Σύγχρονες Τάσεις στη Μακροοικονομική Θεωρία


Θεοφάνης Μπένος

 

Β΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 316
Κωδικός ISBN: 960-824-900-7
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος:

Στη δεύτερη έκδοση αυτού του συγγράμματος έχουν γίνει ορισμένες προσθήκες που αφορούν την καμπύλη προσφοράς εργασίας και την υπόθεση του φυσικού ρυθμού απασχολήσεως. Με την ευκαιρία της β΄ εκδόσεως διορθώσαμε και ορισμένα ασήμαντα αλλά ενοχλητικά για την ανάγνωση τυπογραφικά λάθη. Στους φοιτητές που μας υπέδειξαν αρκετά απ' αυτά εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.

Θεοφάνης Ε. Μπένος

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΛΑΣΙΚΟΙ – ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.1. Εισαγωγή 17
1.2. Οι βασικές αρχές και υποθέσεις του κλασικού συστήματος 18
1.3. Οι σχετικές τιμές των αγαθών σε μια κλασική οικονομία 20
1.4. Οι χρηματικές τιμές των αγαθών σε μια κλασική οικονομία 23
1.5. Οι αντιλήψεις των κλασικών για τη λειτουργία του χρήματος σε μια οικονομία 25
1.6. Προσδιορισμός των χρηματικών ή απόλυτων τιμών των αγαθών 29
1.7. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
2.1. Εισαγωγή 33
2.2. Η αγορά εργασίας 33
2.3. Ο καθορισμός του ύψους του επιτοκίου σύμφωνα με την κλασική σχολή 37
2.4. Η θεωρία των δανειακών κεφαλαίων 39
2.5. Συνοπτική μαθηματική παρουσίαση του κλασικού οικονομικού συστήματος 43
2.6. Διαγραμματική παρουσίαση του κλασικού οικονομικού συστήματος 44
2.7. Νομισματική πολιτική στα πλαίσια του κλασικού οικονομικού συστήματος 50
2.8. Αριθμητικό παράδειγμα λειτουργίας του κλασικού οικονομικού συστήματος 53
2.9. Παρατηρήσεις – Σχόλιο 58
2.10. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.1. Εισαγωγή 60
3.2. Οι βασικές αντιφάσεις στη διχοτόμηση της κλασικής οικονομίας 60
3.3. Σχόλιο – Συμπέρασμα 64
3.4. Χρηματικοί μισθοί και επίπεδο τιμών 66
3.5. Αριθμητικό παράδειγμα 68
3.6. Η ανελαστικότητα της συναρτήσεως των επενδύσεων 70
3.7. Το αποτέλεσμα Pigou 71
3.8. Το αποτέλεσμα Keynes 73
3.9. Άκαμπτοι χρηματικοί μισθοί και το αποτέλεσμα Pigou 76
3.10. Η ενοποίηση της κλασικής θεωρίας περί αξίας και περί χρήματος 79
3.11. Οι αντιρρήσεις σχετικά με το ρόλο των πραγματικών ρευστών διαθεσίμων 83
3.12. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου 84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΕΫΝΣΙΑΝΙΣΜΟΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
4.1. Εισαγωγή 87
4.2. Τι το νέο υπάρχει στη Γενική Θεωρία του Keynes; 89
4.3. Η αγορά εργασίας και η συνάρτηση συνολικής προσφοράς αγαθών 92
4.4. Μαθηματική διατύπωση του κεύνσιανού υποδείγματος 97
4.5. Νεοκλασική σύνθεση 102
4.6. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
5.1. Εισαγωγή 106
5.2. Ενα αριθμητικό παράδειγμα υποδείγματος νεοκλασικής συνθέσεως 106
5.3. Ακαμψία χρηματικών μισθών στο υπόδειγμα νεοκλασικής συνθέσεως 112
5.4. Ελαστικότητα στη συνάρτηση ζητήσεως εργασίας σε υπόδειγμα νεοκλασικής συνθέσεως 117
5.5. Νομισματική πολιτική σε υπόδειγμα νεοκλασικής συνθέσεως 121 Οι επιδράσεις της αυξήσεως της παραγωγικότητας σε ένα υπόδειγμα νεοκλασικής συνθέσεως 123
5.6. Παρατηρήσεις – Σχόλιο 128
5.7. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
6.1. Εισαγωγή 131
6.2. Η προτίμηση ρευστότητας και το κανονικό ύψος της τιμής του επιτοκίου 132
6.3. Το προσδοκώμενο “κανονικό” ύψος της τιμής του επιτοκίου ως συνάρτηση της τρέχουσας τιμής του επιτοκίου 138
6.4. Η συμπεριφορά των ατόμων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας 142
6.5. Η αρχή της μεγιστοποιήσεως της προσδοκώμενης χρησιμότητας 142
6.6. Ο τρόπος επιλογής ανάμεσα σε διάφορες δυνατότητες με αβέβαιο αποτέλεσμα 143
6.7. Ο υπολογισμός του κινδύνου που δημιουργεί η οικονομική αβεβαιότητα 148
6.8. Οι καμπύλες αδιαφορίας του επενδυτή όταν λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος της αβεβαιότητας 150
6.9. Ο προσδιορισμός της συναρτήσεως ζητήσεως χρήματος για παρακράτηση για κερδοσκοπικούς σκοπούς 153
6.10. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Η ΚΑΜΠΥΛΗ PHILLIPS
7.1. Εισαγωγή 161
7.2. Περιγραφή της καμπύλης Phillips 162
7.3. Συμπεράσματα που προκύπτουν από την καμπύλη Phillips 164
7.4. Θεωρητική θεμελίωση της καμπύλης Phillips 167
7.5. Σχέση πληθωρισμού – ανεργίας 172
7.6. Οικονομική πολιτική και η καμπύλη Phillips 174
7.7. Σχόλια – Παρατηρήσεις 176
7.8. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8.1. Εισαγωγή 180
8.2. Η διαδικασία προσαρμοστικών προσδοκιών 181
(α) Η Κλασική σχολή 181
(β) Ο Keynes και η Νεοκεϋνσιανή σχολή 182
(γ) Η Μονεταριστική σχολή 183
8.3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διαδικασίας των προσαρμοστικών προσδοκιών 186
8.4. Η καμπύλη προσφοράς και ζητήσεως στην αγορά εργασίας και το προσδοκώμενο ύψος του πληθωρισμού 190
8.5. Αύξηση απασχολήσεως και παραγωγής λόγω εσφαλμένων προσαρμοστικών προσδοκιών 194
8.6. Μείωση απασχολήσεως και παραγωγής λόγω εσφαλμένων προσαρμοστικών προσδοκιών 201
8.7. Πολιτική σταθεροποιήσεως της οικονομίας στα πλαίσια των μονεταριστικών απόψεων 203
8.8. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΜΠΥΛΗ PHILLIPS
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
9.1. Εισαγωγή 207
9.2. Η μακροχρόνια και βραχυχρόνια θέση της καμπύλης Phillips σύμφωνα με τους μονεταριστές 207
9.3. Ο ρόλος των προβλέψεων στη διαμόρφωση της καμπύλης Phillips 210
9.4. Μαθηματική διατύπωση της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας καμπύλης Phillips σύμφωνα με τους μονεταριστές 213
9.5. Οι επιδράσεις της μεταβολής της ποσότητας του χρήματος σύμφωνα με τη Μονεταριστική Σχολή 216
9.6. Η Νεοκεϋνσιανή και Μονεταριστική Σχολή και ο ρόλος του χρήματος 219
9.7. Σχόλια – Παρατηρήσεις 221
9.8. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου 223
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟΚΕΫΝΣΙΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΜΟ
10.1. Εισαγωγή 225
10.2. Η ζήτηση χρήματος και το επιτόκιο στη Νεοκεϋνσιανή Σχολή 225
10.3. Η ζήτηση χρήματος και το επιτόκιο στη Μονεταριστική Σχολή 229
10.4. Σύγκριση των συναρτήσεων ζητήσεως χρήματος των δύο Σχολών 232
10.5. Σχόλια – Παρατηρήσεις 234
10.6. Η επίδραση των μεταβολών της προσφοράς χρήματος στη Νεοκεύνσιανή και Μονεταριστική Σχολή 236
10.7 Η Νεοκεϋνσιανή και Μονεταριστική Σχολή και η ουδετερότητα του χρήματος 240
10.8. Δημοσιονομική και Νομισματική πολιτική στη Νεοκεϋνσιανή και Μονεταριστική Σχολή 241
10.9. Οι επιχειρηματικοί κύκλοι στα πλαίσια της Νεοκεϋνσιανής και Μονεταριστικής Σχολή 246
10.10. Η καμπύλη Phillips στα πλαίσια της Νεοκεϋνσιανής και Μονεταριστικής Σχολής 248
10.11. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου 249
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Ο “ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ” ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΜΟ
11.1. Εισαγωγή 251
11.2. Ενα γενικό πλαίσιο για την εξέταση των Οικονομικών Σχολών 252
11.3. Το κλασικό σύστημα 255
11.4. Το νεοκεϋνσιανό σύστημα 256
11.5. Αριθμητικό παράδειγμα του κλασικού συστήματος 257
11.6. Αριθμητικό παράδειγμα του νεοκεϋνσιανού συστήματος 260
11.7. Η θέση των μονεταριστών σε σχέση με τις άλλες οικονομικές σχολές 263
11.8. Ο “τρίτος δρόμος” προς τη μακροοικονομική ανάλυση του Friedman 266
11.9. Σχόλια – Παρατηρήσεις 270
11.10. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου 271
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
12.1. Εισαγωγή 273
12.2. Η διαμόρφωση των προβλέψεων ή προσδοκιών 274
12.3. Η διαμόρφωση των ορθολογικών προβλέψεων ή προσδοκιών 276
12.4. Γιατί τα οικονομούντα άτομα κάνουν προβλέψεις αναφορικά με τις οικονομικές μεταβλητές 278
12.5. Οι επιδράσεις των ορθολογικών προβλέψεων στην παραγωγή και στο γενικό επίπεδο τιμών 282
12.6. Οι επιδράσεις των ορθολογικών προσδοκιών στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής 284
12.7. Ενα θεωρητικό μακροοικονομικό υπόδειγμα ορθολογικών προσδοκιών 287
12.8. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου 293
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ – ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
13.1. Εισαγωγή 295
13.2. Ορθολογικές προσδοκίες και η καμπύλη Phillips 296
13.3. Η αποτελεσματικότητα της κρατικής οικονομικής πολιτικής και οι θέσεις των διαφόρων σχολών 298
13.4. Νεοκεϋνσιανισμός, Μονεταρισμός και επιχειρηματικοί κύκλοι 301
13.5. Ορθολογικές προσδοκίες και επιχειρηματικοί κύκλοι 303
13.6. Σχόλιο 307
13.7. Τα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου 308
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 311