Ρόντος  Κωνσταντίνος

Ρόντος Κωνσταντίνος

Σπούδασε Οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Περιφερειακή Επιστήμη σε Μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών με έμφαση στην Περιφερειακή Δημογραφία. Απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα στη Περιφερειακή Ανάπτυξη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και έκανε Μεταδιδακτορικές Σπουδές σε θέματα Αξιολόγησης της Επίδρασης των Κοινοτικών Έργων Υποδομής στις Περιφέρειες και στις Πόλεις των Ευρωπαϊκών Χωρών της Μεσογείου, στο London School of Economics and Political Science.

Είναι Καθηγητής και Αν. Πρόεδρος στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Δημογραφία και Στατιστική, όπου διδάσκει Περιφερειακή Κοινωνική Ανάλυση, Ποσοτικές μεθόδους Κοινωνικών Επιστημών, Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας, Στατιστική και Κοινωνική Δημογραφία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» και του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών. Είναι, τέλος, ο οργανωτής και Διευθυντής του προγράμματος e-learning «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα» και του θερινού σχολείου «Μεθοδολογία Έρευνας, Ποσοτικής και Ποιοτικής Ανάλυσης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2012. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 έχει επιλεγεί και ως κύριος διδάσκων στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας στο μάθημα Εισαγωγή στην Επιστήμη της Διοίκησης.

Από το 1987 διδάσκει ανελλιπώς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθήματα όπως Πολιτική Οικονομία του Χώρου, Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης, Πληθυσμιακή Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος, και Ανάπτυξη Υπαίθρου και Πολιτικές (Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου), Στατιστική και Μέθοδοι Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση SPSS, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνική Δημογραφία με έμφαση σε Συστήματα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης, Εισαγωγή στην Κοινωνική Δημογραφία, Περιγραφική Στατιστική, Μέθοδοι και Τεχνικές Αξιολόγησης- Κοινωνικοί Δείκτες, Κοινωνική Δημογραφία Ι και ΙΙ, η Επαγωγική Στατιστική Μέθοδος και Τεχνικές Δειγματοληψίας, Στατιστική Ι και ΙΙ (Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου), Στατιστική Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ Αθήνας), Στατιστική Επιχειρήσεων, Στατιστικά Πακέτα, Οικονομικά Μαθηματικά, Οικονομική της Διοίκησης -Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μακροοικονομική, Ανάλυση Παραγώγων Τίτλων και οι αγορές τους και Μεθοδολογία Ερευνητικών Εργασιών-Στατιστική Έρευνα (ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά), Στατιστική Λήψη Αποφάσεων με τη χρήση του S.P.S.S (ΕΚΔΔ).

Μέχρι πρόσφατα (2012-Σεπτέμβριο 2016) έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας και για τρία χρόνια (2008-11) Διευθυντής του ΜΠΣ «Έρευνα στην Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή». Από το 1981 μέχρι το 2005 εργάστηκε ως Στατιστικός στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, όπου διετέλεσε Διευθυντής. Με την ιδιότητά του αυτή σχεδίασε και ήταν υπεύθυνος για δεκάδες δειγματοληπτικές και απογραφικές στατιστικές έρευνες στον κοινωνικό και δημογραφικό τομέα, μεταξύ των οποίων την απογραφή πληθυσμού του 1991. Εκπροσώπησε πολλές φορές τη Χώρα στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EUROSTAT, FAO, OECD, European Advisory Committee και σε Στατιστικές Υπηρεσίες άλλων Χωρών και εργάστηκε επί τέσσερα χρόνια για την προώθηση της θέσεως της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Στατιστικό Σύστημα (Στατιστική Επιτροπή ΟΗΕ, Euro – Mediterranean Cooperation, διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες, κ.ά.).

Έχει σημαντικό ερευνητικό έργο σε προγράμματα (53 προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος ή βασικός ερευνητής) σχετικά με τον σχεδιασμό εμπειρικών κοινωνικών ερευνών, την εφαρμογή στατιστικών συστημάτων και κοινωνικο-οικονομικών περιφερειακών αναλύσεων, την ανάλυση αγορών εργασίας και επιχειρήσεων, τα θεσμικά οικονομικά, την άσκηση και αξιολόγηση δημογραφικής και κοινωνικής πολιτικής και τις οικονομικές και δημογραφικές-κοινωνικές αναλύσεις.

Έχει δημοσιεύσει, επίσης, σημαντικό αριθμό ερευνητικών άρθρων και βιβλίων και έχει συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους και σε πρακτικά συνεδρίων (άνω των 200 συνολικά).

 

    • Θέματα Περιφερειακού Σχεδιασμού & Χωρικής Ανάλυσης: Μέθοδοι, Εργαλεία & Συστ, Υποστ (A΄ Έκδοση)
    • Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων & Δημογραφικές-Κοινωνικές Εφαρμογές (A΄ Έκδοση)

Θέματα Περιφερειακού Σχεδιασμού & Χωρικής Ανάλυσης: Μέθοδοι, Εργαλεία & Συστήματα Υποστήριξης

Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων & Δημογραφικές – Κοινωνικές Εφαρμογές