Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Σπύρος Σπύρου

 

Γ΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 480
Κωδικός ISBN: 978-960-8249-97-4
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 68380011

Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να περιγράψει με κατανοητό τρόπο και πρακτικά παραδείγματα τις βασικές αρχές λειτουργίας και αποτίμησης των σημαντικότερων προϊόντων στις σύγχρονες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Απευθύνεται κυρίως σε αναγνώστες που ξεκινούν την μελέτη τους πάνω στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μία συζήτηση κάποιων σημαντικών εισαγωγικών εννοιών των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου και συζητείται η οργανωτική δομή και λειτουργίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική ανασκόπηση της έννοιας της παρούσας αξίας, λόγω της χρησιμότητάς της στην αποτίμηση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου.

Το 3ο Κεφάλαιο εισάγει τον φοιτητή στις βασικές διαδικασίες και ορισμούς των αγορών ξένου συναλλάγματος, ενώ το 4ο Κεφάλαιο εξετάζει τα βασικότερα εργαλεία της αγοράς χρήματος.

Στο 5ο Κεφάλαιο αναλύεται η αγορά ομολόγων. Το 6ο και 7ο Κεφάλαιο εξετάζει (με πρακτικά παραδείγματα) τις βασικές αρχές της θεωρίας χαρτοφυλακίου και κεφαλαιαγορών, καθώς και μερικές πρακτικές εφαρμογές των θεωρητικών υποδειγμάτων. Το 8ο Κεφάλαιο συζητά την έννοια της αποτελεσματικότητας της αγοράς σε σχέση με την διαθέσιμη πληροφόρηση, ενώ το 9ο Κεφάλαιο αναλύει τις βασικές αρχές θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης μετοχών. Το 10ο Κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στις αγορές παραγώγων προϊόντων, περιγράφοντας την λειτουργία και αποτίμηση των συμβολαίων forward, futures, option, και swap. Τέλος το 11ο Κεφάλαιο συζητά θέματα σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

Ευχαριστώ τον εκδοτικό οίκο Μπένου για την επιμέλεια του παρόντος. Κάθε ενδεχόμενο λάθος ή παρόραμα είναι αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα.

Σπύρος Ι. Σπύρου (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Πρόλογος 15
Σύντομο Bιογραφικό 16
Κεφάλαιο 1: Το Χρηματοοικονομικό Σύστημα
1.1. Ο Ρόλος του Χρηματοοικονομικού Συστήματος 17
1.2. Άμεσες και Έμμεσες Επενδύσεις 18
1.3. Απόδοση και Κίνδυνος Επενδύσεων 31
1.4. Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Αγορές 32
1.5. Μορφές Διαπραγμάτευσης και Οργάνωσης Συναλλαγών 36
1.6. Παράδειγμα Οργανωμένης Αγοράς: Το Χρηματιστήριο Αθηνών 38
Κεφάλαιο 2: Παρούσα Αξία
2.1. Εισαγωγή 67
2.2. Συνεχής ανατοκισμός 70
Κεφάλαιο 3: Αγορές Συναλλάγματος
3.1. Εισαγωγή 71
3.2. Τρέχουσα Ισοτιμία 73
3.3. Τριγωνικό Αρμπιτράζ 76
3.4. Η Προθεσμιακή Ισοτιμία 77
3.5. Η Σχέση Τρέχουσας και Προθεσμιακής Ισοτιμίας 81
3.6. Διεθνείς Σχέσεις Ισοδυναμίας 82
3.7. Συστήματα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 89
3.8. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 96
3.9. Η Διεθνής Τράπεζα 98
Παράρτημα 1: Επιλεγμένα άρθρα Διεθνούς Τράπεζας 102
Παράρτημα 2: Αποστολή IFC 105
Παράρτημα 3: Σκοποί Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 107
Κεφάλαιο 4: Αγορές Χρήματος
4.1. Εισαγωγή 109
4.2. Προϊόντα της Αγοράς Χρήματος 111
4.3. Αποδόσεις στην Αγορά Χρήματος 117
Κεφάλαιο 5 : Αγορές Ομολόγων
5.1. Εισαγωγή και Ορισμοί 121
5.2. Αγορές Ομολόγων 135
5.3. Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating) 138
5.4. Αποτίμηση Ομολογιών 148
5.5. Αποδόσεις Ομολογιών 158
5.6. Duration 163
5.7. Κυρτότητα (Convexity) 170
5.8. Τιμολόγηση Ομολογίας και Προεξοφλητικό Επιτόκιο 175
5.9. Η Καμπύλη των Επιτοκίων (Yield Curve) 181
Κεφάλαιο 6: Αγορές Μετοχών & Θεωρία Χαρτοφυλακίου
6.1. Απόδοση και Κίνδυνος 193
6.2. Παράδειγμα με μετοχές του Χ.Α 199
6.3. Απόδοση και Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου 203
6.4. Διαφοροποίηση Κινδύνου 206
6.5. Συνδυασμοί δύο Μετοχών κάτω από Διαφορετικές Υποθέσεις 212
6.6. Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια 213
6.7. Single Index Model 217
6.8. Συμπέρασμα 219
Παράρτημα 1: Συντελεστής Μεταβλητότητας 221
Παράρτημα 2: Παράδειγμα Υπολογισμού του Συντελεστή Συσχέτισης 222
Παράρτημα 3: Κίνδυνος και Απόδοση για Χαρτοφυλάκιο με 4 Μετοχές 224
Κεφάλαιο 7: Αγορές Μετοχών & Θεωρία Κεφαλαιαγορών
7.1. Εισαγωγή 225
7.2. Το Αγοραίο Χαρτοφυλάκιο και Γραμμή Κεφαλαιαγοράς 227
7.3. Η Γραμμή Αξιογράφων 231
7.4. Ο Συντελεστής Βήτα 233
7.5. Εφαρμογές 235
7.6. Εμπειρικές Μελέτες και “Ανωμαλίες” της Αγοράς 243
7.7. Άλλα Υποδείγματα 245
7.8. Συμπέρασμα 250
Παράρτημα 1: Απόδειξη CAPM 251
Κεφάλαιο 8: Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών
8.1. Εισαγωγή 253
8.2. Υποθέσεις Θεωρίας Αποτελεσματικής Αγοράς 257
8.3. Σύντομη Ανασκόπηση Θεωρίας Αναμενόμενης Χρησιμότητας 258
8.4. Η Διαδικασία του Arbitrage 261
8.5. Αρχικά Ερευνητικά Αποτελέσματα 262
8.6. Φούσκες Τιμών 266
8.7. Υπερβολική Μεταβλητότητα 272
8.8. Ημερολογιακές Ανωμαλίες 273
8.9. Αντίδραση χωρίς Νέες Πληροφορίες 278
8.10. Πρόβλεψη Αποδόσεων με βάση Εταιρικές Μεταβλητές 278
8.11. Κέρδη από Contrarian και Momentum Στρατηγικές 282
8.12. Φαινόμενο της Πρωινής Ηλιοφάνειας (Morning sunshine effect) 286
8.13. Ο Γρίφος του Πριμ των Μετοχών (Equity premium puzzle) 287
8.14. Ανακοινώσεις Εταιρικών Κερδών 289
8.15. Θεωρητικές Προκλήσεις της Θεωρίας 290
8.16. Ανακεφαλαίωση 296
Κεφάλαιο 9: Εισαγωγή στην Θεμελιώδη και Τεχνική Ανάλυση
9.1. Θεμελιώδης Ανάλυση 301
9.2. Πρώτο στάδιο: Οικονομική Ανάλυση 304
9.3. Δεύτερο στάδιο: Κλαδική Ανάλυση 321
9.4. Τρίτο στάδιο: Ανάλυση Εταιρείας – Αποτίμηση Μετοχών 328
9.5. Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση 346
Παράρτημα 1: Βασικές Μακροοικονομικές Σχέσεις 370
Παράρτημα 2: Κύματα Elliot 372
Παράρτημα 3: Ανάλυση Μετοχής 37
Κεφάλαιο 10: Αγορές Παραγώγων
10.1. Εισαγωγή 375
10.2. Προθεσμιακά Συμβόλαια (forward contracts) 376
10.3. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures contracts) 380
10.4. Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (option contracts) 401
10.5. Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps) 425
Παράρτημα 1: 442
Παράρτημα 2: 446
Παράρτημα 3: 449
Κεφάλαιο 11: Έμμεσες Επενδύσεις
11.1. Εισαγωγή 451
11.2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 455
11.3. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) 458
11.4. Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) 462
11.5. Κανονισμός συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ 468
Βιβλιογραφία 473