Θεωρία Χρήματος


Μπένος Θεοφάνης

 

Β΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 324
Κωδικός ISBN: 960-824-901-5
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 68383313

Η νέα έκδοση της θεωρίας χρήματος σκοπεύει αφενός στην περιληπτική παρουσίαση των περισσότερο σημαντικών κεφαλαίων που είχαμε αναλύσει στους δύο τόμους της πρώτης εκδόσεως και αφετέρου στην κάλυψη των εξής θεμάτων του τομέα αυτού της οικονομικής επιστήμης. Α) Της καμπύλης Phillips, β) της υποθέσεως του φυσικού ρυθμού απασχολήσεως - παραγωγής και γ) των ορθολογικών προσδοκιών.

Ελπίζουμε ότι η νέα αυτή έκδοση με την νέα θεματολογία που περιέχει, θα καλύψει κατά καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των σπουδαστών των οικονομικών σχολών.

Θεοφάνης Ε. Μπένος

Περιεχόμενα

Πρόλογος Χ1
ΜΕΡΟΣ I
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η λειτουργία και ο καθορισμός της αξίας του χρήματος κατά τους κλασικούς 3
1.1. Εισαγωγή 3
1.2. Ο νόμος ίου Say 3
1.3. Ο νόμος του Say και εγχρήματη οικονομία 5
1.4. Οι αντιλήψεις των κλασικών για τη λειτουργία του χρήματος σε μια οικονομία 7
1.5. Ο νόμος του Walras 8
1.6. Προσδιορισμός των σχετικών τιμών των αγαθών σε μια κλασική οικονομία 10
1.7. Τι τιμές μπορεί να προσδιορίσει το κλασικό σύστημα 13
1.8. Ανακεφαλαίωση 16
1.9. Ερωτήσεις 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ποσοτική θεωρία περί χρήματος 18
2.1. Εισαγωγή 18
2.2. Γενικά για την ποσοτική θεωρία περί χρήματος 18
2.3. Η εξίσωση συναλλαγών κατά Fisher 19
2.4. Η εξίσωση ρευστών διαθεσίμων κατά Cambridge 21
2.5. Η εξίσωση εισοδήματος κατά Fisher 22
2.6. Η εξίσωση εισοδήματος κατά Cambridge 22
2.7. Προσδιορισμός των απόλυτων ή χρηματικών τιμών των α¬γαθών 23
2.8. Ανακεφαλαίωση 25
2.9. Ερωτήσεις 25
ΜΕΡΟΣ II
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ TOY PIGOU
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο χρηματικός πλούτος και η οικονομική συμπεριφορά των ατόμων 29
3.1. Εισαγωγή 29
3.2. Το χρήμα ως χρέος αυτού που ίο εκδίδει 30
3.3. Ο πλούτος μιας εμπράγματης οικονομίας 31
3.4. Το υλικό αγαθό-χρήμα ως ένα τμήμα του πλούτου της εμπράγματης οικονομίας 32
3.5. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υλικού αγαθού — χρήμα και η τεχνική ιδιότητα που παρουσιάζει 34
3.6. Η ανταγωνιστική παραγωγή του χρήματος και η εξισορρόπηση της αγοράς 36
3.7. Η θεωρία περί αξίας και η μονοπωλιακή παραγωγή του χρήματος 37
3.8. Η χρησιμοποίηση του χαρτονομίσματος σε αντικατάσταση του κεφαλαιουχικού αγαθού-χρήμα 38
3.9. Τρόποι εισαγωγής του χαρτονομίσματος στην οικονομία και η επίδρασή του στον ακαθάριστο πλούτο της κοινωνίας. 40
3.10. Η χρησιμοποίηση του τραπεζικού χρήματος και η επίδρασή του στον πλούτο της 42
3.11. Βιομηχανικός και οικονομικός τύπος λογαριασμού 43
3.12. Ανακεφαλαίωση 46
3.13. Ερωτήσεις 48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο καθορισμός ίου ύψους του επιτοκίου κατά την κλασική θεωρία 49
4.1. Εισαγωγή 49
4.2. Ο καθορισμός του ύφους του επιτοκίου κατά τους κλασικούς 50
4.3. Η θεωρία των δανειακών κεφαλαίων (loanable funds theory) 52
4.4. Εμπόδια στην οικονομική λειτουργία του επιτοκίου για την επίτευξη πλήρους απασχολήσεως 55
4.5. Το αποτέλεσμα του Pigou (Pigou effect) 57
4.6. Η απροσδιοριστία της κλασικής θεωρίας και της θεωρίας των δανειακών κεφαλαίων στον προσδιορισμό της τιμής του επιτοκίου και η καμπύλη IS 60
4.7. Ανακεφαλαίωση 62
4.8. Ερωτήσεις 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η επίδραση ίου αποτελέσματος του Pigoueni της κλασικής θεωρίας 64
5.1. Εισαγωγή 64
5.2. Ένα οικονομικό υπόδειγμα 65
5.3. Η τιμή ίου επιτοκίου και η πραγματική αξία των χρεογράφων 69
5.4. Η συνάρτηση προτιμήσεως ρευστότητας 71
5.5. Η σταθερότητα της ισορροπίας του οικονομικού υποδείγματος 74
5.6. Η επίδραση της μεταβολής του εξωτερικού τύπου χρήματος στην τιμή του επιτοκίου 77
5.7. Η επίδραση της μεταβολής του εσωτερικού τύπου χρήματος στην τιμή του επιτοκίου 79
5.8. Ανακεφαλαίωση 83
5.9. Ερωτήσεις 84
ΜΕΡΟΣ III
ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς και σκοπούς προφυλάξεως 87
6.1. Εισαγωγή 87
6.2. Ζήτηση χρήματος 88
6.3. Ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς 89
6.4. Ο τρόπος καταβολής μισθών ως παράγοντας επιδράσεως της ζητήσεως χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς 92
6.5. Το ύψος του εισοδήματος ως παράγοντας επιδράσεως της ζητήσεως χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς 93
6.6. Το επιτόκιο ως παράγοντας επιδράσεως της ζητήσεως χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς 95
6.7. Ζήτηση χρήματος για σκοπούς προφυλάξεως 106
6.8. Ανακεφαλαίωση 107
6.9. Ερωτήσεις 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ζήτηση χρήματος για σκοπούς κερδοσκοπικούς 109
7.1. Εισαγωγή 109
7.2. Η προτίμηση ρευστότητας και το κανονικό ύψος της τιμής του επιτοκίου 110
7.3. Το προσδοκώμενο «κανονικό» ύψος της τιμής του επιτοκίου ως συνάρτηση της τρέχουσας τιμής του επιτοκίου 115
7.4. Η συμπεριφορά των ατόμων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας 118
7.5. Η αρχή της μεγιστοποιήσεως της προσδοκώμενης χρησιμότητας 118
7.6. Ο τρόπος επιλογής ανάμεσα σε διάφορες δυνατότητες με αβέβαιο αποτέλεσμα 119
7.7. Ο υπολογισμός του κινδύνου που δημιουργεί η οικονομική αβεβαιότητα 123
7.8. Οι καμπύλες αδιαφορίας του επενδυτή όταν λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος της αβεβαιότητας 124
7.9. Ο προσδιορισμός της συναρτήσεως ζητήσεως χρήματος για παρακράτηση για κερδοσκοπικούς σκοπούς 128
7.10. Η παγίδα ρευστότητας 133
7.11. Η συνολική ζήτηση χρήματος 134
7.12. Ανακεφαλαίωση 136
7.13. Ερωτήσεις 137
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Η προσφορά χρήματος και ο καθορισμός της τιμής του επιτοκίου κατά την κεϋνσιανή θεωρία 138
8.1. Εισαγωγή 138
8.2. Τι εννοούμε με τον όρο «χρήμα» 138
8.3. Η λειτουργία του Τραπεζικού Συστήματος 140
8.4. Οι εκδοτικές και εμπορικές τράπεζες 141
8.5. Η δημιουργία πλασματικού χρήματος από τις εμπορικές τράπεζες 142
8.6. Έλεγχος από την Εκδοτική Τράπεζα της δημιουργίας πλασματικού χρήματος των Εμπορικών Τραπεζών 147
8.7. Μεταβολή του απαιτούμενου ποσοστού καταθέσεων σε μορφή ρευστών διαθεσίμων (Reserve requirements) 148
8.8. Παρατηρήσεις στην πολιτική της Εκδοτικής Τράπεζας να μεταβάλλει το ποσοστό διατηρήσεως ρευστών διαθεσίμων στις καταθέσεις των Εμπορικών Τραπεζών 150
8.9. Η πολιτική της ανοιχτής αγοράς ως μέτρο επηρεασμού της συνολικής προσφοράς του χρήματος (open-market operations) 151
8.10. Καθορισμός της τιμής του επιτοκίου βάσει της προσφοράς και ζητήσεως χρήματος 152
8.11. Μεταβολή της τιμής του επιτοκίου λόγω μεταβολής του ύψους του εισοδήματος 154
8.12. Η δυνατότητα μειώσεως του επιτοκίου με αύξηση της ποσότητας του χρήματος και η παγίδα ρευστότητας 156
8.13. Οι ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί και η επίδρασή τους στην άσκηση νομισματικής πολιτικής 157
8.14. Η επίδραση των ενδιάμεσων χρηματοδοτικών μονάδων στην ελαστικότητα της συναρτήσεως ζητήσεως χρήματος 160
8.15. Ανακεφαλαίωση 162
8.16. Ερωτήσεις 163
ΜΕΡΟΣ IV
ΘΕΩΡΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Ο προσδιορισμός ίου επιτοκίου βάσει της θεωρίας των δανειακών κεφαλαίων και της προτιμήσεως ρευστότητας 167
9.1. Εισαγωγή 167
9.2. Η απροσδιοριστία της κεϋνσιανής θεωρίας περί επιτοκίου και η καμπύλη LM 168
9.3. Χαρακτηριστικά της καμπύλης LM 170
9.4. Προσδιορισμός της τιμής του επιτοκίου με βάση τις καμπύλες IS και LM 171
9.5. Η δυναμική διαδικασία επιτεύξεως της γενικής ισορροπίας 174
9.6. Η συνθήκη για τη δυναμική σταθερότητα της γενικής ισορροπίας της οικονομίας 177
9.7. Νομισματική πολιτική 182
9.8. Ανακεφαλαίωση 184
9.9. Ερωτήσεις 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Η θεωρία των δανειακών κεφαλαίων και η θεωρία της προτιμήσεως ρευστότητας: Ισοδύναμες ή διαφορετικές; 186
10.1. Εισαγωγή 186
10.2. Η προσέγγιση του Hicks στο πρόβλημα του προσδιορισμού της τιμής του επιτοκίου με βάση τη θεωρία των δανειακών κεφαλαίων και της προτιμήσεως ρευστότητας 187
10.3. Κριτική στην ανάλυση του Hicks ότι η θεωρία των δανειακών κεφαλαίων και της προτιμήσεως ρευστότητας είναι ισοδύναμες 188
10.4. Η προσπάθεια ίου Tsiang για τη σύνθετη των θεωριών των δανειακών κεφαλαίων και της προτιμήσεως ρευστότητας 190
10.5. Η χρηματοδότηση της τρέχουσας περιόδου και η ζήτηση χρήματος για σ υναλλακτικούς σκοπούς 191
10.6. Ισορροπία στην αγορά δανειακών κεφαλαίων και η προτίμηση ρευστότητας 192
10.7. Διαγραμματική παρουσίαση της ισοδυναμίας των δύο θεωριών 196
10.8. Η αμφισβήτηση του Patinkin σχετικά με τη δυναμική ισοδυναμία της θεωρίας των δανειακών κεφαλαίων και της θεωρίας της προτιμήσεως ρευστότητας 198
10.9. Ο αντίλογος του Tsiang 201
10.10. Η περιορισμένη εφαρμογή του νόμου του Walras 202
10.11.0 αναγκαίος χρηματοδοτικός περιορισμός της τρέχουσας περιόδου 203
10.12. Η ισοδυναμία της θεωρίας των δανειακών κεφαλαίων και της θεωρίας της προτιμήσεως ρευστότητας 205
10.13. Ανακεφαλαίωση 206
10.14. Ερωτήσεις 207
ΜΕΡΟΣ V
ΚΕΫΝΣΙΑΝΙΣΤΕΣ – ΝΕΟΚΕΫΝΣΙΑΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Η καμπύλη Phillips 211
11.1. Εισαγωγή 211
11.2. Περιγραφή της καμπύλης Phillips 212
11.3. Θεωρητική θεμελίωση της καμπύλης Phillips 214
11.4. Σχέση πληθωρισμού – ανεργίας 218
11.5. Οικονομική πολιτική και η καμπύλη Phillips 221
11.6. Σχόλια – Παρατηρήσεις 222
11.7. Ανακεφαλαίωση 223
11.8. Ερωτήσεις 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Η υπόθεση ίου φυσικού ρυθμού απασχολήσεως — παραγωγής 225
12.1. Εισαγωγή 225
12.2. Η διαδικασία προσαρμοστικών προσδοκιών 226
12.3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διαδικασίας των προσαρμοστικών προσδοκιών 230
12.4. Η καμπύλη προσφοράς και ζητήσεως στην αγορά εργασίας και το προσδοκώμενο ύψος πληθωρισμού 233
12.5. Αύξηση απασχολήσεως και παραγωγής λόγω εσφαλμένων προσαρμοστικών προσδοκιών 235
12.6. Μείωση απασχολήσεως και παραγωγής Λόγω εσφαλμένων προσαρμοστικών προσδοκιών 241
12.7. Πολιτική σταθεροποιήσεως της οικονομίας στα πλαίσια των μονεταριστικών απόψεων 243
12.8. Ανακεφαλαίωση 244
12.9. Ερωτήσεις 245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Μονεταρισμός, καμπύλη Phillips και ο ρόλος του χρήματος 246
13.1. Εισαγωγή 246
13.2. Η μακροχρόνια και βραχυχρόνια θέση της καμπύλης Phillips σύμφωνα με τους 246
13.3. Ο ρόλος των προβλέψεων στη διαμόρφωση της καμπύλης Phillips 248
13.4. Μαθηματική διατύπωση της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας καμπύλης Phillips σύμφωνα με τους μονεταριστές 251
13.5. Οι επιδράσεις της μεταβολής της ποσότητας του χρήματος σύμφωνα με τη Μονεταριστική Σχολή 253
13.6. Η Νεοκεϋνσιανή και Μονεταριστική Σχολή και ο ρόλος του χρήματος 256
13.7. Σχόλια-Παρατηρήσεις 258
13.8. Ανακεφαλαίωση 259
13.9. Ερωτήσεις 260
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Διαφορές και ομοιότητες στο Νεοκεϋνσιανισμό και Μονεταρισμό 261
14.1. Εισαγωγή 261
14.2. Η ζήτηση χρήματος και το επιτόκιο στη Νεοκεϋνσιανή Σχολή 261
14.3. Η ζήτηση χρήματος και το επιτόκιο στη Μονεταριστική Σχολή 264
14.4. Σύγκριση των συναρτήσεων ζητήσεως χρήματος των δύο Σχολών 267
14.5. Σχόλια – Παρατηρήσεις 268
14.6. Η επίδραση των μεταβολών της προσφοράς χρήματος στη Νεοκεϋνσιανή και Μονεταριστική Σχολή 270
14.7. Η Νεοκεϋνσιανή και Μονεταριστική Σχολή και η ουδετερό¬τητα του χρήματος 273
14.8. Δημοσιονομική και Νομισματική πολιτική στη Νεοκεϋνσιανή και Μονεταριστική Σχολή 275
14.9. Οι επιχειρηματικοί κύκλοι στα πλαίσια της Νεοκεϋνσιανής και Μονεταριστικής Σχολής 278
14.10. Η καμπύλη Phillips στα πλαίσια της Νεοκεϋνσιανής και Μοταριστικής Σχολής 280
14.11. Ανακεφαλαίωση 281
14.12. Ερωτήσεις 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Ορθολογικές προσδοκίες 283
15.1. Εισαγωγή 283
15.2. Η διαμόρφωση των προβλέψεων ή προσδοκιών 284
15.3. Η διαμόρφωση των ορθολογικών προβλέψεων ή προσδοκιών 286
15.4. Γιατί τα οικονομούντα άτομα κάνουν προβλέψεις αναφορικά με τις οικονομικές μεταβλητές 287
15.5. Οι επιδράσεις των ορθολογικών προβλέψεων στην παραγωγή και στο γενικό επίπεδο τιμών 290
15.6. Οι επιδράσεις των ορθολογικών προσδοκιών στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής 292
15.7. Ένα θεωρητικό μακροοικονομικό υπόδειγμα ορθολογικών προσδοκιών 295
15.8. Ανακεφαλαίωση 301
15.9. Ερωτήσεις 302
Βιβλιογραφία 303