Πληθυσμός & Εργατικό Δυναμικό στην Ελλάδα:
Μορφολογία & Διαχρονικές Εξελίξεις

Ιωάννης Σακέλλης

 

Β΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 162
Κωδικός ISBN: 960-359-077-0
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 3757

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τις αναγκαίες προσαρμογές ούτως ώστε να καλύπτει τις πρόσφατες εξελίξεις στον πληθυσμό και το εργατικό δυναμικό που συντελέστηκαν κατά τη δεκαετία του 1990.

Εξάλλου, κρίθηκε σκόπιμη η προσθήκη ενός κεφαλαίου που αναφέρεται στις διαδικασίες εφαρμογής των πολιτικών απασχόλησης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευχαριστίες αποδίδονται στην κοινωνιολόγο Ναταλία Σπυροπούλου.

Ιωάννης Σακέλλης

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β’ ΕΚΔΟΣΗΣ 7
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α’ ΕΚΔΟΣΗΣ 9
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 13
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ 1828-1928 21
1.1 Εξελίξεις στον Ογκο του Πληθυσμού 21
1.2 Η Φυσική Κίνηση του Πληθυσμού 26
1.3 Μετανάστευση 29
ΣΥΝΟΨΗ 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 1928-1997 37
2.1 Οι Εξελίξεις στη Φυσική Κίνηση του Πληθυσμού 43
2.2 Η Κινητικότητα του Πληθυσμού 52
ΣΥΝΟΨΗ 61
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 63
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 73
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 83
3.1 Η Πλευρά της Προσφοράς της Αγοράς Εργασίας 83
3.2 Η Πλευρά της Ζήτησης της Αγοράς Εργασίας 95
3.3 Η Διαδικασία Σύζευξης Ανάμεσα στην Προσφορά και τη Ζήτηση 98
ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 103
4.1 Οι Πηγές των Στατιστικών Δεδομένων για την Αγορά Εργασίας 104
4.2 Το Εργατικό Δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ενωση 116
4.3 Το Εργατικό Δυναμικό στην Ελλάδα κατά την Τελευταία Δεκαετία 122
ΣΥΝΟΨΗ 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΝΕΡΓΙΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 129
ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 143
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 145
ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 151
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 157