Επενδυτικές Υπηρεσίες: Ειδικά Θέματα Κεφαλαιογοράς α1


Φώτιος Μ. Σιώκης

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου & ΣΙΑ ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 240
Κωδικός ISBN: 978-960-359-181-8
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695590

Το παρόν πόνημα στοχεύει στο να αποτελέσει πολύτιμο αρωγό για τους φοιτητές της χρηματοοικονομικής που θέλουν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό εισαγωγικό υπόβαθρο σε συγκεκριμένα πεδία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Επίσης, το εγχειρίδιο απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες οι οποίοι απασχολούνται σε πιστωτικά ιδρύματα όσο και σε χρηματοοικονομικές εταιρείες καθώς και σε όσους προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας παροχής επενδυτικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να παράσχει σημαντική υποστηρικτική βοήθεια στην προετοιμασία για την απόκτηση του πιστοποιητικού α1. Τα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν επαρκώς και με σαφήνεια την ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018. Πέραν της θεωρητικής κάλυψης των θεμάτων, το βιβλίο διαθέτει πλήθος παραδειγμάτων και ερωτήσεων/ασκήσεων κατανόησης που συνοδεύονται με τις απαντήσεις/λύσεις, οι οποίες βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Ωστόσο, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, παρ’ ότι το εγχειρίδιο στοχεύει στην ανάλυση και εμβάθυνση συγκεκριμένων εννοιών, αποφεύγει τις λεπτομερείς επεξηγήσεις. Έμφαση δίνεται στη ταχύρρυθμη και συνεχή εκμάθηση καθώς και στην παρουσίαση των θεσμικών λειτουργιών των αγορών που συνήθως δεν απαντώνται στα βασικά εγχειρίδια της χρηματοοικονομικής. Το βιβλίο παρέχει την απαραίτητη οικοδομητική προσέγγιση ώστε οι αναγνώστες - φοιτητές και υποψήφιοι των εξετάσεων πιστοποίησης- να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία καθώς και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους επί των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Τέλος, στο κείμενο του βιβλίου, αρκετές προτάσεις ή λέξεις- κλειδιά παρουσιάζονται εκούσια σε πλάγια γραφή (italics) και σε έντονους χαρακτήρες (bold) ώστε να αποδοθεί η σημαντικότητα της πρότασης αλλά και η δέουσα προσοχή.

Αρχικά, γίνεται απόδοση βασικών ορισμών σχετικά με τις επενδύσεις και τις κινητές αξίες, εξετάζονται συγκεκριμένα εργαλεία της στατιστικής που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Τα στατιστικά εργαλεία αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανάλυση καθώς και την αποτίμηση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων. Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται τη διαχρονική αξία του χρήματος, μέσω του υπολογισμού της μελλοντικής αξίας, όπως και τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Συνεχίζει με τον υπολογισμό των διαφόρων χρηματικών ροών (Ράντες), όπου επενδύσεις κεφαλαίου καταβάλλονται διαδοχικά σε τακτά περιοδικά χρονικά διαστήματα. Κατόπιν διερευνώνται τα είδη κινδύνου που ελλοχεύουν στις επενδυτικές τοποθετήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και εξετάζεται η σχέση κινδύνου και απόδοσης που πρέπει να αποτελεί βασικό συστατικό επιλογής μιας επενδυτικής στρατηγικής. Στο κεφάλαιο 5 εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών αγορών, αναλύονται ο διαχωρισμός τους σε οργανωμένες και μη οργανωμένες αγορές και σε πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές. Το κεφάλαιο 6 αφορά στη διαδικασία και τους μηχανισμούς συναλλαγών και ειδικότερα, τη διαδικασία λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών σε ένα χρηματιστήριο, την εκκαθάριση καθώς και τη καταχώρηση της ιδιοκτησίας. Τα επόμενα τρία κεφάλαια (7, 8 και 9) επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά και τις αποτιμήσεις των χρηματοοικονομικών μέσων των μετοχών, του σταθερού εισοδήματος και των αμοιβαίων κεφαλαίων (τίτλοι ΟΣΕΚΑ). Το κεφάλαιο 10 πραγματεύεται τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και το τελευταίο κεφάλαιο εστιάζει στην παρουσίαση καθώς και την ανάλυση των βασικών εγχώριων και διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι περισσότερες ερωτήσεις και ασκήσεις που εμπεριέχονται στο εγχειρίδιο προέρχονται από την τράπεζα θεμάτων (κατόπιν σχετικής άδειας) που δημιουργήθηκε και με τη συνδρομή του συγγραφέα για τις εξετάσεις του πιστοποιητικού ειδικά θέματα-α1.

Θερμές ευχαριστίες στην επιτροπή εξετάσεων και ιδιαίτερα στον καθηγητή και Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Παναγιώτη Αλεξάκη για την ένθερμη υποστήριξη αυτού του πονήματος και τις εγκάρδιες ευχές του.

Έννοια των Επενδύσεων

Ως επένδυση νοείται η τοποθέτηση κεφαλαίου για την αγορά περιουσιακού στοιχείου, για μία περίοδο, με την προσδοκία ότι θα ανατιμηθεί η τιμή του στοιχείου μελλοντικά και θα αυξήσει την αξία του κεφαλαίου.

Στην οικονομία η επένδυση αντανακλάται με την αγορά πραγματικών περιουσιακών στοιχείων ή αγαθών με την προσδοκία μελλοντικής δημιουργίας πρόσθετου πλούτου

Στην χρηματοοικονομική, η επένδυση αποτελεί την αγορά χρηματοοικονομικών μέσων με την προσδοκία μελλοντικών χρηματικών ροών ή την πώλησή τους σε υψηλότερη τιμή (λόγω ανατίμησης). Άρα, γίνεται διάκριση δύο κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων:

1.σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και

2.σε χρηματοοικονομικά στοιχεία, που αποτελούν απαιτήσεις και δικαιώματα επί των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων.

Κινητές Αξίες

Με την έννοια κινητές αξίες, αναφερόμαστε στα εξής:

α) μετοχές των διαφόρων εταιρειών και άλλων τίτλων που ισοδυναμούν με μετοχές εταιρειών, προσωπικών εταιρειών, και σε αποθετήρια εγγράφων για μετοχές.

β) ομολογίες, ομόλογα και λοιπά ήδη χρεωστικών τίτλων, ή κάθε μορφής τιτλοποιημένου χρέους, και,

γ) κάθε άλλη κινητή αξία που επιδέχεται διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά και παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών, όπως επίσης, και κάθε τίτλος που παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του την απόκτηση κινητών αξιών με εγγραφή ή ανταλλαγή.

Αθήνα, Φώτιος Σιώκης