουργίας πακέτων 275
9.3.2 Το πρότυπο OSI 276
9.3.3 Το πρωτόκολλο TCP/IP 279
9.3.4 Οι Διευθύνσεις του IP 281
9.3.5 Το πρωτόκολλο SNA (Systems Networks Architecture) 284
9.3.6 Το πρωτόκολλο IPX 285
9.3.7 Τα πρωτόκολλα NetBIOS και NetBEUI 285
9.3.8 Το πρωτόκολλο BSC 285
9.3.9 Το πρωτόκολλο HDLC 286
9.3.10 Το πρωτόκολλο X.25 287
9.4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 288
9.4.1 Τοπολογία διαύλου (bus topology) 289
9.4.2 Τοπολογία αστέρα (star topology) 289
9.4.3 Τοπολογία δακτυλίου (ring topology) 290
9.4.4 Τοπολογία πολυγωνικού δικτύου (mesh network) 291
9.4.5 Δενδρική τοπολογία (tree network) 292
9.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 292
9.6 LAN (ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – LOCAL AREA NETWORKS) 293
9.6.1 Τοπικά δίκτυα με χρήση σέρβερ 295
9.6.2 Δίκτυα ομοτιμίας (Peer-to-Peer ή P2P) 299
9.7 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ (CLIENT – SERVER) 300
9.8 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 301
9.9 MAN (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – METROPOLITAN AREA NETWORKS) 303
9.10 WAN (ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ – WIDE AREA NETWORKS) 304
9.11 CAN (ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩΝ – CAMPUS AREA NETWORK) 306
9.12 ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 306
9.13 ISDN (ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) 309
9.13.1 Εισαγωγή 309
9.13.2 Υπηρεσίες του ISDN 310
9.13.3 Ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων 311
9.13.4 Μεταφορά από την τρέχουσα τεχνολογία σε τεχνολογία ISDN 311
9.13.5 Το ISDN Σήμερα 314
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
10.1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 315
10.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 317
10.2.1 Εισαγωγή 317
10.2.2 Host computer (Υπολογιστής υπηρεσίας, ξένιο σύστημα) 320
10.2.3 Λειτουργία του Διαδικτύου 321
10.2.4 Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP -Internet Service Providers) 323
10.2.5 Πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών 323
10.2.6 Χρήστες (users) 323
10.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 324
10.3.1 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail, Electronic mail) 324
10.3.2 Remote Login (Τηλεσύνδεση) 324
10.3.3 FTP (File Transfer Protocol – Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων) 324
10.3.4 Finger 326
10.3.5 Άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου 327
10.4 ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 328
10.5 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 330
10.6 ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 333
10.7 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL) 338
10.7.1 Διαχειριστής (σέρβερ) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail server) 339
10.7.2 Το ταξίδι ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στο Διαδίκτυο 343
10.7.3 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην επιχείρηση 343
10.7.4 Λειτουργίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 344
10.7.5 Κίνδυνοι από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και προφυλάξεις 346
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (WORLD WIDE WEB – WWW)
11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 349
11.2 WEB ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 350
11.3 Η ΓΛΩΣΣΑ HTML 350
11.4 ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 351
11.5 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ «CLIENT–SERVER» ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 352
11.6 ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΠΟΡΩΝ – URL (UNIFORM RESOURCE LOCATOR) 354
11.7 ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (SEARCH ENGINES) 357
11.8 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ 357
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
EDI – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
12.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 359
12.2 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ EDI 361
12.2.1 Το ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο 361
12.3 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ EDI 362
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
13.1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 365
13.2 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 367
13.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 368
13.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 372
13.4.1 Τρόποι Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 373
13.4.2 Ηλεκτρονικές αγορές 373
13.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 374
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 379
14.2 ΕΝΔΟΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΤΥΑ 380
14.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ..381
14.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) 382
14.4.1 Βασικοί λόγοι χρήσης των συστημάτων ERP 387
14.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (CRM) 387
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
15.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 389
15.1.1 Επιχειρηματικά πληροφοριακά δεδομένα 391
15.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ 392
15.3 Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (SYSTEMS APPROACH) ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 393
15.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 393
15.4.1 Προβλήματα και ευκαιρίες 393
15.4.2 Περιγραφή των βημάτων της συστημικής προσέγγισης 395
15.5 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 397
15.6 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 403
15.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΑΚΕΤΑ) 404
15.8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OUTSOURCING 406
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MS-EXCEL
16.1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΣΤΕΣ 409
16.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΙΣΤΑΣ 411
16.2.1 Διάταξη λίστας του Excel (έκδοση 2003) 415
16.2.2 Διάταξη λίστας του Excel (έκδοση 2007) 420
16.3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΦΙΛΤΡΑ) 422
16.4 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 423
16.4.1 Εφαρμογή του αυτόματου φίλτρου 423
16.5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΙΛΤΡΟ (ADVANCED FILTER) 432
16.5.1 Σχεδίαση και Θέσπιση Κριτηρίων (Περιορισμών) 432
16.5.2 Κριτήρια με υπολογισμό (Computed criteria) 436
16.5.3 Εφαρμογή της διαδικασίας Σύνθετου Φίλτρου 437
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
17.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 442
17.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 442
17.2.1 Η συνάρτηση DAVERAGE 443
17.2.2 Η συνάρτηση DCOUNT 444
17.2.3 Η συνάρτηση DCOUNTA 445
17.2.4 Η συνάρτηση DGET 446
17.2.5 Οι συναρτήσεις DMAX και DMIN 446
17.2.6 Η συνάρτηση DPRODUCT 447
17.2.7 Οι συναρτήσεις DSTDEV και DSTDEVP 447
17.2.8 Η συνάρτηση DSUM 448
17.2.9 Οι συναρτήσεις DVAR και DVARP 448
17.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 448
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
18.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 451
18.1.1 Εφαρμογές αυτόματου φίλτρου (Auto filter) 451
18.1.2 Απλές εφαρμογές σύνθετου φίλτρου (advanced filter) 454
18.1.3 Άλλα στοιχεία εφαρμογής του σύνθετου φίλτρου 455
18.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 460
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MS-ACCESS
19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 467
19.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ACCESS 469
19.2.1 Μορφή αρχείων στην Access 2007 471
19.2.2 Χρήση της ταινίας (Ribbon) 472
19.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ 474
19.3.1 Άνοιγμα υπάρχουσας βάσης 474
19.3.2 Δημιουργία νέας βάσης 475
19.4 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 477
19.5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 479
19.5.1 Δημιουργία πίνακα με τη μορφή σχεδίασης (design view) 484
19.5.2 Όνομα πεδίου (Field Name) 486
19.5.3 Τύπος πεδίου (Data Type) 486
19.5.4 Στοιχεία σχεδίασης πινάκων 487
19.5.5 Οι τύποι των δεδομένων της Access (Data Types) 492
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (QUERIES)
20.1 ΓΕΝΙΚΑ 495
20.1.1 Βασικοί κανόνες δημιουργίας ερωτημάτων 497
20.1.2 Τελεστές 499
20.2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 502
20.2.1 Δημιουργία απλών ερωτημάτων, χωρίς συνθήκες 503
20.2.2 Δημιουργία απλών ερωτημάτων, με συνθήκες 508
20.2.3 Τύποι Ερωτημάτων 509
20.2.4 Ειδικοί χαρακτήρες 513
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
ΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
21.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 517
21.2 ΦΟΡΜΕΣ (FORMS) 518
21.2.1 Περιγραφή της διαδικασίας δημιουργίας φόρμας 520
21.3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ (REPORTS) 527
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
22.1 ΑΠΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 537
22.1.1 Παραδείγματα ερωτημάτων με επεξηγήσεις 538
22.1.2 Απλά ερωτήματα «Select» χωρίς συνθήκες 542
22.1.3 Ερωτήματα «Select» με διατάξεις (χωρίς συνθήκες) 543
22.1.4 Ερωτήματα «Select» με υπολογισμούς και ταξινομήσεις (χωρίς συνθήκες) 544
22.1.5 Ερωτήματα «Select» με απλές συνθήκες 545
22.1.6 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Βιβλιοθήκης 546
22.2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ) 547
22.2.1 Ερωτήματα υπολογισμών με συναρτήσεις 549
22.2.2 Ερωτήματα με συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας 549
22.2.3 Ερωτήματα με σύνθετα κριτήρια και συγκεντρωτικές συναρτήσεις 551
22.2.4 Συγκεντρωτικά Ερωτήματα 555
22.2.5 Εφαρμογές Συγκεντρωτικών Ερωτημάτων 557
22.3 ΑΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 558
22.3.1 Μεταβολές των Δεδομένων (Updates) 559
22.3.2 Ερωτήματα μεταβολής δεδομένων (Update) 562
22.3.3 Διαγραφές γραμμών πίνακα (Delete) 563
22.3.4 Ερωτήματα διαγραφής Δεδομένων 564
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ HTML
23.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 565
23.2 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ WEB 566
23.3 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ BROWSERS 567
23.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ HTML 569
23.4.1 Ετικέτες (Tags) 570
23.4.2 Web browsers (Προγράμματα ξεφυλλίσματος ιστοσελίδων) 570
23.4.3 Εργαλεία σύνταξης προγραμμάτων HTML 571
23.5 ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ HTML 573
23.5.1 Άλλα στοιχεία εγγράφων HTML 575
23.6 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 576
23.7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ HTML 578
23.7.1 Μορφοποίηση κειμένου 578
23.8 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (LINKS) 584
23.9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ (IMAGES) 585
23.9.1 Σύνδεσμος με χρήση εικόνας 586
23.10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ WEB ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WORD 587
23.11 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ HTML ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ 590
23.11.1 Σύνταξη προγράμματος HTML 590
23.11.2 Εφαρμογή με χρήση πίνακα 592
23.11.3 Εφαρμογή με χρήση αριθμημένης λίστας 595
23.11.4 Αριθμημένη λίστα με συνδέσμους 597
23.11.5 Αριθμημένη λίστα με συνδέσμους που οδηγούν σε ξεχωριστό παράθυρο 600
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ FTP
24.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 603
24.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ FTP SERVERS 604
24.3 ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ FTP 607
24.4 ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 608
24.5 FTP ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 611
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ VISUAL BASIC
25.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 613
25.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 615
25.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ 619
25.3.1 Πίνακες Input / Processing / Output 620
25.4 Η ΓΛΩΣΣΑ VISUAL BASIC 6.0 623
25.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ VISUAL BASIC 623
25.5.1 Διαδικασίες 624
25.5.2 Συναρτήσεις 625
25.5.3 Μονάδες προγράμματος (Modules) 625
25.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ VISUAL BASIC 625
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ
26.1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 631
26.2 ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 634
26.3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 636
26.4 ΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 637
26.4.1 Ακολουθίες χαρακτήρων (Strings) 637
26.4.2 Λογικές Τιμές (Boolean) 638
26.4.3 Νομισματικές τιμές (Currency) 638
26.4.4 Ο τύπος Variant 638
26.5 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (VARIABLES) 638
26.6 ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 640
26.7 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 641
26.7.1 Παραδείγματα δηλώσεων μεταβλητών 642
26.7.2 Δηλώσεις Μεταβλητών και χρήση ειδικών συμβόλων στα ονόματά τους 644
26.8 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 645
26.9 ΠΙΝΑΚΕΣ (ARRAYS) 648
26.10 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 651
26.11 ΣΤΑΘΕΡΕΣ (CONSTANTS) 653
26.12 ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ VISUAL BASIC 654
26.12.1 Οι αριθμητικοί τελεστές (Arithmetic Operators) 654
26.13 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 655
26.14 ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΩΝ 658
26.15 ΟΙ ΣΧΕΣΙΑΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ 658
26.16 ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 661
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
27.1 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 667
27.2 ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΩΔΙΚΑ 671
27.3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ VISUAL BASIC 673
27.4 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 679
27.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 680
27.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΛΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 684
27.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 686
27.7.1 Δημιουργία του περιβάλλοντος χρήστη 686
27.7.2 Ονομασία των αντικειμένων 688
27.7.3 Ιδιότητες και ρυθμίσεις των αντικειμένων 690
27.7.4 Εισαγωγή εντολών του προγράμματος 695
27.7.5 Εντολές και Επεξηγήσεις 700
27.8 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ 701
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28
ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ VISUAL BASIC
28.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 703
28.2 Η ΕΚΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 704
28.3 Η ΕΝΤΟΛΗ REM (ΣΧΟΛΙΟ, REMARK) 705
28.4 Η ΕΝΤΟΛΗ WITH 706
28.5 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ IF 706
28.6 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 711
28.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 724
28.8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 730
28.9 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 732
28.10 Η ΔΟΜΗ DO LOOP 733
28.10.1 Η δομή Do While Loop 733
28.10.2 Η δομή Do Loop While 735
28.10.3 Η δομή Do Until Loop 737
28.10.4 Η δομή Do Loop Until 739
28.11 Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ FOR NEXT 740
28.12 Η ΔΟΜΗ SELECT CASE 751
28.13 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 755
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
29.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 759
29.1.1 Σειριακή οργάνωση 759
29.1.2 Άμεση ή τυχαία Οργάνωση 759
29.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΡΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 760
29.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 763
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 767
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ 771
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ 779