Σύγχρονη Μικροοικονομική

Γεώργιος Κώττης,
Αθηνά Πετράκη – Κώττη

 

Γ΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 704
Κωδικός ISBN: 960-359-065-7
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695395

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση προβαίνουμε στη νέα έκδοση του συγγράμματος αυτού ωθούμενοι από τα πολύ ευνοϊκά σχόλια διδασκόντων και διδασκομένων για το βιβλίο μας. Ευχαριστούμε θερμώς τον μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό διδασκόντων που επιλέγουν για τη διδασκαλία της Μικροοικονομικής το σύγγραμμα αυτό, το οποίο είναι προϊόν της μακράς πανεπιστημιακής, ερευνητικής και συγγραφικής μας εμπειρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιστεύουμε ότι η επιλογή τους αυτή εξασφαλίζει στους φοιτητές και τους σπουδαστές τους το καλύτερο δυνατό βοήθημα για την κατανόηση των αρχών της Μικροοικονομικής και για την επιτυχία των πτυχιούχων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤ. ΚΩΤΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΑΚΗ-ΚΩΤΤΗ

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ A’ ΕΚΔΟΣΗΣ 21
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ‘ ΕΚΔΟΣΗΣ 25
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εισαγωγή 29
Η Οικονομική Επιστήμη 30
Το Οικονομικό Πρόβλημα και η Οικονομική Επιστήμη 30
Διακρίσεις της Οικονομικής Επιστήμης 32
Το Οικονομικό σύστημα 34
Έννοια και τρόποι οργάνωσης του οικονομικού συστήματος 34
Προβλήματα οικονομικής οργάνωσης 39
1. Η επιλογή των αγαθών και των υπηρεσιών που πρέπει να παραχθούν 39
2. Ο τρόπος παραγωγής των αγαθών και των υπηρεσιών 39
3. Η διανομή του τελικού προϊόντος 39
4. Το σήμερα και το αύριο 40
5. Ο τόπος της παραγωγής 40
6. Η ανάγκη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας 41
Κυριότεροι οικονομικοί στόχοι των σύγχρονων κοινωνιών 41
1. Πλήρης απασχόληση 41
2. Οικονομική πρόοδος 42
3. Σταθερότητα τιμών 42
4. Δικαιότερη διανομή του εισοδήματος 42
5. Οικονομική ασφάλεια 43
6. Εξισορροπημένο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών 43
7. Ισορροπία στην παραγωγή ιδιωτικών και κοινωνικών Αγαθών 44
8. Οικονομική ελευθερία 44
9. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 44
Συμπληρωματικότητα ή αντίθεση των στόχων 44
Χαρακτηριστικά των σύγχρονων οικονομικών συστημάτων 45
1. Ο θεσμός της ατομικής ιδιοκτησίας 45
2. Ο ρόλος του ατομικού συμφέροντος 46
3. Ο ρόλος του χρήματος 47
4. Η ελευθερία επιλογής και άσκησης των οικονομικών λειτουργιών 48
5. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός 48
6. Ο μηχανισμός των τιμών 49
7. Το οικονομικό κύκλωμα 49
8. Ο οικονομικός ρόλος του κράτους 52
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 53
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 55
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οι παραγωγικοί συντελεστές 57
1. Εργασία 57
2. Γη, έδαφος και φυσικοί πόροι 58
3. Κεφάλαιο 58
4. Επιχειρηματικότητα 59
Η τεχνολογία 60
Η εξειδίκευση των παραγωγικών λειτουργιών 60
Οι αγορές 62
Οι παραγωγικές δυνατότητες 64
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 71
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 73
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 73
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΠ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διαδικασία της αριστοποίησης 81
Αριστοποίηση χωρίς περιορισμούς 82
Αριστοποίηση με περιορισμούς 85
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 89
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 89
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 89
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες 93
Ατομική και συνολική ζήτηση στην αγορά 96
Μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα και μεταβολή στη ζήτηση 97
Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης 99
1. Προτιμήσεις των καταναλωτών για το προϊόν 99
2. Εισόδημα των καταναλωτών 100
3. Τιμές των άλλων προϊόντων 100
4. Προσδοκίες των καταναλωτών 101
5. Άλλοι παράγοντες 101
6. Αριθμός των αγοραστών 101
Η συνάρτηση της ζήτησης 102
Η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών 105
Κλίση της καμπύλης προσφοράς και κόστος παραγωγής 106
Προσφορά από μια επιχείρηση και συνολική προσφορά στην αγορά 106
Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς 109
1. Τεχνολογία και παραγωγικότητα 109
2. Τιμές των παραγωγικών συντελεστών 109
3. Τιμές των άλλων προϊόντων 109
4. Τυχαίοι, φυσικοί ή άλλοι παράγοντες 110
5. Προσδοκίες και στόχοι των παραγωγών 110
6. φόροι και επιδοτήσεις 110
7. Αριθμός των παραγωγικών μονάδων 111
Η συνάρτηση της προσφοράς 111
Προσδιορισμός των τιμών από την αλληλενέργεια της προσφοράς και της ζήτησης 112
Μεταβολές στην προσφορά και στη ζήτηση 116
Το πρόβλημα του προσδιορισμού της ζήτησης και της προσφοράς 119
Κρατική ρύθμιση των τιμών 121
Απλοποιήσεις στην ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης 126
Προεκτάσεις της θεωρίας για τη λειτουργία της αγοράς 127
Σημείο προσφοράς αντί για καμπύλη προσφοράς 127
Καμπύλες προσφοράς και ζήτησης που δεν τέμνονται 129
Ο παράγοντας χρόνος στη λειτουργία των αγορών: εμπόριο προϊόντων που μπορούν να αποθηκευθούν 131
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 134
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 135
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 136
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVΠ
ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 138
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή του προϊόντος 145
Συντελεστής της ελαστικότητας της ζήτησης 145
Τοξοειδής ελαστικότητα 147
Ελαστικότητα σημείου 151
Ελαστικότητα της ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης 152
Ελαστικότητα της ζήτησης και συνολικό έσοδο 154
Ελαστικότητα της ζήτησης για το προϊόν μιας επιχείρησης και ολόκληρου του κλάδου 156
Προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας της ζήτησης 157
1. Αριθμός και συγγένεια υποκατάστατων προϊόντων 157
2. Σπουδαιότητα του προϊόντος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς 158
3. Σπουδαιότητα της ανάγκης που ικανοποιεί το προϊόν 158
4. Διάρκεια χρονικής περιόδου 158
5. Διάρκεια ζωής των προϊόντων 159
6. Ο βαθμός κορεσμού της αγοράς ως προς το συγκεκριμένο προϊόν 159
7. Διανομή του εισοδήματος και εισοδηματική ομάδα που αγοράζει το προϊόν 159
Σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης 163
Εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης 165
Ελαστικότητα της προσφοράς 167
Πρακτικές εφαρμογές της ελαστικότητας 171
Χρησιμοποίηση των ελαστικοτήτων στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 171
Ελαστικότητες της ζήτησης και διαφήμιση 173
Η επίπτωση των έμμεσων φόρων 174
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 180
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 181
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 181
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΠ
Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Η έννοια της χρησιμότητας 186
Συμπεριφορά του καταναλωτή στην αγορά και κανόνας μεγιστοποίησης της χρησιμότητας 191
Περιορισμοί και αδυναμίες της κλασικής θεωρίας περί χρησιμότητας 197
Η αξία του χρόνου 198
Εφαρμογές της κλασικής θεωρίας περί χρησιμότητας 200
1. Το παράδοξο της αξίας 200
2. Το πλεόνασμα του καταναλωτή 202
Η ζήτηση κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας 205
Η φθίνουσα οριακή χρησιμότητα του χρήματος 207
1. Η τάση για ανάληψη ή αποφυγή οικονομικών κινδύνων 208
2. Η φθίνουσα οριακή χρησιμότητα του χρήματος και η αγορά ασφαλειών 209
Ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή με τις καμπύλες αδιαφορίας 211
Γενικά περί καμπυλών αδιαφορίας 211
Ιδιότητες των καμπυλών αδιαφορίας 215
1. Οι καμπύλες αδιαφορίας έχουν αρνητική κλίση 215
2. Οι καμπύλες αδιαφορίας είναι κυρτές σε σχέση με την αρχή των αξόνων του διαγράμματος 216
3. Οι καμπύλες αδιαφορίας δεν τέμνονται μεταξύ τους 217
Ασυνήθιστες καμπύλες αδιαφορίας 218
Εισοδηματική γραμμή ή γραμμή δυνατοτήτων κατανάλωσης 220
Η ισορροπία του καταναλωτή 223
Μεταβολή του εισοδήματος του καταναλωτή 227
Μεταβολή της τιμής ενός αγαθού 230
Καμπύλη τιμής-κατανάλωσης και καμπύλη ζήτησης 232
Εξήγηση του νόμου της ζήτησης με την εισοδηματική επίδραση και την επίδραση υποκατάστασης 232
Οικονομική ανάλυση της συμπεριφοράς της οικογένειας 235
Μια νέα προσέγγιση στη θεωρία της καταναλωτικής συμπεριφοράς 237
Θετική και αρνητική οριακή χρησιμότητα 240
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 242
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 244
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 246
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΠ
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 246
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η συνάρτηση παραγωγής 250
Προβλήματα εκτίμησης της συνάρτησης παραγωγής 252
Βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο διάστημα στην παραγωγική διαδικασία 256
Σταθερές ή μεταβλητές αναλογίες παραγωγικών συντελεστών 257
Η έννοια της αποτελεσματικότητας στην παραγωγή 259
Η έννοια της παραγωγικότητας 260
Η παραγωγή στο βραχυχρόνιο διάστημα 261
Η παραγωγή στο βραχυχρόνιο διάστημα και ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης 261
Η ελαστικότητα της παραγωγής 267
Η παραγωγή στο μακροχρόνιο διάστημα 268
Οι καμπύλες ίσου προϊόντος 269
Οι γραμμές ίσου κόστους 274
Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής 276
Η τεχνολογία και η επίδρασή της στην παραγωγή 279
Οικονομίες (ή αποδόσεις) κλίμακας (ή μεγέθους) στην παραγωγή 280
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 283
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 285
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 285
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΠ
ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η έννοια του κόστους 294
Οικονομικό ή καθαρό κέρδος 300
Το κόστος στο βραχυχρόνιο διάστημα 301
Σταθερό, μεταβλητό και συνολικό κόστος 301
Διαγραμματική απεικόνιση των καμπυλών βραχυχρόνιου κόστους 305
Το κόστος παραγωγής στο μακροχρόνιο διάστημα 312
Εναλλακτικά μεγέθη της επιχείρησης και καμπύλη προγραμματισμού της παραγωγής 312
Η σημασία της επιλογής του κατάλληλου τόπου εγκατάστασης της παραγωγικής μονάδας 315
Εξήγηση της συμπεριφοράς του μακροχρόνιου κόστους:
Οικονομίες και αντιοικονομίες μεγέθους 316
Οικονομίες μεγέθους παραγωγής στο επίπεδο της παραγωγικής μονάδας 316
Αντιοικονομίες μεγέθους παραγωγής στο επίπεδο της παραγωγικής μονάδας 318
Μορφές της μακροχρόνιας καμπύλης κόστους της παραγωγικής μονάδας 319
Οικονομίες μεγέθους επιχειρήσεων με περισσότερες παραγωγικές μονάδες 322
Επίδραση στο κόστος των εξωτερικών οικονομιών και αντιοικονομιών 325
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 326
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 327
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 328
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΠ
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΘΗΣΗΣ 330
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
Βασικά υποδείγματα αγοράς 337
Πλήρης ή τέλειος ανταγωνισμός 340
Καθαρό μονοπώλιο 342
Μονοπωλιακός ανταγωνισμός 343
Ολιγοπώλιο 345
Άλλες διαστάσεις της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 347
Συνθήκες ανταγωνισμού από την πλευρά των αγοραστών 348
Εναλλακτικοί στόχοι των επιχειρήσεων και των διευθυντικών στελεχών τους 349
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 351
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 352
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 352
ΠΑΡΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΠ
Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 354
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρήσεων στο βραχυχρόνιο διάστημα 359
Σύγκριση συνολικού εσόδου και συνολικού κόστους 360
Σύγκριση οριακού εσόδου και οριακού κόστους και κανόνας μεγιστοποίησης του κέρδους μιας επιχείρησης 365
Σύγκριση οριακού εσόδου και οριακού κόστους:
Αριθμητικό παράδειγμα 367
Σύγκριση οριακού εσόδου και οριακού κόστους:
Διαγραμματική παρουσίαση 370
Η βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς μιας επιχείρησης 377
Η ισορροπία μιας επιχείρησης και η ισορροπία ολόκληρου του κλάδου 378
Ισορροπία μιας επιχείρησης και του κλάδου στο μακροχρόνιο διάστημα 381
Η καμπύλη προσφοράς ενός πλήρως ανταγωνιστικού κλάδου στο μακροχρόνιο διάστημα 385
Ο ελεύθερος ανταγωνισμός στη διεθνή οικονομία 387
Αξιολόγηση του πλήρους ανταγωνισμού 389
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 393
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 394
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 395
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΠ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΩΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 396
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ
Συνθήκες που δημιουργούν μονοπώλια 399
Προσδιορισμός του επιπέδου παραγωγής και της τιμής του προϊόντος 402
Διευκρινίσεις για τα κέρδη των μονοπωλίων 410
Μακροχρόνια ισορροπία της μονοπωλιακής επιχείρησης 413
Διαφορισμός της τιμής 414
Αξιολόγηση του καθαρού μονοπωλίου 417
Ελεγχόμενα μονοπώλια 421
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 423
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 424
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 424
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΠ
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ «ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΜΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 426
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Προσδιορισμός του επιπέδου παραγωγής και της τιμής βραχυχρόνιο διάστημα 434
Ισορροπία της επιχείρησης στο μακροχρόνιο διάστημα 440
Αξιολόγηση του μονοπωλιακού ανταγωνισμού 442
Κόστος και οφέλη για την κοινωνία από τη διαφήμιση 444
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 450
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 451
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 451
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΠ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 452
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Προσδιορισμός του επιπέδου παραγωγής και της τιμής του προϊόντος 459
Υπόδειγμα χωρίς συνεννόηση των επιχειρήσεων 460
Η θεωρία παιγνίων 464
Υπόδειγμα με συνδυασμένη ενέργεια των επιχειρήσεων 470
Τα καρτέλ 470
Ηγεσία τιμής στο ολιγοπώλιο 476
Δημόσια αναγγελία της τιμής 480
Ανταγωνισμός των επιχειρήσεων στην προώθηση των προϊόντων τους 481
Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων 482
Αξιολόγηση του ολιγοπωλίου 485
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 488
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 490
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 490
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙΠ
Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 492
1. ‘Ισα μερίδια αγοράς και ίσα οριακά κόστη 492
2. Ίσα μερίδια αγοράς και διαφορετικά οριακά κόστη 493
3. Διαφορετικά μερίδια αγοράς και ίδια συνάρτηση οριακού κόστους 494
4. Διαφορετικά μερίδια αγοράς και διαφορετικά οριακά κόστη 496
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV
Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Θεωρία της οριακής παραγωγικότητας 501
Οριακό χρηματικό προϊόν και ζήτηση παραγωγικών συντελεστών με πλήρη ανταγωνισμό
στην αγορά προϊόντος 501
Ζήτηση για έναν παραγωγικό συντελεστή με ατελή ανταγωνισμό στην αγορά προϊόντος 505
Συνολική ζήτηση για έναν παραγωγικό συντελεστή και μεταβολές της 508
Ελαστικότητα της ζήτησης για παραγωγικούς συντελεστές και προσδιοριστικοί της παράγοντες 510
1. Ο ρυθμός μείωσης του οριακού φυσικού προϊόντος καθώς αυξάνεται η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή 510
2. Η ελαστικότητα της ζήτησης για το προϊόν που παράγεται με τη χρησιμοποίηση του συντελεστή 511
3. Η δυνατότητα υποκατάστασης ενός συντελεστή με άλλους 511
4. Το ποσοστό του συνολικού κόστους που αντιπροσωπεύει η δαπάνη για το συντελεστή 511
Ζήτηση μιας επιχείρησης για πολλούς συντελεστές 512
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 517
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 518
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 519
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧIVΠ
ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 520
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το γενικό επίπεδο των μισθών 524
Η ζήτηση για εργασία 525
Η ελαστικότητα της ζήτησης μιας επιχείρησης για εργασία 527
Η προσφορά εργασίας 529
Ο προσδιορισμός της αμοιβής της εργασίας: Διαφορές στις αμοιβές 536
Υποδείγματα προσδιορισμού της αμοιβής της εργασίας 542
1. Υπόδειγμα προσδιορισμού του μισθού με πλήρη
ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας 543
2. Υπόδειγμα προσδιορισμού του μισθού με έναν αγοραστή και πολλούς φορείς
προσφοράς εργασίας 546
3. Υπόδειγμα προσδιορισμού του μισθού με ένα φορέα προσφοράς εργασίας και πολλούς χρήστες εργασίας 549
4. Υπόδειγμα διμερούς μονοπωλίου 555
Συλλογικές διαπραγματεύσεις 557
Αλλα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας 562
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 566
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 567
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 567
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΠ
Α. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ 569
Β. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 574
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έγγειος πρόσοδος 578
Διαφορές στην ποιότητα της γης και έγγειος πρόσοδος 581
Εναλλακτικές χρήσεις γης 583
Τόκος 583
Προσφορά και ζήτηση δανειακών κεφαλαίων 584
Προτίμηση για ρευστότητα και προσφορά δανειακών κεφαλαίων 589
Προσδιορισμός του επιτοκίου 591
Ελεγχόμενα επιτόκια 593
Ο ρόλος του τόκου στην οικονομία 593
Η θεωρία του κέρδους 596
Η θεωρία της αβεβαιότητας 596
Η θεωρία των καινοτομιών 597
Μονοπωλιακό κέρδος 598
Οικονομικές λειτουργίες του κέρδους 598
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 600
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 601
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 602
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙΠ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 603
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στόχοι κατά την άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής 610
Τιμολογιακές πολιτικές που απορρέουν από διάφορους στόχους 611
Ειδικές τιμολογιακές πρακτικές 616
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 625
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 626
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 627
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVIII
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Εφεύρεση, καινοτομία και διάχυση της καινοτομίας 629
Έρευνα και ανάπτυξη 630
Τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεσματικότητα 631
Δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη 631
Η απόφαση για την εισαγωγή μιας καινοτομίας 632
Μίμηση της καινοτομίας και δικαίωμα ευρεσιτεχνίας 633
Δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη και μορφή αγοράς 634
Βαθμός συγκέντρωσης και δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη 636
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 637
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 638
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 638
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIX
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Η ζήτηση υπηρεσιών υγείας και η αύξηση της σχετικής δαπάνης . 641
Οι τιμές των υπηρεσιών υγείας 643
Οικονομικές συνέπειες της αύξησης των δαπανών για υπηρεσίες υγείας 645
Αναμόρφωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας 646
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 648
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 648
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 649
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Επιδράσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή και την κατανάλωση προϊόντων 651
Πολιτικές για την αντιμετώπιση της καταστροφής του περιβάλλοντος 653
Μέτρα για τη μείωση των ζημιών στο περιβάλλον 657
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 660
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 661
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 661
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXI
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ
Η διανομή του εισοδήματος και η μέτρηση της ανισότητας 663
Παράγοντες που προκαλούν ανισότητα στη διανομή του εισοδήματος 666
Κοινωνικά επιθυμητός βαθμός ανισότητας στη διανομή εισοδήματος 667
Το πρόβλημα της φτώχειας 669
Μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 670
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 672
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 672
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 673
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII
ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΔΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Μερική και γενική ισορροπία 675
Πλεονεκτήματα από τη λειτουργία του συστήματος των τιμών 677
Ατέλειες του συστήματος των τιμών και κρατική παρέμβαση 679
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 683
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 684
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 684
Κυριότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις του Καθ. Γεωργίου Χριστ. Κώττη 685
Κυριότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις της Καθ. Αθηνάς Πετράκη Κώττη 690
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 697